EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0718

2013/718/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 4. december 2013 om ændring af bilag I til beslutning 2004/211/EF for så vidt angår oplysningerne om Brasilien i listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra import til Unionen af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien er tilladt, om ændring af bilag II D til beslutning 92/260/EØF for så vidt angår krav om prøve for snive og om ændring af beslutning 92/260/EØF, 93/196/EØF og 93/197/EØF for så vidt angår visse geografiske betegnelser (meddelt under nummer C(2013) 8553) EØS-relevant tekst

OJ L 326, 6.12.2013, p. 49–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; stiltiende ophævelse ved 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/718/oj

6.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 326/49


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 4. december 2013

om ændring af bilag I til beslutning 2004/211/EF for så vidt angår oplysningerne om Brasilien i listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra import til Unionen af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien er tilladt, om ændring af bilag II D til beslutning 92/260/EØF for så vidt angår krav om prøve for snive og om ændring af beslutning 92/260/EØF, 93/196/EØF og 93/197/EØF for så vidt angår visse geografiske betegnelser

(meddelt under nummer C(2013) 8553)

(EØS-relevant tekst)

(2013/718/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (1), særlig artikel 17, stk. 3, litra a),

under henvisning til Rådets direktiv 2009/156/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (2), særlig artikel 12, stk. 1 og 4, artikel 15, litra a), artikel 16, stk. 2, og artikel 19, litra a) og b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 92/65/EØF er der fastsat betingelser for import til Unionen af bl.a. sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien. Betingelserne skal mindst svare til dem, der gælder for samhandel mellem medlemsstaterne.

(2)

I direktiv 2009/156/EF er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for import til Unionen af levende dyr af hestefamilien. Det fastsættes, at import af dyr af hestefamilien til Unionen kun er tilladt fra tredjelande eller dele af tredjelande, hvis der anvendes regionalisering, der har været frie for snive i mindst seks måneder.

(3)

Ved Kommissionens beslutning 2004/211/EF (3) er der fastsat en liste over tredjelande, eller dele heraf, hvis der anvendes regionalisering, hvorfra medlemsstaterne skal tillade import af dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner af dyr af hestefamilien, samt de øvrige importbetingelser. Brasilien er for øjeblikket opført på denne liste, som findes i bilag I til beslutning 2004/211/EF.

(4)

Kommissionens beslutning 92/260/EØF (4) fastsætter dyresundhedsmæssige betingelser og bestemmelser om udstedelse af sundhedscertifikat for midlertidig indførsel af registrerede heste.

(5)

Kommissionens beslutning 93/195/EØF (5) fastsætter dyresundhedsmæssige betingelser og bestemmelser om udstedelse af sundhedscertifikat ved genindførsel af heste, der er registreret med henblik på væddeløb, konkurrencer og kulturelle arrangementer, efter midlertidig udførsel.

(6)

Kommissionens beslutning 93/196/EØF (6) fastsætter dyresundhedsmæssige betingelser og bestemmelser om udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af hovdyr til slagtning.

(7)

Kommissionens beslutning 93/197/EØF (7) fastsætter dyresundhedsmæssige betingelser og bestemmelser om udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af registrerede hovdyr og hovdyr til opdræt og som brugsdyr.

(8)

Snive forekommer i dele af Brasiliens område, og derfor er import af dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner af dyr af hestefamilien kun tilladt fra region BR-1 i dette tredjeland som beskrevet i fjerde kolonne i bilag I til beslutning 2004/211/EF. Staterne Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Espírito Santo, Rondônia og Mato Grosso er i øjeblikket omfattet af region BR-1 i Brasilien.

(9)

Brasilien meddelte den 18. april, 16. maj og 25. juni 2013 Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE), at der var bekræftede tilfælde af snive i heste i staterne São Paulo, Minas Gerais, Espirito Santo og Rondônia. Brasilien er derfor ophørt med at udstede sundhedscertifikater i henhold til direktiv 2009/156/EF for alle stater i region BR-1.

(10)

Brasilien underrettede den 9. juli 2013 Kommissionen om de foranstaltninger, der var truffet, for at forhindre indslæbning af snive til de områder i dette tredjeland, som er opført på listen i beslutning 2004/211/EF, og hvor sygdommen ikke forekommer. Foranstaltningerne omfatter mindst en prøve for snive med negativt resultat, før flytning af dyr af hestefamilien fra stater, hvor der er registreret snive, til enhver samling af dyr af hestefamilien i disse stater og til andre stater i Brasilien. Brasilien bekræftede, at staten Rio de Janeiro har været fri for snive siden indberetningen af det sidste tilfælde den 16. juli 2012.

(11)

Ved brev af 30. oktober 2013 underrettede Brasilien om et tilfælde af snive i staten Paraná.

(12)

Da staterne São Paulo, Espirito Santo, Rondônia og Paraná ikke længere er frie for snive, og de kompetente myndigheder i Brasilien har forelagt garantier for, at sygdommen ikke findes i de andre stater, der i øjeblikket er omfattet af landets region BR-1, og i staten Rio de Janeiro, bør oplysningerne om denne region i bilag I til beslutning 2004/211/EF ændres, og São Paulo, Espirito Santo, Rondônia og Paraná bør udgå fra den nuværende liste, og Rio de Janeiro bør tilføjes.

(13)

Da risikoen for, at registrerede heste har pådraget sig snive, er lavere end for andre kategorier af dyr af hestefamilien, bør import til Unionen af dyr af hestefamilien fra Brasilien kun godkendes for registrerede heste i overensstemmelse med beslutning 92/260/EØF, 93/195/EØF og 93/197/EØF.

(14)

Kommissionen offentliggjorde den 25. februar 2013 en rapport (8) om en audit af eksport til Unionen af dyr af hestefamilien og reproduktionsmateriale herfra, der blev gennemført i Brasilien i oktober 2012. Ifølge rapporten er det nødvendigt at suspendere import af sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien fra Brasilien, indtil de anbefalede forholdsregler er gennemført og verificeret.

(15)

Brasilien er opført i sundhedskategori D i bilag I til beslutning 92/260/EØF, og registrerede heste til midlertidig indførsel til Unionen skal opfylde de dyresundhedsbetingelser og certifikatkrav, der er fastsat i standardsundhedscertifikat D i bilag II til nævnte beslutning. For at sikre, at registrerede heste, der midlertidigt indføres til Unionen, er frie for snive, bør der i dette sundhedscertifikats del III »Sundhedsoplysninger« tilføjes en bekræftelse af, at de registrerede heste er blevet underkastet en komplementbindingsprøve for snive med negativt resultat ved en serumfortynding på 1:10 på en blodprøve, der er taget inden for de sidste 10 dage før afsendelsen til Unionen.

(16)

Af hensyn til klarheden og for at sikre konsekvens i EU-lovgivningen bør listen over lande i punkt III, litra d), tredje led, i standardcertifikat A-E i bilag II til beslutning 92/260/EØF ændres for at tage hensyn til de nuværende geografiske betegnelser, der allerede er fastsat i bilag I til nævnte beslutning.

(17)

Det er nødvendigt at tilpasse fodnote 3 i bilag II til beslutning 93/196/EØF for at præcisere, at det ikke er tilladt at importere dyr af hestefamilien til slagtning fra Brasilien til Unionen.

(18)

Af de grunde, der er nævnt i betragtning 13, er det nødvendigt i bilag I til beslutning 93/197/EØF at specificere, at dyresundheds- og certifikatudstedelsesbetingelserne i bilag II D til nævnte beslutning for så vidt angår Brasilien kun finder anvendelse på import af registrerede heste.

(19)

Beslutning 92/260/EØF, 93/196/EØF, 93/197/EØF og 2004/211/EF bør derfor ændres.

(20)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag II til beslutning 92/260/EØF ændres som angivet i bilag I til denne afgørelse.

Artikel 2

Bilag II til beslutning 93/196/EØF ændres som angivet i bilag II til denne afgørelse.

Artikel 3

Bilag I til beslutning 93/197/EØF ændres som angivet i bilag III til denne afgørelse.

Artikel 4

Bilag I til beslutning 2004/211/EF ændres som angivet i bilag IV til denne afgørelse.

Artikel 5

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2013.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54.

(2)  EUT L 192 af 23.7.2010, s. 1.

(3)  Kommissionens beslutning 2004/211/EF af 6. januar 2004 om listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader import af levende dyr af hestefamilien samt sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien, og om ændring af beslutning 93/195/EØF og 94/63/EF (EUT L 73 af 11.3.2004, s. 1).

(4)  Kommissionens beslutning 92/260/EØF af 10. april 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat for midlertidig indførsel af registrerede heste (EFT L 130 af 15.5.1992, s. 67).

(5)  Kommissionens beslutning 93/195/EØF af 2. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved genindførsel af heste, der er registreret med henblik på væddeløb, konkurrencer og kulturelle arrangementer, efter midlertidig udførsel (EFT L 86 af 6.4.1993, s. 1).

(6)  Kommissionens beslutning 93/196/EØF af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af hovdyr til slagtning (EFT L 86 af 6.4.1993, s. 7).

(7)  Kommissionens beslutning 93/197/EØF af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af registrerede hovdyr og hovdyr til opdræt og som brugsdyr (EFT L 86 af 6.4.1993, s. 16).

(8)  Audit Report 2012-6398, findes på: http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=3022


BILAG I

I bilag II til beslutning 92/260/EØF foretages følgende ændringer:

1)

I standardsundhedscertifikat A affattes del III, litra d), tredje led, således:

»—

De Forenede Arabiske Emirater, Australien, Belarus, Canada, Schweiz, Grønland, Hongkong, Island, Japan, Republikken Korea, Montenegro, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Macao, Malaysia (halvøen), Norge, New Zealand, Serbien, Rusland (1), Singapore, Thailand, Ukraine, Amerikas Forenede Stater.«

2)

I standardsundhedscertifikat B affattes del III, litra d), tredje led, således:

»—

De Forenede Arabiske Emirater, Australien, Belarus, Canada, Schweiz, Grønland, Hongkong, Island, Japan, Republikken Korea, Montenegro, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Macao, Malaysia (halvøen), Norge, New Zealand, Serbien, Rusland (1), Singapore, Thailand, Ukraine, Amerikas Forenede Stater.«

3)

I standardsundhedscertifikat C affattes del III, litra d), tredje led, således:

»—

De Forenede Arabiske Emirater, Australien, Belarus, Canada, Schweiz, Grønland, Hongkong, Island, Japan, Republikken Korea, Montenegro, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Macao, Malaysia (halvøen), Norge, New Zealand, Serbien, Rusland (1), Singapore, Thailand, Ukraine, Amerikas Forenede Stater.«

4)

I standardsundhedscertifikat D, del III, foretages følgende ændringer:

a)

litra d), tredje led, affattes således:

»—

De Forenede Arabiske Emirater, Australien, Belarus, Canada, Schweiz, Grønland, Hongkong, Island, Japan, Republikken Korea, Montenegro, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Macao, Malaysia (halvøen), Norge, New Zealand, Serbien, Rusland (1), Singapore, Thailand, Ukraine, Amerikas Forenede Stater.«

b)

følgende tilføjes som litra l):

»l) (3)

den er, hvis den kommer fra Brasilien (1), blevet underkastet en komplementbindingsprøve for snive med negativt resultat ved en serumfortynding på 1:10 på en blodprøve, der er taget den … (4) (5) inden for de sidste 10 dage før afsendelsen.«

5)

I standardsundhedscertifikat E affattes del III, litra d), tredje led, således:

»—

De Forenede Arabiske Emirater, Australien, Belarus, Canada, Schweiz, Grønland, Hongkong, Island, Japan, Republikken Korea, Montenegro, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Macao, Malaysia (halvøen), Norge, New Zealand, Serbien, Rusland (1), Singapore, Thailand, Ukraine, Amerikas Forenede Stater.«


BILAG II

I bilag II til beslutning 93/196/EØF affattes fodnote 3 således:

»(3)

Sundhedskategorier i henhold til bilag I til Kommissionens beslutning 2004/211/EF:

Gruppe A

Schweiz (CH), Grønland (GL), Island (IS)

Gruppe B

Australien (AU), Belarus (BY), Montenegro (ME), Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (MK), New Zealand (NZ), Serbien (RS), Rusland (1) (RU), Ukraine (UA)

Gruppe C

Canada (CA), Amerikas Forenede Stater (US)

Gruppe D

Argentina (AR), Chile (CL), Paraguay (PY), Uruguay (UY)

Gruppe E

Algeriet (DZ), Israel (IL), Marokko (MA), Tunesien (TN)«


BILAG III

I bilag I til beslutning 93/197/EØF affattes oplysningerne vedrørende »Sundhedskategori D« således:

»Sundhedskategori D (1)

Argentina (AR), Barbados(3) (BB), Bermuda(3) (BM), Bolivia(3) (BO), Brasilien(2)(3) (BR), Chile (CL), Cuba(3) (CU), Jamaica(3) (JM), Mexico(2) (MX), Peru(2)(3) (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)«.


BILAG IV

I bilag I til beslutning 2004/211/EF affattes oplysningerne vedrørende Brasilien således:

»BR

Brasilien

BR-0

Hele landet

D

 

BR-1

Staterne

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Mato Grosso

D

X

X

X

—«

 


Top