EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0429

2013/429/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 9. august 2013 om ændring af beslutning 2007/453/EF for så vidt angår BSE-status for Costa Rica, Israel, Italien, Japan, Nederlandene, Slovenien og USA (meddelt under nummer C(2013) 5160) EØS-relevant tekst

OJ L 217, 13.8.2013, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/429/oj

13.8.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 217/37


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 9. august 2013

om ændring af beslutning 2007/453/EF for så vidt angår BSE-status for Costa Rica, Israel, Italien, Japan, Nederlandene, Slovenien og USA

(meddelt under nummer C(2013) 5160)

(EØS-relevant tekst)

(2013/429/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (1), særlig artikel 5, stk. 2, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 999/2001 skal medlemsstater, tredjelande eller deres regioner (i det følgende benævnt »lande eller regioner«) klassificeres efter deres BSE-status (BSE = bovin spongiform encephalopati) i en af tre kategorier: ubetydelig BSE-risiko, kontrolleret BSE-risiko og ikke-fastsat BSE-risiko.

(2)

I bilaget til Kommissionens beslutning 2007/453/EF (2) er der fastsat lister over lande eller regioner opstillet efter deres BSE-status.

(3)

Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) er primus motor i kategoriseringen af lande eller regioner i henhold til deres BSE-risiko. Listen i bilaget til beslutning 2007/453/EF tager hensyn til OIE's resolution nr. 16 af maj 2012 — Anerkendelse af medlemmers BSE-risikostatus.

(4)

I maj 2013 vedtog OIE resolution nr. 20 — Anerkendelse af medlemmers BSE-risikostatus. I denne resolution blev det anerkendt, at Israel, Italien, Japan, Nederlandene, Slovenien og USA har en ubetydelig BSE-risiko, og at Costa Rica har en kontrolleret BSE-risiko. Listen i bilaget til beslutning 2007/453/EF bør derfor bringes i overensstemmelse med resolutionen med hensyn til de pågældende lande.

(5)

Beslutning 2007/453/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2007/453/EF erstattes af teksten i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. august 2013.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1.

(2)  EUT L 172 af 30.6.2007, s. 84.


BILAG

»BILAG

LISTE OVER LANDE ELLER REGIONER

A.   Lande eller regioner med ubetydelig BSE-risiko

Medlemsstater

Belgien

Danmark

Italien

Nederlandene

Østrig

Slovenien

Finland

Sverige

EFTA-lande

Island

Norge

Tredjelande

Argentina

Australien

Brasilien

Chile

Colombia

Indien

Israel

Japan

New Zealand

Panama

Paraguay

Peru

Singapore

USA

Uruguay

B.   Lande eller regioner med en kontrolleret BSE-risiko

Medlemsstater

Bulgarien, Tjekkiet, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Kroatien, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet og Det Forenede Kongerige

EFTA-lande

Liechtenstein

Schweiz

Tredjelande

Canada

Costa Rica

Mexico

Nicaragua

Sydkorea

Taiwan

C.   Lande eller regioner med en ikke-fastsat BSE-risiko

Lande eller regioner, der ikke er opført under punkt A eller B.«


Top