EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1021

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1021/2012 af 6. november 2012 om godkendelse af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) som tilsætningsstof til foder til mindre udbredte fjerkræarter undtagen ænder (indehaver af godkendelsen er Danisco Animal Nutrition) EØS-relevant tekst

OJ L 307, 7.11.2012, p. 68–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 234 - 235

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/03/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1021/oj

7.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 307/68


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1021/2012

af 6. november 2012

om godkendelse af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) som tilsætningsstof til foder til mindre udbredte fjerkræarter undtagen ænder (indehaver af godkendelsen er Danisco Animal Nutrition)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af en sådan godkendelse.

(2)

Anvendelsen af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) blev ved Kommissionens forordning (EU) nr. 9/2010 (2) godkendt i ti år til slagtekyllinger, æglæggende høner, ænder og slagtekalkuner og ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 528/2011 (3) til fravænnede smågrise og slagtesvin.

(3)

Der blev i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om en ny anvendelse af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) til mindre udbredte fjerkræarter undtagen ænder med anmodning om, at tilsætningsstoffet klassificeres i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer«.

(4)

Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003, og de relevante oplysninger til støtte for anmodningerne.

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) fokuserede i sin vurdering på sikkerhed for og virkning på de nye målarter. EFSA konkluderede i sin udtalelse af 22. maj 2012 (4), at eftersom sikkerheden ved endo-1,4-beta-xylanase produceret af Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) under de påtænkte brugsbetingelser er blevet fastslået for de udbredte fjerkræarter med en stor sikkerhedsmargin, kan denne konklusion udvides til at omfatte alle de fjerkræarter, som der anmodes om. EFSA fastslog, at en lignende konklusion vedrørende virkningen kan ekstrapoleres fra udbredte fjerkræarter til mindre udbredte fjerkræarter. EFSA mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. EFSA har ligeledes gennemgået den rapport om analysemetoden for fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede EF-referencelaboratorium.

(6)

Vurderingen af endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) produceret af Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette præparat godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte enzym, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »fordøjelighedsfremmende stoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. november 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUT L 3 af 7.1.2010, s. 10.

(3)  EUT L 143 af 31.5.2011, s. 10.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(6):2739.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

Antal enheder aktivstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: fordøjelighedsfremmende stoffer

4a11

Danisco Animal Nutrition

(legal entity Danisco (UK) Limited)

Endo-1,4-beta-xylanase

EC 3.2.1.8

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) produceret af Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) med en aktivitet på mindst: 40 000 U (1)/g

 

Aktivstoffets karakteristika

endo-1,4-beta-xylanase (EC 3.2.1.8) produceret af Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588)

 

Analysemetode  (2)

Kvantificering af endo-1,4-beta-xylanases aktivitet:

Kolorimetri baseret på kvantificering af vandopløselige, farvede fragmenter fremkommet ved endo-1,4-beta-xylanases aktion på azurintværbundne hvede-arabinoxylaner ved pH 4,25 og 50 °C.

Mindre udbredte fjerkræarter undtagen ænder

625U

 

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

2.

Anvendes i foder med højt indhold af stivelses- og ikke-stivelsespolysaccharider (især beta-arabinoxylaner).

27. november 2022


(1)  1 U er den mængde enzym, der frigiver 0,5 μmol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra tværbundet havreavne-arabinoxylansubstrat pr. minut ved pH 5,3 og 50 °C.

(2)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


Top