EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1196

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1196/2012 af 13. december 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 9/2010 for så vidt angår minimumsindholdet af et præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) som tilsætningsstof til foder til æglæggende høner (indehaver af godkendelsen Danisco Animal Nutrition) EØS-relevant tekst

OJ L 342, 14.12.2012, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 303 - 304

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1196/oj

14.12.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 342/25


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1196/2012

af 13. december 2012

om ændring af forordning (EU) nr. 9/2010 for så vidt angår minimumsindholdet af et præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) som tilsætningsstof til foder til æglæggende høner (indehaver af godkendelsen Danisco Animal Nutrition)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 9/2010 (2) blev et præparat af endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) produceret af Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) tilhørende tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« godkendt i ti år som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger, æglæggende høner, slagteænder og slagtekalkuner, ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 528/2011 (3) til fravænnede smågrise og ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1021/2012 (4) til mindre udbredte fjerkræarter undtagen ænder.

(2)

Indehaveren af godkendelsen har i overensstemmelse med artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003 foreslået en ændring af vilkårene for godkendelsen af det pågældende præparat ved at nedbringe minimumsindholdet fra 2 500 U/kg til 625 U/kg, for så vidt angår anvendelsen til æglæggende høner. Ansøgningen var ledsaget af relevant baggrundsdokumentation. Kommissionen sendte ansøgningen videre til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«).

(3)

Autoriteten konkluderede i sin udtalelse af 22. maj 2012 (5), at det pågældende præparat er effektivt ved den minimumsdosis på 625 U/kg, der er ansøgt om, under de nye påtænkte brugsbetingelser. Autoriteten mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Autoriteten har ligeledes gennemgået den rapport om analysemetoden vedrørende fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(4)

Betingelserne i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er opfyldt.

(5)

Forordning (EU) nr. 9/2010 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EU) nr. 9/2010 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUT L 3 af 7.1.2010, s. 10.

(3)  EUT L 143 af 31.5.2011, s. 10.

(4)  EUT L 307 af 7.11.2012, s. 68.

(5)  EFSA Journal 2012; 10(6):2739.


BILAG

Bilaget til forordning (EU) nr. 9/2010 affattes således:

»BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

Antal enheder aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: fordøjelighedsfremmende stoffer.

4a11

Danisco Animal Nutrition

(juridisk enhed Danisco (UK) Limited

Endo-1,4-beta-xylanase

EC 3.2.1.8

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) produceret af Trichoderma reesei

(ATCC PTA 5588) med en aktivitet på mindst 40 000 U (1)/g

 

Aktivstoffets karakteristika

endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) produceret af Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588)

 

Analysemetode  (2)

Kvantificering af endo-1,4-beta-xylanases aktivitet:

Kolorimetri baseret på kvantificering af vandopløselige, farvede fragmenter fremkommet ved endo-1,4-beta-xylanases aktion på azurintværbundne hvede-arabinoxylaner ved pH 4,25 og 50 °C.

Slagtekyllinger

 

625 U

 

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

2.

Anvendes i foder med højt indhold af ikke-stivelsespolysaccharider (især beta-arabinoxylaner).

13.januar 2020

Æglæggende høner

625 U

Ænder

625 U

Slagtekalkuner

1 250 U


(1)  1 U er den mængde enzym, der frigiver 0,5 μmol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra tværbundet havreavne-arabinoxylansubstrat pr. minut ved pH 5,3 og 50 °C.

(2)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx«


Top