EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0010

Kommissionens direktiv 2013/10/EU af 19. marts 2013 om ændring af Rådets direktiv 75/324/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aerosoler med henblik på at tilpasse dets bestemmelser om etikettering til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger EØS-relevant tekst

OJ L 77, 20.3.2013, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 294 - 296

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/04/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/10/oj

20.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 77/20


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2013/10/EU

af 19. marts 2013

om ændring af Rådets direktiv 75/324/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aerosoler med henblik på at tilpasse dets bestemmelser om etikettering til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 75/324/EØF af 20. maj 1975 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aerosoler (1), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 75/324/EØF klassificeres aerosoler som »ikke-brandfarlige«, »brandfarlige« eller »yderst brandfarlige« i henhold til kriterierne i bilaget hertil. Et aerosol, der klassificeres som »brandfarligt« eller »yderst brandfarligt«, skal være forsynet med flammesymbolet og sikkerhedssætningerne S2 og S16 som fastsat i Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer (2).

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (3) foreskriver harmonisering af klassificering og mærkning af stoffer og blandinger i Unionen. Med denne forordning foretages der inkorporering på EU-niveau af de kriterier for klassificering og mærkning af stoffer og blandinger, der er fastsat i det globale harmoniserede system til klassificering og mærkning af kemikalier, som inden for rammerne af De Forende Nationer er blevet godkendt på internationalt niveau.

(3)

Forordning (EF) nr. 1272/2008 afløser direktiv 67/548/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater (4) pr. 1. juni 2015. Det er derfor nødvendigt at tilpasse bestemmelserne om mærkning i direktiv 75/324/EØF til nævnte forordning.

(4)

Der skal i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 sondres mellem anvendelsesdatoen for de nationale gennemførelsesbestemmelser vedrørende aerosoler indeholdende et enkelt stof og anvendelsesdatoen for de nationale gennemførelsesbestemmelser vedrørende aerosoler indeholdende blandinger. Fabrikanter af aerosoler indeholdende blandinger bør dog have mulighed for frivilligt at anvende direktivets mærkningskrav fra en tidligere dato.

(5)

I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008, og for at undgå at pålægge virksomhederne unødvendige byrder, fastsættes der en overgangsperiode for aerosoler indeholdende blandinger, som er mærket i overensstemmelse med de gældende bestemmelser før den 1. juni 2015, og som markedsføres indtil denne dato, således at den videre markedsføring kan foregå uden ommærkning.

(6)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Tilpasning af Aerosoldirektivet til det Tekniske Fremskridt —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer til direktiv 75/324/EØF

I direktiv 75/324/EØF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 8, stk. 1, ændres således:

a)

Indledningen affattes således:

»1.   Med forbehold af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (5) skal nedenstående angivelser anføres synligt, let læseligt og således, at de ikke kan udviskes, på hvert aerosol eller en herpå påhæftet etiket i tilfælde af, at det ikke er muligt at anbringe angivelserne på aerosolet på grund af dets små dimensioner (maksimalt rumindhold på 150 ml eller derunder):

b)

Litra d) affattes således:

»d)

de angivelser, som er anført under punkt 2.2 i bilaget«.

2)

Bilaget ændres således:

a)

I punkt 1 indsættes følgende punkt 1.7a og 1.7b:

»1.7a.   Stof

Ved »stof« forstås et stof som defineret i artikel 2, nr. 7), i forordning (EF) nr. 1272/2008.

1.7b.   Blanding

Ved »blanding« forstås en blanding som defineret i artikel 2, nr. 8), i forordning (EF) nr. 1272/2008.«

b)

I punkt 2 affattes punkt 2.2 til 2.4 således:

»2.2.   Etikettering

Med forbehold af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1272/2008 skal hvert aerosol læseligt og uudsletteligt være forsynet med følgende angivelser:

a)

Uanset indhold:

i)

faresætning H229: »Trykbeholder. Eksplosionsfare ved varmepåvirkning«

ii)

sikkerhedssætningerne P210 og P251 som fastsat i del 1, tabel 6.2, i bilag IV til forordning (EF) nr. 1272/2008

iii)

sikkerhedssætning P410 og P412 som fastsat i del 1, tabel 6.4, i bilag IV til forordning (EF) nr. 1272/2008

iv)

sikkerhedssætning P102 som fastsat i del 1, tabel 6.1, i bilag IV til forordning (EF) nr. 1272/2008, hvis aerosolet er en forbrugsvare

v)

eventuelle yderligere forholdsregler, som advarer forbrugerne om de særlige risici, der er forbundet med produktet; hvis aerosolet ledsages af en separat brugsanvisning, skal sådanne operationelle forholdsregler også fremgå af denne.

b)

Hvis aerosolet er klassificeret som »ikke-brandfarligt« efter kriterierne i punkt 1.9, angivelsen »advarsel«.

c)

Hvis aerosolet er klassificeret som »brandfarligt« efter kriterierne i punkt 1.9, angivelsen »advarsel« og de øvrige mærkningselementer for »brandfarlige aerosoler, kategori 2« som fastsat i tabel 2.3.2 i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008.

d)

Hvis aerosolet er klassificeret som »yderst brandfarligt« efter kriterierne i punkt 1.9, angivelsen »advarsel« og de øvrige mærkningselementer for »brandfarlige aerosoler, kategori 1« som fastsat i tabel 2.3.2 i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008.

2.3.   Den flydende fases volumen

Den flydende fases volumen ved 50 °C må ikke overstige 90 % af nettokapaciteten.«

Artikel 2

Overgangsbestemmelser

1.   Uanset artikel 3, stk. 1, tredje afsnit, kan aerosoler indeholdende blandinger mærkes i overensstemmelse med artikel 1 inden den 1. juni 2015.

2.   Uanset artikel 3, stk. 1, tredje afsnit, behøver aerosoler indeholdende blandinger og bragt i omsætning før den 1. juni 2015 ikke at ommærkes i overensstemmelse med artikel 1 før den 1. juni 2017.

Artikel 3

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 19. marts 2014 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 19. juni 2013 for så vidt angår aerosoler indeholdende et enkelt stof.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. juni 2015 for så vidt angår aerosoler indeholdende blandinger.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. marts 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 147 af 9.6.1975, s. 40.

(2)  EFT 196 af 16.8.1967, s. 1.

(3)  EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1.

(4)  EFT L 200 af 30.7.1999, s. 1.

(5)  EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1


Top