EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0710

2013/710/EU: Kommissionens afgørelse af 2. december 2013 om ændring af afgørelse 2012/757/EU om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Drift og trafikstyring i jernbanesystemet i Den Europæiske Union (meddelt under nummer C(2013) 8377) EØS-relevant tekst

OJ L 323, 4.12.2013, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/710/oj

4.12.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 323/35


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 2. december 2013

om ændring af afgørelse 2012/757/EU om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Drift og trafikstyring i jernbanesystemet i Den Europæiske Union

(meddelt under nummer C(2013) 8377)

(EØS-relevant tekst)

(2013/710/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (1), særlig artikel 6, stk. 1, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 881/2004 af 29. april 2004 om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur (2) skal Det Europæiske Jernbaneagentur (agenturet) sikre, at de tekniske specifikationer for interoperabilitet (TSI’erne) er tilpasset de tekniske fremskridt, markedsudviklingen og de samfundsmæssige krav, og foreslå Kommissionen de ændringer i TSI’erne, som det finder nødvendige.

(2)

Ved afgørelse C(2007) 3371 af 13. juli 2007 gav Kommissionen agenturet et rammemandat til at udføre visse aktiviteter i henhold til Rådets Direktiv 96/48/EF af 23. juli 1996 om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog (3) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/16/EF af 19. marts 2001 om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog (4). I henhold til betingelserne i dette rammemandat blev agenturet anmodet om at revidere TSI'en for drift og trafikstyring.

(3)

I tillæg A i de gældende TSI'er om drift og trafikstyring henvises der til version 2 af driftsreglerne for det europæiske jernbanetrafikstyringssystem (ERTMS), der blev udarbejdet på grundlag af systemkravsspecifikationerne (SRS) version 2.3.0 for det europæiske togkontrolsystem (ETCS).

(4)

De gældende versioner af specifikationerne for ERTMS/ETCS er »Baseline 2« og »Baseline 3«. Den version af driftsprincipperne og -reglerne for ERTMS, der svarer til »ERTMS/ETCS Baseline 3«, er version 3. Dette skal afspejles i TSI'en om drift og trafikstyring.

(5)

Den 5. juli 2012 fremsatte agenturet en henstilling (ERA/REC/05-2012/INT-ERTMS) om ajourføring af den version af driftsprincipperne og -reglerne for ERTMS, der henvises til i Kommissionens afgørelse 2012/757/EU af 14. november 2012 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Drift og trafikstyring i jernbanesystemet i Den Europæiske Union og om ændring af beslutning 2007/756/EF (5).

(6)

Det er derfor nødvendigt at ændre afgørelse 2012/757/EU.

(7)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, som er nedsat i henhold til artikel 29, stk. 1, i direktiv 2008/57/EF —

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Tillæg A til bilag I til afgørelse 2012/757/EU (TSI for drift og trafikstyring) affattes således:

»Tillæg A

Driftsregler for ERTMS/ETCS og ERTMS/GSM-R

Driftsreglerne for ERTMS/ETCS og ERTMS/GSM-R er anført i det tekniske dokument »ERTMS operational principles and rules — version 3«, offentliggjort på Det Europæiske Jernbaneagenturs websted (www.era.europa.eu).«

Artikel 2

Denne afgørelse anvendes fra den 1. januar 2014.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2013.

På Kommissionens vegne

Siim KALLAS

Næstformand


(1)  EUT L 191 af 18.7.2008, s. 1.

(2)  EUT L 164 af 30.4.2004, s. 1.

(3)  EFT L 235 af 17.9.1996, s. 6.

(4)  EFT L 110 af 20.4.2001, s. 1.

(5)  EUT L 345 af 15.12.2012, s. 1.


Top