Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1048

Kommissionens forordning (EU) nr. 1048/2012 af 8. november 2012 om godkendelse af en sundhedsanprisning af fødevarer, der henviser til en reduceret risiko for sygdom EØS-relevant tekst

OJ L 310, 9.11.2012, p. 38–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 024 P. 252 - 254

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1048/oj

9.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 310/38


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1048/2012

af 8. november 2012

om godkendelse af en sundhedsanprisning af fødevarer, der henviser til en reduceret risiko for sygdom

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer (1), særlig artikel 17, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006 er sundhedsanprisninger af fødevarer forbudt, medmindre de er godkendt af Kommissionen i overensstemmelse med samme forordning og opført på en liste over tilladte anprisninger.

(2)

Forordning (EF) nr. 1924/2006 foreskriver ligeledes, at lederne af fødevarevirksomheder kan sende ansøgninger om godkendelse af sundhedsanprisninger til en medlemsstats nationale kompetente myndighed. Den nationale kompetente myndighed skal videresende gyldige ansøgninger til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), i det følgende benævnt »autoriteten«.

(3)

Efter at have modtaget en ansøgning skal autoriteten straks underrette de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom og desuden afgive udtalelse om den pågældende sundhedsanprisning.

(4)

Kommissionen skal træffe beslutning vedrørende eventuel godkendelse af sundhedsanprisninger under hensyntagen til autoritetens udtalelse.

(5)

Som opfølgning på en ansøgning, som Cargill Incorporated indgav i henhold til artikel 14, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1924/2006, ledsaget af en anmodning om beskyttelse af data, som er omfattet af ejendomsrettigheder, for en meta-analyse (2) samt for oplysninger vedrørende fremstillingsprocessen for »betafiber« fra byg (BarlivTM), skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af beta-glucaner fra byg på sænkning af kolesterolindholdet i blodet og reduceret risiko for (koronar) hjertesygdom (spørgsmål nr. EFSA-Q-2011-00798) (3). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »Beta-glucan fra byg har vist sig at sænke/reducere kolesterolindholdet i blodet. Risikoen for (koronar) hjertesygdom kan reduceres, når kolesterolindholdet i blodet sænkes«.

(6)

På grundlag af de fremlagte oplysninger konkluderede autoriteten i sin udtalelse, som Kommissionen og medlemsstaterne modtog den 8. december 2011, at der var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtag af beta-glucaner fra byg og sænkning af LDL-kolesterolindholdet i blodet. En sundhedsanprisning, der er i overensstemmelse med denne konklusion, bør følgelig anses for at opfylde kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006 og bør optages på EU-listen over tilladte anprisninger. Autoriteten vurderede, at meta-analysen og oplysningerne vedrørende fremstillingsprocessen for »betafiber« fra byg (BarlivTM), som ansøgeren havde angivet som værende omfattet af ejendomsrettigheder, ikke var nødvendige for at kunne nå frem til en konklusion. Det vurderes følgelig, at betingelsen i artikel 21, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 1924/2006 ikke er opfyldt, og anmodningen om ejendomsretlig beskyttelse bør derfor ikke efterkommes.

(7)

Som opfølgning på en ansøgning, som Valens Int. d.o.o. indgav i henhold til artikel 14, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1924/2006, skulle autoriteten afgive udtalelse om en sundhedsanprisning vedrørende virkningerne af beta-glucaner fra byg på sænkning af kolesterolindholdet i blodet og reduceret risiko for (koronar) hjertesygdom (spørgsmål nr. EFSA-Q-2011-00799) (4). Den af ansøgeren foreslåede anprisning havde følgende ordlyd: »Beta-glucan fra byg har vist sig at reducere kolesterolindholdet i blodet. Risikoen for hjertesygdom kan reduceres, når kolesterolindholdet i blodet sænkes«.

(8)

På grundlag af de fremlagte oplysninger konkluderede autoriteten i sin udtalelse, som Kommissionen og medlemsstaterne modtog den 8. december 2011, at der var fastslået en årsagssammenhæng mellem indtag af beta-glucaner fra byg og sænkning af LDL-kolesterolindholdet i blodet. En sundhedsanprisning, der er i overensstemmelse med denne konklusion, bør følgelig anses for at opfylde kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006 og bør optages på EU-listen over tilladte anprisninger.

(9)

Artikel 16, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1924/2006 foreskriver, at en positiv udtalelse, hvorefter en sundhedsanprisning kan godkendes, skal indeholde bestemte oplysninger. Disse oplysninger bør således angives i bilaget til nærværende forordning for den anprisning, der godkendes, og de bør alt efter tilfældet omfatte en ændret formulering af anprisningen, særlige betingelser for anvendelsen af anprisningen og, hvor det er relevant, betingelser eller begrænsninger for anvendelsen af fødevaren og/eller supplerende erklæringer eller advarsler, i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1924/2006 og i tråd med autoritetens udtalelser.

(10)

Et af målene med forordning (EF) nr. 1924/2006 er at sikre, at sundhedsanprisninger er sandfærdige, klare, pålidelige og anvendelige for forbrugeren, og i den forbindelse at formuleringen og præsentationen af sundhedsanprisninger tages i betragtning. Anprisninger, der i kraft af deres formulering har samme betydning for forbrugerne som en godkendt sundhedsanprisning, idet de viser den samme sammenhæng mellem en fødevarekategori, en fødevare eller en af dens bestanddele og sundhed, bør derfor også være omfattet af de i bilaget til nærværende forordning angivne anvendelsesbetingelser.

(11)

De bemærkninger fra ansøgerne og medlemmer af offentligheden, som Kommissionen har modtaget i overensstemmelse med artikel 16, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1924/2006, er taget i betragtning ved fastsættelsen af foranstaltningerne i nærværende forordning.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Fødevarer på EU-markedet kan gøres til genstand for sundhedsanprisningen i bilaget til denne forordning i overensstemmelse med de i samme bilag fastsatte betingelser.

2.   Den i stk. 1 omhandlede sundhedsanprisning optages på den i artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1924/2006 omhandlede EU-liste over tilladte anprisninger.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 404 af 30.12.2006, s. 9.

(2)  Harland JI, 2011 (ikke offentliggjort) — Meta-analysis of the effects of barley beta-glucan on blood lipids.

(3)  EFSA Journal 2011; 9(12):2470

(4)  EFSA Journal 2011; 9(12):2471.


BILAG

Tilladt sundhedsanprisning

Ansøgning — relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 1924/2006

Ansøger — adresse

Næringsstof, andet stof, fødevare eller fødevarekategori

Anprisning

Betingelser for anvendelsen af anprisningen

Betingelser og/eller begrænsninger for anvendelsen af fødevaren og/eller supplerende erklæringer eller advarsler

EFSA-udtalelse

Sundhedsanprisning i henhold til artikel 14, stk. 1, litra a), der henviser til en reduceret risiko for sygdom

Cargill Incorporated v/Cargill Health and Nutrition, c/o Cargill R&D Centre Europe, Havenstraat 84, B-1800 Vilvoorde, Belgien

Beta-glucan fra byg

Beta-glucan fra byg har vist sig at sænke/reducere kolesterolindholdet i blodet. Et højt kolesteroltal er en risikofaktor i forhold til udvikling af koronar hjertesygdom

Forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 3 g beta-glucan fra byg

Anprisningen kan anvendes for fødevarer, der indeholder mindst 1 g beta-glucan fra byg pr. kvantificeret portion

 

Q-2011-00798

Valens Int. d.o.o., Kidričeva ulica 24b, SI-3000 Celje, Slovenien

Q-2011-00799


Top