EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0491

2013/491/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 7. oktober 2013 om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listen over grænsekontrolsteder (meddelt under nummer C(2013) 6383) EØS-relevant tekst

OJ L 267, 9.10.2013, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; stiltiende ophævelse ved 32019R1014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/491/oj

9.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 267/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 7. oktober 2013

om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listen over grænsekontrolsteder

(meddelt under nummer C(2013) 6383)

(EØS-relevant tekst)

(2013/491/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 20, stk. 1 og 3,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (2), særlig artikel 6, stk. 4, andet afsnit, andet punktum, og artikel 6, stk. 5,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (3), særlig artikel 6, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens beslutning 2009/821/EF (4) fastlægges en liste over grænsekontrolsteder, der er godkendt i henhold til direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF. Den pågældende liste findes i bilag I til beslutningen.

(2)

Oplysningerne vedrørende grænsekontrolstederne i Danmark, Tyskland, Spanien, Frankrig, Italien og Det Forenede Kongerige bør på grundlag af meddelelser fra de nævnte medlemsstater ændres i listen i bilag I til beslutning 2009/821/EF.

(3)

Efter at Kommissionens audittjeneste (tidligere kaldet Kommissionens kontroltjeneste), Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret, har gennemført audit med tilfredsstillende resultat, bør der i listen i bilag I til beslutning 2009/821/EF tilføjes yderligere godkendelseskategorier til fire grænsekontrolsteder i oplysningerne vedrørende Kroatien og et nyt grænsekontrolsted i London-Gateway i oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige. Da traktaten om Kroatiens tiltrædelse trådte i kraft den 1. juli 2013 og ovennævnte audit blev gennemført før dette tidspunkt, bør ændringerne vedrørende de kroatiske grænsekontrolsteder anvendes med tilbagevirkende kraft fra den 1. juli 2013 for at sikre, at der ikke skabes hindringer for den eksisterende handel.

(4)

Polen har meddelt, at grænsekontrolstedet i Świnoujście bør udgå af oplysningerne vedrørende denne medlemsstat. Oplysningerne vedrørende denne medlemsstat i bilag I til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres.

(5)

Beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I til beslutning 2009/821/EF ændres som angivet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Ændringen i bilagets punkt 5 anvendes med tilbagevirkende kraft fra den 1. juli 2013.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. oktober 2013.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(2)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.

(3)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(4)  Kommissionens beslutning 2009/821/EF af 28. september 2009 om fastlæggelse af en liste over godkendte grænsekontrolsteder, af visse regler for den kontrol, der gennemføres af Kommissionens veterinæreksperter, og af veterinærenhederne i Traces (EUT L 296 af 12.11.2009, s. 1).


BILAG

I bilag I til beslutning 2009/821/EF foretages følgende ændringer:

1)

I den del, der vedrører Danmark, affattes rækken for Esbjerg havn således:

»Esbjerg

DK EBJ 1

P

E D & F Man Terminals

Denmark ApS

HC-NT(6), NHC-NT(4)(6)(11)«

 

2)

I den del, der vedrører Tyskland, foretages følgende ændringer:

a)

Rækken for Hannover-Langenhagen lufthavn affattes således:

»Hannover-Langenhagen

DE HAJ 4

A

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC(2)

O (10)«

b)

Rækken for Schönefeld lufthavn affattes således:

»Schönefeld

DE SXF 4

A

 

HC(2), NHC

3)

I den del, der vedrører Spanien, foretages følgende ændringer:

a)

Rækken for Barcelona lufthavn affattes således:

»Barcelona

ES BCN 4

A

Iberia

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Swissport

HC(2), NHC(2)

O

WFS

HC(2)«

 

b)

Rækken for Madrid lufthavn affattes således:

»Madrid

ES MAD 4

A

Iberia

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC(2)

U, E, O

Swissport

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT

4)

I den del, der vedrører Frankrig, foretages følgende ændringer:

a)

Rækken for Marseilles lufthavn affattes således:

»Marseille Aéroport

FR MRS 4

A

 

HC-T(CH)(1)(2), HC-NT«

 

b)

Rækken for Réunion havn på Réunion affattes således:

»Réunion — Port Réunion

FR LPT 1

P

 

HC(1)(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT«

 

c)

Rækken for Orly lufthavn affattes således:

»Orly

FR ORY 4

A

SFS

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC-NT«

 

d)

Rækken for Toulouse-Blagnac lufthavn affattes således:

»Toulouse-Blagnac

FR TLS 4

A

 

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

O (14)«

5)

I den del, der vedrører Kroatien, foretages følgende ændringer:

a)

Rækkerne for vejen ved Bajakovo og vejen ved Karasovići affattes således:

»Bajakovo

HR VUK 3

R

 

HC, NHC

U, E, O

Karasovići

HR KRS 3

R

 

HC(2), NHC(2)

b)

Rækkerne for Ploče havn og Rijeka havn affattes således:

»Ploče

HR PLE 1

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Rijeka

HR RJK 1

P

 

HC(2), NHC(2)«

 

6)

I den del, der vedrører Italien, affattes rækken for Venezia havn således:

»Venezia

IT VCE 1

P

 

HC, NHC«

 

7)

I den del, der vedrører Polen, udgår rækken for Świnoujście havn.

8)

I den del, der vedrører Det Forenede Kongerige, foretages følgende ændringer:

a)

Rækken for Edinburgh lufthavn affattes således:

»Edinburgh

GB EDI 4

A

Extrordinair

 

O(14)«

b)

Følgende række vedrørende et nyt grænsekontrolsted i London-Gateway havn indsættes mellem rækken for Liverpool havn og rækken for Manchester lufthavn:

»London Gateway

GB LGP 1

P

 

HC(1), NHC«

 

c)

Rækken for East Midlands lufthavn affattes således:

»East Midlands

GB EMA 4

A

 

HC-NT(1)(2), NHC-NT(2)«

 


Top