EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1248

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1248/2012 af 19. december 2012 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende formatet for ansøgninger om registrering af transaktionsregistre i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre EØS-relevant tekst

OJ L 352, 21.12.2012, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 012 P. 142 - 143

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1248/oj

21.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 352/30


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1248/2012

af 19. december 2012

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende formatet for ansøgninger om registrering af transaktionsregistre i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (1),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (2), særlig artikel 56, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Oplysninger, der indgives til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) i en ansøgning om registrering af et transaktionsregister, bør foreligge på et varigt medium, som muliggør opbevaring med henblik på fremtidig brug og reproduktion. For at fremme identifikationen af de oplysninger, der indgives af et transaktionsregister, bør alle dokumenter, der indgår i en ansøgning, være forsynet med et entydigt referencenummer.

(2)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Europa-Kommissionen i overensstemmelse med proceduren i artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (3).

(3)

I overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010 har ESMA afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i nævnte forordning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ansøgningens format

1.   Ansøgninger om registrering skal indgives i en form, hvorved oplysninger lagres på et varigt medium, jf. artikel 2, stk. 1, litra m), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF (4).

2.   Ansøgninger om registrering skal indgives i det format, der er fastsat i bilaget.

3.   Transaktionsregistre skal forsyne hvert dokument, de indgiver, med et entydigt referencenummer og skal sikre, at det af de oplysninger, der indgives, klart fremgår, hvilket specifikt krav i den delegerede retsakt om reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende de oplysninger, der skal indgå i ansøgninger om registrering af transaktionsregistre i henhold til artikel 56, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, de vedrører, og i hvilket dokument oplysningerne er indeholdt, ligesom det skal begrundes, hvis oplysningerne ikke indgives som beskrevet i afsnittet »dokumentreferencer« i bilaget.

Artikel 2

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

(3)  EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.

(4)  EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32.


BILAG

ANSØGNINGENS FORMAT

GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsdato

 

Transaktionsregistrets selskabsnavn

 

Hjemsted

 

Derivatklasser, for hvilke transaktionsregistret ansøger om registrering

 

Navn på den person, der har ansvaret for ansøgningen

 

Kontaktoplysninger på den person, der har ansvaret for ansøgningen

 

Navn på anden person, der er ansvarlig for compliance i forbindelse med transaktionsregistret

 

Kontaktoplysninger på den eller de personer, der er ansvarlige for compliance i forbindelse med transaktionsregistret

 

Angivelse af eventuelt moderselskab

 


DOKUMENTREFERENCER

(artikel 1, stk. 3)

Artikel i den delegerede retsakt om reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende de oplysninger, der skal indgå i ansøgninger om registrering af transaktionsregistre i henhold til artikel 56, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012

Entydigt referencenummer for dokumentet

Dokumentets titel

Kapitel, afdeling eller side i dokumentet, hvoraf oplysningerne fremgår, eller årsag til, at oplysningerne ikke gives

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Top