EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0242

2013/242/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 22. maj 2013 om udarbejdelse af en model for nationale energieffektivitetshandlingsplaner i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU (meddelt under nummer C(2013) 2882) EØS-relevant tekst

OJ L 141, 28.5.2013, p. 48–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 005 P. 267 - 272

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/242/oj

28.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/48


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 22. maj 2013

om udarbejdelse af en model for nationale energieffektivitetshandlingsplaner i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU

(meddelt under nummer C(2013) 2882)

(EØS-relevant tekst)

(2013/242/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU (1) samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF, særlig artikel 24, stk. 2, og bilag XIV hertil, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 2012/27/EU skal medlemsstaterne indsende nationale energieffektivitetshandlingsplaner senest den 30. april 2014 og derefter hvert tredje år. Disse planer skal omfatte væsentlige foranstaltninger til forbedring af energieffektiviteten og forventede og/eller opnåede energibesparelser, herunder besparelser inden for energiforsyning, -transmission og -distribution samt i slutanvendelsen af energi, med henblik på at nå de energieffektivitetsmål, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, i direktiv 2012/27/EU. De nationale energieffektivitetshandlingsplaner skal minimum indeholde de oplysninger, der er anført i bilag XIV, del 2, i direktiv 2012/27/EU. De nationale energieffektivitetshandlingsplaner suppleres med opdaterede skøn over det forventede samlede primærenergiforbrug i 2020 og det forventede primærenergiforbrug i de sektorer, der er angivet i bilag XIV, del 1, til direktiv 2012/27/EU.

(2)

I henhold til artikel 24, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2012/27/EU tilvejebringer Kommissionen en vejledende model for de nationale energieffektivitetshandlingsplaner, som skal vedtages efter den rådgivningsprocedure, der henvises til i artikel 26, stk. 2, i direktivet. Ifølge artikel 26, stk. 1, i direktivet bistås Kommissionen af et udvalg som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (2), og ifølge artikel 26, stk. 2, skal artikel 4 i nævnte forordning anvendes.

(3)

Foranstaltningerne i denne afgørelse tager i høj grad hensyn til drøftelserne i energieffektivitetsudvalget —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den model for de nationale energieffektivitetshandlingsplaner, som kræves i henhold til artikel 24, stk. 2, og bilag XIV til direktiv 2012/27/EU, og som er anført i bilaget til denne afgørelse, vedtages.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. maj 2013.

På Kommissionens vegne

Günther OETTINGER

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1.

(2)  EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.


BILAG

MODEL FOR OBLIGATORISKE ELEMENTER

NATIONAL ENERGIEFFEKTIVITETSHANDLINGSPLAN

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.

Indledning

2.

Overblik over nationale mål for energieffektivitet og energibesparelser

2.1.

Nationalt energieffektivitetsmål for 2020

2.2.

Yderligere energieffektivitetsmål

2.3.

Primærenergibesparelser

2.4.

Endelige energibesparelser

3.

Politiktiltag til implementering af EED

3.1.

Horisontale foranstaltninger

3.1.1.

Ordninger for energispareforpligtelser og alternative politiktiltag (EED's artikel 7 og bilag XIV, del 2 3.2)

3.1.2.

Energisyn og energiledelsessystemer (EED's artikel 8)

3.1.3.

Måling og fakturering (EED's artikel 9-11)

3.1.4.

Forbrugeroplysningsprogrammer og uddannelse (EED's artikel 12 og 17)

3.1.5.

Eksisterende kvalifikations-, akkrediterings- og attesteringsordninger (EED's artikel 16)

3.1.6.

Energitjenester (EED artikel 18)

3.1.7.

Andre horisontale energieffektivitetsforanstaltninger (EED's artikel 19 og 20)

3.2.

Bygningernes energieffektivitet

3.2.1.

Strategi for renovering af bygninger (EED's artikel 4)

3.2.2.

Anden form for energieffektivitet i bygningssektoren

3.3.

Energieffektivitet i offentlige organer

3.3.1.

Statsforvaltningens bygninger (EED's artikel 5)

3.3.2.

Andre offentlige organers bygninger (EED's artikel 5)

3.3.3.

Offentlige organers indkøb (EED's artikel 6)

3.4.

Andre energieffektivitetsforanstaltninger vedrørende slutanvendelsen af energi, herunder inden for industri og transport

3.5.

Fremme af effektiv opvarmning og køling

3.5.1.

Omfattende vurdering (EED's artikel 14)

3.5.2.

Andre foranstaltninger vedrørende effektiv opvarmning og afkøling (EED's artikel 14)

3.6.

Energiomformning, -transmission og -distribution samt efterspørgselsreaktion

3.6.1.

Energieffektivitetskriterier i nettaksterne og netreglerne (EED's artikel 15)

3.6.2.

Fremme af efterspørgselsreaktion (EED's artikel 15)

3.6.3.

Energieffektivitet i netudformning og netregler (EED's artikel 15)

1.   Indledning

Denne model præciserer, hvilke oplysninger medlemsstaterne skal meddele i deres nationale energieffektivitetshandlingsplaner om foranstaltninger, der er vedtaget eller forventes vedtaget med henblik på at implementere hovedelementerne i energieffektivitetsdirektivet (»EED«, 2012/27/EU), jf. artikel 24, stk. 2, i direktivet og bilag XIV hertil. Hvis der i modellen er angivet obligatoriske elementer, der skal oplyses, henvises der således ikke til foranstaltninger, der ikke er vedtaget eller ikke er planlagt af medlemsstaterne. Modellen er en vejledende model for medlemsstaternes nationale energieffektivitetsplaner, jf. artikel 24, stk. 2, andet afsnit, i EED.

Hvis teksten i modellen henviser til oplysninger, der skal meddeles i den første og/eller anden nationale energieffektivitetshandlingsplan, afspejler dette EED's ordlyd, og hvis der ikke er en sådan henvisning, skal oplysningerne meddeles i første og alle efterfølgende nationale energieffektivitetshandlingsplaner.

Denne model suppleres med en vejledning om nationale energieffektivitetshandlingsplaner [references to be inserted of the linked Commission Staff Working Paper which provides further advice].

2.   Overblik over nationale mål for energieffektivitet og energibesparelser

2.1.   Nationalt energieffektivitetsmål for 2020

1)

Angiv det vejledende nationale energieffektivitetsmål for 2020, jf. artikel 3, stk. 1, i EED (EED's artikel 3, stk. 1 og bilag XIV, del 2.1).

2)

Angiv målets forventede konsekvenser for det samlede primærenergiforbrug og endelige energiforbrug i 2020 og redegør for, hvordan og på grundlag af hvilke data dette er beregnet (EED's artikel 3, stk. 1).

3)

Giv et skøn over det forventede samlede primærenergiforbrug i 2020 og det forventede primærenergiforbrug i de enkelte sektorer (EED's artikel 24, stk. 2, og bilag XIV, del 2.2).

2.2.   Yderligere energieffektivitetsmål

Angiv eventuelle yderligere nationale mål for energieffektivitet, hvad enten de vedrører den samlede økonomi eller specifikke sektorer (EED's bilag XIV, del 2.1).

2.3.   Primærenergibesparelser

Giv et overblik over de primærenergibesparelser, der er opnået på rapporteringstidspunktet, samt skøn over de forventede besparelser inden 2020 (EED's artikel 3, stk. 1, artikel 24, stk. 2, og bilag XIV, del 2.2.a)).

2.4.   Endelige energibesparelser

1)

Med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/32/EF (1) oplyses i første og anden nationale energieffektivitetshandlingsplan, hvilke endelige energibesparelser der er opnået, og hvilke besparelser i slutanvendelser der forventes inden 2016 (artikel 4, stk. 1 og 2 i direktiv 2006/32/EF samt EED's bilag XIV, del 2.2.b)).

2)

Med henblik på direktiv 2006/32/EF angives i første og anden nationale energieffektivitetshandlingsplan, hvilken måle- og/eller beregningsmetode der anvendes til beregning af energibesparelser (EED's bilag XIV, del 2.2.b), andet afsnit).

3.   Politiktiltag til implementering af EED

3.1.   Horisontale foranstaltninger

3.1.1.   Ordninger for energispareforpligtelser og alternative politiktiltag (EED's artikel 7 og bilag XIV, del 2 3.2)

1)

Oplys hvilke samlede energibesparelser i forpligtelsesperioden der skal til for at opfylde de mål, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, og eventuelt om, hvordan mulighederne i artikel 7, stk. 2 og 3, udnyttes (EED's artikel 7 og bilag XIV, del 2.2.a)).

2)

Beskriv kort den nationale ordning for energispareforpligtelser, jf. artikel 7, stk. 1, herunder hvordan overvågning og verifikation sikres (EED's artikel 7, stk. 1 og 6, artikel 20, stk. 6, og bilag XIV, del 2.3.2).

3)

Beskriv de alternative politiktiltag, der er vedtaget i medfør af artikel 7, stk. 9, og artikel 20, stk. 6, herunder hvordan overvågning og verifikation sikres, og hvordan deres ækvivalens sikres (EED's artikel 7, stk. 9 og 10, artikel 20, stk. 6, og bilag XIV, del 2.3.2).

4)

Oplys om muligt, hvilke offentliggjorte energibesparelser der er opnået som følge af ordningen for energispareforpligtelser (EED's artikel 7, stk. 6 og 8, og bilag XIV, del 2.2.a)).

5)

Oplys om muligt, hvilke offentliggjorte energibesparelser der er opnået som følge af alternative politiktiltag (EED's artikel 7, stk. 10, og bilag XIV, del 2.2.a)).

6)

Beskriv nærmere de nationale koefficienter, der er valgt i overensstemmelse med EED's bilag IV (EED's bilag XIV, del 2.3.2).

7)

Beskriv eventuelle andre metoder, der anvendes i stedet for den, der er anført i EED's bilag V, del 2.e), og som benyttes til at tage højde for energibesparelsernes levetid, og redegør for, hvordan det sikres, at sådanne metoder fører til mindst den samme totale mængde besparelser (EED's bilag V 2.e)).

3.1.2.   Energisyn og energiledelsessystemer (EED's artikel 8)

Giv et overblik over de foranstaltninger, der er planlagt eller allerede truffet for at fremme energisyn og energiledelsessystemer, herunder oplysninger om antallet af energisyn, der er gennemført, navnlig om dem, der er gennemført i store virksomheder, og angiv det samlede antal store virksomheder på medlemsstatens område og antallet af virksomheder, som artikel 8, stk. 5, finder anvendelse på (EED's bilag XIV, del 2.3.3).

3.1.3.   Måling og fakturering (EED's artikel 9-11)

Beskriv de foranstaltninger, der er gennemført, og de planlagte foranstaltninger, der er vedtaget eller forventes vedtaget vedrørende måling og fakturering (EED's artikel 9, 10, og 11, samt bilag XIV, del 2.2, første sætning).

3.1.4.   Forbrugeroplysningsprogrammer og uddannelse (EED's artikel 12 og 17)

Beskriv de foranstaltninger, der er vedtaget eller forventes vedtaget for at fremme og lette en effektiv brug af energi hos små og mellemstore virksomheder og private kunder (EED's artikel 12 og 17 samt bilag XIV, del 2.2, første sætning).

3.1.5.   Eksisterende kvalifikations-, akkrediterings- og attesteringsordninger (EED's artikel 16)

Beskriv eksisterende eller planlagte attesterings- eller akkrediteringsordninger eller tilsvarende kvalifikationsordninger (herunder om nødvendigt uddannelsesprogrammer) for leverandører af energitjenester, energisyn, ansvarlige for energistyringen og montører af energirelaterede bygningsdele, jf. definitionen i artikel 2, stk. 9, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU (2) (EED's artikel 16 og bilag XIV, del 2.3.7).

3.1.6.   Energitjenester (EED artikel 18)

1)

Beskriv de foranstaltninger, der er vedtaget eller forventes vedtaget for at fremme energitjenester. Beskrivelsen skal omfatte et internetlink til listen over eksisterende leverandører af energitjenester og deres kvalifikationer (EED's bilag XIV, del 2.2, første sætning, og bilag XIV, del 2.3.8).

2)

Forelæg en kvalitativ undersøgelse af det nationale marked for energitjenester vedrørende den nuværende og fremtidige udvikling af markedet (EED's artikel 18, stk. 1, litra e)).

3.1.7.   Andre horisontale energieffektivitetsforanstaltninger (EED's artikel 19 og 20)

1)

Angiv i den første nationale energieffektivitetshandlingsplan, hvilke energieffektivitetsforanstaltninger der er truffet for at gennemføre artikel 19 i EED. Angiv navnlig en liste over de reguleringsmæssige og ikkereguleringsmæssige foranstaltninger, der er truffet for at fjerne hindringer for energieffektivitet (f.eks. fordelingen af incitamenter mellem flere ejere af en bygning, offentlige indkøb og årlig budgettering og regnskabsføring i offentlige organer) (EED's artikel 19 og bilag XIV, del 2.3.9).

2)

Giv oplysninger om den nationale energisparefond (EED's artikel 20 og bilag XIV, del 2.2, første sætning).

3.2.   Bygningernes energieffektivitet

3.2.1.   Strategi for renovering af bygninger (EED's artikel 4)

Anfør den nationale langsigtede strategi for renovering af bygninger (EED's artikel 4, sidste afsnit).

3.2.2.   Anden form for energieffektivitet i bygningssektoren

Beskriv nærmere, hvilke foranstaltninger der er truffet for at opnå betydelige energieffektivitetsforbedringer i bygninger med henblik på at opfylde de nationale energieffektivitetsmål, jf. artikel 3, stk. 1 (EED's artikel 24, stk. 2, og bilag XIV, del 2.2, første sætning).

3.3.   Energieffektivitet i offentlige organer

3.3.1.   Statsforvaltningens bygninger (EED's artikel 5)

Giv oplysninger om den offentliggjorte fortegnelse over opvarmede og afkølede statslige bygninger (EED's artikel 5, stk. 5, og bilag XIV, del 2.2, første sætning).

3.3.2.   Andre offentlige organers bygninger (EED's artikel 5)

1)

Beskriv, hvilke foranstaltninger der er truffet eller forventes truffet for at anspore offentlige organer og offentligretlige organisationer inden for socialt boligbyggeri til at vedtage energieffektivitetsplaner, som viser den rolle, offentlige organer spiller som forbillede med hensyn til bygningers energieffektivitet (EED's artikel 5, stk. 7, litra a), og bilag XIV, del 2.2, første sætning).

2)

Giv en liste over de offentlige organer, der har udarbejdet en energieffektivitetsplan (EED's bilag XIV, del 2.3.1).

3.3.3.   Offentlige organers indkøb (EED's artikel 6)

Beskriv, hvilke skridt der er taget eller forventes taget for at sikre, at statsforvaltningen køber produkter, tjenesteydelser og bygninger, der opfylder høje krav til energieffektivitet (EED's artikel 6, stk. 1), samt hvilke foranstaltninger der er truffet eller forventes truffet for at tilskynde andre offentlige organer til at gøre det samme (EED's artikel 6, stk. 3, og bilag XIV, del 2.2, første sætning).

3.4.   Andre energieffektivitetsforanstaltninger vedrørende slutanvendelsen af energi, herunder inden for industri og transport

1)

Beskriv nærmere, hvilke foranstaltninger der er truffet for at opnå betydelige energieffektivitetsforbedringer i industrien med henblik på at opfylde de nationale energieffektivitetsmål, jf. artikel 3, stk. 1 (EED's artikel 24, stk. 2, og bilag XIV, del 2.2, første sætning).

2)

Beskriv nærmere, hvilke foranstaltninger der er truffet for at opnå betydelige energieffektivitetsforbedringer i godstransporten med henblik på at opfylde de nationale energieffektivitetsmål, jf. artikel 3, stk. 1 (EED's artikel 24, stk. 2, og bilag XIV, del 2.2, første sætning).

3)

Beskriv nærmere, hvilke andre væsentlige energieffektivitetsforanstaltninger vedrørende slutanvendelsen der bidrager til opfyldelsen af de nationale energieffektivitetsmål og som ikke er beskrevet andre steder i den nationale energieffektivitetshandlingsplan (EED's artikel 24, stk. 2, og bilag XIV, del 2.2, første sætning).

3.5.   Fremme af effektiv opvarmning og køling

3.5.1.   Omfattende vurdering (EED's artikel 14)

1)

I anden nationale energieffektivitetshandlingsplan og i de efterfølgende nationale energieffektivitetshandlingsplaner gives en vurdering af de fremskridt, der er gjort med at foretage den omfattende vurdering af potentialet for at anvende højeffektiv kraftvarmeproduktion og effektiv fjernvarme og fjernkøling, jf. artikel 14, stk. 1 (EED's artikel 14, stk. 1, og bilag XIV, del 2.3.4).

2)

Beskriv den procedure og metode, der er anvendt til at foretage en cost-benefit-analyse med henblik på at opfylde kriterierne i EED's bilag IX (EED's artikel 14, stk. 3, bilag IX, del 1, sidste afsnit, og bilag XIV, del 2.2, første sætning).

3.5.2.   Andre foranstaltninger vedrørende effektiv opvarmning og afkøling (EED's artikel 14)

Beskriv de foranstaltninger, strategier og politikker, herunder programmer og planer, der er indført på nationalt, regionalt og lokalt plan for at udvikle det økonomiske potentiale i kraftvarmeproduktion og effektiv fjernvarme og fjernkøling og andre effektive opvarmnings- og kølingssystemer samt brugen af opvarmning og køling fra spildvarme og vedvarende energikilder.

3.6.   Energiomformning, -transmission og -distribution samt efterspørgselsreaktion

3.6.1.   Energieffektivitetskriterier i nettaksterne og netreglerne (EED's artikel 15)

1)

Beskriv de planlagte eller vedtagne foranstaltninger, der skal sikre, at man får fjernet incitamenter i takster, som er skadelige for den samlede effektivitet i energiproduktionen, -transmissionen, -distributionen og -forsyningen, eller som kan hindre efterspørgselsreaktioners deltagelse på balancemarkederne og inden for indkøb af hjælpeydelser (EED's artikel 15, stk. 4, og bilag XIV, del 2.2, første sætning).

2)

Beskriv de foranstaltninger, der er planlagt eller vedtaget for at give netværksoperatører incitament til at forbedre effektiviteten i udformningen og driften af infrastrukturen (EED's artikel 15, stk. 4, og bilag XIV, del 2.2, første sætning).

3)

Beskriv de planlagte eller vedtagne foranstaltninger, der skal sikre, at leverandørerne forbedrer forbrugernes inddragelse i systemeffektiviteten, herunder efterspørgselsreaktionen, (EED's artikel 15, stk. 4, og bilag XIV, del 2.2, første sætning).

3.6.2.   Fremme af efterspørgselsreaktion (EED's artikel 15)

Beskriv de øvrige foranstaltninger, der er vedtaget eller planlagt for at gøre det muligt at udvikle efterspørgselsreaktionen, herunder dem, der vedrører takster, som understøtter dynamisk prissætning (EED's bilag XI.3 og bilag XIV, del 2.3.6).

3.6.3.   Energieffektivitet i netudformning og netregler (EED's artikel 15)

Oplys, hvilke fremskridt der er gjort med vurderingen af energieffektivitetspotentialet i den nationale gas- og elinfrastruktur, hvilke foranstaltninger og investeringer der er vedtaget og planlagt med henblik på indførelsen af omkostningseffektive forbedringer af energieffektiviteten i netinfrastrukturen, samt hvilken tidsplan der er for deres indførelse (EED's artikel 15, stk. 2, og bilag XIV, del 2.3.5).


(1)  EUT L 114 af 27.4.2006, s. 64.

(2)  EUT L 153 af 18.6.2010, s. 13.


Top