EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0752

2013/752/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 11. december 2013 om ændring af beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr og om ophævelse af beslutning 2005/928/EF (meddelt under nummer C(2013) 8776) EØS-relevant tekst

OJ L 334, 13.12.2013, p. 17–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/752/oj

13.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 334/17


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 11. december 2013

om ændring af beslutning 2006/771/EF om samordning af frekvensressourcer til kortdistanceudstyr og om ophævelse af beslutning 2005/928/EF

(meddelt under nummer C(2013) 8776)

(EØS-relevant tekst)

(2013/752/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) (1), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 2006/771/EF (2) samordner de tekniske vilkår for frekvenser til et bredt udvalg af kortdistanceudstyr, herunder alarmer, udstyr til lokal kommunikation, døråbnere, medicinske implantater og intelligente transportsystemer. Kortdistanceudstyr er typisk massemarkedsprodukter og/eller bærbare produkter, som nemt kan tages med over og anvendes på tværs af grænserne; forskellige frekvensadgangskrav udgør derfor en begrænsning af den frie bevægelighed, øger produktionsomkostningerne og skaber risiko for skadelig interferens i forhold til andre radioapplikationer og -tjenester.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 243/2012/EU af 14. marts 2012 om indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram (3) pålægger medlemsstaterne i samarbejde med Kommissionen at fremme kollektiv og delt brug af frekvensressourcer, hvor det er hensigtsmæssigt, med henblik på øget effektivitet og fleksibilitet.

(3)

På grund af kortdistanceudstyrs tiltagende betydning for økonomien og den hurtige udvikling i teknologien og samfundsbehovene kan der fremkomme nye anvendelsesområder for kortdistanceudstyr. Sådanne anvendelser forudsætter jævnlige ajourføringer af frekvenssamordningsvilkårene.

(4)

Den 5. juli 2006 gav Kommissionen i henhold til artikel 4, stk. 2, i beslutning 676/2002/EF Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer (CEPT) permanent mandat til at ajourføre bilaget til beslutning 2006/771/EF i takt med den teknologiske og markedsmæssige udvikling inden for kortdistanceudstyr.

(5)

Kommissionens beslutning 2008/432/EF (4) og 2009/381/EF (5), Kommissionens afgørelse 2010/368/EU (6) samt gennemførelsesafgørelse 2011/829/EU (7) har allerede medført ændringer i de samordnede tekniske vilkår for kortdistanceudstyr, der er omfattet af beslutning 2006/771/EF, ved at ajourføre bilaget til denne.

(6)

Den rapport (8), som CEPT fremlagde for Kommissionen i marts 2013 som svar på det nævnte mandat, informerede om resultaterne af den ønskede undersøgelse af kategorierne under »type kortdistanceudstyr« og »andre brugsrestriktioner« i bilaget til beslutning 2006/771/EF og rådede Kommissionen til at ændre en række tekniske aspekter i bilaget.

(7)

Af resultaterne af mandatet fremgår det, at der for kortdistanceudstyr på ikke-eksklusivt og delt grundlag er behov for på den ene side retssikkerhed for så vidt angår mulighederne for at anvende delte frekvensressourcer, hvilket kan opnås gennem forudsigelige tekniske vilkår for deling af harmoniserede frekvensbånd, som sikrer en pålidelig og effektiv udnyttelse af harmoniserede frekvensbånd. På den anden side har kortdistanceudstyr også behov for, at der er tilstrækkelig fleksibilitet, som giver plads til en lang række forskellige anvendelser, så fordelene ved trådløs innovation i EU kan udnyttes bedst muligt. Det er derfor nødvendigt at harmonisere fastlagte tekniske anvendelsesvilkår, så skadelig interferens undgås, og for at sikre størst mulig fleksibilitet, samtidig med at en pålidelig og effektiv udnyttelse af frekvensbåndene til kortdistanceudstyr fremmes.

(8)

Med afskaffelsen af begrebet »type« kortdistanceudstyr og harmonisering af kategorier af kortdistanceudstyr imødekommes disse behov. To slags kategorier vil hver især skabe et forudsigeligt frekvensdelingsmiljø for en hel gruppe kortdistanceudstyr. Kortdistanceudstyret i disse kategorier grupperes enten på grundlag af lignende tekniske mekanismer for frekvensadgang eller på grundlag af fælles anvendelsesprofiler, som bestemmer den forventede belægningstæthed.

(9)

Kategoriernes omfang, som er defineret i det tekniske bilag, giver brugerne forudsigelighed for så vidt angår, hvilket andet kortdistanceudstyr der må bruge samme frekvensbånd på et ikke-eksklusivt og delt grundlag. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse (9) (direktivet om radio- og teleterminaludstyr) bør fabrikanterne inden for kategorierne sørge for, at kortdistanceudstyr i praksis ikke giver skadelig interferens for andre kortdistancesystemer.

(10)

I de specifikke frekvensbånd, som er omfattet af denne beslutning, fastlægger kombinationen af harmoniserede kortdistanceudstyrskategorier og de tekniske anvendelsesvilkår (frekvensbånd, effektgrænse/feltstyrkegrænse/effekttæthedsgrænse, yderligere parametre og andre brugsrestriktioner) et harmoniseret frekvensdelingsmiljø, så det er muligt for kortdistanceudstyr at dele anvendelsen af frekvenser med hinanden på et ikke-eksklusivt grundlag, uanset formålet med en sådan anvendelse.

(11)

For at sikre retssikkerheden og forudsigeligheden af sådanne harmoniserede frekvensdelingsmiljøer vil brugen af harmoniserede bånd, enten af kortdistanceudstyr, som ikke hører under en harmoniseret kategori eller i henhold til mindre restriktive tekniske parametre, kun blive tilladt i det omfang, dette ikke bringer de relevante frekvensdelingsmiljøer i fare.

(12)

Den 6. juli 2011 udstedte Kommissionen et yderligere mandat til CEPT i henhold til artikel 4, stk. 2, i beslutning 676/2002/EF om at foretage de nødvendige tekniske undersøgelser til støtte for en mulig revision af Kommissionens beslutning 2005/928/EF af 20. december 2005 om harmonisering af frekvensbåndet 169,4-169,8125 MHz i Fællesskabet (10) for at sikre en effektiv udnyttelse af det harmoniserede frekvensområde i henhold til samme beslutnings artikel 5.

(13)

I rapporten fra juni 2012 (11) som svar på ovennævnte andet mandat, rådede CEPT Kommissionen til at indlemme bestående og yderligere harmoniseringsforanstaltninger for laveffekt/kortdistanceudstyr i 169 MHz-båndet i den kommende ændring af bilaget til beslutning 2006/771/EF for at gøre det harmoniserede frekvensområde (169,4-169,8125 MHz) mere synligt og gennemskueligt.

(14)

Med udgangspunkt i CEPT's arbejde er det muligt at strømline vilkårene for kortdistanceudstyr. Harmoniseringen af vilkårene for frekvensadgang vil opfylde målet i afgørelsen om radiofrekvenspolitikprogrammet om at fremme den kollektive brug af frekvenser i det indre marked for kategorier af kortdistanceudstyr.

(15)

Bilaget til beslutning 206/771/EF bør derfor ændres, og beslutning 2005/928/EF bør ophæves.

(16)

For at sikre, at frekvensressourcerne udnyttes effektivt, og at skadelig interferens undgås, bør udstyr, der anvendes på de vilkår, der er fastsat i denne afgørelse, også være i overensstemmelse med direktivet om radio- og teleterminaludstyr; overensstemmelsen skal påvises ved opfyldelse af harmoniserede standarder eller ved hjælp af alternative procedurer for overensstemmelsesvurdering.

(17)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med Frekvensudvalgets udtalelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I artikel 2 i beslutning 2006/771/EF tilføjes følgende nummer:

»3)   »kategori kortdistanceudstyr«: en gruppe kortdistanceudstyr, hvor anvendelsen bygger på tekniske frekvensadgangsmekanismer, som ligner hinanden, eller på fælles anvendelsesprofiler.«

Artikel 2

Artikel 3 i beslutning 2006/771/EF affattes således:

»Artikel 3

1.   Medlemsstaterne udpeger frekvensbånd til de forskellige kategorier kortdistanceudstyr på de særlige vilkår og inden for de frister, der er anført i bilaget til denne beslutning, og stiller dem til rådighed på et ikke-eksklusivt, ikke-interferensskabende og ikke-beskyttet grundlag.

2.   Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan medlemsstaterne anmode om at kunne nyde godt af frekvenspolitikbeslutningens artikel 4, stk. 5.

3.   Denne beslutning begrænser ikke medlemsstaternes ret til at tillade brugen af frekvensbåndene i henhold til mindre strenge vilkår eller tillade, at de bruges af kortdistanceudstyr, som ikke hører under den harmoniserede kategori, forudsat at dette ikke forhindrer eller mindsker mulighederne for kortdistanceudstyr i en sådan kategori at benytte sig af det passende sæt harmoniserede tekniske og driftsmæssige vilkår, jf. bilaget til denne beslutning, som giver mulighed for, at kortdistanceudstyr i samme kategori kan dele anvendelsen af en bestemt del af frekvensbåndet på et ikke-eksklusivt grundlag og til forskellige formål.«

Artikel 3

Bilaget til beslutning 2006/771/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 4

Beslutning 2005/928/EF ophæves.

Artikel 5

Medlemsstaterne aflægger beretning til Kommissionen om gennemførelsen af denne afgørelse senest den 1. september 2014.

Artikel 6

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. december 2013.

På Kommissionens vegne

Neelie KROES

Næstformand


(1)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 1.

(2)  EUT L 312 af 11.11.2006, s. 66.

(3)  EUT L 81 af 21.3.2012, s. 7.

(4)  EUT L 151 af 11.6.2008, s. 49.

(5)  EUT L 119 af 14.5.2009, s. 32.

(6)  EUT L 166 af 1.7.2010, s. 33.

(7)  EUT L 329 af 13.12.2011, s. 10.

(8)  CEPT Report 44, RSCOM 13-25.

(9)  EFT L 91 af 7.4.1999, s. 10.

(10)  EUT L 344 af 27.12.2005, s. 47.

(11)  CEPT Report 43, RSCOM 12-25.


BILAG

»BILAG

Samordnede frekvensbånd og tekniske parametre for kortdistanceudstyr

Bånd nr.

Frekvensbånd (1)

Kategori af kortdistanceudstyr (2)

Effektgrænse/feltstyrkegrænse/effekttæthedsgrænse (3)

Yderligere parametre (regler for kanalinddeling og/eller regler for adgang og belægning) (4)

Andre brugsrestriktioner (5)

Frist for gennemførelsen

1

9-59,750 kHz

Induktive applikationer (20)

72 dΒμΑ/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

2

9-315 kHz

Aktive medicinske implantater (7)

30 dΒμΑ/m ved 10 m

Arbejdscyklus (6): 10 %

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for aktive medicinske implantater (13).

1. juli 2014

3

59,750-60,250 kHz

Induktive applikationer (20)

42 dΒμΑ/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

4

60,250-74,750 kHz

Induktive applikationer (20)

72 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

5

74,750-75,250 kHz

Induktive applikationer (20)

42 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

6

75,250-77,250 kHz

Induktive applikationer (20)

72 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

7

77,250-77,750 kHz

Induktive applikationer (20)

42 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

8

77,750-90 kHz

Induktive applikationer (20)

72 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

9

90-119 kHz

Induktive applikationer (20)

42 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

10

119-128,6 kHz

Induktive applikationer (20)

66 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

11

128,6-129,6 kHz

Induktive applikationer (20)

42 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

12

129,6-135 kHz

Induktive applikationer (20)

66 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

13

135-140 kHz

Induktive applikationer (20)

42 dBμA/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

14

140-148,5 kHz

Induktive applikationer (20)

37,7 dΒμΑ/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

15

148,5-5 000 kHz (23)

Induktive applikationer (20)

– 15 dΒμΑ/m ved 10 m i enhver båndbredde på 10 kHz.

Desuden er den totale feltstyrke – 5 dΒμΑ/m ved 10 m for systemer, der benytter båndbredder større end 10 kHz

 

 

1. juli 2014

16

315-600 kHz

Aktive medicinske implantater (7)

– 5 dΒμΑ/m ved 10 m

Arbejdscyklus (6): 10 %

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for aktive medicinske implantater (8).

1. juli 2014

17

400-600 kHz

Radiofrekvensidentificeringsudstyr (RFID) (18)

– 8 dΒμΑ/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

18

456,9-457,1 kHz

Kortdistanceudstyr generelt (9)

7 dBμA/m ved 10 m

 

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for udstyr til lokalisering af ofre i sammenstyrtede bygninger og lokalisering af værdifulde genstande.

1. juli 2014

19

984-7 484 kHz

Transport- og trafiktelematikudstyr (19)

9 dΒμΑ/m ved 10 m

Arbejdscyklus (6): 1 %

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for Eurobalise-transmissioner, når der er tog i nærheden og ved brug af 27 MHz-båndet til telepowering.

1. juli 2014

20

3 155-3 400 kHz

Induktive applikationer (20)

13,5 dΒμΑ/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

21

5 000-30 000 kHz (24)

Induktive applikationer (20)

– 20 dΒμΑ/m ved 10 m i enhver båndbredde på 10 kHz. Desuden er den totale feltstyrke – 5 dΒμΑ/m ved 10 m for systemer, der benytter båndbredder større end 10 kHz

 

 

1. juli 2014

22a

6 765-6 795 kHz

Induktive applikationer (20)

42 dΒμΑ/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

22b

6 765-6 795 kHz

Kortdistanceudstyr generelt (9)

42 dΒμΑ/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

23

7 300-23 000 kHz

Transport- og trafiktelematikudstyr (19)

– 7 dΒμΑ/m ved 10 m

Der gælder antennerestriktioner som fastsat i de harmoniserede standarder, der er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF.

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for Euroloop-transmissioner, når der er tog i nærheden, og ved brug af 27 MHz-båndet til telepowering.

1. juli 2014

24

7 400-8 800 kHz

Induktive applikationer (20)

9 dΒμΑ/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

25

10 200-11 000 kHz

Induktive applikationer (20)

9 dΒμΑ/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

26

12 500-20 000 kHz

Aktive medicinske implantater (7)

– 7 dΒμΑ/m ved 10 m i enhver båndbredde på 10 kHz

Arbejdscyklus (6): 10 %

Disse brugsvilkår gælder kun for indendørs brug af aktive medicinske implantater (8).

1. juli 2014

27a

13 553-13 567 kHz

Induktive applikationer (20)

42 dΒμΑ/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

27b

13 553-13 567 kHz

Radiofrekvensidentificationsudstyr (RFID) (18)

60 dΒμΑ/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

27c

13 553-13 567 kHz

Kortdistanceudstyr generelt (9)

42 dΒμΑ/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

28a

26 957-27 283 kHz

Induktive applikationer (20)

42 dΒμΑ/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

28b

26 957-27 283 kHz

Kortdistanceudstyr generelt (9)

10 mW effektiv udstrålet effekt (e.r.p.), hvilket svarer til 42 dΒμΑ/m ved 10 m

 

 

1. juli 2014

29

26 990-27 000 kHz

Kortdistanceudstyr generelt (9)

100 mW e.r.p.

Arbejdscyklus (6): 0,1 %

Der er ingen arbejdscyklusrestriktioner for styreanordninger til modeller (17)

1. juli 2014

30

27 040-27 050 kHz

Kortdistanceudstyr generelt (9)

100 mW e.r.p.

Arbejdscyklus (6): 0,1 %

Der er ingen arbejdscyklusrestriktioner for styreanordninger til modeller (17)

1. juli 2014

31

27 090-27 100 kHz

Kortdistanceudstyr generelt (9)

100 mW e.r.p.

Arbejdscyklus (6): 0,1 %

Der er ingen arbejdscyklusrestriktioner for styreanordninger til modeller (17).

1. juli 2014

32

27 140-27 150 kHz

Kortdistanceudstyr generelt (9)

100 mW e.r.p.

Arbejdscyklus (6): 0,1 %

Der er ingen arbejdscyklusrestriktioner for styreanordninger til modeller (17).

1. juli 2014

33

27 190-27 200 kHz

Kortdistanceudstyr generelt (9)

100 mW e.r.p.

Arbejdscyklus (6): 0,1 %

Der er ingen arbejdscyklusrestriktioner for styreanordninger til modeller (17).

1. juli 2014

34

30-37,5 MHz

Aktive medicinske implantater (7)

1 mW e.r.p.

Arbejdscyklus (6): 10 %

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for medicinske membranimplantater med ultralav sendeeffekt, som benyttes til blodtrykmåling, jf. definitionen af aktivt implantabelt medicinsk udstyr (13) i direktiv 90/385/EØF.

1. juli 2014

35

40,66-40,7 MHz

Kortdistanceudstyr generelt (9)

10 mW e.r.p.

 

Ingen videoapplikationer.

1. juli 2014

36

87,5-108 MHz

Udstyr med hurtig arbejdscyklus/kontinuerlig transmission (14)

50 nW e.r.p.

Kanalafstand op til 200 kHz.

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for sendere med analog frekvensmodulering (FM).

1. juli 2014

37 a

169,4-169,475 MHz

Høretekniske hjælpemidler (ALD) (10)

500 mW e.r.p.

Kanalafstand: 50 kHz.

 

1. juli 2014

37b

169,4-169,475 MHz

Måleudstyr (11)

500 mW e.r.p.

Kanalafstand: maks. 50 kHz. Arbejdscyklus (6): 10,0 %

 

1. juli 2014

37c

169,4-169,475 MHz

Kortdistanceudstyr generelt (9)

500 mW e.r.p.

Kanalafstand: maks. 50 kHz. Arbejdscyklus (6): 1,0 %

 

1. juli 2014

38

169,4-169,4875 MHz

Kortdistanceudstyr generelt (9)

10 mW e.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF. Arbejdscyklus (6): 0,1 %

 

1. juli 2014

39a

169,4875-169,5875 MHz

Høretekniske hjælpemidler (ALD) (10)

500 mW e.r.p.

Kanalafstand: maks. 50 kHz.

 

1. juli 2014

39b

169,4875-169,5875 MHz

Kortdistanceudstyr generelt (9)

10 mW e.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF. Arbejdscyklus (6): 0,001 %

Mellem kl. 00.00 og 06.00 lokal tid kan der anvendes en arbejdscyklus (6) på 0,1 %

1. juli 2014

40

169,5875-169,8125 MHz

Kortdistanceudstyr generelt (9)

10 mW e.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF. Arbejdscyklus (6): 0,1 %.

 

1. juli 2014

41

401-402 MHz

Aktive medicinske implantater (7)

25 μW e.r.p.

Kanalafstand: 25 kHz. Individuelle sendere kan kombinere kanaler, som ligger ved siden af hinanden, for at øge båndbredden op til 100 kHz. Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF. Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus (6) på 0,1 %.

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for systemer, som er specielt udformet til digital kommunikation (ikke tale) mellem aktive medicinske implantater (13) og/eller anordninger, som bæres på/i kroppen eller i nærheden af kroppen, og som bruges til at overføre ikke-tidskritiske fysiologiske data for den enkelte patient.

1. juli 2014

42

402-405 MHz

Aktive medicinske implantater (7)

25 μW e.r.p.

Kanalafstand: 25 kHz. Individuelle sendere kan kombinere kanaler, som ligger ved siden af hinanden, for at øge båndbredden op til 300 kHz. Der kan benyttes andre teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, herunder båndbredder på mere end 300 kHz, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF, for at sikre driftskompatibilitet med andre brugere, herunder navnlig meteorologiske radiosonder.

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for aktive medicinske implantater (13).

1. juli 2014

43

405-406 MHz

Aktive medicinske implantater (7)

25 μW e.r.p.

Kanalafstand: 25 kHz Individuelle sendere kan kombinere kanaler, som ligger ved siden af hinanden, for at øge båndbredden op til 100 kHz. Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF. Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus (6) på 0,1 %.

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for systemer, som er specielt udformet til digital kommunikation (ikke tale) mellem aktive medicinske implantater (13) og/eller anordninger, som bæres på/i kroppen eller i nærheden af kroppen, og som bruges til at overføre ikke-tidskritiske fysiologiske data for den enkelte patient.

1. juli 2014

44a

433,05-434,04 MHz

Kortdistanceudstyr generelt (9)

1 mW e.r.p. og – 13 dBm/10 kHz effekttæthed for modulationsbåndbredder større end 250 kHz

Taleapplikationer tilladt med avancerede afhjælpningsteknikker.

Ingen audio- og videoapplikationer.

1. juli 2014

44b

433,05-434,04 MHz

Kortdistanceudstyr generelt (9)

10 mW e.r.p.

Arbejdscyklus (6): 10 %

Ingen andre analoge audioapplikationer end tale. Ingen analoge videoapplikationer.

1. juli 2014

45a

434,04-434,79 MHz

Kortdistanceudstyr generelt (9)

1 mW e.r.p. og – 13 dBm/10 kHz effekttæthed for modulationsbåndbredder større end 250 kHz

Taleapplikationer tilladt med avancerede afhjælpningsteknikker.

Ingen audio- og videoapplikationer.

1. juli 2014

45b

434,04-434,79 MHz

Kortdistanceudstyr generelt (9)

10 mW e.r.p.

Arbejdscyklus (6): 10 %

Ingen andre analoge audioapplikationer end tale. Ingen analoge videoapplikationer.

1. juli 2014

45c

434,04-434,79 MHz

Kortdistanceudstyr generelt (9)

10 mW e.r.p.

Arbejdscyklus (6): 100 % ved kanalafstand op til 25 kHz. Taleapplikationer tilladt med avancerede afhjælpningsteknikker.

Ingen audio- og videoapplikationer.

1. juli 2014

46a

863-865 MHz

Kortdistanceudstyr generelt (9)

25 mW e.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF. Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus (6) på 0,1 %.

Ingen andre analoge audioapplikationer end tale. Ingen analoge videoapplikationer.

1. juli 2014

46b

863-865 MHz

Udstyr med hurtig arbejdscyklus/kontinuerlig transmission (14)

10 mW e.r.p.

 

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for trådløst audio- og multimedie-streamingudstyr.

1. juli 2014

47

865-868 MHz

Kortdistanceudstyr generelt (9)

25 mW e.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF. Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus (6) på 1 %.

Ingen andre analoge audioapplikationer end tale. Ingen analoge videoapplikationer.

1. juli 2014

48

868-868,6 MHz

Kortdistanceudstyr generelt (9)

25 mW e.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF. Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus (6) på 1 %.

Ingen analoge videoapplikationer.

1. juli 2014

49

868,6-868,7 MHz

Udstyr med langsom arbejdscyklus/stor pålidelighed (21)

10 mW e.r.p.

Kanalafstand: 25 kHz Hele båndet kan også bruges som en samlet kanal til højhastighedstransmission af data.

Arbejdscyklus (6): 1,0 %

Disse brugsvilkår gælder kun for alarmsystemer.

1. juli 2014

50

868,7-869,2 MHz

Kortdistanceudstyr generelt (9)

25 mW e.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF. Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus (6) på 0,1 %.

Ingen analoge videoapplikationer.

1. juli 2014

51

869,2-869,25 MHz

Udstyr med langsom arbejdscyklus/stor pålidelighed (21)

10 mW e.r.p.

Kanalafstand: 25 kHz Arbejdscyklus (6): 0,1 %

Disse brugsvilkår gælder kun for tryghedsalarmer (12).

1. juli 2014

52

869,25-869,3 MHz

Udstyr med langsom arbejdscyklus/stor pålidelighed (21)

10 mW e.r.p.

Kanalafstand: 25 kHz Arbejdscyklus (6): 0,1 %

Disse brugsvilkår gælder kun for alarmsystemer.

1. juli 2014

53

869,3-869,4 MHz

Udstyr med langsom arbejdscyklus/stor pålidelighed (21)

10 mW e.r.p.

Kanalafstand: 25 kHz Arbejdscyklus (6): 1,0 %

Disse brugsvilkår gælder kun for alarmsystemer.

1. juli 2014

54a

869,4-869,65 MHz

Kortdistanceudstyr generelt (9)

25 mW e.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF. Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus (6) på 0,1 %.

Ingen andre analoge audioapplikationer end tale. Ingen analoge videoapplikationer.

1. juli 2014

54b

869,4-869,65 MHz

Kortdistanceudstyr generelt (9)

500 mW e.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF. Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus (6) på 10 %.

Ingen analoge videoapplikationer.

1. juli 2014

55

869,65-869,7 MHz

Udstyr med langsom arbejdscyklus/stor pålidelighed (21)

25 mW e.r.p.

Kanalafstand: 25 kHz Arbejdscyklus (6): 10 %

Disse brugsvilkår gælder kun for alarmsystemer.

1. juli 2014

56a

869,7-870 MHz

Kortdistanceudstyr generelt (9)

5 mW e.r.p.

Taleapplikationer tilladt med avancerede afhjælpningsteknikker.

Ingen audio- og videoapplikationer.

1. juli 2014

56b

869,7-870 MHz

Kortdistanceudstyr generelt (9)

25 mW e.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF. Som alternativ kan der anvendes en arbejdscyklus (6) på 1 %.

Ingen andre analoge audioapplikationer end tale. Ingen analoge videoapplikationer.

1. juli 2014

57a

2 400-2 483,5 MHz

Kortdistanceudstyr generelt (9)

10 mW ækvivalent isotropisk udstrålet effekt (e.i.r.p.)

 

 

1. juli 2014

57b

2 400-2 483,5 MHz

Radiobestemmelsesapplikationer (15)

25 mW e.i.r.p.

 

 

1. juli 2014

57c

2 400-2 483,5 MHz

Udstyr til bredbåndsdatatransmission (22)

100 mW e.i.r.p. og 100 mW/100 kHz e.i.r.p.-tæthed, når der anvendes frekvensspringmodulation, og 10 mW/MHz e.i.r.p.-tæthed, når der anvendes andre typer modulation.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF.

 

1. juli 2014

58

2 446-2 454 MHz

Radiofrekvensidentificationsudstyr (RFID) (18)

500 mW e.i.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF.

 

1. juli 2014

59

2 483,5-2 500 MHz

Aktive medicinske implantater (7)

10 mW e.i.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF. Kanalafstand: 25 kHz 1 MHz. Hele båndet kan også bruges dynamisk som en samlet kanal til højhastighedstransmission af data. Arbejdscyklus (6) på 10 %

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for aktive medicinske implantater (13).

Perifere hovedenheder er kun til indendørs brug.

1. juli 2014

60

4 500-7 000 MHz

Radiobestemmelsesapplikationer (15)

24 dBm e.i.r.p. (25)

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF.

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for radar til tankniveaumåling (16).

1. juli 2014

61

5 725-5 875 MHz

Kortdistanceudstyr generelt (9)

25 mW e.i.r.p.

 

 

1. juli 2014

62

5 795-5 805 MHz

Transport- og trafiktelematikudstyr (19)

2 W e.i.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF.

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for applikationer til opkrævning af vejafgift.

1. juli 2014

63

6 000-8 500 MHz

Radiobestemmelsesapplikationer (15)

7 dBm/50 MHz spidsværdi for e.i.r.p. og – 33 dBm/MHz gennemsnitlig e.i.r.p.

Automatisk effektregulering og antennekrav samt ækvivalente teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF.

Disse brugsvilkår gælder kun for radar til niveaumåling.

Udpegede lukkede områder omkring radioastronomistationer skal respekteres.

1. juli 2014

64

8 500-10 600 MHz

Radiobestemmelsesapplikationer (15)

30 dBm e.i.r.p. (25)

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF.

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for radar til tankniveaumåling (16).

1. juli 2014

65

17,1-17,3 GHz

Radiobestemmelsesapplikationer (15)

26 dBm e.i.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF.

Disse brugsvilkår gælder kun for jordbaserede systemer.

1. juli 2014

66

24,05-24,075 GHz

Transport- og trafiktelematikudstyr (19)

100 mW e.i.r.p.

 

 

1. juli 2014

67

24,05-26,5 GHz

Radiobestemmelsesapplikationer (15)

26 dBm/50 MHz spidsværdi for e.i.r.p. og – 14 dBm/MHz gennemsnitlig e.i.r.p.

Automatisk effektregulering og antennekrav samt ækvivalente teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF.

Disse brugsvilkår gælder kun for radar til niveaumåling.

Udpegede lukkede områder omkring radioastronomistationer skal respekteres.

1. juli 2014

68

24,05-27 GHz

Radiobestemmelsesapplikationer (15)

43 dBm e.i.r.p. (25)

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF.

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for radar til tankniveaumåling (16).

1. juli 2014

69a

24,075-24,15 GHz

Transport- og trafiktelematikudstyr (19)

100 mW e.i.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF. Der gælder opholdstidsbegrænsninger (»dwell time limits«) og frekvensmodulationsinterval som fastsat i harmoniserede standarder.

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for jordbaseret køretøjsradar.

1. juli 2014

69b

24,075-24,15 GHz

Transport- og trafiktelematikudstyr (19)

0,1 mW e.i.r.p.

 

 

1. juli 2014

70a

24,15-24,25 GHz

Kortdistanceudstyr generelt (9)

100 mW e.i.r.p.

 

 

1. juli 2014

70b

24,15-24,25 GHz

Transport- og trafiktelematikudstyr (19)

100 mW e.i.r.p.

 

 

1. juli 2014

71

24,25-24,495 GHz

Transport- og trafiktelematikudstyr (19)

– 11 dBm e.i.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF. Der gælder arbejdscyklus (6) og frekvensmodulationsinterval som fastsat i harmoniserede standarder.

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for jordbaseret køretøjsradar i det harmoniserede 24 GHz-frekvensinterval.

1. juli 2014

72

24,25-24,5 GHz

Transport- og trafiktelematikudstyr (19)

20 dBm e.i.r.p. (fremadrettet radar) 16 dBm e.i.r.p. (bagudrettet radar)

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF. Der gælder arbejdscyklus (6) og frekvensmodulationsinterval som fastsat i harmoniserede standarder.

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for jordbaseret køretøjsradar i det harmoniserede 24 GHz-frekvensinterval.

1. juli 2014

73

24,495-24,5 GHz

Transport- og trafiktelematikudstyr (19)

– 8 dBm e.i.r.p.

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF. Der gælder arbejdscyklus (6) og frekvensmodulationsinterval som fastsat i harmoniserede standarder.

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for jordbaseret køretøjsradar i det harmoniserede 24 GHz-frekvensinterval.

1. juli 2014

74a

57-64 GHz

Kortdistanceudstyr generelt (9)

100 mW e.i.r.p., en maksimal sendeeffekt på 10dBm og en maksimal e.i.r.p.-effektspektraltæthed på 13dBm/MHz

 

 

1. juli 2014

74b

57-64 GHz

Radiobestemmelsesapplikationer (15)

43 dBm e.i.r.p. (25)

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF.

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for radar til tankniveaumåling (16).

1. juli 2014

74c

57-64 GHz

Radiobestemmelsesapplikationer (15)

35 dBm/50 MHz spidsværdi for e.i.r.p. og – 2 dBm/MHz gennemsnitlig e.i.r.p.

Automatisk effektregulering og antennekrav samt ækvivalente teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF.

Disse brugsvilkår gælder kun for radar til niveaumåling.

1. juli 2014

75

57-66 GHz

Udstyr til bredbåndsdatatransmission (22)

40 dBm e.i.r.p. og 13 dBm/MHz e.i.r.p.-tæthed

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF.

Ingen faste udendørs installationer.

1. juli 2014

76

61-61,5 GHz

Kortdistanceudstyr generelt (9)

100 mW e.i.r.p.

 

 

1. juli 2014

77

63-64 GHz

Transport- og trafiktelematikudstyr (19)

40 dBm e.i.r.p.

 

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for systemer til kommunikation mellem køretøjer indbyrdes og mellem køretøjer og infrastruktur

1. juli 2014

78a

75-85 GHz

Radiobestemmelsesapplikationer (15)

34 dBm/50 MHz spidsværdi for e.i.r.p. og – 3 dBm/MHz gennemsnitlig e.i.r.p.

Automatisk effektregulering og antennekrav samt ækvivalente teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF.

Disse brugsvilkår gælder kun for radar til niveaumåling.

Udpegede lukkede områder omkring radioastronomistationer skal respekteres.

1. juli 2014

78b

75-85 GHz

Radiobestemmelsesapplikationer (15)

43 dBm e.i.r.p. (25)

Der skal benyttes teknikker for tilgang til frekvenser og afhjælpning over for interferens, der giver mindst samme ydelse som de teknikker, der er beskrevet i harmoniserede standarder, som er vedtaget i henhold til direktiv 1999/5/EF.

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for radar til tankniveaumåling (16).

1. juli 2014

79

76-77 GHz

Transport- og trafiktelematikudstyr (19)

Højst 55 dBm e.i.r.p. og højst 50 dBm e.i.r.p. gennemsnitligt og 23,5 dBm gennemsnitlig e.i.r.p. for impulsradar

 

Dette sæt brugsvilkår gælder kun for jordbaserede køretøjs- og infrastruktursystemer.

1. juli 2014

80

122-123 GHz

Kortdistanceudstyr generelt (9)

100 mW e.i.r.p.

 

 

1. juli 2014

81

244-246 GHz

Kortdistanceudstyr generelt (9)

100 mW e.i.r.p.

 

 

1. juli 2014


(1)  Medlemsstaterne skal tillade, at nabofrekvensbånd i denne tabel kan bruges som et samlet frekvensbånd, forudsat at de specifikke vilkår for hvert af frekvensbåndene er opfyldt.

(2)  Jf. artikel 2, stk. 3.

(3)  Medlemsstaterne skal tillade brug af frekvenser op til den effekt, feltstyrke eller effekttæthed, der er anført i denne tabel. De kan i henhold til artikel 3, stk. 3, vælge at pålægge mindre strenge betingelser, dvs. tillade brugen af frekvenser med større effekt, feltstyrke eller effekttæthed, forudsat at dette ikke mindsker eller bringer en hensigtsmæssig sameksistens mellem kortdistanceudstyr i frekvensbånd, der harmoniseres ved denne beslutning, i fare.

(4)  Medlemsstaterne må kun indføre disse »yderligere parametre (regler for kanalinddeling og/eller regler for adgang og belægning)«, og må ikke indføre andre parametre og krav vedrørende adgang til frekvensressourcer eller krav vedrørende afhjælpningsteknikker end de her anførte. Imidlertid kan de ifølge artikel 3, stk. 3, fastsætte mindre strenge betingelser, hvilket vil sige, at de helt må undlade at anvende de »yderligere parametre (regler for kanalinddeling og/eller regler for adgang og belægning)«, der er anført i tabellen, eller tillade en højere værdi, forudsat at de relevante frekvensdelingsordninger i det harmoniserede frekvensbånd ikke bringes i fare.

(5)  Medlemsstaterne må ikke indføre flere »andre brugsrestriktioner« end de her anførte. Eftersom der kan anvendes mindre strenge betingelser, jf. artikel 3, stk. 3, kan medlemsstaterne undlade at anvende en eller flere af disse restriktioner, forudsat at de relevante frekvensdelingsordninger i det harmoniserede frekvensbånd ikke bringes i fare.

(6)  »Arbejdscyklus«: den del af en given entimesperiode, hvor et enkelt udstyr transmitterer aktivt. Mindre strenge betingelser i henhold til artikel 3, stk. 3, betyder, at medlemsstaterne kan tillade en større værdi for »arbejdscyklus«.

(7)  Kategorien »aktive medicinske implantater« omfatter radiodelen af aktive medicinske implantater, som helt eller delvist ad kirurgisk eller medicinsk vej introduceres i et menneskes krop eller et dyr, og i givet fald disse implantaters perifere enheder.

(8)  Kategorien »implantater til dyr« omfatter sendeanordninger, som placeres i kroppen på et dyr, med henblik på diagnosticering og/eller for at gennemføre en terapeutisk behandling.

(9)  Kategorien »kortdistanceudstyr generelt« omfatter alle former for radiobølgeudstyr uanset anvendelse eller formål, som overholder de tekniske betingelser, der er fastlagt for et givet frekvensbånd. Typiske anvendelser er bl.a. telemetri, fjernbetjeninger, alarmer, datatransmission generelt og andre anvendelser.

(10)  Kategorien »høretekniske hjælpemidler (ALD)« omfatter radiokommunikationssystemer, som forbedrer hørehæmmedes høreevne. Typiske systemer omfatter en eller flere radiosendere og en eller flere radiomodtagere.

(11)  Kategorien »måleudstyr« omfatter radiobølgeudstyr, som udgør en del af tovejsradiokommunikationssystemer til fjernovervågning og -måling og transmission af data i intelligent infrastruktur, f.eks. til el, gas og vand.

(12)  Kategorien »tryghedsalarmer« omfatter radiokommunikationssystemer til pålidelig kommunikation, hvormed en nødstedt person i et begrænset område kan tilkalde hjælp. Tryghedsalarmer anvendes først og fremmest for at hjælpe ældre eller handicappede personer.

(13)  Kategorien »aktive, implantable medicinske anordninger« som defineret i Rådets direktiv 90/385/EØF af 20. juni 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aktive, implantable medicinske anordninger (EFT L 189 af 20.7.1990, s. 17).

(14)  Kategorien »stor arbejdscyklus/kontinuerlig transmission« omfatter radiobølgeudstyr, der benytter transmissioner med kort latenstid og stor arbejdscyklus. Typiske anvendelser er til personlige trådløse audiosystemer og multimediestreamingsystemer, mobiltelefoner, underholdningssystemer i hjemmet eller bilen, trådløse mikrofoner, trådløse højttalere, trådløse hovedtelefoner, radiobølgeudstyr, som bæres på personen, høretekniske hjælpemidler, »øresnegle«, trådløse mikrofoner til brug i forbindelse med koncerter eller andre sceneproduktioner og analoge FM-sendere med lav effekt (bånd 36).

(15)  Kategorien »radiobestemmelsesapplikationer« omfatter applikationer til bestemmelse af objekters position, hastighed og/eller andre egenskaber eller til at samle informationer vedrørende disse parametre. Typiske anvendelser er målinger af forskellig art.

(16)  Kategorien »Radar til tankniveaumåling« er en særlig type radiobestemmelsesapplikation, som bruges til niveaumåling i tanke og monteres i metaltanke, tanke af jernbeton eller lignende konstruktioner af materialer med tilsvarende dæmpningsegenskaber. Tanken bruges som beholder.

(17)  Kategorien »styreanordninger til modeller« er en særlig type fjernstyrings- og telemetriudstyr, som bruges til radiostyring af modeller (først og fremmest miniatureudgaver af køretøjer) i luften, på jorden samt på og under vandoverfladen.

(18)  Kategorien »radiofrekvensidentifikation (RFID)« omfatter tag/interrogatorbaserede kommunikationssystemer, som består af radiobølgeanordninger (tags), som er fastgjort i eller på biologisk levende enheder eller genstande, og sende/modtageenheder (interrogators), som aktiverer en tag og modtager data fra denne. Typiske anvendelser er bl.a. sporing og identifikation af genstande, f.eks. i forbindelse med varesikring (EAS), og indsamling og transmission af data vedrørende de genstande, som har tags, der enten ikke kører på batterier eller som helt eller delvis kører på batterier. Data modtaget fra en tag valideres af interrogatoren og videresendes til det overordnede system.

(19)  Kategorien »transport- og trafiktelematik« omfatter radiobølgeudstyr, som bruges inden for transport (vej-, jernbane-, sø- eller lufttransport, alt efter de relevante tekniske restriktioner), trafikstyring, navigation, mobilitetsstyring og intelligente transportsystemer (ITS). Typiske anvendelser er i grænsefladerne mellem forskellige transportformer, kommunikation mellem køretøjer (f.eks. bil til bil), mellem køretøjer og faste anlæg (f.eks. bil til infrastruktur) og kommunikation til og fra brugere.

(20)  Kategorien »induktive applikationer« omfatter radiobølgeudstyr, som anvender magnetisk induktion (loop-systemer) til nærfeltkommunikation. Typiske anvendelser er f.eks. startspærrer til biler, identifikation af dyr, alarmsystemer, kabeldetektering, affaldshåndtering, personidentifikation, trådløse taleforbindelser, adgangskontrol, afstandssensorer, tyverisikring, herunder radiofrekvensinduktionssystemer til tyverisikring, dataoverførsel til håndholdte apparater, automatisk vareidentifikation, trådløse styringssystemer og automatisk opkrævning af vejafgifter.

(21)  Kategorien »udstyr med lille arbejdscyklus/stor pålidelighed« omfatter radiobølgeudstyr, som har en lav samlet frekvensudnyttelse og adgangsregler for lille arbejdscyklus for at sikre stor pålidelighed af frekvensadgang og transmissioner i delte frekvensbånd. Typiske anvendelser er alarmsystemer, som bruger radiobølger for at angive en alarmsituation på et fjerntliggende sted, og tryghedsalarmer, som pålideligt videresender kommunikationer fra nødstedte personer.

(22)  Udstyr til bredbåndsdatatransmission omfatter radiobølgeudstyr, som anvender bredbåndsmodulationsteknikker for at få adgang til frekvenser. Typiske anvendelser er trådløse adgangssystemer, herunder radiobaserede lokalnet (WAS/RLAN).

(23)  I bånd 20 gælder større feltstyrker og yderligere brugsrestriktioner for induktive applikationer.

(24)  I bånd 22a, 24, 25, 27a og 28a gælder større feltstyrker og yderligere brugsrestriktioner for induktive applikationer.

(25)  Effektbegrænsningen gælder indvendig i en lukket tank og svarer til en effektspektraltæthed på -41,3 dBm/MHz e.i.r.p. uden for en 500 l prøvetank.«


Top