Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1247

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 af 19. december 2012 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet for og hyppigheden af handelsindberetninger til transaktionsregistre i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre EØS-relevant tekst

OJ L 352, 21.12.2012, p. 20–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 012 P. 132 - 141

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1247/oj

21.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 352/20


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1247/2012

af 19. december 2012

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet for og hyppigheden af handelsindberetninger til transaktionsregistre i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (1),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (2), særlig artikel 9, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at undgå manglende overensstemmelse bør der ved indberetning af alle oplysninger til transaktionsregistre i henhold til artikel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012 følges samme regler, standarder og formater for alle transaktionsregistre, alle modparter og alle typer derivater. Der bør derfor anvendes et unikt datasæt til beskrivelse af en derivathandel.

(2)

Da OTC-derivater typisk hverken kan defineres entydigt ved hjælp af eksisterende koder, der er almindeligt udbredt på de finansielle markeder, f.eks. International Securities Identification Numbers (ISIN-koder), eller beskrives ved anvendelse af koderne i ISO's Classification of Financial Instruments (CFI-koder), er det nødvendigt at udvikle en ny og universel identifikationsmetode. Hvis der findes en unik produktidentifikator, der er i overensstemmelse med principperne for entydighed, neutralitet, pålidelighed, open source, skalerbarhed og tilgængelighed og har et rimeligt omkostningsgrundlag, er tilgængelig i en passende forvaltningsramme og er anerkendt med henblik på anvendelse inden for EU, bør denne anvendes. Hvis der ikke findes en unik produktidentifikator, der opfylder disse krav, bør der anvendes en foreløbig taksonomi.

(3)

Det underliggende aktiv bør identificeres ved anvendelse af en entydig identifikator, men der findes i øjeblikket ikke nogen markedsomfattende standardiserede koder til identifikation af det underliggende aktiv i en kurv. Det bør derfor kræves af modparter, at de som minimum angiver, at det underliggende aktiv er en kurv, og at de om muligt anvender ISIN-koder for standardiserede indeks.

(4)

For at sikre overensstemmelse bør alle parter i en derivataftale identificeres ved en entydig kode. Der bør, når en sådan foreligger, anvendes en global identifikator for juridiske enheder (legal entity identifier) eller en foreløbig identifikator for enheder, som skal fastsættes inden for forvaltningsmæssige rammer, der er kompatible med FSB's anbefalinger om datakrav, og er vedtaget med henblik på anvendelse inden for EU, til definering af alle finansielle og ikke-finansielle modparter, mæglere, centrale modparter og berettigede modtagere, navnlig for at sikre overensstemmelse med rapporten fra Udvalget om Betalings- og Clearingssystemer (CPSS) og Den Internationale Børstilsynsorganisation (IOSCO) om dataindberetnings- og dataaggregeringskrav vedrørende OTC-derivater, som beskriver identifikatorer for juridiske enheder som et værktøj til dataaggregering. Når der er tale om handler via formidler, bør den berettigede modtager identificeres som den person eller enhed, på hvis vegne aftalen er indgået.

(5)

Der bør tages hensyn til den praksis, der anvendes i tredjelande, og den praksis, som transaktionsregistrene selv anvender, når de påbegynder deres virksomhed. For at sikre en omkostningseffektiv løsning for centrale modparter og for at mindske driftsrisikoen for transaktionsregistre bør startdatoen for indberetning derfor omfatte indfasningsdatoer for forskellige derivatklasser begyndende med de mest standardiserede klasser og med efterfølgende udvidelse til de øvrige klasser. Derivataftaler, der er indgået før, på eller efter datoen for ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. 648/2012, og som ikke er udestående på eller efter startdatoen for indberetning, er ikke af væsentlig betydning i reguleringsmæssig sammenhæng. De skal dog indberettes i henhold til artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 648/2012. For at sikre en effektiv og forholdsmæssig indberetningsordning i sådanne tilfælde og under hensyn til vanskelighederne ved at rekonstruere data vedrørende udløbne aftaler bør der for denne type indberetning fastsættes en længere frist.

(6)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har fremsendt til Kommissionen.

(7)

I overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (3) har ESMA afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra ESMA's interessentgruppe for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i nævnte forordning –

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Format for indberetning af derivataftaler

Oplysninger i rapporter efter artikel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal indberettes i det format, der er fastsat i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Hyppighed af indberetning af derivataftaler

For så vidt dette er fastsat i artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012, skal værdiansættelse efter marking-to-market-princippet eller efter marking-to-model-princippet af aftaler, der er indberettet til et transaktionsregister, finde sted dagligt. Andre indberetningselementer som fastsat i bilaget til denne forordning og bilaget til den delegerede retsakt om reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende de minimumsoplysninger, der skal indberettes til transaktionsregistre i henhold til artikel 9, stk. 5, i forordning (EU) nr. 648/2012, skal indberettes, efterhånden som de forekommer, og under hensyntagen til den i artikel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012 fastsatte tidsfrist, navnlig hvad angår en aftales indgåelse eller ophør eller ændringer heraf.

Artikel 3

Identifikation af modparter og andre enheder

1.   I indberetninger skal der anvendes en identifikator for juridiske enheder (legal entity identifier) til identifikation af:

a)

en berettiget modtager, der er en juridisk person

b)

en mæglerenhed

c)

en central modpart (CCP)

d)

et clearingmedlem, der er en juridisk person

e)

en modpart, der er en juridisk person

f)

en enhed, der indgiver oplysninger.

2.   Hvis der ikke findes en identifikator for juridiske enheder, skal der i indberetningen anvendes en foreløbig identifikator for enheder, der er fastsat på EU-plan, og som er:

a)

entydig

b)

neutral

c)

pålidelig

d)

open source

e)

skalerbar

f)

tilgængelig

g)

til rådighed med et rimeligt omkostningsgrundlag

h)

omfattet af en passende forvaltningsramme.

3.   Hvis der hverken findes en identifikator for juridiske enheder eller en foreløbig identifikator for enheder, skal der i indberetningen anvendes en forretningsidentifikationskode (Business Identifier Code (BIC)) i overensstemmelse med ISO 9362, hvis en sådan findes.

Artikel 4

Identifikation af derivater

1.   I indberetninger skal der til identifikation af derivataftaler anvendes en unik produktidentifikator, som er:

a)

entydig

b)

neutral

c)

pålidelig

d)

open source

e)

skalerbar

f)

tilgængelig

g)

til rådighed med et rimeligt omkostningsgrundlag

h)

omfattet af en passende forvaltningsramme.

2.   Hvis der ikke findes en unik produktidentifikator, skal derivataftalen i indberetninger defineres ved anvendelsen af kombinationen af den tildelte ISIN-kode efter ISO 6166 eller AII-koden (Alternative Instrument Identifier) og den tilsvarende CFI-kode efter ISO 10962.

3.   Hvis den i stk. 2 omhandlede kombination ikke findes, skal arten af derivat identificeres på følgende grundlag:

a)

derivatklassen skal identificeres som en af følgende:

i)

råvarer

ii)

lån

iii)

udenlandsk valuta

iv)

aktier

v)

rentesats

vi)

andet

b)

derivattypen skal identificeres som en af følgende:

i)

differencekontrakter

ii)

fremtidige renteaftaler (forward rate agreements)

iii)

forwards

iv)

futures

v)

optioner

vi)

swaps

vii)

andet

c)

hvis der er tale om derivater, der ikke tilhører en bestemt derivatklasse eller er af en bestemt derivattype, skal indberetningen ske på grundlag af den derivatklasse eller derivattype, som modparterne er enige om ligner derivataftalen mest.

Artikel 5

Startdato for indberetning

1.   Kreditderivataftaler og rentederivataftaler skal indberettes:

a)

senest den 1. juli 2013, hvis der er blevet registreret et transaktionsregister for den pågældende derivatklasse i henhold til artikel 55 i forordning (EU) nr. 648/2012 inden den 1. april 2013

b)

90 dage efter registreringen af et transaktionsregister for en bestemt derivatklasse i henhold til artikel 55 i forordning (EU) nr. 648/2012, hvis der ikke er registreret et transaktionsregister for den pågældende derivatklasse før den 1. april 2013 eller på denne dato

c)

senest den 1. juli 2015, hvis der ikke er registreret et transaktionsregister for den pågældende derivatklasse i henhold til artikel 55 i forordning (EU) nr. 648/2012 senest den 1. juli 2015. Indberetningsforpligtelsen begynder på denne dato, og aftaler skal indberettes til ESMA i henhold til artikel 9, stk. 3, i nævnte forordning, indtil der er registreret et transaktionsregister for den pågældende derivatklasse.

2.   Derivataftaler, der ikke er omhandlet i stk. 1, skal indberettes:

a)

senest den 1. januar 2014, hvis der er blevet registreret et transaktionsregister for den pågældende derivatklasse i henhold til artikel 55 i forordning (EU) nr. 648/2012 inden den 1. oktober 2013

b)

90 dage efter registreringen af et transaktionsregister for en bestemt derivatklasse i henhold til artikel 55 i forordning (EU) nr. 648/2012, hvis der ikke er registreret et transaktionsregister for den pågældende derivatklasse før den 1. oktober 2013 eller på denne dato

c)

senest den 1. juli 2015, hvis der ikke er registreret et transaktionsregister for den pågældende derivatklasse i henhold til artikel 55 i forordning (EU) nr. 648/2012 senest den 1. juli 2015. Indberetningsforpligtelsen begynder på denne dato, og aftaler skal indberettes til ESMA i henhold til artikel 9, stk. 3, i nævnte forordning, indtil der er registreret et transaktionsregister for den pågældende derivatklasse.

3.   Derivataftaler, der var udestående den 16. august 2012, og som stadig er udestående på startdatoen for indberetning, indberettes til et transaktionsregister inden 90 dage efter startdatoen for indberetning for den pågældende derivatklasse.

4.   Derivataftaler, som

a)

blev indgået før den 16. august 2012, og som stadig var udestående den 16. august 2012, eller

b)

som blev indgået den eller efter den 16. august 2012,

og som ikke er udestående på startdatoen for indberetning eller herefter, skal indberettes til et transaktionsregister inden tre år efter startdatoen for indberetning for den pågældende derivatklasse.

5.   Startdatoen for indberetning udskydes 180 dage for indberetning af oplysninger som omhandlet i artikel 3 i den delegerede retsakt om reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende de minimumsoplysninger, der skal indberettes til transaktionsregistre i henhold til artikel 9, stk. 5, i forordning (EU) nr. 648/2012.

Artikel 6

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT

(2)  EUT L 201 af 27.7.2012.

(3)  EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.


BILAG

Tabel 1

Modpartsdata

 

Felt

Format

 

Aftalens parter

 

1

Tidsstempel for indberetningen

ISO 8601-datoformat/UTC-klokkeslætsformat.

2

Modparts-id

Identifikator for juridiske enheder (legal entity identifier (LEI)) (20 alfanumeriske tegn), foreløbig identifikator for enheder (20 alfanumeriske tegn), BIC (11 alfanumeriske tegn) eller en kundekode (50 alfanumeriske tegn).

3

Den anden modparts id

Identifikator for juridiske enheder (legal entity identifier (LEI)) (20 alfanumeriske tegn)

foreløbig identifikator for enheder (20 alfanumeriske tegn)

BIC (11 alfanumeriske tegn) eller en

kundekode (50 alfanumeriske tegn).

4

Modpartens navn

100 alfanumeriske tegn eller blank, hvis omfattet af identifikator for juridiske enheder (legal entity identifier (LEI)).

5

Modpartens hjemsted

500 alfanumeriske tegn eller blank, hvis omfattet af identifikator for juridiske enheder (legal entity identifier (LEI)).

6

Modpartens branche

Taksonomi:

A

=

forsikringsselskab med tilladelse i henhold til direktiv 2002/83/EF

C

=

kreditinstitut med tilladelse i henhold til direktiv 2006/48/EF

F

=

investeringsselskab i henhold til direktiv 2004/39/EF

I

=

forsikringsselskab med tilladelse i henhold til direktiv 73/239/EØF

L

=

alternativ investeringsfond forvaltet af FAIF'er, der har tilladelse eller er registreret i henhold til direktiv 2011/61/EU

O

=

arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse som defineret i artikel 6, litra a), i direktiv 2003/41/EF

R

=

genforsikringsselskab med tilladelse i henhold til direktiv 2005/68/EF

U

=

investeringsinstitut og dets administrationsselskab, godkendt i henhold til direktiv 2009/65/EF, eller

blank, hvis omfattet af identifikator for juridiske enheder (legal entity identifier (LEI)) eller i tilfælde af ikke-finansielle modparter.

7

Finansiel eller ikke-finansiel modpart

F = finansiel modpart, N = ikke-finansiel modpart.

8

Mægler-id

Identifikator for juridiske enheder (legal entity identifier (LEI)) (20 alfanumeriske tegn)

foreløbig identifikator for enheder (20 alfanumeriske tegn)

BIC (11 alfanumeriske tegn) eller kundekode (50 alfanumeriske tegn).

9

Id for indberettende enhed

Identifikator for juridiske enheder (legal entity identifier (LEI)) (20 alfanumeriske tegn)

foreløbig identifikator for enheder (20 alfanumeriske tegn),

BIC (11 alfanumeriske tegn) eller

kundekode (50 alfanumeriske tegn).

10

Id for clearingmedlem

Identifikator for juridiske enheder (legal entity identifier (LEI)) (20 alfanumeriske tegn)

foreløbig identifikator for enheder (20 alfanumeriske tegn)

BIC (11 alfanumeriske tegn) eller en

kundekode (50 alfanumeriske tegn).

11

Id for berettiget modtager

Identifikator for juridiske enheder (legal entity identifier (LEI)) (20 alfanumeriske tegn)

foreløbig identifikator for enheder (20 alfanumeriske tegn)

BIC (11 alfanumeriske tegn) eller en

kundekode (50 alfanumeriske tegn).

12

Handler i egenskab af

P = ordregiver A = agent.

13

Modpartsside

B = køber, S = sælger.

14

Handel med ikke-EØS-modpart

Y = ja, N = nej.

15

Direkte tilknyttet forretningsmæssige aktiviteter eller likviditetsfinansiering

Y = ja, N = nej.

16

Clearinggrænseværdi

Y = over, N = under.

17

Aftalens markedsværdi (dvs. efter marking-to-market-princippet)

Op til 20 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy.

18

Valuta for aftalens markedsværdi

ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn.

19

Dato for værdiansættelsen

ISO 8601-datoformat

20

Klokkeslæt for værdiansættelsen

UTC-klokkeslætsformat

21

Værdiansættelsestype

M = efter marking-to-market-princippet / O = efter marking-to-model-princippet.

22

Sikkerhedsstillelse

U = ingen sikkerhedsstillelse, PC = delvis sikkerhedsstillelse, OC = envejssikkerhedsstillelse eller FC = fuld sikkerhedsstillelse.

23

Sikkerhedsstillelse på porteføljebasis

Y = ja, N = nej.

24

Kode for sikkerhedsstillelse på porteføljebasis

Op til 10 numeriske tegn.

25

Værdi af sikkerhedsstillelsen

Angiv værdien af den samlede sikkerhedsstillelse, der er stillet; op til 20 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy.

26

Valuta for værdien af sikkerhedsstillelsen

Angiv valutaen for felt 25; ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn.


Tabel 2

Fælles data

 

Felt

Format

Berørte typer derivataftaler

 

Afdeling 2a - aftaletype

 

Alle aftaler

1

Anvendt taksonomi

Angiv den anvendte taksonomi:

U= produktidentifikator [godkendt i Europa]

Formula

E= foreløbig taksonomi

 

2

Produkt-id 1

Hvis taksonomi = U:

produktidentifikator (UPI) (fastsættes senere)

Hvis taksonomi = I:

ISIN eller AII

alfanumerisk kode bestående af 12 tegn

Hvis taksonomi = E:

Derivatklasse

CO

=

råvarer

CR

=

lån

CU

=

valuta

EQ

=

aktier

IR

=

rentesats

OT

=

andet

 

3

Produkt-id 2

Hvis taksonomi = U:

Blank

Hvis taksonomi = I:

CFI, bogstavkode bestående af 6 tegn

Hvis taksonomi = E:

Derivattype

CD

=

differencekontrakter

FR

=

fremtidige renteaftaler (forward rate agreements)

FU

=

futures

FW

=

forwards

OP

=

option

SW

=

swap

OT

=

andet

 

4

Underliggende aktiv

ISIN (12 alfanumeriske tegn)

LEI (20 alfanumeriske tegn)

Foreløbig identifikator for enheder (20 alfanumeriske tegn)

UPI (fastsættes senere)

B= Kurv

I= Indeks.

 

5

Notionel valuta 1

ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn.

 

6

Notionel valuta 2

ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn.

 

7

Leveringsvaluta

ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn.

 

 

Afdeling 2b – Nærmere oplysninger om transaktionen

 

Alle aftaler

8

Handels-id

Op til 52 alfanumeriske tegn.

 

9

Transaktionens referencenummer

Et alfanumerisk felt på op til 40 tegn.

 

10

Handelssted

ISO 10383-markedsidentifikatorkode (MIC), bogstavkode bestående af 4 tegn.

Hvis relevant, XOFF for børsnoterede derivater, der handles uden for børsen, eller XXXX for OTC-derivater

 

11

Komprimering

Y = hvis aftalen skyldes komprimering; N = hvis aftalen ikke skyldes komprimering.

 

12

Pris/kurs

Op til 20 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy.

 

13

Prisnotering

F.eks. ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn, procent.

 

14

Notionelt beløb

Op til 20 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy.

 

15

Prismultiplikator

Op til 10 numeriske tegn.

 

16

Mængde

Op til 10 numeriske tegn.

 

17

Forudbetaling

Op til 10 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy for betalinger foretaget af den indberettende modpart og i formatet xxxx,yyyyy for betalinger modtaget af den indberettende modpart

 

18

Leveringstype

C = kontant, P = fysisk, O = efter modpartens valg.

 

19

Tidsstempel for gennemførelse

ISO 8601-datoformat/UTC-klokkeslætsformat.

 

20

Ikrafttrædelsesdato

ISO 8601-datoformat

 

21

Forfaldsdato

ISO 8601-datoformat

 

22

Udløbsdato

ISO 8601-datoformat

 

23

Afviklingsdato

ISO 8601-datoformat

 

24

Masteraftaletype

Fritekst, felt op til 50 tegn, angivelse af navnet på masteraftalen, hvis en sådan anvendes.

 

25

Masteraftaleversion

År, xxxx.

 

 

Afdeling 2c – risikoreduktion/indberetning

 

Alle aftaler

26

Tidsstempel for bekræftelse

ISO 8601-datoformat, UTC-klokkeslætsformat.

 

27

Bekræftelsesmiddel

Y = Ikke-elektronisk bekræftelse, N = Ingen bekræftelse, E = Elektronisk bekræftelse.

 

 

Afdeling 2d - clearing

 

Alle aftaler

28

Clearingforpligtelse

Y = ja, N = nej.

 

29

Clearet

Y = ja, N = nej.

 

30

Tidsstempel for clearing

ISO 8601-datoformat/UTC-klokkeslætsformat.

 

31

Den centrale modparts id

Identifikator for juridiske enheder (legal entity identifier (LEI)) (20 alfanumeriske tegn) eller, hvis en sådan ikke foreligger, foreløbig identifikator for enheder (20 alfanumeriske tegn) eller, hvis en sådan ikke foreligger, BIC (11 alfanumeriske tegn).

 

32

Koncernintern

Y = ja, N = nej.

 

 

Afdeling 2e - rentesatser

 

Rentederivater

33

Fast rente for første ben

Numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy.

 

34

Fast rente for andet ben

Numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy.

 

35

Rentedagskonvention for den faste rente

Faktiske/365, 30B/360 eller anden

 

36

Betalingshyppighed for det faste ben

En hel multiplikator af en tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne udveksler betalinger, f.eks. 10D, 3M, 5Y.

 

37

Betalingshyppighed for variabel rente

En hel multiplikator af en tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne udveksler betalinger, f.eks. 10D, 3M, 5Y.

 

38

Hyppighed for genfastsættelse af variabel rente

D= En hel multiplikator af en tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne udveksler betalinger, f.eks. 10D, 3M, 5Y.

 

39

Variabel rente for første ben

Navnet på indekset for den variable rente, f.eks. 3M Euribor.

 

40

Variabel rente for andet ben

Navnet på indekset for den variable rente, f.eks. 3M Euribor.

 

 

Afdeling 2f – udenlandsk valuta

 

Valutaderivater

41

Valuta 2

ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn.

 

42

Valutakurs 1

Op til 10 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy.

 

43

Terminskurs

Op til 10 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy.

 

44

Valutakursgrundlag

F.eks. EUR/USD eller USD/EUR.

 

 

Afdeling 2g - råvarer

Hvis der indberettes en unik produktidentifikator (UPI), som indeholder alle nedennævnte oplysninger, kræves dette ikke, medmindre indberetning kræves i henhold til forordning (EU) nr. 1227/2011.

Råvarederivater

Generelt

45

Overordnet råvarekategori

AG= landbrug

EN= energi

FR= fragt

ME= metaller

IN= indeks

EV= miljø

EX= eksotisk

 

46

Varebeskrivelse

Landbrug

GO= korn, olieholdige frø

DA= mejeriprodukter

LI= levende dyr

FO= skovbrugsprodukter

SO= softs

Energi

OI= olie

NG= naturgas

CO= kul

EL= el

IE= Flere energiformer

Metaller

PR= ædelmetaller

NP= ikke-ædelmetaller

Miljø

WE= vejr

EM= emissioner

 

Energi

47

Leveringssted eller -område

EIC-kode, 16 alfanumeriske tegn

 

48

Forbindelsespunkt

Fritekst, felt med op til 50 tegn

 

49

Belastningstype

Gentages for felt 50-54 til angivelse af den til de forskellige leveringsperioder i løbet af dagen svarende produktleveringsprofil.

BL= basisbelastning

PL= spidsbelastning

OP= uden for spidsbelastning

BH= tidsblokke

OT= andet

 

50

Dato og klokkeslæt for leveringsstart

ISO 8601-datoformat/UTC-klokkeslætsformat.

 

51

Dato og klokkeslæt for leveringsstop

ISO 8601-datoformat/UTC-klokkeslætsformat.

 

52

Aftalt kapacitet

Fritekst, felt med op til 50 tegn

 

53

Antal enheder

10 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy.

 

54

Pris pr. mængde pr. leveringstidsinterval

10 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy.

 

 

Afdeling 2h - optioner

 

Aftaler, hvori indgår en option

55

Optionsform

P= put, C = call.

 

56

Optionstype (udnyttelse)

A = amerikansk, B = Bermuda-, E = europæisk, S = asiatisk.

 

57

Striking-pris (maksimum/minimum)

Op til 10 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy.

 

 

Afdeling 2i - ændringer af aftalen

 

Alle aftaler

58

Type handling

N= ny

M= ændring

E= fejl

C= annullere

Z= komprimering

V= værdiajourføring

O= andet.

 

59

Nærmere beskrivelse af handlingen

Fritekst, felt med op til 50 tegn

 


Top