EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0195

2013/195/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 23. april 2013 om fastlæggelse af praktiske fremgangsmåder, ensartede formater og en metode i forbindelse med den frekvensoversigt, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 243/2012/EU om indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram (meddelt under nummer C(2013) 2235) EØS-relevant tekst

OJ L 113, 25.4.2013, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 065 P. 286 - 289

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/195/oj

25.4.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 113/18


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 23. april 2013

om fastlæggelse af praktiske fremgangsmåder, ensartede formater og en metode i forbindelse med den frekvensoversigt, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 243/2012/EU om indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram

(meddelt under nummer C(2013) 2235)

(EØS-relevant tekst)

(2013/195/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 243/2012/EU af 14. marts 2012 om indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse nr. 243/2012/EU er der oprettet en oversigt over de nuværende frekvensanvendelser, både til kommercielle og offentlige formål. Med henblik på anvendelsen af oversigten skal der vedtages en gennemførelsesretsakt, dels for at udvikle praktiske fremgangsmåder og ensartede formater for medlemsstaternes indsamling og indberetning af data til Kommissionen om de nuværende frekvensanvendelser, dels for at udvikle en metode til analyse af den teknologiske udvikling samt frekvensbehovene og -efterspørgslen i fremtiden på de politikområder, der er omfattet af radiofrekvenspolitikprogrammet, for at identificere nye og potentielt betydelige frekvensanvendelser, navnlig i frekvensintervallet 400 MHz til 6 GHz (i det følgende benævnt »de relevante frekvenser«).

(2)

Oversigten skulle bidrage til at identificere frekvensbånd, hvor de nuværende frekvensanvendelsers effektivitet kan forbedres, især frekvensbånd, der kunne egne sig til reallokering og frekvensdeling for dermed at understøtte dels EU-politikkerne i radiofrekvenspolitikprogrammet, så de holdes ajour med den teknologiske udvikling, dels kommende frekvensbehov, der bygger på bl.a. efterspørgslen fra forbrugere og operatører inden for EU's politikområder. For at bidrage til at analysere de forskellige typer frekvensanvendelser hos både private brugere, dvs. hovedsagelig kommercielle brugere, og offentlige brugere, dvs. den offentlige administration, er der især behov for at forbedre detaljeringsgraden af de kvantitative data, der foreligger om udbud af og efterspørgsel efter visse frekvenser eller anvendelser, eftersom de i dag tilgængelige data varierer stærkt, alt efter om frekvenserne anvendes til private, kommercielle eller offentlige formål.

(3)

Frekvensoversigten bør opbygges gradvis for at mindske medlemsstaternes administrative byrde, og en vis prioritering efter anvendelsestype er påkrævet, således at der først fokuseres på de frekvensbånd, der er opregnet i artikel 6 i afgørelse nr. 243/2012/EU, og de frekvensbånd, der vedrører andre EU-politikker som omhandlet i artikel 8 i samme afgørelse. Hensigten er at etablere en oversigt, der til stadighed forbedres, og som via en gradvis forbedring af datatilgængelighed og -analyse kan medvirke til en effektiv forvaltning af alle frekvensbånd, der er relevante for EU's politikker. Et af de vigtigste bidrag, frekvensoversigten kan yde, bliver at identificere mindst 1 200 MHz egnede frekvenser til trådløst bredbånd, jf. artikel 3, litra b), i afgørelse nr. 243/2012/EU, og at opnå øget effektivitet og fleksibilitet bl.a. ved fremme af kollektiv og delt frekvensanvendelse i relevant omfang, jf. artikel 4, stk. 1, i samme afgørelse.

(4)

Medlemsstaterne bør levere deres data så ensartet som muligt, enten ved hjælp af Det Europæiske Radiokommunikationskontors frekvensinformationssystem (EFIS) eller direkte til Kommissionen, f.eks. i de tilfælde, hvor data, der er indhentet hos offentlige brugere og nationale myndigheder, skal behandles fortroligt. Der kan være stor forskel mellem specifikke ensartede formater til indsamling af data afhængigt af, hvilken anvendelsestype og hvilket frekvensbånd der er tale om, og i nogle tilfælde foreligger dataene ikke i et specifikt ensartet format. For at sikre, at de foreliggende data leveres til Kommissionen på en sådan måde, at de reelt kan analyseres, bør medlemsstaterne dog indsamle dataene i et maskinlæsbart format, således at der kan benyttes samme format for elektronisk dataudveksling med Kommissionen og EFIS.

(5)

Ud over at levere relevante data, der er til rådighed, bør medlemsstaterne indgå i et samarbejde med Kommissionen om at forbedre dataenes kvalitet og sammenlignelighed for at forbedre oversigtens effektivitet i det for det pågældende frekvensbånd nødvendige og relevante omfang og om at nå frem til et sammenligneligt dataformat, uden at der pålægges endnu en administrativ byrde.

(6)

Det kan også forekomme, at offentlige høringer og undersøgelser genererer yderligere data. Endvidere vil oversigten kunne benytte data, som på frivillig basis gives af medlemsstaterne og private, der løbende overvåger frekvenserne med henblik på at forvalte frekvenserne lokalt, krydskontrollere gyldigheden af licensdata, bestemme brugstætheden under visse godkendelsesordninger, såsom frekvensbånd, der ikke kræver tilladelse, samt vurdere frekvensernes udnyttelsesgrad i EU som helhed, især for stærkt efterspurgte frekvensbånd.

(7)

For at minimere medlemsstaternes administrative byrde og forpligtelser bør der i den metode, der vælges for oversigten, tages videst muligt hensyn til de data, som medlemsstaterne leverer i henhold til Kommissionens beslutning 2007/344/EF af 16. maj 2007 om ensartet fremlæggelse af oplysninger om frekvensanvendelsen i Fællesskabet (2). I oversigten vil der desuden kunne indlægges øvrige oplysninger, der indkommer ad frivillig vej, f.eks. fra undersøgelser, der gennemføres af Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer (CEPT).

(8)

Udpegning af frekvensbånd, der kan anvendes mere effektivt, og som egner sig til reallokering eller frekvensdeling, kræver detailkendskab til den faktiske frekvensanvendelse, gerne understøttet af kvantitative data. At udpege sådanne frekvensbånd vil medvirke til at finde løsninger på, hvordan den teknologiske udvikling samt frekvensbehovene og -efterspørgslen i fremtiden kan imødekommes, når disse forhold er afdækket ved den kommende analyse.

(9)

Oversigtsprocessen skulle afføde en stadig forbedring af frekvensanvendelsens effektivitet, således at efterspørgslen, der hele tiden ændrer sig i takt med EU's politikker, kan tilfredsstilles under hensyntagen til den teknologiske udvikling. På det grundlag og for at tilgodese målene i artikel 9, stk. 1, i afgørelse nr. 243/2012/EU vil Kommissionen aflægge rapport for Europa-Parlamentet og Rådet. Det skal ske regelmæssigt afhængigt af, hvor lang tid det tager at foretage analysen i oversigten, og hvor hurtigt frekvensanvendelsen udvikler sig.

(10)

Gennemsigtighed i frekvensanvendelsen er afgørende for oversigten, men dette er omfattet af EU's lovgivning om beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred, forretningshemmeligheder og statshemmeligheder. Der er bl.a. tale om artikel 346, stk. 1, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som tillader medlemsstaterne ikke at meddele oplysninger, hvis det ville stride mod dens væsentlige sikkerhedsinteresser, artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) (3), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (4) samt bilaget til Kommissionens forretningsorden, som indeholder forskrifter om behandling af EU-klassificerede oplysninger, uanset om sådanne oplysninger er udarbejdet af EU eller modtaget fra medlemsstater, tredjelande eller internationale organisationer (5).

(11)

I overensstemmelse med artikel 15 i afgørelse nr. 243/2012/EU bør oversigten revurderes fra tid til anden, så det sikres, at formålene i afgørelsen reelt tilgodeses, og det konstateres, om de eventuelt bør tilpasses. Medlemsstaterne bør give Kommissionen de relevante oplysninger.

(12)

Foranstaltningerne i denne afgørelse tager størst muligt hensyn til Frekvenspolitikgruppens synspunkter og er i overensstemmelse med udtalelse fra Frekvensudvalget —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Formål

Denne afgørelse fastlægger de praktiske fremgangsmåder og ensartede formater for medlemsstaternes indsamling og indberetning af data til Kommissionen om de nuværende frekvensanvendelser i intervallet fra 400 MHz og 6 GHz (i det følgende benævnt »de relevante frekvenser«) samt metoden til analyse af den teknologiske udvikling og frekvensbehovene og -efterspørgslen i fremtiden på EU's politikområder, jf. artikel 9 i afgørelse nr. 243/2012/EU om indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram.

Artikel 2

Indsamling og indberetning af data

For at formålene i artikel 9, stk. 1, i afgørelse nr. 243/2012/EU kan blive opfyldt, indsamler medlemsstaterne de tilgængelige data om brugsrettigheder til og faktisk brug af de relevante frekvenser og sørger for elektronisk udveksling af disse data med Kommissionen, i overensstemmelse med nedenstående fremgangsmåder.

1)

Medlemsstaterne sikrer, at alle relevante oplysninger, der allerede er indsamlet i medfør af beslutning 2007/344/EF, leveres fra Det Europæiske Radiokommunikationskontor til Kommissionen, således at den administrative byrde bliver mindst mulig.

2)

Medlemsstaterne leverer desuden Kommissionen data, som måtte foreligge på nationalt plan, i det maskinlæsbare format, der er valgt på nationalt plan, herunder data om det offentliges frekvensanvendelser, samt data, som Kommissionen har brug for for at udføre de opgaver, den er pålagt i nærværende afgørelse og i afgørelse nr. 243/2012/EU.

3)

Medlemsstaterne samarbejder med Kommissionen om at øge omfanget af data om frekvensanvendelser, som kan leveres i henhold til nr. 2, især i form af kvantitative data — medmindre de på grund af de nationale omstændigheder anser det for umuligt — såsom antallet af sendere, anvendelsens varighed og oplysninger om koordinater eller placering, som viser frekvensanvendelsens geografiske udstrækning, samt anvendte teknologier og delevilkår, det hele i sammenligneligt format for alle medlemsstaterne. For at mindske den administrative byrde, skal data vedrørende de frekvensbånd, der er relevante for opfyldelse af formålene i afgørelse nr. 243/2012/EU, jf. også Frekvenspolitikgruppens udtalelse, være de første, der indsamles og leveres i overensstemmelse med denne artikel. Medlemsstaterne indsamler og leverer efterhånden data om alle frekvensbånd blandt de relevante frekvenser inden den 31. december 2015.

Artikel 3

Påvisning af frekvensefterspørgslen i fremtiden

1.   Kommissionen analyserer alle data, der er indsamlet ifølge artikel 2 eller på anden måde, herunder ved offentlige høringer og undersøgelser, for at bidrage til at påvise frekvensefterspørgslen i fremtiden, og hvilke specifikke frekvensbånd der bedst kan tilfredsstille frekvensbehov og -efterspørgsel i fremtiden, idet den tager størst muligt hensyn til Frekvenspolitikgruppens udtalelse og tager hensyn til

den aktuelle anvendelses tekniske effektivitet

den aktuelle anvendelses økonomiske effektivitet ved at sammenligne forskellige måder, hvorpå individuelle bånd kan opfylde fremtidige behov

de socioøkonomiske virkninger for de nuværende brugere af de relevante frekvensbånd og tilstødende frekvensbånd.

2.   Analysen i stk. 1 skal tage sigte på at beskrive den teknologiske udvikling samt frekvensbehovene og -efterspørgslen i fremtiden inden for EU's politikområder hvad angår de anvendelser, der er grupperet efter tekniske egenskaber og funktionalitet i del I i bilaget, og at identificere betydelige nye og potentielle frekvensanvendelser. Analysen skal, hvis det er påkrævet og muligt, indeholde mindst de oplysninger, der er opregnet i del II i bilaget. Kommissionen sikrer gennemsigtighed ved at afholde workshops eller foretage offentlige høringer.

Artikel 4

Rapport til Europa-Parlamentet og Rådet

1.   Kommissionen indarbejder resultaterne af den analyse, der er udført i medfør af nærværende afgørelse, og oplysningerne i del II i bilaget i de regelmæssige rapporter, som den forelægger i medfør af artikel 9, stk. 4, i afgørelse nr. 243/2012/EU.

2.   For at formålene i artikel 9, stk. 1, i afgørelse nr. 243/2012/EU kan blive opfyldt, kan Kommissionen under hensyntagen til analysen af den teknologiske udvikling, frekvensbehovene og -efterspørgslen i fremtiden samt en analyse af data, der er indsamlet i medfør af artikel 2 i nærværende afgørelse, indarbejde specifikke muligheder for at tilfredsstille de konstaterede behov og maksimere frekvensanvendelsernes effektivitet i de førnævnte rapporter, idet den tager hensyn til eventuelle ulemper (herunder omkostninger for brugere og fabrikanter og på den ene side EU's budget og på den anden side de pågældende medlemsstaters budget) og fordele, herunder en analyse af disse valgmuligheders samlede virkninger.

Artikel 5

Fortrolighed og klassificerede oplysninger

Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer beskyttelse af oplysninger, som en medlemsstat, en international institution, Kommissionen eller enhver tredjepart anser for fortrolige eller klassificerede i henhold til EU-retten eller national ret, især

oplysninger, der vedrører forretningshemmeligheder

oplysninger, der vedrører beskyttelse af privatlivets fred

oplysninger, der vedrører den offentlige sikkerhed og forsvaret.

Dette indskrænker ikke de relevante myndigheders ret til at videregive oplysningerne, hvis det er tilladt i henhold til national ret, og hvis en sådan videregivelse er afgørende for, at de kan udøve deres opgaver. En sådan videregivelse skal stå i rimeligt forhold til formålet og tilgodese den berørte parts legitime interesser i, at førnævnte oplysninger beskyttes.

Artikel 6

Fornyet gennemgang

For at bistå Kommissionen med rapporteringen om, hvordan frekvensoversigten fungerer, oplyser medlemsstaterne Kommissionen om anvendelsen og effektiviteten af denne afgørelse.

Artikel 7

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 2013.

På Kommissionens vegne

Neelie KROES

Næstformand


(1)  EUT L 81 af 21.3.2012, s. 7.

(2)  EUT L 129 af 17.5.2007, s. 67.

(3)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 1.

(4)  EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

(5)  EFT L 317 af 3.12.2001, s. 1.


BILAG

DEL I

Gruppering af anvendelser

Nedenstående gruppering af anvendelser er relevant for Kommissionens analyse af udviklingen, behov og efterspørgsel og udgør ikke en begrænsning for de anvendelsesbetegnelser, medlemsstaterne anvender, når de indberetter data. Hensigten med grupperingen er, at den skal danne udgangspunkt for en struktureret vurdering af frekvensanvendelser med tilnærmelsesvis samme tekniske egenskaber og funktionaliteter, og den kan udbygges yderligere, efterhånden som det bliver påkrævet for vurdering af den teknologiske udvikling samt frekvensbehovene og -efterspørgslen i fremtiden.

1)

Systemer til radiostedbestemmelse og -navigation inden for luftfart, søfart og det civile område

2)

Radio- og tv-spredning (terrestrisk)

3)

Mobil/trådløs bredbåndsadgang (BWA)

4)

Militære systemer

5)

Faste forbindelser

6)

Intelligente transportsystemer (ITS)

7)

Meteorologi

8)

Privat mobilradio/mobilradio med offentlig adgang (PMR/PAMR)

9)

PMSE (Programme Making and Special Events)

10)

PPDR (Public Protection and Disaster Relief)

11)

Radioastronomi

12)

Satellitsystemer

13)

Udstyr med kort rækkevidde (SRD)

14)

Trådløst/radiobaseret lokalnet (WLAN/RLAN)

DEL II

Indholdet i den rapport, Kommissionen skal forelægge i henhold til artikel 4

Den rapport, Kommissionen skal forelægge i henhold til artikel 9, stk. 4, i afgørelse nr. 243/2012/EU, skal, hvis de indsamlede datas niveau tillader det, indeholde mindst følgende oplysninger:

1)

den aktuelle teknologiske udvikling vedrørende anvendelsen af den pågældende frekvens inden for de EU-politikområder, som er omfattet af radiofrekvenspolitikprogrammet

2)

frekvensbehov og -efterspørgsel i fremtiden.


Top