EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1049

Kommissionens forordning (EU) nr. 1049/2012 af 8. november 2012 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af polyglycitolsirup i en række fødevarekategorier EØS-relevant tekst

OJ L 310, 9.11.2012, p. 41–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 024 P. 255 - 258

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1049/oj

9.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 310/41


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1049/2012

af 8. november 2012

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af polyglycitolsirup i en række fødevarekategorier

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (1), særlig artikel 10, stk. 3, og artikel 30, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er der fastlagt en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer, og deres anvendelsesbetingelser.

(2)

Denne liste kan ændres i overensstemmelse med den procedure, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (2).

(3)

I henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2008 kan EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer opdateres enten på Kommissionens initiativ eller på grundlag af en ansøgning.

(4)

Der er indgivet en ansøgning om tilladelse til at anvende polyglycitolsirup i en række fødevarekategorier, og ansøgningen er blevet forelagt for medlemsstaterne.

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har evalueret sikkerheden ved polyglycitolsirup, når det anvendes som fødevaretilsætningsstof (3). EFSA mener, at de foreliggende kemiske og toksikologiske data om polyglycitolsirup er utilstrækkelige til, at der kan fastsættes et acceptabelt dagligt indtag. EFSA konkluderer dog på grundlag af de foreliggende data, at intet tyder på sikkerhedsproblemer i forbindelse med de foreslåede anvendelsesformål og -mængder.

(6)

Der er et teknologisk behov for at anvende polyolen polyglycitolsirup som et alternativ til de andre allerede godkendte polyoler. Polyglycitolsirup er mindre sødt og giver mere fylde, ugennemsigtighed, bindeevne og stabilitet til energireducerede eller sukkerfrie produkter. Polyglycitolsirup bør derfor tillades anvendt i de fødevarekategorier, der er ansøgt om, og det pågældende fødevaretilsætningsstof bør tildeles E-nummeret E 964.

(7)

I henhold til overgangsbestemmelserne i Kommissionens forordning (EU) nr. 1129/2011 af 11. november 2011 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår fastlæggelse af en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer (4) anvendes bilag II om fastlæggelse af en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer, og om fastlæggelse af anvendelsesbetingelserne fra den 1. juni 2013. For at gøre det muligt at anvende polyglycitolsirup i de berørte fødevarekategorier inden den nævnte dato bør der fastsættes en tidligere anvendelsesdato for det pågældende fødevaretilsætningsstof.

(8)

Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1.

(3)  EFSA Journal 2009;7(12):1413.

(4)  EUT L 295 af 12.11.2011, s. 1.


BILAG

I bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 foretages følgende ændringer:

1)

I del B, punkt 2, indsættes følgende række E 964 efter rækken vedrørende E 962:

»E 964

Polyglycitolsirup«

2)

I del E indsættes følgende rækker vedrørende E 964 i nummerorden i de omhandlede fødevarekategorier:

»03.

Konsumis

E 964

Polyglycitolsirup

200 000

 

Kun til produkter, der er energireducerede eller uden tilsat sukker

Gælder:

Fra den 29. november 2012

04.2.5.1

Marmelade ekstra og gelé ekstra som defineret i direktiv 2001/113/EF

E 964

Polyglycitolsirup

500 000

 

Kun til produkter, der er energireducerede eller uden tilsat sukker

Gælder:

Fra den 29. november 2012

04.2.5.2

Syltetøj, gelé og marmelade og kastanjecreme, jf. definitionerne i direktiv 2001/113/EF

E 964

Polyglycitolsirup

500 000

 

Kun til produkter, der er energireducerede eller uden tilsat sukker

Gælder:

Fra den 29. november 2012

04.2.5.3

Andre lignende smørbare frugt- eller grøntsagsprodukter

E 964

Polyglycitolsirup

500 000

 

Kun til produkter, der er energireducerede eller uden tilsat sukker

Gælder:

Fra den 29. november 2012

05.1

Kakao- og chokoladevarer, der er omfattet af direktiv 2000/36/EF

E 964

Polyglycitolsirup

200 000

 

Kun til produkter, der er energireducerede eller uden tilsat sukker

Gælder:

Fra den 29. november 2012

05.2

Andre konfektureprodukter, herunder mikropastiller til at give frisk ånde

E 964

Polyglycitolsirup

200 000

 

Kun til produkter på basis af kakao, der er energireducerede eller uden tilsat sukker

Gælder:

Fra den 29. november 2012

E 964

Polyglycitolsirup

600 000

 

Kun til konfektureprodukter på basis af stivelse, energireducerede eller uden tilsat sukker

Gælder:

Fra den 29. november 2012

E 964

Polyglycitolsirup

800 000

 

Kun til sejt slik uden tilsat sukker

Gælder:

Fra den 29. november 2012

E 964

Polyglycitolsirup

990 000

 

Kun til bolsjer uden tilsat sukker

Gælder:

Fra den 29. november 2012

05.3

Tyggegummi

E 964

Polyglycitolsirup

200 000

 

Kun til produkter uden tilsat sukker

Gælder:

Fra den 29. november 2012

06.3

Morgenmadscerealier

E 964

Polyglycitolsirup

200 000

 

Kun til morgenmadscerealier eller produkter baseret på cerealier, energireducerede eller uden tilsat sukker

Gælder:

Fra den 29. november 2012

07.2

Finere bagværk

E 964

Polyglycitolsirup

300 000

 

Kun til produkter, der er energireducerede eller uden tilsat sukker

Gælder:

Fra den 29. november 2012

16.

Desserter, undtagen produkter, der er omfattet af kategori 1, 3 og 4

E 964

Polyglycitolsirup

300 000

 

Kun til produkter, der er energireducerede eller uden tilsat sukker

Gælder:

Fra den 29. november 2012«


Top