EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0862

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger om tilsagnet til prospektets anvendelse, oplysninger om underliggende indekser og kravet om en rapport udarbejdet af uafhængige revisorer EØS-relevant tekst

OJ L 256, 22.9.2012, p. 4–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 012 P. 120 - 129

No longer in force, Date of end of validity: 20/07/2019; stiltiende ophævelse ved 32019R0980

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/862/oj

22.9.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 256/4


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012

af 4. juni 2012

om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger om tilsagnet til prospektets anvendelse, oplysninger om underliggende indekser og kravet om en rapport udarbejdet af uafhængige revisorer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (1), særlig artikel 5, stk. 5, og artikel 7, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 af 29. april 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF for så vidt angår oplysninger i prospekter samt disses format, integration af oplysninger ved henvisning og offentliggørelse af sådanne prospekter samt annoncering (2) angiver mindstekrav til de oplysninger, der skal indgå i et prospekt for forskellige typer værdipapirer for at opfylde bestemmelserne i artikel 5, stk. 5, og artikel 7, stk. 1, i direktiv 2003/71/EF.

(2)

Direktiv 2003/71/EF blev ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/73/EU af 24. november 2010 om ændring af direktiv 2003/71/EF om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og af direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked (3), for at øge investorbeskyttelsen, mindske den administrative byrde for selskaber, når de skal rejse kapital på værdipapirmarkederne i EU, og øge prospektordningens effektivitet. Forordning (EF) nr. 809/2004 bør derfor ændres for så vidt angår erklæringen fra udstederen eller den person, som er ansvarlig for at udarbejde prospektet, om at være indforstået med, at finansielle formidlere anvender prospektet, og de oplysninger, der skal indgå i prospektet vedrørende underliggende indekser samt resultatforventninger og -prognoser.

(3)

Med henblik på artikel 3, stk. 2, tredje afsnit, i direktiv 2003/71/EF, bør det i forordning (EF) nr. 809/2004 præciseres, hvilke oplysninger der skal gives, hvis udstederen eller den person, der er ansvarlig for at udarbejde prospektet, på grundlag af en skriftlig aftale erklærer sig indforstået med finansielle formidleres anvendelse heraf.

(4)

For at tage hensyn til den seneste udvikling på de finansielle markeder, og navnlig øget brug af indekser som grundlag for strukturerede værdipapirer, bør visse krav i forordning (EF) nr. 809/2004 gennemgås og præciseres nærmere. Ved at overdrage ansvaret for at sammensætte indekset til en anden enhed i gruppen kan udstedere omgå kravet om at indføje en beskrivelse i prospektet af det indeks, som udstederen har sammensat (punkt 4.2.2 i bilag XII), og således undgå at skulle stå til ansvar, hvis beskrivelsen er unøjagtig. Derfor bør det pågældende krav udvides til også at omfatte indekser sammensat af en enhed, der tilhører den samme gruppe som udstederen.

(5)

Med henblik på at øge effektiviteten og mindske de administrative byrder bør denne forordning også fastsætte, på hvilke betingelser der ikke stilles krav om en beskrivelse af indekset i prospektet, når indekset er sammensat af enheder, som optræder sammen med eller på vegne af udstederen. I punkt 2.10 i bilag XV henvises der kun til et bredt baseret og anerkendt offentliggjort indeks, og derfor burde det være tilstrækkeligt med en erklæring i prospektet med en nærmere angivelse af, hvor oplysningerne om indekset kan findes, uden at det er nødvendigt med en beskrivelse af indeksets sammensætning.

(6)

For at mindske de administrative omkostninger for udstedere ved kapitalrejsning bør denne forordning fastsætte, på hvilke betingelser der ikke stilles krav om den rapport, som udarbejdes af uafhængige revisorer, og som ledsager resultatforventninger og -prognoser, særligt når uafhængige revisorer ikke kan undertegne revisionsrapporten, fordi de ikke råder over alle de dokumenter, som tilsammen udgør årsregnskabet.

(7)

Ved direktiv 2010/73/EU blev »nøgleoplysninger« erstattet af »væsentlige oplysninger« i en række bestemmelser i direktiv 2003/71/EF. Bilagene til forordning (EF) nr. 809/2004 bør tilpasses hertil.

(8)

For at undgå eventuel yderligere inkonsekvent anvendelse af direktiv 2003/71/EF, især med henblik på anvendelsen af direktivets artikel 3, stk. 2, og for at undgå yderligere forsinkelser med at sikre øget investorbeskyttelse og reduktion af de administrative byrder for virksomhederne, når de tilvejebringer kapital på værdipapirmarkederne i Unionen, er det vigtigt at fastsætte, at denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(9)

Forordning (EF) nr. 809/2004 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af forordning (EF) nr. 809/2004

I forordning (EF) nr. 809/2004 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 3, stk. 2, affattes således:

»Et prospekt skal indeholde samtlige oplysningspunkter, som kræves i bilag I til XVII og bilag XX til XXX, afhængigt af, hvilken type udsteder eller udstedelser og værdipapirer der er tale om. Medmindre andet er fastsat i artikel 4a, stk. 1, må en kompetent myndighed ikke forlange, at et prospekt indeholder oplysningspunkter, som ikke er opført i bilag I til XVII eller bilag XX til XXX.«

2)

Som artikel 20a indsættes:

»Artikel 20a

Modul til yderligere oplysninger vedrørende tilsagn afgivet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, i direktiv 2003/71/EF

1.   Med henblik på artikel 3, stk. 2, tredje afsnit, i direktiv 2003/71/EF indeholder prospektet følgende:

a)

de yderligere oplysninger, der er anført i afsnit 1 og 2A i bilag XXX, hvis tilsagnet gives til en eller flere specificerede finansielle formidlere

b)

de yderligere oplysninger, der er anført i afsnit 1 og 2B i bilag XXX, hvis udstederen eller den person, som er ansvarlig for at udarbejde prospektet, vælger at give tilsagn til alle finansielle formidlere.

2.   Hvis finansielle formidlere ikke opfylder de betingelser, der er knyttet til tilsagnet som offentliggjort i prospektet, kræves der et nyt prospekt i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2003/71/EF.«

3)

Artikel 22, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

»Et basisprospekt skal indeholde samtlige oplysningspunkter, som kræves i bilag I til XVII, bilag XX og bilag XXIII til XXX, afhængigt af, hvilken type udsteder eller værdipapirer der er tale om. De kompetente myndigheder må ikke forlange, at basisprospektet indeholder oplysningspunkter, som ikke indgår i bilag I til XVII, bilag XX eller bilag XXIII til XXX.«

4)

Bilagene ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Overgangsbestemmelse

1.   Denne forordning finder ikke anvendelse på godkendelse af et tillæg til et prospekt eller basisprospekt, hvis prospektet eller basisprospektet blev godkendt før den dato, der er omhandlet i artikel 3.

2.   Hvis den kompetente myndighed i hjemlandet i overensstemmelse med artikel 18 i direktiv 2003/71/EF underretter den kompetente myndighed i værtslandet via et godkendelsescertifikat, der vedrører et prospekt eller basisprospekt, der er godkendt før den dato, der er omhandlet i artikel 3, skal den kompetente myndighed i hjemlandet klart og udtrykkeligt angive i certifikatet, at prospektet eller basisprospektet blev godkendt før den dato, der er omhandlet i artikel 3.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juni 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 345 af 31.12.2003, s. 64.

(2)  EUT L 149 af 30.4.2004, s. 1.

(3)  EUT L 327 af 11.12.2010, s. 1.


BILAG

I bilagene til forordning nr. (EF) nr. 809/2004 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I affattes punkt 13.2 således:

13.2.   Der bør inkluderes en rapport, som er udarbejdet af uafhængige revisorer, og hvoraf det fremgår, at forventningen eller prognosen efter disse uafhængige revisorers opfattelse er udarbejdet på det anførte grundlag, og at regnskabsgrundlaget for resultatforventningen eller -prognosen er i overensstemmelse med udsteders regnskabsprincipper.

Hvis de finansielle oplysninger vedrører det foregående regnskabsår og kun indeholder tal, som ikke er vildledende, og som stort set er i overensstemmelse med de endelige tal, der skal offentliggøres i det næste reviderede årsregnskab for det foregående regnskabsår, og de forklaringer, som er nødvendige for at vurdere tallene, stilles der ikke krav om en rapport, forudsat at prospektet omfatter følgende erklæringer:

a)

den person, som er ansvarlig for disse finansielle oplysninger, godkender oplysningerne, hvis vedkommende er forskellig fra den person, som er ansvarlig for prospektet i sin helhed

b)

uafhængige revisorer har godkendt, at oplysningerne stort set er i overensstemmelse med de endelige tal, der skal offentliggøres i det næste reviderede årsregnskab

c)

de finansielle oplysninger er ikke blevet revideret.«

2)

I bilag III affattes overskriften i afsnit 3 således:

»3.   VÆSENTLIGE OPLYSNINGER«

3)

I bilag IV affattes punkt 9.2 således:

9.2.   Der bør inkluderes en rapport, som er udarbejdet af uafhængige revisorer, og hvoraf det fremgår, at forventningen eller prognosen efter disse uafhængige revisorers opfattelse er udarbejdet på det anførte grundlag, og at regnskabsgrundlaget for resultatforventningen eller -prognosen er i overensstemmelse med udsteders regnskabsprincipper.

Hvis de finansielle oplysninger vedrører det foregående regnskabsår og kun indeholder tal, som ikke er vildledende, og som stort set er i overensstemmelse med de endelige tal, der skal offentliggøres i det næste reviderede årsregnskab for det foregående regnskabsår, og de forklaringer, som er nødvendige for at vurdere tallene, stilles der ikke krav om en rapport, forudsat at prospektet omfatter følgende erklæringer:

a)

den person, som er ansvarlig for disse finansielle oplysninger, godkender oplysningerne, hvis vedkommende er forskellig fra den person, som er ansvarlig for prospektet i sin helhed

b)

uafhængige revisorer har godkendt, at oplysningerne stort set er i overensstemmelse med de endelige tal, der skal offentliggøres i det næste reviderede årsregnskab

c)

de finansielle oplysninger er ikke blevet revideret.«

4)

I bilag V affattes overskriften i afsnit 3 således:

»3.   VÆSENTLIGE OPLYSNINGER«

5)

I bilag X foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 13.2 affattes således:

13.2.   Der bør inkluderes en rapport, som er udarbejdet af uafhængige revisorer, og hvoraf det fremgår, at forventningen eller prognosen efter disse uafhængige revisorers opfattelse er udarbejdet på det anførte grundlag, og at regnskabsgrundlaget for resultatforventningen eller -prognosen er i overensstemmelse med udsteders regnskabsprincipper.

Hvis de finansielle oplysninger vedrører det foregående regnskabsår og kun indeholder tal, som ikke er vildledende, og som stort set er i overensstemmelse med de endelige tal, der skal offentliggøres i det næste reviderede årsregnskab for det foregående regnskabsår, og de forklaringer, som er nødvendige for at vurdere tallene, stilles der ikke krav om en rapport, forudsat at prospektet omfatter følgende erklæringer:

a)

den person, som er ansvarlig for disse finansielle oplysninger, godkender oplysningerne, hvis vedkommende er forskellig fra den person, som er ansvarlig for prospektet i sin helhed

b)

uafhængige revisorer har godkendt, at oplysningerne stort set er i overensstemmelse med de endelige tal, der skal offentliggøres i det næste reviderede årsregnskab

c)

de finansielle oplysninger er ikke blevet revideret.«

b)

Overskriften i afsnit 31 affattes således:

»31.   VÆSENTLIGE OPLYSNINGER OM UDSTEDELSEN AF INDSKUDSBEVISERNE«

6)

I bilag XI affattes punkt 8.2 således:

8.2.   Der bør inkluderes en rapport, som er udarbejdet af uafhængige revisorer, og hvoraf det fremgår, at forventningen eller prognosen efter disse uafhængige revisorers opfattelse er udarbejdet på det anførte grundlag, og at regnskabsgrundlaget for resultatforventningen eller -prognosen er i overensstemmelse med udsteders regnskabsprincipper.

Hvis de finansielle oplysninger vedrører det foregående regnskabsår og kun indeholder tal, som ikke er vildledende, og som stort set er i overensstemmelse med de endelige tal, der skal offentliggøres i det næste reviderede årsregnskab for det foregående regnskabsår, og de forklaringer, som er nødvendige for at vurdere tallene, stilles der ikke krav om en rapport, forudsat at prospektet omfatter følgende erklæringer:

a)

den person, som er ansvarlig for disse finansielle oplysninger, godkender oplysningerne, hvis vedkommende er forskellig fra den person, som er ansvarlig for prospektet i sin helhed

b)

uafhængige revisorer har godkendt, at oplysningerne stort set er i overensstemmelse med de endelige tal, der skal offentliggøres i det næste reviderede årsregnskab

c)

de finansielle oplysninger er ikke blevet revideret.«

7)

I bilag XII foretages følgende ændringer:

a)

Overskriften i afsnit 3 affattes således:

»3.   VÆSENTLIGE OPLYSNINGER«

b)

Det tredje led i punkt 4.2.2 affattes således:

»—

hvis grundlaget er et indeks:

indeksets navn

en beskrivelse af indekset, hvis det sammensættes af udstederen eller af en retlig enhed, som tilhører den samme gruppe

en beskrivelse af det indeks, som produceres af en retlig enhed eller en fysisk person, der optræder sammen med eller på vegne af udstederen, medmindre prospektet indeholder følgende erklæringer:

de samlede regler for indekset og oplysninger om indeksets resultater er frit tilgængelige på udstederens eller indeksproducentens netsted

og

reglerne (herunder indeksets metode til udvælgelse og afbalancering af indeksets komponenter, beskrivelse af markedsforstyrrelser og justeringsregler) er baseret på forud fastsatte og objektive kriterier.

Hvis indekset ikke sammensættes af udstederen, anføres det, hvor oplysningerne kan fås.«

8)

I bilag XIII affattes overskriften i afsnit 3 således:

»3.   VÆSENTLIGE OPLYSNINGER«

9)

I bilag XV affattes punkt 2.10 således:

2.10.   Punkt 2.2, litra a), finder ikke anvendelse på et institut for kollektiv investering, hvis formål er uden væsentlige afvigelser at følge et bredt baseret og anerkendt offentliggjort indeks. Der indføjes en erklæring med en nærmere angivelse af, hvor der kan fås oplysninger om indekset.«

10)

I bilag XX foretages følgende ændringer:

a)

I afsnittet med titlen »Bilag V« affattes overskriften i afsnit 3 således:

»3.

VÆSENTLIGE OPLYSNINGER«

 

b)

I afsnittet med titlen »Bilag XII« affattes overskriften i afsnit 3 således:

»3.

VÆSENTLIGE OPLYSNINGER«

 

c)

I afsnittet med titlen »Bilag XII« affattes punkt 4.2.2, nr. ii), således:

 

»ii)

hvis grundlaget er et indeks:

 

indeksets navn

Kategori C

en beskrivelse af indekset, hvis de t sammensættes af udstederen eller af en retlig enhed, som tilhører den samme gruppe

Kategori A

en beskrivelse af det indeks, som produceres af en retlig enhed eller en fysisk person, der optræder sammen med eller på vegne af udstederen, medmindre prospektet indeholder følgende erklæringer:

de samlede regler for indekset og oplysninger om indeksets resultater er frit tilgængelige på udstederens eller indeksproducentens netsted

og

reglerne (herunder indeksets metode til udvælgelse og afbalancering af indeksets komponenter, beskrivelse af markedsforstyrrelser og justeringsregler) er baseret på forud fastsatte og objektive kriterier.

Kategori A

hvis indekset ikke sammensættes af udstederen, en angivelse af, hvor der kan fås oplysninger om indekset.

Kategori C«

d)

I afsnittet med titlen »Bilag XIII« affattes overskriften i afsnit 3 således:

»3.

VÆSENTLIGE OPLYSNINGER«

 

e)

Følgende afsnit indsættes:

 

»Bilag XXX

Vejledning

1.

OPLYSNINGER, SOM SKAL ANFØRES VEDRØRENDE TILSAGN FRA UDSTEDEREN ELLER DEN PERSON, SOM ER ANSVARLIG FOR PROSPEKTETS UDARBEJDELSE

 

1.1.

En udtrykkelig erklæring fra udstederen eller den person, som er ansvarlig for prospektets udarbejdelse, hvoraf det fremgår, at vedkommende er indforstået med prospektets anvendelse, og en erklæring om, at vedkommende påtager sig ansvaret for prospektets indhold, også ved videresalg eller endelig placering af værdipapirer via finansielle formidlere, som har fået tilsagn med hensyn til prospektets anvendelse.

Kategori A

1.2.

En angivelse af den periode, for hvilken tilsagnet med hensyn til prospektets anvendelse gælder.

Kategori A

1.3.

En angivelse af den udbudsperiode, hvori videresalg eller endelig placering af værdipapirer via finansielle formidlere kan finde sted.

Kategori C

1.4.

En angivelse af, i hvilke medlemsstater finansielle formidlere må anvende prospektet ved videresalg eller endelig placering af værdipapirer.

Kategori A

1.5.

Andre entydige og objektive betingelser, som eventuelt er knyttet til tilsagnet, og som er relevante for prospektets anvendelse.

Kategori C

1.6.

En anmærkning med fed skrifttype til investorer om, at den finansielle formidler, hvis en sådan laver et udbud, oplyser investorerne om vilkårene og betingelserne for udbuddet på det tidspunkt, hvor udbuddet finder sted.

Kategori A

2A.

YDERLIGERE OPLYSNINGER, SOM SKAL ANFØRES, HVIS DER GIVES TILSAGN TIL EN ELLER FLERE SPECIFICEREDE FINANSIELLE FORMIDLERE

 

2A.1.

En liste med angivelse af navn og adresse på de finansielle formidlere eller formidlere, som har tilladelse til at anvende prospektet.

Kategori C

2A.2.

En angivelse af, hvor nye oplysninger om finansielle formidlere, som var ukendte på tidspunktet for godkendelse af prospektet, basisprospektet eller indgivelsen af de endelige vilkår, skal offentliggøres, eller hvor de kan findes.

Kategori A

2B.

YDERLIGERE OPLYSNINGER, SOM SKAL ANFØRES, HVIS DER GIVES TILSAGN TIL ALLE FINANSIELLE FORMIDLERE

 

2B.1

En anmærkning med fed skrifttype til investorer om, at finansielle formidlere, som anvender prospektet, er forpligtet til på deres netsted at erklære, at de anvender prospektet i overensstemmelse med tilsagnet og de betingelser, der er knyttet dertil.

Kategori A«

11)

I bilag XXII, afsnit A, indsættes følgende som element A.2:

»Alle

A.2

En erklæring fra udstederen eller den person, som er ansvarlig for prospektets udarbejdelse, hvoraf det fremgår, at vedkommende er indforstået med, at prospektet anvendes ved videresalg eller endelig placering af værdipapirer via finansielle formidlere.

En angivelse af den udbudsperiode, hvori videresalg eller endelig placering af værdipapirer via finansielle formidlere kan finde sted, og for hvilken tilsagnet med hensyn til prospektets anvendelse gælder.

Andre entydige og objektive betingelser, som eventuelt er knyttet til tilsagnet, og som er relevante for prospektets anvendelse.

En anmærkning med fed skrifttype til investorer om, at finansielle formidlere er forpligtet til at give oplysninger om vilkårene og betingelserne for et udbud på det tidspunkt, hvor udbuddet finder sted.«

12)

I bilag XXIII affattes punkt 8.2 således:

8.2.   Der bør inkluderes en rapport, som er udarbejdet af uafhængige revisorer, og hvoraf det fremgår, at forventningen eller prognosen efter disse uafhængige revisorers opfattelse er udarbejdet på det anførte grundlag, og at regnskabsgrundlaget for resultatforventningen eller -prognosen er i overensstemmelse med udsteders regnskabsprincipper.

Hvis de finansielle oplysninger vedrører det foregående regnskabsår og kun indeholder tal, som ikke er vildledende, og som stort set er i overensstemmelse med de endelige tal, der skal offentliggøres i det næste reviderede årsregnskab for det foregående regnskabsår, og de forklaringer, som er nødvendige for at vurdere tallene, stilles der ikke krav om en rapport, forudsat at prospektet omfatter følgende erklæringer:

a)

den person, som er ansvarlig for disse finansielle oplysninger, godkender oplysningerne, hvis vedkommende er forskellig fra den person, som er ansvarlig for prospektet i sin helhed

b)

uafhængige revisorer har godkendt, at oplysningerne stort set er i overensstemmelse med de endelige tal, der skal offentliggøres i det næste reviderede årsregnskab

c)

de finansielle oplysninger er ikke blevet revideret.«

13)

I bilag XXIV affattes overskriften i afsnit 3 således:

»3.   VÆSENTLIGE OPLYSNINGER«

14)

I bilag XXV affattes punkt 13.2 således:

13.2.   Der bør inkluderes en rapport, som er udarbejdet af uafhængige revisorer, og hvoraf det fremgår, at forventningen eller prognosen efter disse uafhængige revisorers opfattelse er udarbejdet på det anførte grundlag, og at regnskabsgrundlaget for resultatforventningen eller -prognosen er i overensstemmelse med udsteders regnskabsprincipper.

Hvis de finansielle oplysninger vedrører det foregående regnskabsår og kun indeholder tal, som ikke er vildledende, og som stort set er i overensstemmelse med de endelige tal, der skal offentliggøres i det næste reviderede årsregnskab for det foregående regnskabsår, og de forklaringer, som er nødvendige for at vurdere tallene, stilles der ikke krav om en rapport, forudsat at prospektet omfatter følgende erklæringer:

a)

den person, som er ansvarlig for disse finansielle oplysninger, godkender oplysningerne, hvis vedkommende er forskellig fra den person, som er ansvarlig for prospektet i sin helhed

b)

uafhængige revisorer har godkendt, at oplysningerne stort set er i overensstemmelse med de endelige tal, der skal offentliggøres i det næste reviderede årsregnskab

c)

de finansielle oplysninger er ikke blevet revideret.«

15)

I bilag XXVI affattes punkt 9.2 således:

9.2.   Der bør inkluderes en rapport, som er udarbejdet af uafhængige revisorer, og hvoraf det fremgår, at forventningen eller prognosen efter disse uafhængige revisorers opfattelse er udarbejdet på det anførte grundlag, og at regnskabsgrundlaget for resultatforventningen eller -prognosen er i overensstemmelse med udsteders regnskabsprincipper.

Hvis de finansielle oplysninger vedrører det foregående regnskabsår og kun indeholder tal, som ikke er vildledende, og som stort set er i overensstemmelse med de endelige tal, der skal offentliggøres i det næste reviderede årsregnskab for det foregående regnskabsår, og de forklaringer, som er nødvendige for at vurdere tallene, stilles der ikke krav om en rapport, forudsat at prospektet omfatter følgende erklæringer:

a)

den person, som er ansvarlig for disse finansielle oplysninger, godkender oplysningerne, hvis vedkommende er forskellig fra den person, som er ansvarlig for prospektet i sin helhed

b)

uafhængige revisorer har godkendt, at oplysningerne stort set er i overensstemmelse med de endelige tal, der skal offentliggøres i det næste reviderede årsregnskab

c)

de finansielle oplysninger er ikke blevet revideret.«

16)

I bilag XXVIII foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 13.2 affattes således:

13.2.   Der bør inkluderes en rapport, som er udarbejdet af uafhængige revisorer, og hvoraf det fremgår, at forventningen eller prognosen efter disse uafhængige revisorers opfattelse er udarbejdet på det anførte grundlag, og at regnskabsgrundlaget for resultatforventningen eller -prognosen er i overensstemmelse med udsteders regnskabsprincipper.

Hvis de finansielle oplysninger vedrører det foregående regnskabsår og kun indeholder tal, som ikke er vildledende, og som stort set er i overensstemmelse med de endelige tal, der skal offentliggøres i det næste reviderede årsregnskab for det foregående regnskabsår, og de forklaringer, som er nødvendige for at vurdere tallene, stilles der ikke krav om en rapport, forudsat at prospektet omfatter følgende erklæringer:

a)

den person, som er ansvarlig for disse finansielle oplysninger, godkender oplysningerne, hvis vedkommende er forskellig fra den person, som er ansvarlig for prospektet i sin helhed

b)

uafhængige revisorer har godkendt, at oplysningerne stort set er i overensstemmelse med de endelige tal, der skal offentliggøres i det næste reviderede årsregnskab

c)

de finansielle oplysninger er ikke blevet revideret.«

b)

Overskriften i afsnit 31 affattes således:

»3.   VÆSENTLIGE OPLYSNINGER OM UDSTEDELSEN AF INDSKUDSBEVISERNE«

17)

I bilag XXIX affattes punkt 8.2 således:

8.2.   Der bør inkluderes en rapport, som er udarbejdet af uafhængige revisorer, og hvoraf det fremgår, at forventningen eller prognosen efter disse uafhængige revisorers opfattelse er udarbejdet på det anførte grundlag, og at regnskabsgrundlaget for resultatforventningen eller -prognosen er i overensstemmelse med udsteders regnskabsprincipper.

Hvis de finansielle oplysninger vedrører det foregående regnskabsår og kun indeholder tal, som ikke er vildledende, og som stort set er i overensstemmelse med de endelige tal, der skal offentliggøres i det næste reviderede årsregnskab for det foregående regnskabsår, og de forklaringer, som er nødvendige for at vurdere tallene, stilles der ikke krav om en rapport, forudsat at prospektet omfatter følgende erklæringer:

a)

den person, som er ansvarlig for disse finansielle oplysninger, godkender oplysningerne, hvis vedkommende er forskellig fra den person, som er ansvarlig for prospektet i sin helhed

b)

uafhængige revisorer har godkendt, at oplysningerne stort set er i overensstemmelse med de endelige tal, der skal offentliggøres i det næste reviderede årsregnskab

c)

de finansielle oplysninger er ikke blevet revideret.«

18)

Følgende bilag XXX indsættes:

»BILAG XXX

Yderligere oplysninger vedrørende tilsagn som omhandlet i artikel 20a

(Yderligere modul)

1.   OPLYSNINGER, SOM SKAL ANFØRES VEDRØRENDE TILSAGN FRA UDSTEDEREN ELLER DEN PERSON, SOM ER ANSVARLIG FOR PROSPEKTETS UDARBEJDELSE

1.1.

En udtrykkelig erklæring fra udstederen eller den person, som er ansvarlig for prospektets udarbejdelse, hvoraf det fremgår, at vedkommende er indforstået med prospektets anvendelse, og en erklæring om, at vedkommende påtager sig ansvaret for prospektets indhold, også ved videresalg eller endelig placering af værdipapirer via finansielle formidlere, som har fået tilsagn med hensyn til prospektets anvendelse.

1.2.

En angivelse af den periode, for hvilken tilsagnet med hensyn til prospektets anvendelse gælder.

1.3.

En angivelse af den udbudsperiode, hvori videresalg eller endelig placering af værdipapirer via finansielle formidlere kan finde sted.

1.4.

En angivelse af, i hvilke medlemsstater finansielle formidlere må anvende prospektet ved videresalg eller endelig placering af værdipapirer.

1.5.

Andre entydige og objektive betingelser, som eventuelt er knyttet til tilsagnet, og som er relevante for prospektets anvendelse.

1.6.

En anmærkning med fed skrifttype til investorer om, at den finansielle formidler, hvis en sådan laver et udbud, oplyser investorerne om vilkårene og betingelserne for udbuddet på det tidspunkt, hvor udbuddet finder sted.

2A.   YDERLIGERE OPLYSNINGER, SOM SKAL ANFØRES, HVIS DER GIVES TILSAGN TIL EN ELLER FLERE SPECIFICEREDE FINANSIELLE FORMIDLERE

2A.1.

En liste med angivelse af navn og adresse på de finansielle formidlere eller formidlere, som har tilladelse til at anvende prospektet.

2A.2.

En angivelse af, hvor nye oplysninger om finansielle formidlere, som var ukendte på tidspunktet for godkendelse af prospektet, basisprospektet eller indgivelsen af de endelige vilkår, skal offentliggøres, eller hvor de kan findes.

2B.   YDERLIGERE OPLYSNINGER, SOM SKAL ANFØRES, HVIS DER GIVES TILSAGN TIL ALLE FINANSIELLE FORMIDLERE

En anmærkning med fed skrifttype til investorer om, at finansielle formidlere, som anvender prospektet, er forpligtet til på deres netsted at erklære, at de anvender prospektet i overensstemmelse med tilsagnet og de betingelser, der er knyttet dertil.«


Top