EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0784

Kommissionens forordning (EU) nr. 784/2012 af 30. august 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 1031/2010 med henblik på optagelse af en auktionsplatform, der udpeges af Tyskland, og om rettelse af artikel 59, stk. 7 EØS-relevant tekst

OJ L 234, 31.8.2012, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 021 P. 74 - 76

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/784/oj

31.8.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 234/4


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 784/2012

af 30. august 2012

om ændring af forordning (EU) nr. 1031/2010 med henblik på optagelse af en auktionsplatform, der udpeges af Tyskland, og om rettelse af artikel 59, stk. 7

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (1), særlig artikel 3d, stk. 3, og artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det tidsmæssige og administrative forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner og andre aspekter i forbindelse med sådanne auktioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (2) åbner mulighed for, at de medlemsstater, der ikke deltager i den fælles procedure som fastsat i artikel 26, stk. 1 og 2, kan udpege deres egne auktionsplatforme til auktionering af deres andel af kvotemængden, som er omhandlet i kapitel II og III i direktiv 2003/87/EF. Udpegelsen af sådanne auktionsplatforme forudsætter, at de opføres på listen i bilag III i henhold til artikel 30, stk. 5, tredje afsnit, i samme forordning.

(2)

I overensstemmelse med artikel 30, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1031/2010 har Tyskland, jf. artikel 26, stk. 1 og 2, i samme forordning, underrettet Kommissionen om sin beslutning om ikke at deltage i den fælles procedure og om at udpege sin egen auktionsplatform.

(3)

Den 9. marts 2012 meddelte Tyskland Kommissionen, at landet agter at udpege European Energy Exchange AG (»EEX«) som auktionsplatfom i henhold til artikel 30, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1031/2010.

(4)

Den 22. marts 2012 forelagde Tyskland sin meddelelse for Udvalget for Klimaændringer. Derudover har Tyskland forelagt yderligere oplysninger og nærmere præcisering for Kommissionen for dermed at supplere meddelelsen.

(5)

Den foreslåede udpegelse af EEX som auktionsplatform i henhold til artikel 30, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1031/2010 er forenelig med bestemmelserne i forordningen og er i overensstemmelse med målene i artikel 10, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF.

(6)

I henhold til artikel 35, stk. 3, litra e), i forordning (EU) nr. 1031/2010 må en auktionsplatfom ikke misbruge sin kontrakt og uretmæssigt udnytte den til at øge sin konkurrenceevne inden for sine andre aktiviteter, navnlig på det sekundære marked, som det organiserer. Derfor bør optagelsen af EEX som en auktionsplatform være betinget af, at EEX giver mulighed for at potentielle bydende kan indgive bud i auktionerne, uden at det dermed er et krav, at de bliver medlem af eller deltager på det sekundære marked, som EEX organiserer, eller andre markeder for handel med kvoter, der opereres af EEX eller en anden tredjepart.

(7)

I overensstemmelse med artikel 35, stk. 3, litra h), i forordning (EU) nr. 1031/2010 skal medlemsstaterne, når de udpeger en auktionsplatfom, tage hensyn til, i hvilket omfang der er truffet hensigtsmæssige foranstaltninger til at kræve, at en auktionsplatform overdrager alle materielle og immaterielle aktiver, der er nødvendige for at gennemføre auktionerne, til sin efterfølger. Disse foranstaltninger bør affattes tydeligt og rettidigt i en exitstrategi, som skal revideres af en auktionstilsynsførende. EEX bør udarbejde en sådan exitstrategi og tage størst muligt hensyn til den auktionstilsynsførendes udtalelse.

(8)

En auktionsplatform skal have en udtalelse fra den auktionstilsynsførende vedrørende den metodologi, der skal anvendes med henblik på artikel 7, stk. 6, og artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1031/2010. Hvis den auktionstilsynsførende ikke er udpeget før begyndelsen af den pågældende auktion, bør det være muligt for auktionsplatformen at handle uden at have opnået udtalelse fra den auktionstilsynsførende.

(9)

Forordning (EU) nr. 1031/2010 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Derudover bør visse henvisninger i artikel 59, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1031/2010 rettes.

(11)

For at sikre at den auktionsplatform, der skal udpeges af Tyskland, afholder forudsigelige og rettidige auktioner, bør denne forordning træde i kraft så hurtigt som muligt.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer i forordning (EU) nr. 1031/2010

Forordning (EU) nr. 1031/2010 ændres som følger:

1)

I artikel 3 tilføjes følgende nr.:

»44)   »exitstrategi«: et eller flere dokumenter affattet i overensstemmelse med de kontrakter, der udpeger den pågældende auktionstilsynsførende eller auktionsplatform, og som nøje beskriver de planlagte foranstaltninger til at sikre følgende:

a)at alle materielle og immaterielle aktiver, der er nødvendige for den uafbrudte fortsættelse af auktionerne og den gnidningsfrie gennemførelse af auktionsprocessen af en auktionsplatforms efterfølger, bliver overdragetb)at de kontraherende myndigheder eller den auktionstilsynsførende eller begge modtager alle de oplysninger i forbindelse med auktionsprocessen, som er nødvendige for udbudsforløbet ved udpegelsen af auktionsplatformens efterfølgerc)at de kontraherende myndigheder eller den auktionstilsynsførende eller auktionsplatformens efterfølger eller enhver kombination af disse modtager den tekniske support, der gør det muligt for de kontraherende myndigheder eller den auktionstilsynsførende eller auktionsplatformens efterfølger eller enhver kombination af disse at forstå, få adgang til eller anvende de relevante oplysninger, der indgives i henhold til litra a) og b).

2)

Artikel 7, stk. 7, affattes således:

»7.   Auktionsplatformen fastlægger inden den pågældende auktion, hvilken metodologi der skal anvendes med henblik på stk. 6, efter at have hørt den auktionstilsynsførende og indhentet dennes udtalelse og underrettet de kompetente nationale myndigheder, der er omhandlet i artikel 56.

Auktionsplatformen kan ændre metodologi mellem to budperioder på samme auktionsplatform, når den har konsulteret den auktionstilsynsførende, indhentet dennes udtalelse og underrettet de kompetente nationale myndigheder, der er omhandlet i artikel 56.

Hvis den auktionstilførende ikke er udpeget mindst en måned før begyndelsen af den pågældende auktion, kan auktionsplatformen anvende den tilsigtede metodologi uden at have indhentet den auktionstilsynsførendes udtalelse.

Den pågældende auktionsplatform skal tage størst muligt hensyn til udtalelsen fra den auktionstilsynsførende.«

3)

I artikel 8, stk. 3, indsættes følgende afsnit:

»Hvis den auktionstilsynsførende endnu ikke er blevet udpeget mindst en måned før begyndelsen af den pågældende auktion, kan auktionsplatformen ændre klokkeslættene for budperioden.«

4)

Artikel 25, stk. 6, affattes således:

»6.   Den auktionstilsynsførende skal fremsætte udtalelser i medfør af artikel 7, stk. 7, og artikel 8, stk. 3, og som fastsat i bilag III. Udtalelserne skal fremsættes inden for en rimelig frist.«

5)

Bilag III ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Rettelse af forordning (EU) nr. 1031/2010

Artikel 59, stk. 7, affattes således:

»7.   Kunder hos de budgivere, der er omhandlet i stk. 1, kan indgive eventuelle klager vedrørende overholdelse af adfærdsreglerne i stk. 2 og 3 til den kompetente myndighed, der er omhandlet i stk. 4, i overensstemmelse med procedurerne for behandling af sådanne klager i den medlemsstat, hvori personen i stk. 1 overvåges.«

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. august 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.

(2)  EUT L 302 af 18.11.2010, s. 1.


BILAG

Tabellen i bilag III til forordning (EU) nr. 1031/2010 affattes således:

»Auktionsplatform udpeget af Tyskland

1

Auktionsplatform

European Energy Exchange AG (EEX)

 

Udpegelsesperiode

Tidligst fra 1. september 2012 til mindst den 31. marts 2013 og senest den 31. december 2013, jf. dog artikel 30, stk. 5, andet afsnit.

 

Betingelser

Adgang til auktionerne må ikke være afhængig af medlemskab af eller deltagelse på det sekundære marked, der organiseres af EEX, eller ethvert andet marked for handel med kvoter, som organiseres af EEX eller en tredjepart.

 

Forpligtelser

Inden for to måneder efter 1. september 2012 skal EEX indgive sin exitstrategi til Tyskland til høring af den auktionstilsynsførende.

Inden for to måneder efter modtagelsen af den auktionstilsynsførendes udtalelse skal EEX revidere sin exitstrategi og tage størst muligt hensyn til udtalelsen.

Tyskland skal underrette Kommissionen om enhver vigtig ændring i de relevante kontaktmæssige relationer med EEX.«


Top