EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1097

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv, hvad angår afsendelse af animalske biprodukter og afledte produkter mellem medlemsstaterne EØS-relevant tekst

OJ L 326, 24.11.2012, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 026 P. 296 - 303

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1097/oj

24.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 326/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012

af 23. november 2012

om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv, hvad angår afsendelse af animalske biprodukter og afledte produkter mellem medlemsstaterne

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (1), særlig artikel 21, stk. 5, litra a), artikel 23, stk. 3, og artikel 48, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1069/2009 er der fastsat folke- og dyresundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter med henblik på at forhindre og minimere risici for folke- og dyresundheden forårsaget af sådanne produkter. Forordningen indeholder også bestemmelser om markedsføring af animalske biprodukter og afledte produkter.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (2), er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1069/2009, herunder regler om registrering af driftsledere, indholdet af handelsdokumenter, der ledsager sendinger af animalske biprodukter og afledte produkter i samhandelen mellem medlemsstaterne, og udformningen af anmeldelsesformularen, der skal fremlægges for visse animalske biprodukter og afledte produkter i henhold til artikel 48, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1069/2009.

(3)

I henhold til forordning (EF) nr. 1069/2009 skal en driftsleder sikre, at animalske biprodukter og afledte produkter kan spores i alle led i kæden af indsamling, fremstilling, anvendelse og bortskaffelse, så der undgås unødvendige forstyrrelser på det indre marked i tilfælde af hændelser, der knytter sig til aktuelle eller potentielle risici for folke- eller dyresundheden.

(4)

Driftslederen skal sikre, at aktiviteter, der er omfattet af lovgivningen om animalske biprodukter, er registreret eller godkendt. Risikoen ved håndtering af små mængder kategori 2- og kategori 3-materiale kan imidlertid være ubetydelig, hvis materialet har oprindelse i områder, hvor der ikke er anmeldt nogen sygdomme, der kan overføres til mennesker eller dyr. Medlemsstaterne bør derfor kunne tillade bestemte aktiviteter, uden at disse registreres i overensstemmelse med artikel 23 i forordning (EF) nr. 1069/2009. Sådanne fravigelser bør være begrænset til aktiviteter vedrørende direkte levering af produkterne inden for samme region til den endelige bruger, på det lokale marked eller til lokale detailvirksomheder.

(5)

Enhver sending af animalske biprodukter eller afledte produkter, der skal gøres til genstand for samhandel mellem medlemsstaterne, skal ledsages af et handelsdokument. Det er imidlertid nødvendigt at ændre og udvide de nuværende krav i henhold til handelsdokumentet for at sikre, at det omfatter alle nødvendige oplysninger om sikker håndtering, behandling og påtænkt anvendelse eller bortskaffelse af det pågældende materiale.

(6)

Driftslederen skal i handelsdokumentet give visse oplysninger om sendingen, idet han navnlig skal angive kategorien af de pågældende animalske biprodukter eller afledte produkter, varens art og type behandling. I henhold til artikel 3 i forordning (EU) nr. 142/2011 er det ikke nødvendigt at udstede et handelsdokument for afledte produkter, der er anmeldt som slutpunktet i fremstillingskæden. En henvisning til forarbejdningsnormer i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 (3) kan desuden udgå. Bilag VIII til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor ændres.

(7)

Flere animalske biprodukter og afledte produkter omhandlet i artikel 48, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1069/2009 skal forhåndsgodkendes af den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten efter ansøgning fra driftslederen. Bilag XVI til forordning (EU) nr. 142/2011 indeholder et standardformat for ansøgninger om tilladelse til afsendelse af animalske biprodukter og afledte produkter til en anden medlemsstat. Denne model bør ændres, således at der medtages oplysninger om udløbet af tilladelsens gyldighed, sendingens rumfang eller vægt, afsenders navn og adresse, de animalske biprodukters oprindelse og sendingens bestemmelsessted. Bilag XVI til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor ændres.

(8)

Forordning (EU) nr. 142/2011 bør således ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EU) nr. 142/2011 ændres som følger:

1)

Artikel 20, stk. 4, litra c), affattes således:

»c)

driftsledere, der transporterer tør(t) ubehandlet uld og hår, som er indesluttet i lukket emballage og sendes direkte til et anlæg, der fremstiller afledte produkter til anvendelse uden for foderkæden, eller til et anlæg, der udfører mellemledsaktiviteter, under forhold, der forhindrer spredning af patogener

d)

driftsledere, der anvender små mængder af kategori 2- og kategori 3-materiale som omhandlet i artikel 9 og 10 i forordning (EF) nr. 1069/2009 eller af deraf afledte produkter med henblik på direkte levering af produkterne inden for samme region til den endelige bruger, på det lokale marked eller til lokale detailvirksomheder, hvis den kompetente myndighed ikke mener, at de indebærer nogen risiko for spredning af alvorlige overførbare sygdomme til mennesker eller dyr; denne bestemmelse gælder ikke, hvis det pågældende materiale anvendes som foder til andre opdrættede dyr end pelsdyr.«

2)

Bilag VIII og XVI ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. november 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1.

(2)  EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1.

(3)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55.


BILAG

I bilagene til forordning (EU) nr. 142/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag VIII, kapitel III, affattes standardhandelsdokumentet således:

»Handelsdokument

Til brug ved transport af animalske biprodukter og afledte produkter, der ikke er bestemt til konsum, jf. forordning (EF) nr. 1069/2009, inden for EU

Image

Image

2)

I bilag XVI, kapitel III, affattes afsnit 10 således:

»Afsnit 10

Standardformat for ansøgninger om visse tilladelser i forbindelse med handelen inden for EU

En driftsleder skal hos den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten ansøge om tilladelse til afsendelse af animalske biprodukter og afledte produkter, jf. artikel 48, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1069/2009, som vist nedenfor:

Image

Image


Top