EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0377

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 377/2013/EU af 24. april 2013 om midlertidig fravigelse fra direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet EØS-relevant tekst

OJ L 113, 25.4.2013, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 031 P. 186 - 189

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/377(1)/oj

25.4.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 113/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE Nr. 377/2013/EU

af 24. april 2013

om midlertidig fravigelse fra direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 192, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Luftfartssektoren har en stærk international karakter. En global tilgang til problemet med de stærkt stigende emissioner fra international luftfart vil derfor være den foretrukne og mest effektive måde at reducere disse emissioner.

(2)

Ifølge De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) skal alle parter opstille og gennemføre nationale og, hvis hensigtsmæssigt, regionale programmer indeholdende foranstaltninger til at modvirke klimaændringer.

(3)

Unionen har forpligtet sig til at reducere sine CO2-emissioner, herunder emissioner fra luftfart. Alle økonomiske sektorer bør bidrage til at opnå disse emissionsreduktioner.

(4)

Alle Unionens forhandlinger om luftfartsaftaler med tredjelande bør sigte mod at bevare Unionens råderum til at handle på miljøområdet, herunder med hensyn til foranstaltninger til at modvirke af luftfartens virkninger på klimaændringer.

(5)

Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) har gjort fremskridt hen imod vedtagelsen under den 38. ICAO-generalforsamling som afholdes fra den 24.september til den 4. oktober 2013, af en global ramme for en emissionsreduktionspolitik, der gør det lettere at indføre markedsbaserede virkemidler for emissioner fra international luftfart og med hensyn til udviklingen af et globalt markedsbaseret virkemiddel. En sådan ramme kan yde et vigtigt bidrag til at reducere CO2 -emissionerne på nationalt, regionalt og globalt plan.

(6)

For at lette disse fremskridt og give dem momentum bør håndhævelsen af de krav, der opstår før den 38. ICAO-generalforsamling, og som vedrører flyvninger til og fra flyvepladser i lande uden for Unionen, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA), områder, der hører under stater i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), eller lande, som har undertegnet en tiltrædelsestraktat med Unionen, udskydes. Luftfartsoperatører bør derfor ikke pålægges sanktioner i forbindelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (3) for så vidt angår rapportering af verificerede emissioner for kalenderårene 2010, 2011 og 2012 og den tilhørende returnering af kvoter for 2012 fra flyvninger til og fra de omtalte flyvepladser. Luftfartsoperatører, som fortsat ønsker at opfylde kravene, bør have mulighed herfor.

(7)

For at undgå konkurrenceforvridning bør den fravigelse, der indføres ved denne afgørelse, kun gælde for de luftfartsoperatører, som enten ikke har modtaget eller har returneret alle de gratis kvoter, der er blevet tildelt for sådanne aktiviteter, der har fundet sted i 2012. Af samme årsag bør de pågældende kvoter ikke tages i betragtning, når tilladelser til at anvende internationale kreditter beregnes inden for rammerne af direktiv 2003/87/EF.

(8)

2012-luftfartskvoter, som sådanne luftfartsoperatører ikke har fået tildelt eller som de har returneret, bør tages ud af omløb gennem annullering. Antallet af luftfartskvoter, som bortauktioneres, bør tilpasses som følge af gennemførelsen af denne afgørelse for at sikre overholdelse af artikel 3d, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF.

(9)

Den fravigelse, som indføres ved denne afgørelse, bør ikke berøre den miljømæssige integritet eller det overordnede mål med Unionens lovgivning vedrørende klimaændringer, ligesom den ikke bør medføre konkurrenceforvridning. Af denne grund og for at bevare den overordnede målsætning med direktiv 2003/87/EF, som indgår i det regelsæt, der skal sætte Unionen i stand til at opfylde sit selvstændige mål om at reducere sine emissioner med 20 % i 2020 i forhold til 1990-niveauet, bør nævnte direktiv fortsat gælde for flyvninger fra, eller som ankommer til, flyvepladser beliggende på en medlemsstats område, samt flyvninger til og fra flyvepladser i visse nært forbundne eller tilknyttede områder eller lande uden for Unionen.

(10)

Den fravigelse, der indføres ved denne afgørelse, vedrører kun 2012-luftfartsemissioner. ICAO's Højniveaugruppe om International Luftfart og Klimaændringer (HGCC) blev nedsat for at yde vejledning om udformningen af rammerne for markedsbaserede virkemidler, for at vurdere gennemførligheden af de forskellige muligheder for et globalt markedsbaseret virkemiddel og for at fastlægge en række teknologiske og operationelle foranstaltninger. Denne fravigelse indføres af Unionen for at lette opnåelsen af en aftale under den 38. ICAO-generalforsamling om en realistisk tidsplan for udvikling af et globalt markedsbaseret virkemiddel efter den 38. ICAO-generalforsamling samt om rammerne for fremme af en omfattende anvendelse af nationale og regionale markedsbaserede virkemidler på international luftfart, indtil det globale markedsbaserede virkemiddel kan træde i kraft. På grundlag heraf og med henblik på at opnå et optimalt samspil mellem et sådant resultat og ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner inden for Unionen kan yderligere foranstaltninger komme på tale. Kommissionen bør i den forbindelse, når den overvejer behovet for yderligere foranstaltninger, også tage hensyn til eventuelle indvirkninger på den interne europæiske lufttrafik med henblik på at undgå konkurrenceforvridning.

(11)

Kommissionen bør forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en udførlig rapport om de fremskridt, der opnås under den 38. ICAO-generalforsamling, og, hvor det er relevant, hurtigt foreslå foranstaltninger, der afspejler resultaterne.

(12)

Det er afgørende at sikre retssikkerheden for luftfartsoperatører og nationale myndigheder i lyset af returneringsfristen den 30. april 2013 i direktiv 2003/87/EF. Denne afgørelse bør derfor anvendes fra dagen for vedtagelsen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Uanset artikel 16 i direktiv 2003/87/EF pålægger medlemsstaterne ikke luftfartsoperatørerne sanktioner i forbindelse med kravene i artikel 12, stk. 2a, og artikel 14, stk. 3, i nævnte direktiv for kalenderårene 2010, 2011 og 2012 for så vidt angår luftfartsaktivitet til og fra flyvepladser i lande uden for Unionen, der ikke er EFTA-medlemmer, områder, der hører under EØS-stater, eller lande, som har undertegnet en tiltrædelsestraktat med Unionen, i tilfælde hvor disse luftfartsoperatører enten ikke er blevet tildelt gratis kvoter for en sådan aktivitet for 2012 eller er blevet tildelt kvoter og senest på tredivtedagen efter denne afgørelses ikrafttræden har returneret et antal 2012-luftfartskvoter svarende til andelen af verificerede tonkilometer for en sådan aktivitet i referenceåret 2010 til medlemsstaterne til annullering.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne annullerer alle 2012-luftfartskvoter, som enten ikke er blevet tildelt, eller som er blevet tildelt, men returneret igen, for så vidt angår flyvninger til og fra de flyvepladser, der er nævnt i artikel 1.

2.   For så vidt angår den i stk. 1 nævnte annullering bortauktionerer medlemsstaterne et reduceret antal 2012-luftfartskvoter. Denne reduktion skal være proportional med det lavere samlede antal luftfartskvoter, der er i omløb. I det omfang dette reducerede antal kvoter ikke er blevet bortauktioneret inden den 1. maj 2013, foretager medlemsstaterne en tilsvarende tilpasning af antallet af luftfartskvoter, der skal bortauktioneres i 2013.

Artikel 3

Luftfartskvoter, som er blevet annulleret i henhold til artikel 2, tages ikke i betragtning med henblik på beregningen af tilladelser til at anvende internationale kreditter inden for rammerne af direktiv 2003/87/EF.

Artikel 4

Kommissionen udsteder de nødvendige retningslinjer for gennemførelsen af denne afgørelse.

Artikel 5

Kommissionen holder regelmæssigt Europa-Parlamentet og Rådet underrettet om de fremskridt, der gøres under ICAO-forhandlingerne, og forelægger dem en udførlig rapport om de resultater, der opnås under den 38. ICAO-generalforsamling.

Artikel 6

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 24. april 2013.

Artikel 7

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. april 2013.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

S. COVENEY

Formand


(1)  Udtalelse af 13.2.2013 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 16.4.2013 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 22.4.2013.

(3)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.


Erklæring fra Kommissionen

Kommissionen erindrer om, at i medfør af artikel 3d i direktiv 2003/87/EF skal auktionsprovenuet fra luftfartskvoter anvendes til imødegåelse af klimaændringer i EU og tredjelande, bl.a. til nedsættelse af drivhusgasemissioner, til tilpasning til virkningerne af klimaændringer i EU og tredjelande, særlig udviklingslande, til finansiering af forskning og udvikling med henblik på begrænsning og tilpasning, herunder navnlig inden for flyteknik og lufttransport, til at nedsætte emissionerne ved hjælp af transport med lav emission og til dækning af omkostninger til administration af fællesskabsordningen. Auktionsprovenuet bør også anvendes til at finansiere bidrag til Verdensfonden for Energieffektivitet og Vedvarende Energi og foranstaltninger til at forebygge skovrydning.

Kommissionen bemærker, at medlemsstaterne skal informere Kommissionen om de foranstaltninger, der iværksættes i medfør af artikel 3d i direktiv 2003/87/EF med henblik på anvendelsen af auktionsprovenuet fra luftfartskvoter. Der er fastsat særlige bestemmelser om, hvad denne rapportering skal indeholde, i forordning (EU) nr. …/2013 (1) om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-niveau og om ophævelse af beslutning nr. 280/2004/EF. Der vil blive fastsat yderligere detaljer i Kommissionens gennemførelsesretsakt i medfør af artikel 18 i denne forordning. Medlemsstaterne offentliggør rapporterne, og Kommissionen offentliggør aggregerede EU-oplysninger herom i let tilgængelig form.

Kommissionen understreger, at en global markedsbaseret foranstaltning, som på internationalt plan fastsætter en pris for den internationale luftfarts CO2-emissioner, kunne bidrage med de nødvendige ressourcer til støtte for internationale begrænsnings- og tilpasningsforanstaltninger på klimaområdet, ud over det primære mål, som er at reducere emissionerne.


(1)  Offentliggøres snarligt i Den Europæiske Unions Tidende.


Top