EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0002

Kommissionens direktiv 2013/2/EU af 7. februar 2013 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald EØS-relevant tekst

OJ L 37, 8.2.2013, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 288 - 290

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/2/oj

8.2.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 37/10


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2013/2/EU

af 7. februar 2013

om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 3, stk. 1, i direktiv 94/62/EF definerer emballage ud fra en række kriterier. Eksemplerne i bilag I illustrerer anvendelsen af disse kriterier.

(2)

Af hensyn til retssikkerheden og harmoniseringen af fortolkningen af definitionen på emballage er det nødvendigt at revidere og ændre listen over illustrative eksempler for at afklare de tilfælde, hvor der hersker tvivl om, hvad der er emballage, og hvad der ikke er. Revisionen imødekommer krav fra medlemsstaterne og de erhvervsdrivende om at styrke gennemførelsen af direktivet og skabe lige muligheder på det indre marked.

(3)

Direktiv 94/62/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 94/62/EF, afgav ikke udtalelse [om foranstaltningerne i nærværende direktiv], og derfor forelagde Kommissionen Rådet et forslag til foranstaltninger og fremsendte dette til Europa-Parlamentet. Da Rådet ikke traf afgørelse inden for den frist på to måneder, der er fastsat i artikel 5a i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (2), forelagde Kommissionen straks forslaget for Europa-Parlamentet. Europa-Parlamentet har ikke inden for fristen på fire måneder efter forelæggelsen af forslaget modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 94/62/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 30. september 2013. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. februar 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10.

(2)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.


BILAG

»BILAG I

ILLUSTRATIVE EKSEMPLER PÅ KRITERIER I ARTIKEL 3, NR. 1

Illustrative eksempler på kriterium i)

Emballage

 

Konfektæsker

 

Cellofan omkring et cd-omslag

 

Plastomslag til forsendelse af kataloger og magasiner (med indhold)

 

Kageservietter af papir (med kage)

 

Ruller, rør og tromler, som der er spolet et fleksibelt materiale rundt om (f.eks. plastfolie, aluminium eller papir), dog ikke ruller, rør og tromler, der indgår som en del af en produktionsmaskine og ikke benyttes til at præsentere et produkt som en salgsenhed

 

Urtepotter, der udelukkende er beregnet til salg og transport af planter og ikke til at rumme planten i hele dennes liv

 

Glasflasker til injektionsvæske

 

Cd-spindler (der sælges med cd’er, men som ikke er beregnet til opbevaring af cd’erne)

 

Bøjler til tøj (der sælges med et klædningsstykke)

 

Tændstikæsker

 

Sterile barrieresystemer (omslag, bakker og materialer, der er nødvendige for at holde et produkt sterilt)

 

Kapsler til drikkevarer (f.eks. kaffe, kakao og mælk), som er tomme efter brug

 

Genopfyldelige stålflasker til forskellige slags gas, med undtagelse af ildslukkere

Ikke emballage

 

Urtepotter, der er beregnet til at rumme en plante i hele dennes liv

 

Værktøjskasser

 

Teposer

 

Voksskorper på ost

 

Pølseskind

 

Bøjler til tøj (der sælges separat)

 

Kaffekapsler, folieposer til kaffe og kaffepuder af filterpapir, som smides væk sammen med det brugte kaffeprodukt

 

Printerpatroner

 

Cd, dvd- og video-omslag (der sælges sammen med en cd, dvd eller video)

 

Cd-spindler (solgt uden indhold, beregnet til opbevaring af cd’erne)

 

Opløselige poser til vaskemidler

 

Gravlys (beholdere til stearinlys)

 

Mekaniske kværne (integreret i en genopfyldelig beholder, f.eks. en genopfyldelig peberkværn)

Illustrative eksempler på kriterium ii)

Emballage, hvis den er udformet og beregnet til at blive påfyldt på salgsstedet

 

Papir- eller plastbæreposer

 

Engangstallerkener og -kopper

 

Plastfolie

 

Madpakkeposer

 

Aluminiumsfolie

 

Plastfolie til rent tøj på vaskeri

Ikke emballage

 

Rørepinde

 

Engangsbestik

 

Indpakningspapir (der sælges separat)

 

Papirbageforme (uden indhold)

 

Kageservietter af papir (uden kage)

Illustrative eksempler på kriterium iii)

Emballage

Etiketter, der er hængt direkte på et produkt eller på anden måde anbragt herpå

Del af emballage

 

Mascarabørste, som er en del af beholderens lukkemekanisme

 

Selvklæbende etiketter anbragt på en anden emballageartikel

 

Hæfteklammer

 

Plastbanderoler

 

Doseringsanordning, som er en del af lukkemekanismen på en beholder til vaske- og rengøringsmidler

 

Mekaniske kværne (integreret i en ikke-genopfyldelig beholder, der er fyldt med et produkt, f.eks. en peberkværn fyldt med peber)

Ikke emballage

RFID-etiketter (til radiofrekvensidentifikation)«


Top