EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0897

Kommissionens forordning (EU) nr. 897/2012 af 1. oktober 2012 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acibenzolar-S-methyl, amisulbrom, cyazofamid, diflufenican, dimoxystrobin, methoxyfenozid og nikotin i eller på visse produkter EØS-relevant tekst

OJ L 266, 2.10.2012, p. 1–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 050 P. 188 - 218

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/897/oj

2.10.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 266/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 897/2012

af 1. oktober 2012

om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acibenzolar-S-methyl, amisulbrom, cyazofamid, diflufenican, dimoxystrobin, methoxyfenozid og nikotin i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i bilag II og i del B i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af henholdsvis acibenzolar-S-methyl, cyazofamid og methoxyfenozid. Der er i del A i bilag III til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af hhv. amisulbrom, diflufenican, dimoxystrobin og nikotin.

(2)

Der er i forbindelse med en procedure for godkendelse af anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet acibenzolar-S-methyl, på hoved- og pluksalat og andre salatplanter, herunder Brassicaceae, indgivet en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af de gældende maksimalgrænseværdier.

(3)

Hvad angår amisulbrom er der indgivet en sådan ansøgning vedrørende anvendelse på tomater, auberginer og hoved- og pluksalat. Hvad angår cyazofamid, er der indgivet en sådan ansøgning vedrørende anvendelse på peberrod. Hvad angår diflufenican, er der indgivet en sådan ansøgning vedrørende anvendelse på oliven til fremstilling af olivenolie. Hvad angår dimoxystrobin, er der indgivet en sådan ansøgning vedrørende anvendelse på rug, sennepsfrø og solsikkefrø. Hvad angår methoxyfenozid, er der indgivet en sådan ansøgning vedrørende anvendelse på bladgrøntsager og friske urter (undtagen bredbladet endivie, vinblade, brøndkarse og julesalat).

(4)

I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 har de berørte medlemsstater evalueret disse ansøgninger, og evalueringsrapporterne er sendt til Kommissionen.

(5)

Hvad angår nikotin i vilde svampe, er der fastsat midlertidige maksimalgrænseværdier ud fra den forudsætning, at de pågældende maksimalgrænseværdier bliver taget op til fornyet overvejelse på grundlag af en evaluering af nye data og oplysninger, herunder eventuel videnskabelig dokumentation om den naturlige forekomst eller dannelse af nikotin i vilde svampe. Kommissionen har modtaget nye data og oplysninger fra europæiske fødevarevirksomhedsledere, der bekræfter, at der er nikotin til stede i vilde svampe i mængder, der er kompatible med de nugældende maksimalgrænseværdier. Der findes imidlertid stadig ikke videnskabelig dokumentation for, at nikotin forekommer naturligt i vilde svampe, og som kan belyse, hvordan stoffet dannes. Beslutningen truffet af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 11. maj 2009 om, at grænseværdierne for nikotin i vilde svampe skulle være gældende i to år, er derfor stadig gældende, om end de pågældende maksimalgrænseværdiers gyldighed bør forlænges i yderligere to år, så længe der ikke foreligger sådanne oplysninger.

(6)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har vurderet ansøgningerne og evalueringsrapporterne, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, for dyr, og afgav begrundede udtalelser om de foreslåede maksimalgrænseværdier (2). EFSA har sendt udtalelserne til Kommissionen og medlemsstaterne og offentliggjort dem.

(7)

Hvad angår alle andre anvendelser, konkluderede EFSA, at alle datakrav var opfyldt, og at de ændringer af maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer, som ansøgerne havde anmodet om, var acceptable med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Der blev taget hensyn til de nyeste oplysninger om stoffernes toksikologiske egenskaber. Der kunne ikke påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag (ADI) eller den akutte referencedosis (ARfD) overskrides, hverken ved livslang eksponering for disse stoffer gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde stofferne, eller ved kortvarig eksponering gennem et ekstremt forbrug af de pågældende afgrøder og produkter.

(8)

På baggrund af EFSA's begrundede udtalelser og under hensyntagen til alle relevante faktorer opfylder de ændringer af maksimalgrænseværdierne, som der er ansøgt om, kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(9)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. oktober 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  EFSA's videnskabelige rapporter foreligger online: http://www.efsa.europa.eu:

 

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, »Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for acibenzolar-S-methyl in lettuce and other salad plants including Brassicaceae«. EFSA Journal 2012; 10(3):2632.

 

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, »Reasoned opinion on the setting of new MRLs for amisulbrom in tomatoes, aubergines and lettuce«. EFSA Journal 2012;10(4):2686. [29 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2686.

 

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, »Reasoned Opinion Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for cyazofamid in horseradish«. EFSA Journal 2012;10(3):2647. [22 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2647.

 

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, »Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for diflufenican in olives for oil production«. EFSA Journal 2012;10(3):2649. [23 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2649.

 

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, »Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for dimoxystrobin in rye, sunflower seed and mustard seed«. EFSA Journal 2012;10(3):2648. [28 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2648.

 

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, »Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for methoxyfenozide in various leafy vegetables«. EFSA Journal 2012;10(4):2667. [30 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2667.


BILAG

I bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II affattes oplysningerne om acibenzolar-S-methyl, cyazofamid og methoxyfenozid således:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kode-nummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (1)

Acibenzolar-s-methyl (summen af acibenzolar-s-methyl og acibenzolarsyre (CGA 210007), udtrykt som acibenzolar-s-methyl)

Cyazofamid

Methoxyfenozid (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

1.

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; NØDDER

 

 

 

0110000

i)

Citrusfrugter

0,02 (2)

0,01 (2)

1

0110010

Grapefrugter (Pompelmus, sweetie, tangelo (dog ikke mineola), ugli og lignende krydsninger)

 

 

 

0110020

Appelsiner (Bergamot, bigarade, chinotto og lignende krydsninger)

 

 

 

0110030

Citroner (Cedrat, citron)

 

 

 

0110040

Limefrugter

 

 

 

0110050

Mandariner (Klementin, tangerin, mineola og lignende krydsninger)

 

 

 

0110990

Andet

 

 

 

0120000

ii)

Trænødder, også afskallede

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0120010

Mandler

0,02 (2)

 

 

0120020

Paranødder

0,02 (2)

 

 

0120030

Cashew-nødder

0,02 (2)

 

 

0120040

Kastanjer

0,02 (2)

 

 

0120050

Kokos-nødder

0,02 (2)

 

 

0120060

Hassel-nødder (Lambertsnød)

0,1

 

 

0120070

Macadamia

0,02 (2)

 

 

0120080

Pekannødder

0,02 (2)

 

 

0120090

Pinjekerner

0,02 (2)

 

 

0120100

Pistacie-nødder

0,02 (2)

 

 

0120110

Valnødder

0,02 (2)

 

 

0120990

Andet

0,02 (2)

 

 

0130000

iii)

Kernefrugter

0,02 (2)

0,01 (2)

2

0130010

Æbler (Vildæble)

 

 

 

0130020

Pærer (Kinesisk pære)

 

 

 

0130030

Kvæder

 

 

 

0130040

Mispel

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Japanmispel

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Andet

 

 

 

0140000

iv)

Stenfrugter

 

0,01 (2)

 

0140010

Abrikoser

0,2

 

0,3

0140020

Kirsebær (Sødkirsebær, surkirsebær)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0140030

Ferskner (Nektarin og lignende krydsninger)

0,2

 

0,3

0140040

Blommer (Kræge, reineclaude, mirabelle, slåen)

0,02 (2)

 

0,1

0140990

Andet

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0150000

v)

Bær og småfrugter

0,02 (2)

 

 

0151000

a)

Spisedruer og druer til vinfremstilling

 

0,5

1

0151010

Spisedruer

 

 

 

0151020

Druer til vin-fremstilling

 

 

 

0152000

b)

Jordbær

 

0,01 (2)

2

0153000

c)

Stængelfrugter

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0153010

Brombær

 

 

 

0153020

Korbær (Loganbær, boysenbær og multebær)

 

 

 

0153030

Hindbær (Vinbrombær, agerbær (Rubus arcticus), agerbær krydset med hindbær (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

 

0153990

Andet

 

 

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

 

0,01 (2)

 

0154010

Lav blåbær, amerikansk blåbær (Almindelig blåbær, bølle)

 

 

4

0154020

Tranebær (Tyttebær)

 

 

0,7

0154030

Solbær og ribs (røde, hvide)

 

 

0,02 (2)

0154040

Stikkelsbær (Krydsninger med andre Ribes-arter)

 

 

0,02 (2)

0154050

Hyben

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Morbær (Bær fra jordbærtræ)

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Azarol-hvidtjørn (Stikkelsbærkiwi (Actinidia arguta))

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Hyldebær (Sortfrugtet surbær, almindelig røn, vrietorn (havtorn), tjørn, bærmispel, rønnebær og andre bær fra træer)

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Andet

 

 

0,02 (2)

0160000

vi)

Diverse frugter

 

0,01 (2)

 

0161000

a)

Spiselig skræl

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0161010

Dadler

 

 

 

0161020

Figner

 

 

 

0161030

Spiseoliven

 

 

 

0161040

Kumquat (Marumi, nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

0161050

Karambol (Bilimbi)

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Almindelig kaki

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Jambolan (java-blomme) (Javaæble (vandæble), malayæble, rosenæble, brasiliansk kirsebær, surinamkirsebær (grumichama Eugenia uniflora))

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Andet

 

 

 

0162000

b)

Ikke spiselig skræl, små

0,02 (2)

 

 

0162010

Kiwifrugter

 

 

1

0162020

Litchi (Pulasan, rambutan (håret litchi), mangostan)

 

 

0,02 (2)

0162030

Passions-frugter

 

 

0,02 (2)

0162040

Ægte figenkaktus (kaktusfigen)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Stjerneæble

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Amerikansk kaki (Virginia kaki) (Sort sapote, hvid sapote, grøn sapote, canistel (gul sapote) og stor sapote (mammey))

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Andet

 

 

0,02 (2)

0163000

c)

Ikke spiselig skræl, store

 

 

 

0163010

Avocadoer

0,02 (2)

 

0,7

0163020

Bananer (Dværgbanan, melbanan, æblebanan)

0,1

 

0,02 (2)

0163030

Mango-frugter

0,5

 

0,02 (2)

0163040

Papaja

0,02 (2)

 

1

0163050

Granatæbler

0,02 (2)

 

0,6

0163060

Cherimoya (Netannona, sød annona (sukkeræble), llama og andre mellemstore frugter af Annona-familien)

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Guava (Rød pitahaya eller dragefrugt (Hylocereus undatus))

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ananas

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0163090

Brødfrugt (Jackfrugt)

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Durian

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Pigget annona (guanabana)

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Andet

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0200000

2.

GRØNTSAGER, FRISKE ELLER FROSNE

 

 

 

0210000

i)

Rod- og knoldgrøntsager

0,02 (2)

 

 

0211000

a)

Kartofler

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0212010

Maniok (Taro, tarorod, tannia)

 

 

 

0212020

Batater, søde kartofler

 

 

 

0212030

Yams (Yamsbønne, mexicansk yamsbønne)

 

 

 

0212040

Salep-maranta

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Andet

 

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroe

 

 

 

0213010

Rødbeder

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213020

Gulerødder

 

0,01 (2)

0,5

0213030

Knoldselleri

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213040

Peberrod (Angelikrod, løvstikkerod, ensianrod)

 

0,1

0,02 (2)

0213050

Jordskokker

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213060

Pastinakker

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213070

Persillerod

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213080

Radiser (Sort ræddike, japanræddike og lignende sorter, jordmandel (Cyperus esculentus))

 

0,01 (2)

0,4

0213090

Havrerod (Skorzoner, haveskorzoner (vegetabilsk østersplante))

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213100

Kålroer

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213110

Majroer

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0213990

Andet

 

0,01 (2)

0,02 (2)

0220000

ii)

Løg

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0220010

Hvidløg

 

 

 

0220020

Kepaløg (Perleløg)

 

 

 

0220030

Skalotteløg

 

 

 

0220040

Forårsløg (Pibeløg og lignende sorter)

 

 

 

0220990

Andet

 

 

 

0230000

iii)

Frugtgrøntsager

 

 

 

0231000

a)

Solanacea

 

 

 

0231010

Tomater (Kirsebærtomat, trætomat, blærebæger, gojibær, bukketorn (Lycium barbarumog L. chinense))

1

0,2

2

0231020

Peberfrugter (Chilipeber)

0,02 (2)

0,01 (2)

1

0231030

Auberginer (ægge-planter) (Melonpære)

0,02 (2)

0,01 (2)

0,5

0231040

Okra, lady's fingers

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0231990

Andet

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0232000

b)

Cucurbitae - spiselig skræl

0,02 (2)

0,1

0,02 (2)

0232010

Agurker

 

 

 

0232020

Drueagurker, asieagurker

 

 

 

0232030

Courgetter (Sommersquash, mandelgræskar (patisson))

 

 

 

0232990

Andet

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitae - ikke spiselig skræl

0,02 (2)

0,1

0,02 (2)

0233010

Meloner (Hornmelon)

 

 

 

0233020

Græskar (Vintersquash)

 

 

 

0233030

Vand-meloner

 

 

 

0233990

Andet

 

 

 

0234000

d)

Sukkermajs

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0240000

iv)

Kål

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0241000

a)

Blomsterkål

 

 

 

0241010

Broccoli (Calabrese, kailankål, cime di rapa)

 

 

 

0241020

Blomkål

 

 

 

0241990

Andet

 

 

 

0242000

b)

Hovedkål

 

 

 

0242010

Rosenkål

 

 

 

0242020

Hovedkål (Spidskål, rødkål, savojkål, hvidkål)

 

 

 

0242990

Andet

 

 

 

0243000

c)

Bladkål

 

 

 

0243010

Kinakål (Indisk (kinesisk) sennep, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai)

 

 

 

0243020

Grønkål (Foderkål, portugisisk grønkål, portugisisk kål, fodermarvkål)

 

 

 

0243990

Andet

 

 

 

0244000

d)

Kålrabi

 

 

 

0250000

v)

Bladgrøntsager og friske urter

 

0,01 (2)

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og andre salatplanter, herunder Brassicacea

0,3 (+)

 

 

0251010

Vårsalat (Feldsalat)

 

 

4

0251020

Havesalat (Hovedsalat, lollo rosso (snit-/pluk- salat), icebergsalat, romersk salat (cossalat))

 

 

4

0251030

Endivie, bredbladet (Vild cikorie, rød cikorie, radicchio, kruset endivie, sugar loaf)

 

 

0,02 (2)

0251040

Havekarse

 

 

4

0251050

Langskulpet vinterkarse

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Salatsennep (rucola) (Vild sennep, sandsennep)

 

 

4

0251070

Rød sennep

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Blade og skud af Brassica spp. (Mizuna, ærteblade og radiseblade og andre spæde brassicablade (afgrøder høstet op til bladstadium 8))

 

 

4

0251990

Andet

 

 

4

0252000

b)

Spinat og lign. (blade)

 

 

4

0252010

Spinat (Newzealandsk spinat, amarantspinat)

0,3

 

 

0252020

Portulak (Vinterportulak, haveportulak, almindelig portulak, skovsyre, salturt, agretti (Salsola soda))

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Bladbeder (Blade af rødbeder)

0,02 (2)

 

 

0252990

Andet

0,02 (2)

 

 

0253000

c)

Vinblade (vindrueblade)

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

d)

Brøndkarse

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0255000

e)

Julesalat

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0256000

f)

Urter

0,3

 

4

0256010

Kørvel

 

 

 

0256020

Purløg

 

 

 

0256030

Blade af selleri (Blade af fennikel, koriander, dild og kommen, løvstikke/lostilk, angelik, sødskærm og andre Apiacea)

 

 

 

0256040

Persille

 

 

 

0256050

Salvie (Vintersar, almindelig sar)

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Rosmarin

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Timian (Merian, oregano)

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Basilikum (Blade af citronmelisse, mynte, pebermynte)

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Laurbær-blade

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Estragon (Isop)

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Andet (Spiselige blomster)

 

 

 

0260000

vi)

Bælgfrugter (friske)

0,02 (2)

0,01 (2)

 

0260010

Bønner, med bælg (Grøn bønne (krybbønne, brydbønne), pralbønne, snitbønne, meterbønne)

 

 

2

0260020

Bønner, uden bælg (Hestebønne, flageolet, jackbønne, limabønne, vignabønne)

 

 

0,3

0260030

Ærter, med bælg (Mangetout (sukkerært))

 

 

0,02 (2)

0260040

Ærter, uden bælg (Haveært/ grønært, kikært)

 

 

0,3

0260050

Linser

 

 

0,02 (2)

0260990

Andet

 

 

0,02 (2)

0270000

vii)

Stængelgrøntsager (friske)

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0270010

Asparges

 

 

 

0270020

Kardoner

 

 

 

0270030

Bladselleri

 

 

 

0270040

Fennikel

 

 

 

0270050

Artiskokker

 

 

 

0270060

Porrer

 

 

 

0270070

Rabarber

 

 

 

0270080

Bambus-skud

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Palme-hjerter

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Andet

 

 

 

0280000

viii)

Svampe

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0280010

Dyrkede (Havechampignon, østershat, shitake)

 

 

 

0280020

Vilde (Kantarel, sommertrøffel, morkel, rørhat)

 

 

 

0280990

Andet

 

 

 

0290000

ix)

Tang

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

BÆLGFRUGTER, TØRREDE

0,02 (2)

0,01 (2)

 

0300010

Bønner (Hestebønne/valsk bønne, hvid bønne (navy beans), flageolet, jackbønne, limabønne, hestebønne, vignabønne)

 

 

5

0300020

Linser

 

 

0,02 (2)

0300030

Ærter (Kikært, markært, fladbælg)

 

 

0,02 (2)

0300040

Lupiner

 

 

0,02 (2)

0300990

Andet

 

 

0,02 (2)

0400000

4.

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

 

 

 

0401000

i)

Olieholdige frø

0,05 (2)

0,02 (2)

 

0401010

Hørfrø

 

 

0,05 (2)

0401020

Jordnødder

 

 

0,05 (2)

0401030

Valmuefrø

 

 

0,05 (2)

0401040

Sesamfrø

 

 

0,05 (2)

0401050

Solsikkefrø

 

 

0,05 (2)

0401060

Rapsfrø (Frø af agerkål, rybs)

 

 

0,05 (2)

0401070

Sojabønner

 

 

2

0401080

Sennepsfrø

 

 

0,05 (2)

0401090

Bomuldsfrø

 

 

2

0401100

Græskarfrø (Frø af andre frugter af græskarfamilien)

 

 

0,05 (2)

0401110

Safflor

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Hjulkrone

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Sæddodder

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Hampfrø

 

 

0,05 (2)

0401150

Kristpalme-frø

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Andet

 

 

0,05 (2)

0402000

ii)

Olieholdige frugter

 

 

 

0402010

Oliven til olie-fremstilling

0,02 (2)

0,01 (2)

0,02 (2)

0402020

Palmenødder (oliepalme-kerner)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Frugt fra oliepalmer

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Kapok

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Andet

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0500000

5.

KORN

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0500010

Byg

 

 

 

0500020

Boghvede (Amarant, quinoa)

 

 

 

0500030

Majs

 

 

 

0500040

Hirse (Kolbehirse, teff)

 

 

 

0500050

Havre

 

 

 

0500060

Ris

 

 

 

0500070

Rug

 

 

 

0500080

Durra

 

 

 

0500090

Hvede (Spelt, triticale)

 

 

 

0500990

Andet

 

 

 

0600000

6.

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK OG KAKAO

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0610000

i)

Te (tørrede blade og stilke, også gærede, af Camellia sinensis)

 

 

 

0620000

ii)

Kaffebønner

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

iii)

Urteudtræk (tørrede)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

a)

Blomster

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Blomster af kamille

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Blomster af hibiscus

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Kronblade af roser

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Blomster af jasmin (Hyldeblomst (Sambucus nigra))

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Blomster af lind

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

b)

Blade

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Jordbær-blade

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Rooibos-blade (Ginkgoblade)

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Maté

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

c)

Rødder

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Baldrianrod

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Ginsengrod

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

d)

Andre urteudtræk

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

iv)

Kakao (gærede bønner)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

v)

Karob (johannesbrød)

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

HUMLE (tørret), også humlepellets og ikke koncentreret pulver

0,05 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0800000

8.

KRYDDERIER

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

i)

Frø

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Anis

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Sortkommen

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Sellerifrø (Løvstikke-frø)

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Korianderfrø

 (3)

 (3)

 (3)

0810050

Spids-kommenfrø

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Dildfrø

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Fennikelfrø

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

Bukkehorns-frø

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

Muskatnød

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

ii)

Frugter og bær

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

Allehånde

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

Anispeber (kinesisk peber)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

Kommen

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

Karde-momme

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

Enebær

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

Peber, hvid og sort (Lang peber, rosapeber)

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

Vanille-stænger

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

Tamarinde

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

iii)

Bark

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

Kanel (Cassia)

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

iv)

Rødder eller jordstængler

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

Lakrids

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

Ingefær

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

Gurkemeje (kurkuma)

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

Peberrod

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

v)

Knopper

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

Krydder-nellike

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

Kapers

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

vi)

Støvfang

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

Saffran-krokus

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

vii)

Frøkapper

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

Muskat-blomme

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

SUKKERPLANTER

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

Sukkerroer (roden)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

Sukkerrør

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

Cikorie-rødder

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

ANIMALSKE PRODUKTER - LANDDYR

0,02 (2)

0,01  (2)

 

1010000

i)

Kød, tilberedt kød, slagtebiprodukter, blod, animalsk fedt, fersk, kølet eller frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget eller forarbejdet til kødmel andre forarbejdede produkter såsom pølser og tilberedte fødevarer fremstillet på grundlag af disse

 

 

 

1011000

a)

Svin

 

 

 

1011010

Kød

 

 

0,2

1011020

Fedt, uden kødindhold

 

 

0,2

1011030

Lever

 

 

0,1

1011040

Nyre

 

 

0,1

1011050

Spiselige slagte-biprodukter

 

 

0,1

1011990

Andet

 

 

0,01 (2)

1012000

b)

Kvæg

 

 

 

1012010

Kød

 

 

0,2

1012020

Fedt

 

 

0,2

1012030

Lever

 

 

0,1

1012040

Nyre

 

 

0,1

1012050

Spiselige slagte-biprodukter

 

 

0,1

1012990

Andet

 

 

0,01 (2)

1013000

c)

Får

 

 

 

1013010

Kød

 

 

0,2

1013020

Fedt

 

 

0,2

1013030

Lever

 

 

0,1

1013040

Nyre

 

 

0,1

1013050

Spiselige slagte-biprodukter

 

 

0,1

1013990

Andet

 

 

0,01 (2)

1014000

d)

Geder

 

 

 

1014010

Kød

 

 

0,2

1014020

Fedt

 

 

0,2

1014030

Lever

 

 

0,1

1014040

Nyre

 

 

0,1

1014050

Spiselige slagte-biprodukter

 

 

0,1

1014990

Andet

 

 

0,01 (2)

1015000

e)

Heste, æsler, muldyr og mulæsler

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

Kød

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

Fedt

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

Lever

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

Nyre

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

Spiselige slagte-biprodukter

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

f)

Fjerkræ - høns, gæs, ænder, kalkuner og perlehøns, strudse, duer

 

 

0,01 (2)

1016010

Kød

 

 

 

1016020

Fedt

 

 

 

1016030

Lever

 

 

 

1016040

Nyre

 

 

 

1016050

Spiselige slagte-biprodukter

 

 

 

1016990

Andet

 

 

 

1017000

g)

Andre husdyr (Kaniner, kænguruer)

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

Kød

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

Fedt

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

Lever

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

Nyre

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

Spiselige slagte-biprodukter

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

ii)

Mælk og fløde, ikke koncentreret eller tilsat sukker eller sødemidler, smør og andre fedtstoffer fremstillet af mælk, ost og ostemasse

 

 

0,05

1020010

Kvæg

 

 

 

1020020

Får

 

 

 

1020030

Geder

 

 

 

1020040

Heste

 

 

 

1020990

Andet

 

 

 

1030000

iii)

Fugleæg, friske, konserverede eller kogte, æg uden skal samt æggeblommer, friske, tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker eller sødemidler

 

 

0,01 (2)

1030010

Kyllinger

 

 

 

1030020

Ænder

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

Gæs

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

Vagtler

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

Andet

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

iv)

Honning (Gelée royale, pollen)

 (3)

 (3)

 (3)

1050000

v)

Padder og krybdyr (Frølår, krokodiller)

 (3)

 (3)

 (3)

1060000

vi)

Snegle

 (3)

 (3)

 (3)

1070000

vii)

Andre animalske produkter af landdyr

 (3)

 (3)

 (3)

(F)= Fedtopløselig.

Acibenzolar-s-methyl (summen af acibenzolar-s-methyl og acibenzolarsyre (CGA 210007), udtrykt som acibenzolar-s-methyl)

(+)

Forsøg med restkoncentrationer på forskellige sorter af hoved- og pluksalat med åbne blade forelægges den evaluerende medlemsstat, EFSA og Europa-Kommissionen senest den 1. oktober 2014. En ny vurdering af dataene kan medføre, at maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer ændres.

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og andre salatplanter, herunder Brassicacea

0251010

Vårsalat (Feldsalat)

0251020

Havesalat (Hovedsalat, lollo rosso (snit-/pluk- salat), icebergsalat, romersk salat (cossalat))

0251030

Endivie, bredbladet (Vild cikorie, rød cikorie, radicchio, kruset endivie, sugar loaf)

0251040

Havekarse

0251060

Salatsennep (rucola) (Vild sennep, sandsennep)

0251080

Blade og skud af Brassica spp. (Mizuna, ærteblade og radiseblade og andre spæde brassicablade (afgrøder høstet op til bladstadium 8))

0251990

Andet«

(2)

I bilag III foretages følgende ændringer:

a)

I del A foretages følgende ændringer:

i)

kolonnerne vedrørende amisulbrom, diflufenican, dimoxystrobin og nikotin affattes således:

»Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kode-nummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for (4)

Amisulbrom

Diflufenican

Dimoxystrobin

Nikotin

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

1.

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; NØDDER

 

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0110000

i)

Citrusfrugter

0,01 (5)

 

 

 

0110010

Grapefrugter (Pompelmus, sweetie, tangelo (dog ikke mineola), ugli og lignende krydsninger)

 

 

 

 

0110020

Appelsiner (Bergamot, bigarade, chinotto og lignende krydsninger)

 

 

 

 

0110030

Citroner (Cedrat, citron)

 

 

 

 

0110040

Limefrugter

 

 

 

 

0110050

Mandariner (Klementin, tangerin, mineola og lignende krydsninger)

 

 

 

 

0110990

Andet

 

 

 

 

0120000

ii)

Trænødder, også afskallede

0,01 (5)

 

 

 

0120010

Mandler

 

 

 

 

0120020

Paranødder

 

 

 

 

0120030

Cashew-nødder

 

 

 

 

0120040

Kastanjer

 

 

 

 

0120050

Kokos-nødder

 

 

 

 

0120060

Hassel-nødder (Lambertsnød)

 

 

 

 

0120070

Macadamia

 

 

 

 

0120080

Pekannødder

 

 

 

 

0120090

Pinjekerner

 

 

 

 

0120100

Pistacie-nødder

 

 

 

 

0120110

Valnødder

 

 

 

 

0120990

Andet

 

 

 

 

0130000

iii)

Kernefrugter

0,01 (5)

 

 

 

0130010

Æbler (Vildæble)

 

 

 

 

0130020

Pærer (Kinesisk pære)

 

 

 

 

0130030

Kvæder

 

 

 

 

0130040

Mispel

 

 

 

 

0130050

Japanmispel

 

 

 

 

0130990

Andet

 

 

 

 

0140000

iv)

Stenfrugter

0,01 (5)

 

 

 

0140010

Abrikoser

 

 

 

 

0140020

Kirsebær (Sødkirsebær, surkirsebær)

 

 

 

 

0140030

Ferskner (Nektarin og lignende krydsninger)

 

 

 

 

0140040

Blommer (Kræge, reineclaude, mirabelle, slåen)

 

 

 

 

0140990

Andet

 

 

 

 

0150000

v)

Bær og småfrugter

 

 

 

 

0151000

a)

Spisedruer og druer til vinfremstilling

0,3

 

 

 

0151010

Spisedruer

 

 

 

 

0151020

Druer til vin-fremstilling

 

 

 

 

0152000

b)

Jordbær

0,01 (5)

 

 

 

0153000

c)

Stængelfrugter

0,01 (5)

 

 

 

0153010

Brombær

 

 

 

 

0153020

Korbær (Loganbær, boysenbær og multebær)

 

 

 

 

0153030

Hindbær (Vinbrombær, agerbær (Rubus arcticus), agerbær krydset med hindbær (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

 

 

0153990

Andet

 

 

 

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

0,01 (5)

 

 

 

0154010

Lav blåbær, amerikansk blåbær (Almindelig blåbær, bølle)

 

 

 

 

0154020

Tranebær (Tyttebær)

 

 

 

 

0154030

Solbær og ribs (røde, hvide)

 

 

 

 

0154040

Stikkelsbær (Krydsninger med andre Ribes-arter)

 

 

 

 

0154050

Hyben

 

 

 

0,3 (+)

0154060

Morbær (Bær fra jordbærtræ)

 

 

 

 

0154070

Azarol-hvidtjørn (Stikkelsbærkiwi (Actinidia arguta))

 

 

 

 

0154080

Hyldebær (Sortfrugtet surbær, almindelig røn, vrietorn (havtorn), tjørn, bærmispel, rønnebær og andre bær fra træer)

 

 

 

 

0154990

Andet

 

 

 

 

0160000

vi)

Diverse frugter

0,01 (5)

 

 

 

0161000

a)

Spiselig skræl

 

 

 

 

0161010

Dadler

 

 

 

 

0161020

Figner

 

 

 

 

0161030

Spiseoliven

 

 

 

 

0161040

Kumquat (Marumi, nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

 

0161050

Karambol (Bilimbi)

 

 

 

 

0161060

Almindelig kaki

 

 

 

 

0161070

Jambolan (java-blomme) (Javaæble (vandæble), malayæble, rosenæble, brasiliansk kirsebær, surinamkirsebær (grumichama Eugenia uniflora))

 

 

 

 

0161990

Andet

 

 

 

 

0162000

b)

Ikke spiselig skræl, små

 

 

 

 

0162010

Kiwifrugter

 

 

 

 

0162020

Litchi (Pulasan, rambutan (håret litchi), mangostan)

 

 

 

 

0162030

Passions-frugter

 

 

 

 

0162040

Ægte figenkaktus (kaktusfigen)

 

 

 

 

0162050

Stjerneæble

 

 

 

 

0162060

Amerikansk kaki (Virginia kaki) (Sort sapote, hvid sapote, grøn sapote, canistel (gul sapote) og stor sapote (mammey))

 

 

 

 

0162990

Andet

 

 

 

 

0163000

c)

Ikke spiselig skræl, store

 

 

 

 

0163010

Avocadoer

 

 

 

 

0163020

Bananer (Dværgbanan, melbanan, æblebanan)

 

 

 

 

0163030

Mango-frugter

 

 

 

 

0163040

Papaja

 

 

 

 

0163050

Granatæbler

 

 

 

 

0163060

Cherimoya (Netannona, sød annona (sukkeræble), llama og andre mellemstore frugter af Annona-familien)

 

 

 

 

0163070

Guava (Rød pitahaya eller dragefrugt (Hylocereus undatus))

 

 

 

 

0163080

Ananas

 

 

 

 

0163090

Brødfrugt (Jackfrugt)

 

 

 

 

0163100

Durian

 

 

 

 

0163110

Pigget annona (guanabana)

 

 

 

 

0163990

Andet

 

 

 

 

0200000

2.

GRØNTSAGER, FRISKE ELLER FROSNE

 

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0210000

i)

Rod- og knoldgrøntsager

0,01 (5)

 

 

 

0211000

a)

Kartofler

 

 

 

 

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

 

 

 

0212010

Maniok (Taro, tarorod, tannia)

 

 

 

 

0212020

Batater, søde kartofler

 

 

 

 

0212030

Yams (Yamsbønne, mexicansk yamsbønne)

 

 

 

 

0212040

Salep-maranta

 

 

 

 

0212990

Andet

 

 

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroe

 

 

 

 

0213010

Rødbeder

 

 

 

 

0213020

Gulerødder

 

 

 

 

0213030

Knoldselleri

 

 

 

 

0213040

Peberrod (Angelikrod, løvstikkerod, ensianrod)

 

 

 

 

0213050

Jordskokker

 

 

 

 

0213060

Pastinakker

 

 

 

 

0213070

Persillerod

 

 

 

 

0213080

Radiser (Sort ræddike, japanræddike og lignende sorter, jordmandel (Cyperus esculentus))

 

 

 

 

0213090

Havrerod (Skorzoner, haveskorzoner (vegetabilsk østersplante))

 

 

 

 

0213100

Kålroer

 

 

 

 

0213110

Majroer

 

 

 

 

0213990

Andet

 

 

 

 

0220000

ii)

Løg

0,01 (5)

 

 

 

0220010

Hvidløg

 

 

 

 

0220020

Kepaløg (Perleløg)

 

 

 

 

0220030

Skalotteløg

 

 

 

 

0220040

Forårsløg (Pibeløg og lignende sorter)

 

 

 

 

0220990

Andet

 

 

 

 

0230000

iii)

Frugtgrøntsager

 

 

 

 

0231000

a)

Solanacea

 

 

 

 

0231010

Tomater (Kirsebærtomat, trætomat, blærebæger, gojibær, bukketorn (Lycium barbarumog L. chinense))

0,4

 

 

 

0231020

Peberfrugter (Chilipeber)

0,01 (5)

 

 

 

0231030

Auberginer (ægge-planter) (Melonpære)

0,4

 

 

 

0231040

Okra, lady's fingers

0,01 (5)

 

 

 

0231990

Andet

0,01 (5)

 

 

 

0232000

b)

Cucurbitae - spiselig skræl

0,01 (5)

 

 

 

0232010

Agurker

 

 

 

 

0232020

Drueagurker, asieagurker

 

 

 

 

0232030

Courgetter (Sommersquash, mandelgræskar (patisson))

 

 

 

 

0232990

Andet

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitae - ikke spiselig skræl

0,01 (5)

 

 

 

0233010

Meloner (Hornmelon)

 

 

 

 

0233020

Græskar (Vintersquash)

 

 

 

 

0233030

Vand-meloner

 

 

 

 

0233990

Andet

 

 

 

 

0234000

d)

Sukkermajs

0,01 (5)

 

 

 

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

0,01 (5)

 

 

 

0240000

iv)

Kål

0,01 (5)

 

 

 

0241000

a)

Blomsterkål

 

 

 

 

0241010

Broccoli (Calabrese, kailankål, cime di rapa)

 

 

 

 

0241020

Blomkål

 

 

 

 

0241990

Andet

 

 

 

 

0242000

b)

Hovedkål

 

 

 

 

0242010

Rosenkål

 

 

 

 

0242020

Hovedkål (Spidskål, rødkål, savojkål, hvidkål)

 

 

 

 

0242990

Andet

 

 

 

 

0243000

c)

Bladkål

 

 

 

 

0243010

Kinakål (Indisk (kinesisk) sennep, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai)

 

 

 

 

0243020

Grønkål (Foderkål, portugisisk grønkål, portugisisk kål, fodermarvkål)

 

 

 

 

0243990

Andet

 

 

 

 

0244000

d)

Kålrabi

 

 

 

 

0250000

v)

Bladgrøntsager og friske urter

 

 

 

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og andre salatplanter, herunder Brassicacea

 

 

 

 

0251010

Vårsalat (Feldsalat)

0,01 (5)

 

 

 

0251020

Havesalat (Hovedsalat, lollo rosso (snit-/pluk- salat), icebergsalat, romersk salat (cossalat))

4

 

 

 

0251030

Endivie, bredbladet (Vild cikorie, rød cikorie, radicchio, kruset endivie, sugar loaf)

0,01 (5)

 

 

 

0251040

Havekarse

0,01 (5)

 

 

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

0,01 (5)

 

 

 

0251060

Salatsennep (rucola) (Vild sennep, sandsennep)

0,01 (5)

 

 

 

0251070

Rød sennep

0,01 (5)

 

 

 

0251080

Blade og skud af Brassica spp. (Mizuna, ærteblade og radiseblade og andre spæde brassicablade (afgrøder høstet op til bladstadium 8))

0,01 (5)

 

 

 

0251990

Andet

0,01 (5)

 

 

 

0252000

b)

Spinat og lign. (blade)

0,01 (5)

 

 

 

0252010

Spinat (Newzealandsk spinat, amarantspinat)

 

 

 

 

0252020

Portulak (Vinterportulak, haveportulak, almindelig portulak, skovsyre, salturt, agretti (Salsola soda))

 

 

 

 

0252030

Bladbeder (Blade af rødbeder)

 

 

 

 

0252990

Andet

 

 

 

 

0253000

c)

Vinblade (vindrueblade)

0,01 (5)

 

 

 

0254000

d)

Brøndkarse

0,01 (5)

 

 

 

0255000

e)

Julesalat

0,01 (5)

 

 

 

0256000

f)

Urter

0,01 (5)

 

 

0,4 (+)

0256010

Kørvel

 

 

 

 

0256020

Purløg

 

 

 

 

0256030

Blade af selleri (Blade af fennikel, koriander, dild og kommen, løvstikke/lostilk, angelik, sødskærm og andre Apiacea)

 

 

 

 

0256040

Persille

 

 

 

 

0256050

Salvie (Vintersar, almindelig sar)

 

 

 

 

0256060

Rosmarin

 

 

 

 

0256070

Timian (Merian, oregano)

 

 

 

 

0256080

Basilikum (Blade af citronmelisse, mynte, pebermynte)

 

 

 

 

0256090

Laurbær-blade

 

 

 

 

0256100

Estragon (Isop)

 

 

 

 

0256990

Andet (Spiselige blomster)

 

 

 

 

0260000

vi)

Bælgfrugter (friske)

0,01 (5)

 

 

 

0260010

Bønner, med bælg (Grøn bønne (krybbønne, brydbønne), pralbønne, snitbønne, meterbønne)

 

 

 

 

0260020

Bønner, uden bælg (Hestebønne, flageolet, jackbønne, limabønne, vignabønne)

 

 

 

 

0260030

Ærter, med bælg (Mangetout (sukkerært))

 

 

 

 

0260040

Ærter, uden bælg (Haveært/ grønært, kikært)

 

 

 

 

0260050

Linser

 

 

 

 

0260990

Andet

 

 

 

 

0270000

vii)

Stængelgrøntsager (friske)

0,01 (5)

 

 

 

0270010

Asparges

 

 

 

 

0270020

Kardoner

 

 

 

 

0270030

Bladselleri

 

 

 

 

0270040

Fennikel

 

 

 

 

0270050

Artiskokker

 

 

 

 

0270060

Porrer

 

 

 

 

0270070

Rabarber

 

 

 

 

0270080

Bambus-skud

 

 

 

 

0270090

Palme-hjerter

 

 

 

 

0270990

Andet

 

 

 

 

0280000

viii)

Svampe

0,01 (5)

 

 

 

0280010

Dyrkede (Havechampignon, østershat, shitake)

 

 

 

 

0280020

Vilde (Kantarel, sommertrøffel, morkel, rørhat)

 

 

 

0,04 (+)

0280990

Andet

 

 

 

 

0290000

ix)

Tang

0,01 (5)