EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0735

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 735/2012 af 14. august 2012 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet kaliumhydrogencarbonat EØS-relevant tekst

OJ L 218, 15.8.2012, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 193 - 195

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/735/oj

15.8.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 218/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 735/2012

af 14. august 2012

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet kaliumhydrogencarbonat

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 13, stk. 2, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aktivstoffet kaliumhydrogencarbonat blev optaget i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (2) ved Kommissionens direktiv 2008/127/EF (3) i overensstemmelse med proceduren i artikel 24b i Kommissionens forordning (EF) nr. 2229/2004 af 3. december 2004 om de nærmere bestemmelser for iværksættelsen af fjerde fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF (4). Efter at direktiv 91/414/EØF blev afløst af forordning (EF) nr. 1107/2009, betragtes dette stof som godkendt i henhold til nævnte forordning, og det er opført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (5).

(2)

I overensstemmelse med artikel 25a i forordning (EF) nr. 2229/2004 forelagde Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) den 16. december 2011 Kommissionen sin vurdering af udkastet til revideret vurderingsrapport om kaliumhydrogencarbonat (6). Udkastet til revideret vurderingsrapport og EFSA's vurdering er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 13. juli 2012 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om kaliumhydrogencarbonat.

(3)

EFSA underrettede anmelderen om sin vurdering af kaliumhydrogencarbonat, og Kommissionen opfordrede anmelderen til at fremsætte bemærkninger til den reviderede vurderingsrapport.

(4)

Det bekræftes, at aktivstoffet kaliumhydrogencarbonat betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(5)

Det er i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 6, og på grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden nødvendigt at ændre godkendelsesbetingelserne for kaliumhydrogencarbonat. Under hensyntagen til at Belgien har vurderet anvendelsen af kaliumhydrogencarbonat som insekticid og ikke har påvist yderligere risici, bør der også gives tilladelse til dette anvendelsesformål ud over anvendelsen som fungicid.

(6)

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Før anvendelsen af denne forordning bør medlemsstaterne, anmelderen og indehaverne af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder kaliumhydrogencarbonat, have en rimelig frist til at opfylde de krav, som ændringen af godkendelsesbetingelserne medfører.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. februar 2013.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. august 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(3)  EUT L 344 af 20.12.2008, s. 89.

(4)  EUT L 379 af 24.12.2004, s. 13.

(5)  EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1.

(6)  »Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance potassium hydrogen carbonate«, EFSA Journal 2012;10(1):2524. Foreligger online: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


BILAG

I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 affattes række 244 om aktivstoffet kaliumhydrogencarbonat således:

Nr.

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnummer

IUPAC-navn

Renhed (1)

Godkendelsesdato

Udløbsdato for stoffets godkendelse

Særlige bestemmelser

»244

Kaliumhydrogencarbonat

CAS-nr.: 298-14-6

CIPAC-nr.: 853

Kaliumhydrogencarbonat

≥ 99,5 %

Urenheder:

 

Pb, højst 10 mg/kg

 

As, højst 3 mg/kg

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som fungicid og insekticid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om kaliumhydrogencarbonat (SANCO/2625/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 13. juli 2012.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på risikoen for honningbier. Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.«


(1)  Yderligere oplysninger om aktivstoffets identitet og specifikation fremgår af den reviderede vurderingsrapport.


Top