EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1229

Kommissionens forordning (EU) nr. 1229/2012 af 10. december 2012 om ændring af bilag IV og XII til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (rammedirektiv) EØS-relevant tekst

OJ L 353, 21.12.2012, p. 1–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 065 P. 164 - 193

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2020; stiltiende ophævelse ved 32018R0858

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1229/oj

21.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 353/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1229/2012

af 10. december 2012

om ændring af bilag IV og XII til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (rammedirektiv)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (rammedirektiv) (1), særlig artikel 39, stk. 2 og 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 2007/46/EF fastlægger en harmoniseret ramme med de administrative bestemmelser og generelle tekniske krav for alle nye køretøjer. Det indeholder navnlig alle retsakter, som fastlægger de tekniske krav, som køretøjer skal overholde, for at de kan blive EF-typegodkendt.

(2)

Del 1 i bilag IV til direktiv 2007/46/EF indeholder en liste over retsakter, der finder anvendelse i forbindelse med EF-typegodkendelse af køretøjer, der fremstilles i ubegrænsede serier. Direktiv 2007/46/EF er blevet ændret adskillige gange, og denne liste er derfor blevet opdateret.

(3)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 af 13. juli 2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (2) ophæver adskillige direktiver. De ophævede direktiver er erstattet af FN/ECE-regulativer (regulativer under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa — FN/ECE) og Kommissionens forordninger. Disse ændringer bør afspejles i bilag IV til direktiv 2007/46/EF.

(4)

Det er vigtigt at tilpasse kravene til EF-typegodkendelse af små serier for at sikre, at fabrikanter, der fremstiller små serier af køretøjer fortsat har adgang til det indre marked. Til dette formål er det nødvendigt at vedtage forenklede foranstaltninger til nedbringelse af udgifterne ved typegodkendelsesprocessen og samtidig sikre et højt niveau af færdselssikkerhed og miljøbeskyttelse.

(5)

Da N1-køretøjer udviser konstruktionstræk svarende til dem, der gælder for M1-køretøjer, er det også hensigtsmæssigt at fastlægge harmoniserede tekniske krav til køretøjer i klasse N1 med henblik på at give sådanne køretøjer, produceret i små serier, adgang til det indre marked.

(6)

Det er af afgørende betydning, at de krav, der er fastlagt i tillæg 1 til bilag IV til direktiv 2007/46/EF, finder anvendelse på alle nye køretøjer. Fabrikanterne bør dog have tilstrækkelig tid til at tilpasse deres køretøjer til de nye krav.

(7)

Afsnit 1 og 2 i del A i bilag XII til direktiv 2007/46/EF indeholder kvantitative lofter med henblik på EF-typegodkendelse af små serier. Det er hensigtsmæssigt ved udvidelsen af EF-typegodkendelsen af små serier af køretøjer i klasse N1 at indføre et kvantitativt loft for køretøjer i denne klasse. I betragtning af formålet med EF-typegodkendelsen, nemlig at fremme adgangen til det indre marked, bør antallet af køretøjer i klasse N1, der kan nyde godt af national typegodkendelse i henhold til artikel 23 i direktiv 2007/46/EF, begrænses til det nødvendige minimum. Derfor bør mængden af disse køretøjer også fastsættes.

(8)

Bilag IV og XII til direktiv 2007/46/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag IV og XII til direktiv 2007/46/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

EF-typegodkendelser af små serier, meddelt før den 1. november 2012, ophører med at være gyldige den 31. oktober 2016. Nationale myndigheder skal anse typeattester for køretøjer for ikke længere at være gyldige for så vidt angår artikel 26, stk. 1, i direktiv 2007/46/EF, medmindre de pågældende typegodkendelser er blevet ajourført til kravene i tillæg 1 til bilag IV til direktiv 2007/46/EF.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Punkt 1, litra b), i bilaget finder imidlertid anvendelse i henhold til de frister, der er fastsat heri.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. december 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1.

(2)  EUT L 200 af 31.7.2009, s. 1.


BILAG

I direktiv 2007/46/EF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag IV foretages følgende ændringer:

a)

Del I affattes således:

»DEL I

Retsakter, der finder anvendelse i forbindelse med EF-typegodkendelse af køretøjer, der fremstilles i ubegrænsede serier

Punkt

Emne

Retsaktens nummer

Gyldighedsområde

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1.

Tilladt støjniveau

Direktiv 70/157/EØF

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

2.

Emissioner (Euro 5 og 6) lette erhvervskøretøjer/adgang til informationer

Forordning (EF) nr. 715/2007

X (1)

X (1)

 

X (1)

X (1)

 

 

 

 

 

3.

Brændstofbeholdere/afskærmning bagtil

Direktiv 70/221/EØF

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X

X

X

X

3A.

Forebyggelse af brandfare (beholdere til flydende brændstof)

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 34

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3B.

Anordninger til afskærmning bagtil mod underkøring (RUPD) og montering heraf; afskærmning bagtil mod underkøring (RUP)

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 58

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.

Anbringelse af nummerplade bagtil

Direktiv 70/222/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4A.

Anbringelse og fastgørelse af nummerplade bagtil

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1003/2010

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.

Aktiveringskraft (styring)

Direktiv 70/311/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5A.

Styreapparat

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 79

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6.

Dørlåse og -hængsler

Direktiv 70/387/EØF

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

6A.

Indstigningsforhold og manøvreevne

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 130/2012

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

6B.

Dørlåse og dørophæng

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 11

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

7.

Hørbar advarsel

Direktiv 70/388/EØF

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

7A.

Lydsignalapparater

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 28

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8.

Anordninger til indirekte udsyn

Direktiv 2003/97/EF

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8A.

Anordninger til indirekte udsyn og montering heraf

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 46

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

9.

Bremser

Direktiv 71/320/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9A.

Bremser (køretøjer og påhængskøretøjer)

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 13

 

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

9B.

Bremser (personbiler)

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 13-H

X (4)

 

 

X (4)

 

 

 

 

 

 

10.

Radiointerferens (elektromagnetisk kompatibilitet)

Direktiv 72/245/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10A.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12.

Indvendigt udstyr

Direktiv 74/60/EØF

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12A.

Indvendigt udstyr

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 21

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Tyverisikring og startspærre

Direktiv 74/61/EØF

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

13A.

Beskyttelse af motorkøretøjer mod tyveri

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 18

 

X (5)

X (5)

 

X (5)

X (5)

 

 

 

 

13B.

Beskyttelse af motorkøretøjer mod tyveri

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 116

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14.

Kollisionssikret styreapparat

Direktiv 74/297/EØF

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14A.

Beskyttelse af førere mod styreapparatet i tilfælde af et sammenstød

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 12

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

15.

Sæder og sædeforankringer

Direktiv 74/408/EØF

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

15A.

Sæder, sædeforankringer og eventuelle nakkestøtter

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 17

X

X (6)

X (6)

X

X

X

 

 

 

 

15B.

Styrken af sæderne i store køretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 80

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

16.

Udragende dele

Direktiv 74/483/EØF

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16A.

Udragende dele

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 26

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Hastighedsmåler (speedometer) og bakgear

Direktiv 75/443/EØF

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17A.

Indstigningsforhold og manøvreevne

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 130/2012

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17B.

Speedometerudstyr, herunder montering heraf

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 39

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18.

Foreskrevne skilte

Direktiv 76/114/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

18A.

Fabrikantens foreskrevne skilt og køretøjets identifikationsnummer

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 19/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19.

Sikkerhedsselers forankringer

Direktiv 76/115/EØF

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

19A.

Forankringer til sikkerhedsseler, Isofix-forankringssystemer og Isofix-topstropforankringer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 14

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

20.

Montering af lygter og lyssignaler

Direktiv 76/756/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20A.

Montering af lygter og lyssignaler på køretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 48

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21.

Refleksanordninger

Direktiv 76/757/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21A.

Refleksanordninger til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22.

Markeringslygter, positionslygter, baglygter, stoplygter, sidemarkeringslygter, kørelyslygter

Direktiv 76/758/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22A.

Positionslygter fortil, baglygter, stoplygter og markeringslygter til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22B.

Kørelyslygter til motordrevne køretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 87

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

22C.

Positionslygter til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 91

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23.

Retningsviserblinklygter

Direktiv 76/759/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23A.

Retningsviserblinklygter til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24.

Bagnummerpladelygte

Direktiv 76/760/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24A.

Belysning af bagnummerplader på motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25.

Forlygter (herunder pærer)

Direktiv 76/761/EØF

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25A.

Sealed-beam-forlygter (SB) til motordrevne køretøjer, som afgiver europæisk asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 31

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25B.

Glødelamper til anvendelse i godkendte lygteenheder til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 37

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25C.

Forlygter til motordrevne køretøjer udstyret med gasudladningslyskilder

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 98

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25D.

Gasudladningslyskilder til anvendelse i godkendte gasudladningsforlygter på motordrevne køretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 99

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25E.

Forlygter, som er bestemt til anvendelse på motordrevne køretøjer og afgiver asymmetrisk nærlys eller fjernlys eller begge dele og er udstyret med glødelamper og/eller LED-moduler

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 112

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25F.

Adaptive forlygtesystemer (AFS) til motorkøretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 123

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26.

Tågeforlygter

Direktiv 76/762/EØF

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26A.

Tågeforlygter til motorkøretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 19

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27.

Slæbeanordninger

Direktiv 77/389/EØF

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27A.

Trækanordninger

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1005/2010

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

28.

Tågebaglygter

Direktiv 77/538/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

28A.

Tågebaglygter til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 38

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29.

Baklygter

Direktiv 77/539/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29A.

Baklygter til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 23

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30.

Parkeringslygter

Direktiv 77/540/EØF

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

30A.

Parkeringslygter til motordrevne køretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 77

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31.

Sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger

Direktiv 77/541/EØF

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31A.

Sikkerhedsseler, fastholdelsesanordninger, barnefastholdelsesanordninger og Isofix-barnefastholdelsesanordninger

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 16

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

32.

Udsyn fremad

Direktiv 77/649/EØF

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32A.

Synsfelt fremad

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 125

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

Identificering af betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer

Direktiv 78/316/EØF

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

33A.

Placering og identificering af manuelle betjeningsorganer, kontrolanordninger og indikatorer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 121

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34.

Afrimning/afdugning

Direktiv 78/317/EØF

X

 (7)

 (7)

 (7)

 (7)

 (7)

 

 

 

 

34A.

Afrimnings- og afdugningssystemer

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 672/2010

X

 (7)

 (7)

 (7)

 (7)

 (7)

 

 

 

 

35.

Rudeviskere og rudevaskere

Direktiv 78/318/EØF

X

 (8)

 (8)

 (8)

 (8)

 (8)

 

 

 

 

35A.

Kombineret forrudevisker og -vasker

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1008/2010

X

 (8)

 (8)

 (8)

 (8)

 (8)

 

 

 

 

36.

Varmeanlæg

Direktiv 2001/56/EF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

36A.

Varmeanlæg

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 122

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37.

Hjulafskærmning

Direktiv 78/549/EØF

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37A.

Hjulafskærmning

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1009/2010

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

Nakkestøtter

Direktiv 78/932/EØF

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38A.

Nakkestøtter, hvad enten de er indbygget i et sæde eller ej

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 25

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

40.

Motoreffekt

Direktiv 80/1269/EØF

X (9)

X (9)

X (9)

X (9)

X (9)

X (9)

 

 

 

 

41.

Emissioner (Euro IV og V) tunge erhvervskøretøjer

Direktiv 2005/55/EF

X (10)

X (10)

X

X (10)

X (10)

X

 

 

 

 

41A.

Emissioner (Euro VI) tunge erhvervskøretøjer/adgang til informationer

Forordning (EF) nr. 595/2009

X (11)

X (11)

X

X (11)

X (11)

X

 

 

 

 

42.

Sideværts beskyttelse

Direktiv 89/297/EØF

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

42A.

Sideværts beskyttelse af godskøretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 73

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43.

Afskærmningssystemer

Direktiv 91/226/EØF

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

43A.

Afskærmningssystemer

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 109/2011

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

44.

Masse og dimensioner (personbiler)

Direktiv 92/21/EØF

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44A.

Masser og dimensioner

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1230/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.

Sikkerhedsruder

Direktiv 92/22/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

45A.

Sikkerhedsrudemateriale og montering heraf i køretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 43

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46.

Dæk

Direktiv 92/23/EØF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46A.

Montering af dæk

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 458/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46B.

Luftdæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (klasse C1)

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 30

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

46C.

Luftdæk til erhvervskøretøjer og påhængskøretøjer dertil (klasse C2 og C3)

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 54

 

X

X

X

X

X

 

 

X

X

46D.

Dæk med hensyn til rullestøjsemission, vejgreb på vådt underlag og rullemodstand (klasse C1, C2 og C3)

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 117

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46E.

Reserveenheder til midlertidig anvendelse, sikkerhedsdæk (run-flat-dæk) og/eller sikkerheds-dæksystemer og systemer til dæktryksovervågning

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 64

X (12)

 

 

X (12)

 

 

 

 

 

 

47.

Hastighedsbegrænsere

Direktiv 92/24/EØF

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

47A.

Hastighedsbegrænsende anordninger

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 89

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

48.

Masse og dimensioner (for andre køretøjer end de i punkt 44 omhandlede)

Direktiv 97/27/EF

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

48A.

Masser og dimensioner

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1230/2012

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49.

Udragende dele på førerhuse

Direktiv 92/114/EØF

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

49A.

Erhvervskøretøjer for så vidt angår udragende dele foran bagpanelet på førerhuse

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 61

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

50.

Tilkoblingsanordninger

Direktiv 94/20/EF

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X

X

X

X

50A.

Komponenter til mekanisk sammenkobling af vogntog

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 55

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X

X

X

X

50B.

Kortkoblingsanordninger (KKA); montering af en godkendt type KKA

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 102

 

 

 

 

X (13)

X (13)

 

 

X (13)

X (13)

51.

Antændelighed

Direktiv 95/28/EF

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

51A.

Brændbarhed af de materialer, der benyttes ved den indvendige indretning af visse klasser af motorkøretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 118

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52.

Busser

Direktiv 2001/85/EF

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

52A.

Køretøjer i klasse M2 og M3

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 107

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

52B.

Overbygningens styrke på store køretøjer til personbefordring

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 66

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

53.

Frontalkollisioner

Direktiv 96/79/EF

X (14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53A.

Beskyttelse af fører og passagerer i tilfælde af frontal kollision

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 94

X (14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.

Sidepåkørsel

Direktiv 96/27/EF

X (15)

 

 

X (15)

 

 

 

 

 

 

54A.

Beskyttelse af fører og passagerer ved sidepåkørsel

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 95

X (15)

 

 

X (15)

 

 

 

 

 

 

55.

(tom)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.

Køretøjer til transport af farligt gods

Direktiv 98/91/EF

 

 

 

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

56A.

Køretøjer til transport af farligt gods

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 105

 

 

 

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

X (16)

57.

Beskyttelse fortil mod underkøring

Direktiv 2000/40/EF

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

57A.

Anordninger til afskærmning fortil mod underkøring (FUPD) og montering heraf; afskærmning fortil mod underkøring (FUP)

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 93

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

58.

Fodgængerbeskyttelse

Forordning (EF) nr. 78/2009

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

59.

Genvindelighed

Direktiv 2005/64/EF

X

 

 

X

 

-

 

 

 

 

60.

(tom)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.

Luftkonditioneringsanlæg

Direktiv 2006/40/EF

X

 

 

X (17)

 

 

 

 

 

 

62.

Brintsystem

Forordning (EF) nr. 79/2009

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63.

Generel sikkerhed

Forordning (EF) nr. 661/2009

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

X (18)

64.

Gearskiftindikatorer

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 65/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.

Avancerede nødbremse-systemer

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 347/2012

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

66.

Systemer til advarsel om uforvarende vognbane-overskridelse

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 351/2012

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

67.

Specifikke komponenter til LPG og montering heraf på motorkøretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 67

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

68.

Tyverialarmer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 97

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

69.

Elektrisk sikkerhed

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 100

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

70.

Specifikke komponenter til CNG og montering heraf på motorkøretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 110

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Forklarende noter:

X

Retsakten finder anvendelse.

Bemærk: Den ændringsserie af FN/ECE-regulativer, hvis anvendelse er obligatorisk, er anført i bilag IV til forordning (EF) nr. 661/2009. Ændringsserier vedtaget efterfølgende accepteres som alternativer.

b)

Tillæg 1 til del I affattes således:

»Tillæg 1

Retsakter, der finder anvendelse i forbindelse med EF-typegodkendelse af køretøjer, der fremstilles i små serier i henhold til artikel 22

1.

Dette tillæg finder anvendelse på nye EF-typegodkendelser af små serier, der meddeles fra den 1. november 2012, bortset fra punkt 54A, der finder anvendelse fra den 1. november 2014.

2.

EF-typegodkendelser af små serier meddelt før den 1. november 2012 ophører med at være gyldige den 31. oktober 2016. Nationale myndigheder skal anse typeattester for køretøjer for ikke længere at være gyldige for så vidt angår artikel 26, stk. 1, i nærværende direktiv, medmindre de pågældende typegodkendelser er blevet ajourført med kravene i nærværende tillæg.

Tabel 1

Køretøjer i M1  (19)

Punkt

Emne

Retsaktens nummer

Særlige spørgsmål

Gyldighedsområde og særlige krav

1.

Tilladt støjniveau

Direktiv 70/157/EØF

 

A

2.

Emissioner (Euro 5 og 6) lette erhvervskøretøjer/adgang til informationer

Forordning (EF) nr. 715/2007

 

A

a)

Egendiagnose-system (OBD)

Køretøjet skal være udstyret med et OBD-system, der opfylder kravene i artikel 4, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 692/2008 (OBD-systemet skal være konstrueret til som minimum at registrere fejl i motorstyringssystemet).

OBD-grænsefladen skal kunne kommunikere med almindelige diagnoseværktøjer.

b)

Overensstemmelse efter ibrugtagning

Ikke relevant

c)

Adgang til oplysninger

Det er tilstrækkeligt, at fabrikanten giver adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer på en lettilgængelig og hurtig måde.

3A.

Forebyggelse af brandfare (beholdere til flydende brændstof)

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 34

a)

Beholdere til flydende brændstof

B

b)

Montering i køretøjet

B

4A.

Anbringelse og fastgørelse af nummerplade bagtil

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1003/2010

 

B

5A.

Styreapparat

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 79

 

C

a)

Mekaniske systemer

Bestemmelserne i punkt 5 i FN/ECE-regulativ nr. 79 finder anvendelse.

Alle prøvninger, der er foreskrevet i punkt 6.2 i FN/ECE-regulativ nr. 79, skal udføres og kravene i punkt 6.1 i FN/ECE-regulativ nr. 79 finder anvendelse.

b)

Komplekse elektroniske køretøjskontrolsystemer

Kravene i bilag 6 til FN/ECE-regulativ nr. 79 finder anvendelse.

Overholdelsen af disse krav kan kun kontrolleres af en udpeget teknisk tjeneste.

6A.

Dørlåse og dørophæng

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 11

 

C

a)

Generelle krav (punkt 5 i FN/ECE-regulativ nr. 11)

Alle krav finder anvendelse.

b)

Krav vedrørende ydeevne (punkt 6 i FN/ECE-regulativ nr. 11)

Kun kravene i punkt 6.1.5.4 og punkt 6.3 om dørlåse finder anvendelse.

7A.

Lydsignalapparater

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 28

a)

Komponenter

X

b)

Montering på køretøjet

B

8A.

Anordninger til indirekte udsyn og montering heraf

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 46

a)

Komponenter

X

b)

Montering på køretøjet

B

9B.

Bremser

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 13-H

a)

Krav til konstruktion og prøvning

A

b)

Elektronisk stabilitetskontrol (ESC) og bremseassistentsystemer (BAS)

Montering af BAS og ESC ikke påkrævet. Hvis monteret, skal de opfylde forskrifterne i FN/ECE-regulativ nr. 13-H.

10A.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 10

 

B

12A.

Indvendigt udstyr

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 21

 

C

a)

Indvendig indretning

 

i)

Krav vedrørende radier og fremhvælvning for kontakter, udtræk o.l., betjeningsanordninger og indvendig indretning generelt.

Kravene i punkt 5.1-5.6 i FN/ECE-regulativ nr. 21 kan fraviges på fabrikantens anmodning.

Kravene i punkt 5.2 i FN/ECE-regulativ nr. 21 med undtagelse af punkt 5.2.3.1, 5.2.3.2 og 5.2.4 finder anvendelse.

ii)

Energiabsorptions-prøvning af den øverste del af instrumentbrættet

Energiabsorptionsprøvning af den øverste del af instrumentbrættet må kun udføres, når køretøjet ikke er udstyret med mindst to airbags foran eller to statiske firpunktsseler.

iii)

Energiabsorptions-prøvning af ryglænets bagside

Ikke relevant

b)

El-drevne ruder, oplukkelige tagsystemer og adskillelser

Alle kravene i punkt 5.8 FN/ECE-regulativ nr. 21 finder anvendelse.

13A.

Beskyttelse af motorkøretøjer mod tyveri

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 116

 

A

14A.

Beskyttelse af førere mod styreapparatet i tilfælde af et sammenstød

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 12

 

C

 

Prøvninger der er påkrævet, når køretøjet ikke er blevet testet i henhold til FN/ECE-regulativ nr. 94 (se punkt 53A)

15A.

Sæder, sædeforankringer og eventuelle nakkestøtter

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 17

 

C

a)

Generelle krav

i)

Specifikationer

Kravene i punkt 5.2 i FN/ECE-regulativ nr. 17 finder anvendelse med undtagelse af punkt 5.2.3.

ii)

Styrkeprøvning af sædets ryglæn og nakkestøtte

Kravene i punkt 6.2 FN/ECE-regulativ nr. 17 finder anvendelse.

iii)

Prøvning af låsningen og justeringen

Prøvningen gennemføres i overensstemmelse med kravene i bilag 7 til FN/ECE-regulativ nr. 17.

b)

Nakkestøtter

i)

Specifikationer

Forskrifterne i punkt 5.4, 5.5, 5.6, 5.10, 5.11 og 5.12. i FN/ECE-regulativ nr. 17 finder anvendelse med undtagelse af punkt 5.5.2.

ii)

Styrkeprøvning af nakkestøtter

Den i punkt 6.4 foreskrevne prøvning udføres.

c)

Særlige krav vedrørende beskyttelse af personer i køretøjet mod bagageforskydning

Kravene i bilag 9 til FN/ECE-regulativ nr. 26 kan fraviges på fabrikantens anmodning.

16A.

Udragende dele

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 26

 

C

a)

Generelle specifikationer

Bestemmelserne i punkt 5 i FN/ECE-regulativ nr. 26 finder anvendelse.

b)

Særlige specifikationer

Bestemmelserne i punkt 6 i FN/ECE-regulativ nr. 26 finder anvendelse.

17A.

Indstigningsforhold og manøvreevne

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 130/2012

 

D

17B.

Speedometerudstyr, herunder montering heraf

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 39

 

B

18A.

Fabrikantens foreskrevne skilt og køretøjets identifikationsnummer

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 19/2011

 

B

19A.

Forankringer til sikkerhedsseler, Isofix-forankringssystemer og Isofix-topstropforankringer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 14

 

B

20A.

Montering af lygter og lyssignaler på køretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 48

 

B

Kørelys (Daytime Running Lights — DRL) skal være monteret på en ny køretøjstype i overensstemmelse med artikel 2 i direktiv 2008/89/EF.

21A.

Refleksanordninger til motordrevne køretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 3

 

X

22A.

Positionslygter fortil, baglygter, stoplygter og markeringslygter til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 7

 

X

22B.

Kørelyslygter til motordrevne køretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 87

 

X

22C.

Positionslygter til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 91

 

X

23A.

Retningsviserblinklygter til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 6

 

X

24A.

Belysning af bagnummerplader på motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 4

 

X

25A.

Sealed-beam-forlygter (SB) til motordrevne køretøjer, som afgiver europæisk asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 31

 

X

25B.

Glødelamper til anvendelse i godkendte lygteenheder til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 37

 

X

25C.

Forlygter til motordrevne køretøjer udstyret med gasudladningslyskilder

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 98

 

X

25D.

Gasudladningslyskilder til anvendelse i godkendte gasudladningsforlygter på motordrevne køretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 99

 

X

25E.

Forlygter på motordrevne køretøjer, som afgiver asymmetrisk nærlys eller fjernlys eller begge dele, og som er udstyret med glødelamper og/eller LED-moduler

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 112

 

X

25F.

Adaptive forlygtesystemer (AFS) til motorkøretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 123

 

X

26A.

Tågeforlygter til motorkøretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 19

 

X

27A.

Trækanordninger

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1005/2010

 

B

28A.

Tågebaglygter til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 38

 

X

29A.

Baklygter til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 23

 

X

30A.

Parkeringslygter til motordrevne køretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 77

 

X

31A.

Sikkerhedsseler, fastholdelsesanordninger, barnefastholdelsesanordninger og Isofix-barnefastholdelses-anordninger

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 16

a)

Komponenter

X

b)

Installationskrav

B

32A.

Synsfelt fremad

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 125

 

A

33A.

Placering og identificering af manuelle betjeningsorganer, kontrol-anordninger og indikatorer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 121

 

A

34A.

Afrimnings- og afdugningssystemer

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 672/2010

 

C

a)

Afrimning af forruden

Kun punkt 1.1.1 i bilag II til forordning (EU) nr. 672/2010 finder anvendelse, forudsat at en varm luftstrøm ledes til forrudens samlede overflade, eller sidstnævnte er elektrisk opvarmet.

b)

Afdugning af forruden

Kun punkt 1.2.1 i bilag II til forordning (EU) nr. 672/2010 finder anvendelse, forudsat at en varm luftstrøm ledes til forrudens samlede overflade, eller sidstnævnte er elektrisk opvarmet.

35A.

Kombineret forrudevisker og -vasker

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1008/2010

 

C

a)

Forrudeviskersystem

Punkt 1.1-1.1.10 i bilag III til forordning (EU) nr. 1008/2010 finder anvendelse.

Kun prøven i punkt 2.1.10 i bilag III til forordning (EU) nr. 1008/2010 foretages.

b)

Forrudevaskersystem

Afsnit 1.2 i bilag III til forordning (EU) nr. 1008/2010 finder anvendelse med undtagelse af punkt 1.2.2, 1.2.3 og 1.2.5.

36A.

Opvarmningsanlæg

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 122

 

C

Montering af et opvarmningsanlægikke påkrævet.

a)

Alle opvarmningsanlæg

Bestemmelserne i punkt 5.3 og 6 i FN/ECE-regulativ nr. 122 finder anvendelse.

b)

LPG-opvarmningsanlæg

Kravene i bilag 8 FN/ECE-regulativ nr. 122 finder anvendelse.

37A.

Hjulafskærmning

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1009/2010

 

B

40.

Motoreffekt

Direktiv 80/1269/EØF

 

A

(Når køretøjets fabrikant fremstiller egen motor).

 

(Når fabrikanten anvender en motor fra en anden fabrikant).

Prøvebænkdata fra motorens fabrikant accepteres, forudsat at motorstyringssystemet er identisk (dvs. med mindst samme ECU).

Effekttest kan udføres på et chassisdynamometer. Der skal tages hensyn til tab i transmissionen.

41.

Emissioner (Euro IV og V) tunge erhvervskøretøjer

Direktiv 2005/55/EF

 

A

OBD

Kan fraviges på fabrikantens anmodning.

41A.

Emissioner (Euro VI) tunge erhvervskøretøjer/adgang til informationer

Forordning (EF) nr. 595/2009

 

A

Med undtagelse af kravsættet vedrørende OBD og adgang til oplysninger.

44A.

Masser og dimensioner

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1230/2012

 

B

Prøvning af igangsætning på skråning ved maksimal vogntogsmasse som beskrevet i punkt 5.1 i del A i bilag I til forordning (EU) nr. 1230/2012 kan fraviges på fabrikantens anmodning.

45A.

Sikkerhedsrudema-teriale og montering heraf i køretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 43

a)

Komponenter

X

b)

Montering

B

46.

Dæk

Direktiv 92/23/EØF

Komponenter

X

46A.

Montering af dæk

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 458/2011

 

B

Datoerne for gradvis anvendelse er fastlagt i artikel 13 i forordning (EF) nr. 661/2009.

46B.

Luftdæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (klasse C1)

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 30

Komponenter

X

46D.

Dæk med hensyn til rullestøjsemission, vejgreb på vådt underlag og rullemodstand (klasse C1, C2 og C3)

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 117

Komponenter

X

46E.

Reserveenheder til midlertidig anvendelse, sikkerheds-dæk (run-flat-dæk) og/eller sikkerhedsdæksystemer og systemer til dæktryks-overvågning

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 64

Komponenter

X

Montering af systemer til overvågning af dæktryk (TPMS)

B

Montering af et system til overvågning af dæktryk ikke påkrævet.

50A.

Komponenter til mekanisk sammenkobling af vogntog

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 55

a)

Komponenter

X

b)

Montering

B

53A.

Beskyttelse af fører og passagerer i tilfælde af frontal kollision

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 94

 

C

Kravene i FN/ECE-regulativ nr. 94 finder anvendelse på køretøjer, der er udstyret med airbags foran. Køretøjer, der ikke er udstyret med airbags, skal opfylde kravene i punkt 14A i denne tabel.

54A.

Beskyttelse af fører og passagerer ved sidepåkørsel

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 95

 

C

(anvendes fra den 1. november 2014)

Sammenstødsprøvning med hovedformet klods

Fabrikanten skal til den tekniske tjeneste levere passende oplysninger om hovedklodsens mulige sammenstød med køretøjets struktur eller sideruder, hvis bestående af lamineret glas.

Hvis det er påvist, at sådanne sammenstød kan forventes, skal den delvise prøvning med hovedformet klods, der er beskrevet i punkt 3.1 i bilag 8 til FN/ECE-regulativ nr. 95, udføres, og det kriterium, der er fastsat i punkt 5.2.1.1 i FN/ECE-regulativ 95 skal være opfyldt.

Efter aftale med den tekniske tjeneste kan prøvningsforskrifterne i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 21 anvendes som et alternativ til ovenfor nævnte prøvning.

58.

Fodgænger-beskyttelse

Forordning (EF) nr. 78/2009

a)

Gældende tekniske krav til køretøjet

Ikke relevant

b)

Systemer til frontal beskyttelse

X

59.

Genvindelighed

Direktiv 2005/64/EF

 

Ikke relevant

Kun artikel 7 om genbrug af komponenter anvendes.

61.

Luftkonditionerings-anlæg

Direktiv 2006/40/EF

 

A

Fluorholdige drivhusgasser med en GWP-værdi på mere end 150, er tilladt indtil 31.12.2016.

62.

Brintsystem

Forordning (EU) nr. 79/2009

 

X

63.

Generel sikkerhed

Forordning (EU) nr. 661/2009

 

Under dette punkt kan en typegodkendelse udstedes på fabrikantens anmodning. Se fodnote (15) i tabellen for køretøjer, der fremstilles i ubegrænsede serier

64.

Gearskiftindikatorer

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 65/2012

 

Ikke relevant

67.

Specifikke komponenter til LPG og montering heraf på motorkøretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 67

a)

Komponenter

X

b)

Montering

A

68.

Tyverialarmer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 97

a)

Komponenter

X

b)

Montering

B

69.

Elektrisk sikkerhed

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 100

 

B

70.

Specifikke komponenter til CNG og montering heraf på motorkøretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 110

a)

Komponenter

X

b)

Montering

A

Forklaring på bogstavsymboler

X

Fuldstændig gennemførelse af retsakten.

a)

der skal udstedes typegodkendelse

b)

prøvninger og kontrol udføres af den tekniske tjeneste eller fabrikanten på de betingelser, der er fastsat i artikel 41, 42 og 43

c)

en prøvningsrapport udarbejdes i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag V

d)

produktionens overensstemmelse skal sikres.

A

Anvendelse af retsakten som følger:

a)

alle retsaktens krav skal opfyldes, medmindre andet er angivet

b)

der kræves ikke typegodkendelsesattest

c)

prøvninger og kontrol udføres af den tekniske tjeneste eller fabrikanten på de betingelser, der er fastsat i artikel 41, 42 og 43

d)

en prøvningsrapport udarbejdes i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag V

e)

produktionens overensstemmelse skal sikres.

B

Anvendelse af retsakten som følger:

Som for »A«, med den undtagelse, at prøvninger og kontrol kan udføres af fabrikanten selv efter aftale med den typegodkendende myndighed (dvs. at de betingelser, der er fastsat i artikel 41, 42 og 43, ikke kræves opfyldt).

C

Anvendelse af retsakten som følger:

a)

kun de tekniske krav i retsakten skal opfyldes, uanset eventuelle overgangsbestemmelser

b)

der kræves ikke typegodkendelsesattest

c)

prøvninger og kontrol skal udføres af den tekniske tjeneste eller af fabrikanten (jf. afgørelser under »B«)

d)

en prøvningsrapport udarbejdes i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag V

e)

produktionens overensstemmelse skal sikres.

D

samme som for afgørelser under »B« og »C«, med den undtagelse, at en overensstemmelseserklæring afgivet af fabrikanten er tilstrækkelig. Prøvningsrapport kræves ikke.

Den typegodkendende myndighed eller tekniske tjeneste kan kræve yderligere oplysninger om videre dokumentation, hvis det skulle blive nødvendigt.

Ikke relevant

Retsakten finder ikke anvendelse. Der vil imidlertid kunne indføres krav om overensstemmelse med et eller flere specifikke aspekter i retsakten.

Bemærk:

Den ændringsserie til de FN/ECE-regulativer, der finder anvendelse, er anført i bilag IV til forordning (EF) nr. 661/2009. Ændringsserier, som er vedtaget efterfølgende, accepteres som alternativer.

Tabel 2

Køretøjer i N1  (20)

Punkt

Emne

Retsaktens nummer

Særlige spørgsmål

Gyldighedsområde og særlige krav

1.

Tilladt støjniveau

Direktiv 70/157/EØF

 

A

2.

Emissioner (Euro 5 og 6) lette erhvervskøretøjer/adgang til informationer

Forordning (EF) nr. 715/2007

 

A

a)

OBD (egendiagnosesystem)

Køretøjet skal være udstyret med et OBD-system, der opfylder kravene i artikel 4, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 692/2008 (OBD-systemet skal være konstrueret til som minimum at registrere fejl i motorstyringssystemet).

OBD-grænsefladen skal kunne kommunikere med almindelige diagnose-værktøjer.

b)

Overensstemmelse efter ibrugtagning

Ikke relevant

c)

Adgang til oplysninger

Det er tilstrækkeligt, at fabrikanten giver adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer på en lettilgængelig og hurtig måde.

3A.

Forebyggelse af brandfare (beholdere til flydende brændstof)

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 34

a)

Beholdere til flydende brændstof

B

b)

Montering i køretøjet

B

4A.

Anbringelse og fastgørelse af nummerplade bagtil

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1003/2010

 

B

5A.

Styreapparat

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 79

 

C

a)

Mekaniske systemer

Bestemmelserne i punkt 5 i FN/ECE-regulativ nr. 79.01 finder anvendelse.

Alle prøvninger, der er foreskrevet i punkt 6.2 i FN/ECE-regulativ nr. 79, skal udføres, og kravene i punkt 6.1 i FN/ECE-regulativ nr. 79 finder anvendelse.

b)

Komplekse elektroniske køretøjskontrolsystemer

Kravene i bilag 6 til FN/ECE-regulativ nr. 79 finder anvendelse.

Overholdelsen af disse krav kan kun kontrolleres af en udpeget teknisk tjeneste.

6A.

Dørlåse og dørophæng

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 11

 

C

a)

Generelle krav (punkt 5 i FN/ECE-regulativ nr. 11)

Alle krav finder anvendelse.

b)

Krav vedrørende ydeevne (punkt 6 i FN/ECE-regulativ nr. 11)

Kun kravene i punkt 6.1.5.4 og punkt 6.3 om dørlåse finder anvendelse.

7A.

Lydsignalapparater

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 28

a)

Komponenter

X

b)

Montering på køretøjet

B

8A.

Anordninger til indirekte udsyn og montering heraf

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 46

a)

Komponenter

X

b)

Montering på køretøjet

B

9A.

Bremsning af køretøjer og påhængskøretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 13

a)

Krav til konstruktion og prøvning

A

b)

ESC (elektronisk stabilitetskontrolsystem)

Montering af et ESC-system ikke påkrævet. Hvis monteret, skal det opfylde forskrifterne i FN/ECE-regulativ nr. 13.

9B.

Bremser (personbiler)

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 13-H

a)

Krav til konstruktion og prøvning

A

b)

Elektronisk stabilitetskontrol (ESC) og bremseassistentsystemer (BAS)

Montering af BAS og ESC ikke påkrævet. Hvis monteret, skal de opfylde forskrifterne i FN/ECE-regulativ nr. 13-H.

10A.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 10

 

B

13A.

Beskyttelse af motorkøretøjer mod tyveri

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 116

 

A

14A.

Beskyttelse af førere mod styreapparatet i tilfælde af et sammenstød

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 12

 

C

a)

Kollisionstest mod barriere

Prøvning kræves.

b)

Slagprøvning mod rat med torsoblok

Ikke påkrævet, hvis rattet er udstyret med airbag.

c)

Sammenstødsprøvning med hovedformet klods

Ikke påkrævet, hvis rattet er udstyret med airbag.

15A.

Sæder, sædeforankringer og eventuelle nakkestøtter

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. N 17

 

B

17A.

Indstigningsforhold og manøvreevne

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 130/2012

 

D

17B.

Speedometerudstyr, herunder montering af dette

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 39

 

B

18A.

Fabrikantens foreskrevne skilt og køretøjets identifikationsnummer

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 19/2011

 

B

19A.

Forankringer til sikkerhedsseler, Isofix-forankringssystemer og Isofix-topstropforankringer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 14

 

B

20A.

Montering af lygter og lyssignaler på motorkøretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 48

 

B

Kørelys (Daytime Running Lights — DRL) skal være monteret på en ny køretøjstype i overensstemmelse med artikel 2 i direktiv 2008/89/EF.

21A.

Refleksanordninger til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 3

 

X

22A.

Positionslygter fortil, baglygter, stoplygter og markeringslygter til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 7

 

X

22B.

Kørelyslygter til motordrevne køretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 87

 

X

22C.

Positionslygter til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 91

 

X

23A.

Retningsviserblinklygter til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 6

 

X

24A.

Belysning af bagnummerplader på motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 4

 

X

25A.

Sealed-beam-forlygter (SB) til motordrevne køretøjer, som afgiver europæisk asymmetrisk nærlys og/eller fjernlys

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 31

 

X

25B.

Glødelamper til anvendelse i godkendte lygte-enheder til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 37

 

X

25C.

Forlygter til motordrevne køretøjer udstyret med gasudladningslyskilder

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 98

 

X

25D.

Gasudladningslyskilder til anvendelse i godkendte gasudladningsforlygter på motordrevne køretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 99

 

X

25E.

Forlygter, som er bestemt til anvendelse på motordrevne køretøjer og afgiver asymmetrisk nærlys eller fjernlys eller begge dele og er udstyret med glødelamper og/eller LED-moduler

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 112

 

X

25F.

Adaptive forlygtesystemer (AFS) til motorkøretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 123

 

X

26A.

Tågeforlygter til motorkøretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 19

 

X

27A.

Trækanordninger

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1005/2010

 

B

28A.

Tågebaglygter til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 38

 

X

29A.

Baklygter til motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 23

 

X

30A.

Parkeringslygter til motordrevne køretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 77

 

X

31A.

Sikkerhedsseler, fastholdelses-anordninger, barnefastholdelsesanordninger og Isofix-barnefastholdelses-anordninger

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 16

a)

Komponenter

X

b)

Installationskrav

B

33A.

Placering og identificering af manuelle betjeningsorganer, kontrolanordninger og indikatorer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 121

 

A

34A.

Afrimnings- og afdugningssystemer

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 672/2010

 

Ikke relevant

Køretøjet skal være monteret med passende afrimnings- og afdugningssystem.

35A.

Kombineret forrudevisker og -vasker

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1008/2010

 

Ikke relevant

Køretøjet skal være monteret med passende forrudevisker og -vaskersystem.

36A.

Opvarmningsanlæg

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 122

 

C

Montering af et opvarmningsanlæg kræves ikke.

a)

Alle opvarmningsanlæg

Bestemmelserne i punkt 5.3 og 6 i FN/ECE-regulativ nr. 122 finder anvendelse.

b)

LPG-opvarmningsanlæg

Kravene i bilag 8 til FN/ECE-regulativ nr. 122 finder anvendelse.

38.

Nakkestøtter, hvad enten de er indbygget i sæder eller ej

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 25

 

X

40.

Motoreffekt

Direktiv 80/1269/EØF

 

A

(Når køretøjets fabrikant fremstiller egen motor).

 

(Når fabrikanten anvender en motor fra en anden fabrikant).

Prøvebænkdata fra motorens fabrikant accepteres, forudsat at motorstyringssystemet er identisk (dvs. med mindst samme ECU).

Effekttest kan udføres på et chassisdynamometer. Der skal tages hensyn til tab i transmissionen.

41.

Emissioner (Euro IV og V) tunge erhvervskøretøjer

Direktiv 2005/55/EF

 

A

OBD

Kan fraviges på anmodning af fabrikanten.

41A.

Emissioner (Euro VI) tunge erhvervskøretøjer/adgang til informationer

Forordning (EF) nr. 595/2009

 

A

Med undtagelse af kravsættet vedrørende OBD og adgang til oplysninger.

43A.

Afskærmningssystemer

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 109/2011

 

B

45A.

Sikkerhedsrudemateriale og montering heraf i køretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 43

a)

Komponenter

X

b)

Montering

B

46.

Dæk

Direktiv 92/23/EØF

Komponenter

X

46A.

Montering af dæk

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 458/2011

 

B

Datoerne for gradvis anvendelse er fastlagt i artikel 13 i forordning (EF) nr. 661/2009.

46B.

Luftdæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (klasse C1)

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 30

Komponenter

X

46C.

Luftdæk til erhvervskøretøjer og påhængskøretøjer dertil (klasse C2 og C3)

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 54

Komponenter

X

46D.

Dæk med hensyn til rullestøjsemission, vejgreb på vådt underlag og rullemodstand (klasse C1, C2 og C3)

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 117

Komponenter

X

46E.

Reserveenheder til midlertidig anvendelse, sikkerhedsdæk (run-flat-dæk) og/eller sikkerhedsdæksystemer og systemer til dæktryksovervågning

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 64

Komponenter

X

Montering af systemer til overvågning af dæktryk

B

Montering af et system til overvågning af dæktryk er ikke påkrævet.

48.

Masser og dimensioner

Direktiv 97/27/EF

 

B

48A.

Masser og dimensioner

Forordning (EF) nr. 661/2009

Forordning (EU) nr. 1230/2012

 

B

Prøvning af igangsætning på skråning ved maksimal vogntogsmasse

Prøvning af igangsætning på skråning ved maksimal vogntogsmasse som beskrevet i punkt 5.1 i del A i bilag I til forordning (EU) nr. 1230/2012 kan fraviges på fabrikantens anmodning.

49A.

Erhvervskøretøjer for så vidt angår udragende dele foran bagpanelet på førerhuse

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 61

 

C

a)

Generelle specifikationer

Bestemmelserne i punkt 5 i FN/ECE-regulativ nr. 61 finder anvendelse.

b)

Særlige specifikationer

Bestemmelserne i punkt 6 i FN/ECE-regulativ nr. 61 finder anvendelse.

50A.

Komponenter til mekanisk sammenkobling af vogntog

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 55

a)

Komponenter

X

b)

Montering

B

54A

Beskyttelse af fører og passagerer ved sidepåkørsel

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 95

C

C

Sammenstødsprøvning med hovedformet klods

Fabrikanten skal til den tekniske tjeneste levere passende oplysninger om hovedklodsens mulige sammenstød med køretøjets struktur eller sideruder, hvis bestående af lamineret glas.

Hvis det er påvist, at sådanne sammenstød kan forventes, skal den delvise prøvning med hovedformet klods, der er beskrevet i punkt 3.1 i bilag 8 til FN/ECE-regulativ nr. 95, udføres, og det kriterium, der er fastsat i punkt 5.2.1.1 i FN/ECE-regulativ 95, skal være opfyldt.

Efter aftale med den tekniske tjeneste kan prøvningsforskrifterne i bilag 4 til FN/ECE-regulativ nr. 21 anvendes som alternativ til ovenfor nævnte prøvning.

56.

Køretøjer til transport af farligt gods

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 105

 

A

58.

Fodgængerbeskyttelse

Forordning (EF) nr. 78/2009

a)

Gældende tekniske krav til et køretøj

Ikke relevant

b)

Systemer til frontal beskyttelse

X

59.

Genvindelighed

Direktiv 2005/64/EF

 

Ikke relevant

Kun artikel 7 om genbrug af komponenter anvendes.

61.

Luftkonditioneringsanlæg

Direktiv 2006/40/EF

 

B

Fluorholdige drivhusgasser med en GWP-værdi på mere end 150, er tilladt indtil 31.12.2016.

62.

Brintsystem

Forordning (EU) nr. 79/2009

 

X

63.

Generel sikkerhed

Forordning (EU) nr. 661/2009

 

Under dette punkt kan en typegodkendelse udstedes på fabrikantens anmodning. Se fodnote (15) i tabellen for køretøjer, der fremstilles i ubegrænsede serier.

67.

Specifikke komponenter til LPG og montering heraf på motorkøretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. N 67

a)

Komponenter

X

b)

Montering

A

68.

Tyverialarmer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 97

a)

Komponenter

X

b)

Montering

B

69

Elektrisk sikkerhed

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 100

 

B

70.

Specifikke komponenter til CNG og montering heraf på motorkøretøjer

Forordning (EF) nr. 661/2009

FN/ECE-regulativ nr. 110

a)

Komponenter

X

b)

Montering

2)

I bilag XII, del A, foretages følgende ændringer:

a)

I afsnit 1 affattes fjerde linje i tabellen således:

»N1

1 000«

b)

I afsnit 2 foretages følgende ændringer:

i)

Anden linje i tabellen affattes således:

»M1

100«

ii)

Fjerde linje i tabellen affattes således:

»N1

500 (indtil 31.10.2016)

250 (fra 1.11.2016)«


(1)  For køretøjer med en referencemasse på højst 2 610 kg. Kan på anmodning fra fabrikanten finde anvendelse på køretøjer med en referencemasse på højst 2 840 kg.

(2)  I tilfælde af køretøjer med LPG- eller CNG-drevne anlæg kræves typegodkendelse i overensstemmelse med FN/ECE-regulativ nr. 67 eller FN/ECE-regulativ nr. 110.

(3)  Et elektronisk stabilitetskontrolsystem (ESC) kræves monteret i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 661/2009. Derfor er kravene i bilag 21 til FN/ECE-regulativ nr. 13 obligatoriske, for så vidt angår EF-typegodkendelse for nye typer af køretøjer og registrering, salg og ibrugtagning af nye køretøjer. De gennemførelsesdatoer, der er fastsat i artikel 13 i forordning (EF) nr. 661/2009, finder anvendelse i stedet for de datoer, der er fastsat i FN/ECE-regulativ nr. 13.

(4)  Et elektronisk stabilitetskontrolsystem (ESC) kræves monteret i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 661/2009. Derfor er kravene i del A i bilag 9 til FN/ECE-regulativ nr. 13-H obligatoriske, for så vidt angår EF-typegodkendelse for nye typer af køretøjer og registrering, salg og ibrugtagning af nye køretøjer. De gennemførelsesdatoer, der er fastsat i artikel 13 i forordning (EF) nr. 661/2009, finder anvendelse i stedet for de datoer, der er fastsat i FN/ECE-regulativ nr. 13-H.

(5)  

(4A)

Hvis monteret skal beskyttelsesanordningen opfylde kravene i FN/ECE-regulativ nr. 18.

(6)  

(4B)

Denne forordning gælder for sæder, som ikke er omfattet af FN/ECE-regulativ nr. 80.

(7)  Køretøjer i denne klasse skal være monteret med passende afrimnings- og afdugningsanordning.

(8)  Køretøjer i denne klasse skal være monteret med passende forrudevisker og –vasker.

(9)  Hvis der er tale om køretøjer, der er udstyret med et elektrisk fremdriftssystem, kræves en typegodkendelse i overensstemmelse med FN/ECE-regulativ nr. 85.

(10)  For køretøjer med en referencemasse på over 2 610 kg, hvor den i note 1 omhandlede mulighed ikke har fundet anvendelse.

(11)  For køretøjer med en referencemasse på over 2 610 kg, som ikke er typegodkendt (på fabrikantens anmodning og forudsat, at referencemassen ikke overstiger 2 840 kg) i henhold til forordning (EF) nr. 715/2007.

Andre muligheder, jf. artikel 2 i forordning (EF) nr. 595/2009.

(12)  

(9A)

Finder kun anvendelse, hvis sådanne køretøjer er forsynet med udstyr, der er omfattet af FN/ECE-regulativ nr. 64. Dæktryksovervågningssystem til M1-køretøjer er obligatorisk, jf. artikel 9, stk. 2, i forordning (EF) nr. 661/2009.

(13)  Finder kun anvendelse på køretøjer, som er udstyret med tilkoblingsanordning.

(14)  Gælder for køretøjer med en teknisk tilladt totalmasse på højst 2,5 tons.

(15)  Finder kun anvendelse på køretøjer, hvor »sædets referencepunkt (»R«-punktet)« for det laveste sæde befinder sig højst 700 mm over jorden.

(16)  Kun hvis fabrikanten ansøger om typegodkendelse af køretøjer, der er bestemt til brug for transport af farligt gods.

(17)  Kun for køretøjer i klasse N1, gruppe I, som anført i første tabel i punkt 5.3.1.4 i bilag I til direktiv 70/220/EØF.

(18)  På fabrikantens anmodning kan typegodkendelse udstedes under dette punkt som et alternativ til indhentning af typegodkendelser under punkt 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A, 9A, 9B, 10A, 12A, 13A, 13B, 14A, 15A, 15B, 16A, 17A, 17B, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 22B, 22C, 23A, 24A, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47A, 48A, 49A, 50A, 50B, 51A, 52A, 52B, 53A, 54A, 56A, 57A og 64 til 70.«

(19)  De forklarende noter til bilag IV, del I, gælder også for tabel 1.

(20)  De forklarende noter til bilag IV, del I, gælder også for tabel 2. Bogstavkoderne i tabel 2 har den samme betydning som i tabel 1.


Top