EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0235

2013/235/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 23. maj 2013 om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listerne over grænsekontrolsteder og veterinærenheder i Traces (meddelt under nummer C(2013) 2905) EØS-relevant tekst

OJ L 139, 25.5.2013, p. 29–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 261 - 266

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; stiltiende ophævelse ved 32019R1014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/235/oj

25.5.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 139/29


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 23. maj 2013

om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listerne over grænsekontrolsteder og veterinærenheder i Traces

(meddelt under nummer C(2013) 2905)

(EØS-relevant tekst)

(2013/235/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 20, stk. 1 og 3,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (2), særlig artikel 6, stk. 4, andet afsnit, andet punktum,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (3), særlig artikel 6, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens beslutning 2009/821/EF af 28. september 2009 om fastlæggelse af en liste over godkendte grænsekontrolsteder, af visse regler for den kontrol, der gennemføres af Kommissionens veterinæreksperter, og af veterinærenhederne i Traces (4) fastlægges en liste over grænsekontrolsteder, der er godkendt i henhold til direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF. Den pågældende liste findes i bilag I til nævnte beslutning.

(2)

Danmark har meddelt, at et nyt kontrolcenter er blevet tilføjet til grænsekontrolstedet ved Esbjerg havn. Oplysningerne i listen for nævnte medlemsstat i bilag I til 2009/821/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

Oplysningerne vedrørende grænsekontrolstederne i Tyskland, Spanien, Frankrig, Italien, Letland, Nederlandene og Portugal bør på grundlag af meddelelser fra de nævnte medlemsstater ændres i listen i bilag I til beslutning 2009/821/EF.

(4)

Kommissionens revisionstjeneste (tidligere kaldet Kommissionens kontroltjeneste), Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret, gennemførte et kontrolbesøg i Spanien, hvorefter den fremsatte en række henstillinger til denne medlemsstat. Spanien har meddelt, at grænsekontrolstederne ved en havn og i flere lufthavne bør suspenderes midlertidigt. Oplysningerne vedrørende disse grænsekontrolsteder i bilag I til beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Italien har meddelt, at grænsekontrolstedet i Brindisi havn bør udgå af oplysningerne for denne medlemsstat. Portugal har meddelt, at grænsekontrolstedet i Viana do Castelo havn bør udgå af oplysningerne for denne medlemsstat. Oplysningerne i listerne for de nævnte medlemsstater i bilag I til 2009/821/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Det Forenede Kongerige har meddelt, at grænsekontrolstedet i Hull bør suspenderes midlertidigt. Oplysningerne i listen for nævnte medlemsstat i bilag I til 2009/821/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Efter et tilfredsstillende kontrolbesøg gennemført af Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret i Litauen kan godkendelsen af grænsekontrolstedet ved vejen ved Kybartai, der officielt åbnes den 21. maj 2013, udvides til levende dyr for alle kategorier (U, E og O). De relevante oplysninger for nævnte medlemsstat i bilag I til 2009/821/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

I bilag II til beslutning 2009/821/EF er listen over centrale enheder, regionale enheder og lokale enheder i det integrerede veterinærinformationssystem (Traces) fastlagt.

(9)

På grundlag af meddelelser fra Danmark, Tyskland, Italien, Nederlandene, Østrig og Det Forenede Kongerige bør der foretages visse ændringer af listen over centrale, regionale og lokale enheder i Traces for de pågældende medlemsstater, der fastlægges i bilag II til beslutning 2009/821/EF.

(10)

Beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I og II til beslutning 2009/821/EF ændres som angivet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Ændringen i bilagets punkt 1, litra g), anvendes fra den 21. maj 2013.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. maj 2013.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(2)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.

(3)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(4)  EUT L 296 af 12.11.2009, s. 1.


BILAG

I bilag I og II til beslutning 2009/821/EF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

I den del, der vedrører Danmark, affattes rækken for Esbjerg havn således:

»Esbjerg

DK EBJ 1

P

Intercargo Coldstores ApS

HC-T(FR)(1)(2), HC-NT(6), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(6)(11)

 

E D & F Man Terminals Denmark ApS

HC-NT(6), NHC-NT(6)(11)«

 

b)

I den del, der vedrører Tyskland, foretages følgende ændringer:

i)

Rækken for Cuxhaven havn affattes således:

»Cuxhaven

DE CUX 1

P

 

HC-T(FR)(2)(3)«

 

ii)

Rækken for Hannover-Langenhagen havn affattes således:

»Hannover-Langenhagen

DE HAJ 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O (10)«

iii)

Rækken for Jade-Weser-Port Wilhelmshaven havn affattes således:

»JadeWeserPort Wilhelmshaven

DE WVN 1

P

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT«

 

c)

I den del, der vedrører Spanien, foretages følgende ændringer:

i)

Rækken for Almeria lufthavn affattes således:

»Almeria(*)

ES LEI 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)

O(*)«

ii)

Rækken for Bilbao lufthavn affattes således:

»Bilbao(*)

ES BIO 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)

O(*)«

iii)

Rækken for Gerona lufthavn affattes således:

»Gerona(*)

ES GRO 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)«

 

iv)

Rækken for Las Palmas de Gran Canaria havn affattes således:

»Las Palmas de Gran Canaria

ES LPA 1

P

Productos

HC, NHC

 

Animales(*)

 

U(*), E(*), O(*)«

v)

Rækken for Madrid lufthavn affattes således:

»Madrid

ES MAD 4

A

Iberia

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC(2)

U, E, O

Flightcare

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT

vi)

Rækken for Málaga havn affattes således:

»Málaga

ES AGP 1

P

 

HC, NHC(*)

U(*), E(*), O«

vii)

Rækken for Palma de Mallorca lufthavn affattes således:

»Palma de Mallorca(*)

ES PMI 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)

O(*)«

viii)

Rækkerne for lufthavnen og havnen i Santander affattes således:

»Santander(*)

ES SDR 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)

 

Santander(*)

ES SDR 1

P

 

HC(*), NHC(*)«

 

ix)

Rækken for Santiago de Compostela lufthavn affattes således:

»Santiago de Compostela(*)

ES SCQ 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)«

 

x)

Rækken for havnen i Vigo affattes således:

»Vigo(*)

ES VGO 4

A

 

HC(2)(*), NHC(2)(*)«

 

xi)

Rækken for Vitoria lufthavn affattes således:

»Vitoria(*)

ES VIT 4

A

 

HC(2)(*), NHC-NT(2)(*), NHC-T(CH)(2)(*)

U(*), E(*), O(*)«

d)

I den del, der vedrører Frankrig, affattes rækken for Sète havn således:

»Sète

FR SET 1

P

 

HC(1)(2), NHC-NT«

 

e)

I den del, der vedrører Italien, foretages følgende ændringer:

i)

Rækken for Brindisi havn udgår.

ii)

Rækken for Livorno-Pisa havn affattes således:

»Livorno-Pisa

IT LIV 1

P

Porto Commerciale

HC, NHC-NT

 

Sintemar(*)

HC(*), NHC(*)

 

Lorenzini

HC, NHC-NT

 

Terminal Darsena Toscana

HC, NHC«

 

iii)

Rækken for Taranto lufthavn affattes således:

»Taranto

IT TAR 1

P

 

HC, NHC-NT«

 

f)

I den del, der vedrører Letland, affattes rækken for Riga havn (BFT) således:

»Riga (BFT)

LV RIX 1b

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)«

 

g)

I den del, der vedrører Litauen, affattes rækken for vejen ved Kybartai således:

»Kybartai(13)

LT KBK 3

R

 

HC, NHC

U, E, O«

h)

I den del, der vedrører Nederlandene, affattes rækken for Amsterdam lufthavn således:

»Amsterdam

NL AMS 4

A

Aviapartner Cargo B.V.

HC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)

O(14)

Schiphol Animal Centre

 

U(8), E

KLM-2

 

U, E, O(14)

Freshport

HC(2), NHC(2)

O(14)«

i)

I den del, der vedrører Portugal, foretages følgende ændringer:

i)

Rækken for Porto lufthavn affattes således:

»Porto

PT OPO 4

A

 

HC-T(CH)(2), NHC-NT(2)«

 

ii)

Rækken for Viana do Castelo havn udgår.

j)

I den del, der vedrører Det Forenede Kongerige, affattes rækken for Hull havn således:

»Hull(*)

GB HUL 1

P

 

HC-T(1,3)(*), HC-NT (1,3)(*)«

 

2)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

I den del, der vedrører Danmark, affattes rækken for den lokale enhed »DK00100 RØDOVRE« således:

»DK00100

GLOSTRUP«,

b)

I den del, der vedrører Tyskland, udgår rækken for den lokale enhed »DE32403 Osnabrueck, Stadt«.

c)

I den del, der vedrører Italien, foretages følgende ændringer:

i)

Rækken for den lokale enhed »IT00410 TERNI-AREA ORVIETANA« affattes således:

»IT00410

TERNI«

ii)

Følgende rækker for den regionale enhed »IT00010 UMBRIA« udgår:

»IT00110

CITTA' DI CASTELLO

IT00310

FOLIGNO«

d)

I den del, der vedrører Nederlandene, foretages følgende ændringer:

i)

Rækken for den lokale enhed »NL00000 VWA« affattes således:

»NL00000

NVWA«

ii)

Rækken for de nuværende fem regionale enheder VWA NOORD, VWA NOORDWEST, VWA OOST, VWA ZUID og VWA ZUIDWEST affattes således:

»NL00001

NVWA NOORD

NL00002

NVWA NOORDWEST

NL00003

NVWA OOST

NL00004

NVWA ZUID

NL00005

NVWA ZUIDWEST«

e)

I den del, der vedrører Østrig, foretages følgende ændringer:

i)

Rækken for den lokale enhed »AT00602 BRUCK AN DER MUR« affattes således:

»AT00602

BRUCK-MÜRZZUSCHLAG«

ii)

Rækken for den lokale enhed »AT00604 FELDBACH« affattes således:

»AT00604

SÜDOSTSTEIERMARK«

iii)

Rækken for den lokale enhed »AT00608 HARTBERG« affattes således:

»AT00608

HARTBERG-FÜRSTENFELD«

iv)

Følgende rækker for den regionale enhed »AT00600 STEIERMARK« udgår:

»AT00605

FÜRSTENFELD

AT00615

MÜRZZUSCHLAG

AT00616

RADKERSBURG«

f)

I den del, der vedrører Det Forenede Kongerige, affattes rækken for den lokale enhed »GB07104 LARNE« således:

»GB07104

MALLUSK«


Top