EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0835

Kommissionens forordning (EU) nr. 835/2012 af 18. september 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bilag XVII (cadmium) EØS-relevant tekst

OJ L 252, 19.9.2012, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 276 - 278

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/835/oj

19.9.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 252/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 835/2012

af 18. september 2012

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bilag XVII (cadmium)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (1), navnlig artikel 131, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 494/2011 af 20. maj 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bilag XVII (cadmium) (2) blev anvendelsesområdet for begrænsningerne vedrørende cadmium og cadmiumforbindelser ændret, idet der blev indført bestemmelser gældende for loddemidler og smykker i overensstemmelse med risikovurderingen og strategierne for risikobegrænsning for stofferne cadmium og cadmiumoxid (3).

(2)

Ved forordning (EU) nr. 494/2011 blev de gældende begrænsninger for anvendelse af cadmium og cadmiumforbindelser i syntetiske organiske polymerer (plastmateriale) udvidet til at omfatte alle plastmaterialer, idet der dog blev indført en undtagelse for brug af genanvendt PVC, der indeholder cadmium, til fremstilling af visse byggevarer. Denne undtagelse blev indrømmet, efter at man på et ad hoc-ekspertmøde havde drøftet risikohåndteringsforanstaltninger i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og resultaterne af en undersøgelse af de socioøkonomiske virkninger af en eventuel opdatering af begrænsningerne for markedsføring og anvendelse af cadmium i smykker, loddelegeringer og PVC, der blev offentliggjort i januar 2010 (4). Alle elementer i begrænsningen blev også drøftet med de kompetente myndigheder i medlemsstaterne med ansvar for gennemførelse af forordning (EF) nr. 1907/2006 og med de berørte parter.

(3)

Efter vedtagelse af forordning (EU) nr. 494/2011 blev Kommissionen orienteret om, at cadmiumpigmenter anvendes i visse typer plastmaterialer, hvortil der ikke synes at findes egnede alternativer, og for hvilke der blev indført begrænsninger første gang ved forordning (EU) nr. 494/2011, og som der nu bør foretages yderligere vurderinger af på grund af den usædvanlige fremgangsmåde med en begrænset høring.

(4)

Rådet opfordrede i sin resolution af 25. januar 1988 til en overordnet strategi for bekæmpelse af forurening af miljøet med cadmium, herunder foranstaltninger, der begrænser anvendelsen af cadmium, og tilskyndede til udvikling af alternativer eller erstatninger til anvendelse af cadmium i pigmenter, stabilisatorer og plettering, og til, at brugen af cadmium begrænses til tilfælde, hvor der ikke findes egnede alternativer.

(5)

Kommissionen vil i henhold til artikel 69 i REACH-forordningen anmode Det Europæiske Kemikalieagentur om at udarbejde et dossier, der er i overensstemmelse med kravene i bilag XV, om brugen af cadmium og cadmiumforbindelser i de typer plastmaterialer, for hvilke der blev indført begrænsninger første gang ved forordning (EU) nr. 494/2011, under fuld hensyntagen til Rådets resolution af 25. januar 1988.

(6)

Så længe begrænsningsproceduren ikke er afsluttet, bør begrænsningen for anvendelse af cadmium og cadmiumforbindelser kun gælde for de typer plastmateriale, der var opført under løbenummer 23 i bilag XVII inden vedtagelsen af forordning (EU) nr. 494/2011.

(7)

Af hensyn til retssikkerheden bør denne forordning anvendes fra den 10. december 2011.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 10. december 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. september 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  EUT L 134 af 21.5.2011, s. 2.

(3)  EUT C 149 af 14.6.2008, s. 6.

(4)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf


BILAG

I bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 ændres tabellen med betegnelser for stoffer, grupper af stoffer og blandinger samt begrænsninger således:

1)

Løbenummer 23, kolonne 2, stk. 1, første og andet afsnit, affattes således:

 

»1.

Må ikke anvendes i blandinger og artikler fremstillet af følgende syntetiske organiske polymerer (i det følgende benævnt plastmateriale):

polymerer eller copolymerer af vinylchlorid (PVC) [3904 10] [3904 21]

polyurethaner (PUR) [3909 50]

polyethylen med lav densitet (LDPE) bortset fra polyethylen med lav densitet anvendt til fremstilling af farvet masterbatch [3901 10]

celluloseacetat (CA) [3912 11]

celluloseacetobutyrat (CAB) [3912 11]

epoxyharpikser [3907 30]

melaminformaldehyd-harpikser (MF) [3909 20]

carbamidplast (UF) [3909 10]

umættede polyestre (UP) [3907 91]

polyethylenterephthalat (PET) [3907 60]

polybutylenterephthalat (PBT)

almindelig/transparent polystyren [3903 11]

acrylonitrilmethylmethacrylat (AMMA)

tværbunden polyethylen (VPE)

slagfast polystyren

polypropylen (PP) [3902 10]

Blandinger og artikler fremstillet af plastmateriale som anført ovenfor må ikke markedsføres, hvis indholdet af cadmium (udtrykt som frit Cd) er på 0,01 vægtprocent eller derover af plastmaterialet.«

2)

I løbenummer 23, kolonne 2, stk. 1, indsættes følgende afsnit:

 

»Senest den 19. november 2012 anmoder Kommissionen i overensstemmelse med artikel 69 Det Europæiske Kemikalieagentur om at udarbejde et dossier, der er i overensstemmelse med kravene i bilag XV med henblik på at vurdere, om brugen af cadmium og cadmiumforbindelser i plastmateriale, dog ikke plastmateriale, der er angivet i første afsnit, bør begrænses.«


Top