EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0638

2013/638/EU: Kommissionens afgørelse af 12. august 2013 om væsentlige krav til radiokommunikationsudstyr, der er beregnet til anvendelse på ikke-SOLAS-skibe og deltagelse i det globale maritime nød- og sikkerhedssystem (GMDSS) (meddelt under nummer C(2013) 5185)

OJ L 296, 7.11.2013, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/638/oj

7.11.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 296/22


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 12. august 2013

om væsentlige krav til radiokommunikationsudstyr, der er beregnet til anvendelse på ikke-SOLAS-skibe og deltagelse i det globale maritime nød- og sikkerhedssystem (GMDSS)

(meddelt under nummer C(2013) 5185)

(2013/638/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse (1), særlig artikel 3, stk. 3, litra e), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

En række medlemsstater har gennemført eller har til hensigt at gennemføre fælles sikkerhedsprincipper og -regler for radioudstyr på skibe, der ikke er omfattet af den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen (SOLAS-konventionen) fra 1974 (i det følgende benævnt »ikke-SOLAS-skibe«).

(2)

Harmoniseringen af radiotjenester skal bidrage til, at ikke-SOLAS-skibe kan navigere mere sikkert, navnlig i nødstilfælde og under dårlige vejrforhold.

(3)

MSC-cirkulære nr. 803 om ikke-SOLAS-skibes deltagelse i det globale maritime nød- og sikkerhedssystem (GMDSS) og resolution MSC.131(75) fra Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) opfordrer staterne til at anvende retningslinjerne for ikke-SOLAS-skibes deltagelse i GMDSS og henstiller til staterne at kræve, at visse faciliteter, der er nødvendige med henblik på deltagelse i det globale maritime nød- og sikkerhedssystem, installeres i radioudstyret på alle skibe.

(4)

Den Internationale Telekommunikationsunions radioreglement anviser bestemte frekvenser til brug for GMDSS. Alt radioudstyr, der anvendes på disse frekvenser, og som skal anvendes i nødsituationer, skal være kompatibelt med den angivne anvendelse af disse frekvenser, og der skal være en rimelig sikkerhed for, at det vil fungere korrekt i nødsituationer.

(5)

Det er nødvendigt at gøre det klart, at Kommissionens beslutning 2004/71/EF af 4. september 2003 om grundlæggende krav til radiokommunikationsudstyr, der er beregnet til anvendelse på ikke-SOLAS-skibe og deltagelse i det globale maritime nød- og sikkerhedssystem (GMDSS) (2), gælder for GMDSS-udstyr til anvendelse på alle ikke-SOLAS-skibe, der ikke er omfattet af Rådets direktiv 96/98/EF af 20. december 1996 om udstyr på skibe (3).

(6)

Gennemførelsen af krav, som skal opfyldes af GMDSS-udstyr bestemt til anvendelse på ikke-SOLAS-skibe, skal være konsekvent i alle medlemsstater og i overensstemmelse med relevante IMO-retningslinjer.

(7)

Da der skal foretages en række ændringer af beslutning 2004/71/EF, bør beslutningen af hensyn til klarheden erstattes.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Overensstemmelsesvurdering og Markedstilsyn på Teleområdet —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Denne afgørelse anvendes på alt radioudstyr, der ikke falder ind under direktiv 96/98/EF, og som er bestemt til anvendelse på alle skibe, der ikke er omfattet af den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen (SOLAS-konventionen) fra 1974 (i det følgende benævnt »ikke-SOLAS-skibe«), og deltagelse i det globale maritime nød- og sikkerhedssystem (GMDSS) som fastsat i kapitel IV i SOLAS-konventionen, og som fungerer inden for rammerne af én af følgende tjenester:

a)

den maritime mobile tjeneste som defineret i artikel 1.28 i radioreglementet fra Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU)

b)

den maritime mobile satellittjeneste som defineret i artikel 1.29 i ITU's radioreglement.

Artikel 2

Med forbehold af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/45/EF (4) skal radioudstyr konstrueres således, at det fungerer korrekt, når det udsættes for et maritimt miljø, opfylder alle GMDSS' operationelle krav, der gælder for ikke-SOLAS-skibe, i overensstemmelse med relevante bestemmelser fra Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) og muliggør tydelig og pålidelig kommunikation med en høj grad af nøjagtighed for de analoge eller digitale kommunikationsforbindelser.

Artikel 3

Beslutning 2004/71/EF ophæves.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. august 2013.

På Kommissionens vegne

Antonio TAJANI

Næstformand


(1)  EFT L 91 af 7.4.1999, s. 10.

(2)  EUT L 16 af 23.1.2004, s. 54.

(3)  EFT L 46 af 17.2.1997, s. 25.

(4)  EUT L 163 af 25.6.2009, s. 1.


Top