EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1224

Kommissionens forordning (EU) nr. 1224/2012 af 18. december 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 Tekst af relevans for EØS og for Schweiz

OJ L 349, 19.12.2012, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 008 P. 155 - 156

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1224/oj

19.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 349/45


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1224/2012

af 18. december 2012

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004

(Tekst af relevans for EØS og for Schweiz)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (1),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (2), særlig artikel 92, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at tage hensyn til ændringer i visse medlemsstaternes lovgivning eller deres ønske om at forenkle anvendelsen af koordineringssystemet vedrørende forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009 fremsatte medlemsstaterne anmodninger til Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger om ændring af visse bilag til forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009.

(2)

Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger har godkendt de ønskede ændringer og fremsat relevante forslag til Kommissionen om teknisk tilpasning af bilagene.

(3)

Kommissionen kan acceptere de relevante forslag.

(4)

Forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 987/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 883/2004 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag VI foretages følgende ændringer:

a)

Følgende nye afsnit indsættes efter afsnittet »LETLAND«:

»UNGARN

Fra 1. januar 2012 i henhold til lov CXCI 2011 om ydelser til personer med nedsat arbejdskapacitet og ændring af visse andre retsakter:

a)

ydelser ved revalidering

b)

ydelser ved invaliditet.

SLOVAKIET

Invalidepension til personer, som blev invalider som barn eller under fuldtids-ph.d.-studier i en alder under 26 år og som anses for altid at have tilbagelagt den foreskrevne forsikringsperiode (artikel 70, stk. 2, artikel 72, stk. 3, og artikel 73, stk. 3 og 4, i lov nr. 461/2003 om socialforsikring som ændret).«

b)

I afsnittet »SVERIGE« ændres »(lov nr. 1962:381 som ændret ved lov nr. 2001:489)« til »(kapitel 34 i lov om socialforsikring (2010:110)).«

c)

Afsnittet »DET FORENEDE KONGERIGE« affattes således:

»DET FORENEDE KONGERIGE

Arbejdsløsheds- og understøttelsesydelse

a)   Storbritannien

Del 1 i Welfare Reform Act 2007.

b)   Nordirland

Del 1 i Welfare Reform Act (Nordirland) 2007.«

2)

I bilag VIII foretages følgende ændringer:

a)

I del 1, afsnittet »ØSTRIG«, foretages følgende ændringer:

i)

Litra c) affattes således: »c) Alle ansøgninger om efterladtepension på grundlag af en pensionskonto i henhold til lov om almindelig pension (Allgemeines Pensionsgesetz, APG) af 18. november 2004, med undtagelse af tilfælde under del 2.«

ii)

Følgende tilføjes som nyt litra »g)«: »g) Alle ansøgninger om ydelser i henhold til lov om notarforsikring af 3. februar 1972 — NVG 1972.«

b)

Del 1, afsnit »SVERIGE«, affattes således:

»SVERIGE

a)

Ansøgninger om en garantipension i form af alderspension (kapitel 66 og 67 i lov om socialforsikring (2010:110))

b)

Ansøgninger om en garantipension i form af efterladtepension (kapitel 81 i lov om socialforsikring (2010:110)).«

c)

I del 2 tilføjes følgende nye afsnit efter afsnittet »BULGARIEN«:

»DANMARK

a)

Personlige pensioner

b)

Ydelser ved dødsfald (på grundlag af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension i tiden før 1. januar 2002)

c)

Ydelser ved dødsfald (på grundlag af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension i tiden efter 1. januar 2002) som omtalt i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 942:2009.«

d)

Del 2, afsnittet »SVERIGE«, affattes således:

»SVERIGE

Indkomstpension og præmiepension (kapitel 62 og 64 i lov om socialforsikring (2010:110)).«

3)

I bilag IX foretages følgende ændringer:

a)

I del I, afsnittet »SVERIGE«, ændres »(lov nr. 1962:381)« til »(kapitel 34 i lov om socialforsikring (2010:110)).«

b)

I del II, afsnittet »SLOVAKIET«, udgår litra b).

c)

Del II, afsnittet »SVERIGE«, affattes således:

»SVERIGE

Invalidekompensation og aktivitetskompensation i form af garantipension (kapitel 35 i lov om socialforsikring (2010:110))

Enkepension beregnet på grundlag af optjente forsikringsperioder (kapitel 84 i lov om socialforsikring (2010:110)).«

Artikel 2

I forordning (EF) nr. 987/2009 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag 1, afsnittet »SPANIEN-PORTUGAL«, udgår litra a).

2)

I bilag 3 foretages følgende ændringer:

a)

Afsnittene »ITALIEN« og »MALTA« udgår.

b)

Et nyt afsnit »CYPERN« tilføjes efter afsnittet »SPANIEN«.

3)

I bilag 5 tilføjes et nyt afsnit »DANMARK« efter afsnittet »TJEKKIET«.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 284 af 30.10.2009, s. 1.


Top