EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0849

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 849/2012 af 19. september 2012 om godkendelse af præparatet af citronsyre, sorbinsyre, thymol og vanillin som fodertilsætningsstof til slagtekyllinger, hønniker, alle mindre udbredte fuglearter beregnet til slagtning og opdrættet til æglægning samt andre fravænnede dyr af svinefamilien end Sus scrofa domesticus (indehaver af godkendelsen er Vetagro S.p.A) EØS-relevant tekst

OJ L 253, 20.9.2012, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 206 - 208

No longer in force, Date of end of validity: 05/01/2021; ophævet ved 32020R2119

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/849/oj

20.9.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 253/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 849/2012

af 19. september 2012

om godkendelse af præparatet af citronsyre, sorbinsyre, thymol og vanillin som fodertilsætningsstof til slagtekyllinger, hønniker, alle mindre udbredte fuglearter beregnet til slagtning og opdrættet til æglægning samt andre fravænnede dyr af svinefamilien end Sus scrofa domesticus (indehaver af godkendelsen er Vetagro S.p.A)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af en sådan godkendelse.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af et præparat af citronsyre, sorbinsyre, thymol og vanillin. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« af et præparat af citronsyre, sorbinsyre, thymol og vanillin som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger, hønniker, alle mindre udbredte fuglearter beregnet til slagtning og opdrættet til æglægning samt alle mindre udbredte svinearter (fravænnede).

(4)

Et præparat af citronsyre, sorbinsyre, thymol og vanillin blev tilladt anvendt i ti år som tilsætningsstof til foder til fravænnede smågrise ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1117/2010 (2).

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede i sin udtalelse af 25. maj 2012 (3), at præparatet af citronsyre, sorbinsyre, thymol og vanillin ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet i forbindelse med de påtænkte anvendelsesformål, og at tilsætningsstoffet kan forbedre tilvæksten hos målarterne. EFSA mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. EFSA har ligeledes gennemgået den rapport om analysemetoden vedrørende fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(6)

Vurderingen af præparatet viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette præparat godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »andre zootekniske tilsætningsstoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. september 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUT L 317 af 3.12.2010, s. 3.

(3)  EFSA Journal (2012); 10(5):2670.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: andre zootekniske tilsætningsstoffer (forbedring af zootekniske parametre).

4d 3

Vetagro S.p.A.

Præparat af citronsyre, sorbinsyre, thymol og vanillin

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af beskyttede mikroperler indeholdende citronsyre, sorbinsyre, thymol og vanillin med mindst:

 

Citronsyre: 25 g/100 g

 

Sorbinsyre: 16,7 g/100 g

 

Thymol: 1,7 g/100 g

 

Vanillin: 1 g/100 g

 

Aktivstoffets karakteristika

 

Citronsyre C6H8O7 (renhed ≥ 99,5 %)

2-hydroxy-1,2,3-propantricarboxylsyre, CAS-nr. 77-92-9 vandfri

 

Sorbinsyre C6H8O2 (renhed ≥ 99,5 %)

2,4-hexadiensyre, CAS-nr. 110-44-1

 

Thymol (renhed ≥ 98 %)

5-methyl-2-(1-methylethyl)phenol, CAS-nr. 89-83-8

 

Vanillin (renhed ≥ 99,5 %)

4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd, CAS-nr. 121-33-5

 

Analysemetoder  (1)

Bestemmelse af sorbinsyre og thymol i foder: højtryksvæskekromatografi med omvendt fase kombineret med ultraviolet detektion/diode array-detektion (RP-HPLC-UV/DAD). Bestemmelse af citronsyre itilsætningsstoffet og forblandingerne: (RP-HPLC-UV/DAD). Bestemmelse af citronsyre i foder: enzymatisk bestemmelse af citronsyreindholdet — spektrometrisk metode ved hjælp af NADH (en reduceret form af nicotinamid-adenin-dinucleotid).

Slagtekyllinger/hønniker

Mindre udbredte fuglearter beregnet til slagtning og opdrættet til æglægning

200

Sikkerhedsforanstaltninger: Åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og handsker skal bæres under håndteringen.

10. oktober 2022

Fravænnede dyr af svinefamilien,

bortset fra Sus scrofa domesticus

1 000


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


Top