Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0291

2013/291/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 14. juni 2013 om overgangsforanstaltninger vedrørende visse animalske produkter, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 og indført i Kroatien fra tredjelande før den 1. juli 2013 (meddelt under nummer C(2013) 3475) EØS-relevant tekst

OJ L 164, 18.6.2013, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 072 P. 168 - 169

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/291/oj

18.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/25


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 14. juni 2013

om overgangsforanstaltninger vedrørende visse animalske produkter, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 og indført i Kroatien fra tredjelande før den 1. juli 2013

(meddelt under nummer C(2013) 3475)

(EØS-relevant tekst)

(2013/291/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 3, stk. 4,

under henvisning til akten om Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 42, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kroatien forventes at tiltræde Unionen den 1. juli 2013. Animalske produkter vil være underlagt kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (1). Imidlertid overholder visse animalske produkter, der blev indført i Kroatien før den dato, ikke de relevante bestemmelser i forordningen.

(2)

Nogle af de pågældende produkter er overgået til fri omsætning i Kroatien, mens andre endnu ikke er overgået til denne fase i toldproceduren og stadig er under toldtilsyn.

(3)

For at lette overgangen fra den eksisterende ordning i Kroatien til den ordning, der er resultatet af anvendelsen af EU-lovgivningen, bør der fastsættes overgangsforanstaltninger for markedsføring af de pågældende produkter.

(4)

De pågældende produkter bør kun bringes i omsætning på hjemmemarkedet i Kroatien under passende forhold. Idet der især tages hensyn til, at det nuværende sporbarhedssystem ikke er tilstrækkeligt, bør de produkter, der ikke opfylder de relevante krav, heller ikke forarbejdes af virksomheder, der har tilladelse til at sende deres produkter til andre medlemsstater.

(5)

Produkter, der ikke overholder forordning (EF) nr. 853/2004, bør ikke indføres i andre medlemsstater. For at sikre at de pågældende produkter ikke indgår i samhandelen inden for Unionen, bør medlemsstaterne gennemføre passende kontrol i overensstemmelse med Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2).

(6)

Eksport af sådanne produkter til tredjelande bør overholde passende ordninger og udføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (3).

(7)

Efter et år fra tiltrædelsesdatoen destrueres de produkter, der endnu ikke er overgået til fri omsætning og markedsført i Kroatien eller eksporteret, og som stadig er oplagret under toldtilsyn.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne afgørelse gælder for animalske produkter, som opfylder følgende betingelser:

a)

De er omfattet af forordning (EF) nr. 853/2004.

b)

De overholder ikke kravene i forordning (EF) nr. 853/2004.

c)

De blev indført i Kroatien fra tredjelande før den 1. juli 2013.

Artikel 2

Animalske produkter, der er overgået til fri omsætning i Kroatien før den 1. juli 2013

De i artikel 1 omtalte produkter, der er overgået til fri omsætning i Kroatien før den 1. juli 2013, kan fortsat markedsføres i Kroatien i et år fra den dato, forudsat at de opfylder følgende krav:

a)

De må ikke forarbejdes af virksomheder, der har tilladelse til at sende deres produkter til andre medlemsstater.

b)

De skal være forsynet med et nationalt mærke som fastsat i Kroatiens nationale bestemmelser, der er gældende på datoen, hvor produkterne overgik til fri omsætning, og som adskiller sig fra det mærke, der er nævnt i del I, kapitel III i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 (4), eller fra det identifikationsmærke, der er nævnt i afsnit I i bilag II til forordning (EF) nr. 853/2004.

Artikel 3

Animalske produkter, der er indført i Kroatien, men ikke overgået til fri omsætning før den 1. juli 2013

Produkter, der er nævnt i artikel 1 og indført i Kroatien før den 1. juli 2013, men ikke overgik til fri omsætning før den dato, kan overgå til fri omsætning i Kroatien og kan markedsføres i Kroatien frem til den 30. juni 2014, forudsat at de opfylder kravene i artikel 2.

Artikel 4

Forbud mod afsendelse af animalske produkter fra Kroatien til andre medlemsstater

1.   De i artikel 1 omhandlede produkter må ikke afsendes fra Kroatien til andre medlemsstater.

2.   I henhold til Rådets direktiv 89/662/EØF, særlig artikel 3, sikrer medlemsstaterne, at de i artikel 1 omhandlede produkter ikke handles mellem medlemsstaterne indbyrdes.

Artikel 5

Eksport til tredjelande

I løbet af overgangsperioden indtil den 1. juli 2014 kan de i artikel 1 omtalte produkter fortsat eksporteres fra Kroatien til tredjelande, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Eksporten skal udføres i overensstemmelse med artikel 12 i forordning (EF) nr. 178/2002.

b)

Hver sending skal forlade Kroatien direkte under den kompetente myndigheds tilsyn uden at krydse andre medlemsstaters område.

c)

Hver sending skal transporteres i et transportmiddel, der er plomberet af den kompetente myndighed, og plomberne skal kontrolleres ved udgangsstedet i Kroatien.

Artikel 6

Destruktion af sendinger under toldtilsyn den 1. juli 2014

Sendinger af produkter, der er omtalt i artikel 1, der stadig er under toldtilsyn den 1. juli 2014, destrueres under den kompetente myndigheds kontrol.

Alle udgifter til destruktion af sendingerne pålægges ejeren af sendingen.

Artikel 7

Anvendelse

Denne afgørelse anvendes, under forudsætning af at traktaten om Kroatiens tiltrædelse træder i kraft, og da på datoen herfor.

Artikel 8

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juni 2013.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.

(2)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(3)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(4)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 206.


Top