Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1047

Kommissionens forordning (EU) nr. 1047/2012 af 8. november 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 1924/2006 for så vidt angår listen over ernæringsanprisninger EØS-relevant tekst

OJ L 310, 9.11.2012, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 208 - 209

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1047/oj

9.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 310/36


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1047/2012

af 8. november 2012

om ændring af forordning (EF) nr. 1924/2006 for så vidt angår listen over ernæringsanprisninger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer (1), særlig artikel 8, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1924/2006 er det kun tilladt at anvende ernæringsanprisninger for fødevarer, hvis de er angivet i bilaget til samme forordning, hvor også betingelserne for anvendelse af anprisningerne er beskrevet.

(2)

Efter høring af medlemsstaterne og andre interesseparter, navnlig fødevarevirksomhedsledere og forbrugergrupper, konkluderede man, at det er nødvendigt at tilføje visse nye ernæringsanprisninger på listen over tilladte ernæringsanprisninger samt at ændre betingelserne for anvendelse af de anprisninger, der allerede er tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006.

(3)

Salt er traditionelt blevet brugt som konserveringsmiddel og som smagsforstærker. I takt med at der er udviklet ny teknologi og de videnskabelige anbefalinger vedrørende salt er blevet almindeligt anerkendt, bestræber producenterne sig i stadig højere grad på at fremstille produkter uden tilsat salt, hvor det er teknisk muligt. Anprisninger, ifølge hvilke der ikke er tilsat salt/natrium til en bestemt fødevare, er imidlertid ikke tilladte i dag. I lyset af den særlige sundhedsmæssige betydning, det har at fremme denne type innovation, ville det være hensigtsmæssigt at gøre det muligt for producenterne at informere forbrugerne om netop dette aspekt af fremstillingsprocessen. For at undgå, at denne anprisning benyttes for fødevarer med et naturligt højt indhold af natrium, bør dens anvendelse begrænses til fødevarer med et lavt natriumindhold.

(4)

Europa-Parlamentet vurderede i sin beslutning af 2. februar 2012 om udkast til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1924/2006 for så vidt angår listen over ernæringsanprisninger, at en ny ernæringsanprisning, der ville gøre det muligt at angive mere beskedne reduktioner end det, der er tilladt med anprisningen »light«, ville være i modstrid med basisretsaktens mål og indhold.

(5)

Reduktion af indholdet af mættet fedt er kun gavnligt, hvis fedtet ikke substitueres, eller hvis det substitueres med umættet fedt. Det giver ikke nogen sundhedsgevinst at substituere mættet fedt med transfedtsyrer, og betingelserne for anvendelse af ernæringsanprisningen, ifølge hvilken indholdet af mættet fedt er blevet reduceret, bør derfor udelukke substitution med transfedtsyrer.

(6)

Under de nuværende betingelser kan der anvendes anprisninger om et reduceret sukkerindhold, selv om sukkeret er erstattet med fedt og produktet med ændret sammensætning dermed har et højere energiindhold. Anprisninger, ifølge hvilke sukkerindholdet er blevet reduceret, bør derfor kun være tilladte, hvis fødevarens energiindhold ikke øges efter ændringen af produktets sammensætning. Kun et meget begrænset antal produkter ville kunne opfylde strengere betingelser, der omfatter krav om en reduktion af energiindholdet svarende til reduktionen af sukkerindholdet, og sådanne betingelser ville derfor i alvorlig grad begrænse anvendelsen af anprisningen.

(7)

Bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Produkter, der er markedsført inden den 1. juni 2014, og som ikke opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006 som ændret ved nærværende forordning, kan fortsat markedsføres, inden lagrene er opbrugt.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 404 af 30.12.2006, s. 9.


BILAG

I bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006/EF foretages følgende ændringer:

1)

Efter punktet vedrørende anprisningen »NATRIUMFRI eller SALTFRI« indsættes følgende:

»IKKE TILSAT NATRIUM/SALT

En anprisning, ifølge hvilken der ikke er tilsat natrium/salt til en fødevare, og anprisninger, der må antages at have samme mening for forbrugeren, må kun anvendes, hvis produktet ikke indeholder tilsat natrium/salt eller en anden ingrediens indeholdende tilsat natrium/salt, og produktet højst indeholder 0,12 g natrium, eller tilsvarende værdi for salt, pr. 100 g eller 100 ml.«

2)

I slutningen af punktet vedrørende anprisningen »REDUCERET INDHOLD AF [NAVN PÅ NÆRINGSSTOFFET]« indsættes følgende:

»Anprisningen »Reduceret indhold af mættet fedt« og anprisninger, der må antages at have samme mening for forbrugeren, må kun anvendes:

a)

hvis mængden af mættede fedtsyrer og transfedtsyrer i det produkt, der er forsynet med anprisningen, tilsammen er mindst 30 % mindre end mængden af mættede fedtsyrer og transfedtsyrer tilsammen i et lignende produkt, og

b)

hvis indholdet af transfedtsyrer i det produkt, der er forsynet med anprisningen, er lavere end eller lig med indholdet i et lignende produkt.

Anprisningen »Reduceret sukkerindhold« og anprisninger, der må antages at have samme mening for forbrugeren, må kun anvendes, hvis energiindholdet i det produkt, der er forsynet med anprisningen, er lavere end eller lig med energiindholdet i et lignende produkt.«


Top