Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0689

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 689/2012 af 27. juli 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 415/2007 om tekniske specifikationer for fartøjssporingssystemer i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/44/EF om harmoniserede flodinformationstjenester (RIS) på de indre vandveje i Fællesskabet

OJ L 202, 28.7.2012, p. 5–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 275 - 282

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/689/oj

28.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 202/5


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 689/2012

af 27. juli 2012

om ændring af forordning (EF) nr. 415/2007 om tekniske specifikationer for fartøjssporingssystemer i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/44/EF om harmoniserede flodinformationstjenester (RIS) på de indre vandveje i Fællesskabet

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/44/EF af 7. september 2005 om harmoniserede flodinformationstjenester (RIS) på de indre vandveje i Fællesskabet (1), særlig artikel 1, stk. 2, og artikel 5, stk. 2,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 415/2007 af 13. marts 2007 om tekniske specifikationer for fartøjssporingssystemer i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/44/EF om harmoniserede flodinformationstjenester (RIS) på de indre vandveje i Fællesskabet (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre fortsat interoperabilitet med søfartens trafikregulerings- og informationstjenester, herunder med det automatiske fartøjsidentifikationssystem (AIS), er det nødvendigt at ændre forordning (EF) nr. 415/2007.

(2)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 7 i Rådets direktiv 91/672/EØF af 16. december 1991 om gensidig anerkendelse af nationale bådførercertifikater for transport af varer og personer ad indre vandveje (3)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 415/2007 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at efterkomme denne forordning senest tolv måneder efter dens ikrafttræden.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 255 af 30.9.2005, s. 152.

(2)  EUT L 105 af 23.4.2007, s. 35.

(3)  EFT L 373 af 31.12.1991, s. 29.


BILAG

I bilaget til forordning (EF) nr. 415/2007 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende punkt indsættes i indholdsfortegnelsen:

»2.3.9.

Typegodkendelse«

2)

I »Referencer« foretages følgende ændringer:

a)

Række 10 og 11 affattes således:

Dokumenttitel

Organisation

Publikationsdato

»Henstilling ITU-R M.1371 »Technical characteristics for a universal shipborne automatic identification system using time division multiple access in the VHF maritime mobile band«

ITU

2001

International Standard IEC 61993, »Maritime navigation and radio communication equipment and systems – Automatic Identification System, Part 2: Class A shipborne equipment of the universal automatic identification system (AIS)«

IEC

2002«

b)

Følgende række indsættes:

Dokumenttitel

Organisation

Publikationsdato

»Tekniske retningslinjer for indlands-AIS

Ekspert-gruppen om fartøjssporing«

 

3)

Punkt 2.2., næstsidste afsnit, affattes således:

»For fartøjer i bevægelse kan opdateringsfrekvensen for dynamisk information på taktisk niveau skifte mellem SOLAS-funktion og indlandsfunktion. I indlandsfunktion kan den øges op til 2 sekunder. Det anbefales, at fartøjer, der ligger for anker, har en opdateringsfrekvens på flere minutter, eller at der opdateres, hvis informationen ændres.«

4)

I punkt 2.3.1. tilføjes følgende punktum:

»Ved udformning af indlands-AIS skal der tages behørigt hensyn til de tekniske retningslinjer for indlands-AIS, der udarbejdes og ajourføres af ekspertgruppen om fartøjssporing (1)

5)

I tabellen i punkt 2.3.2.1. udgår den sidste række.

6)

Punkt 2.3.2.3. ændres således:

a)

Den 3. række i tabellen udgår.

b)

Følgende række indsættes:

»Lastet/ikke lastet fartøj

(Udvidelse til indlands-AIS)«

7)

I punkt 2.3.2.4. affattes den 4. række i den første tabel med titlen »Forventet ankomsttidspunkt ved sluse/bro/terminal« således:

»Maksimal aktuel statisk højde over vandlinjen

(Udvidelse til indlands-AIS)«

8)

Punkt 2.3.3. ændres således:

a)

Andet afsnit erstattes af følgende:

»For fartøjer i bevægelse på indre vandveje kan meldingsfrekvensen for dynamisk information omstilles mellem SOLAS-funktion og indlandsfunktion. I indlandsfunktion kan den øges op til 2 sekunder. I områder med blandet trafik som f.eks. søhavne skal det være muligt at nedsætte meldingsfrekvensen for dynamisk information fra den kompetente myndighed for at sikre en ligevægt i meldingsadfærden mellem fartøjer i indlandssejlads og SOLAS-fartøjer. Meldingsadfærden skal kunne omstilles ved hjælp af TDMA-kommandoer fra en basisstation (automatisk omstilling ved hjælp af TDMA-fjernstyring via meddelelse 23) og ved hjælp af kommandoer fra fartøjsbaserede systemer f.eks. MKD, ECDIS eller en computer om bord, via en grænseflade, f.eks. IEC 61162 (automatisk omstilling ved hjælp af en kommando fra et fartøjsbaseret system). For statisk information og rejserelateret information anbefales en meldingsfrekvens på adskillige minutter, på anmodning, eller hvis informationen ændrer sig.«

b)

I tabel 2.1. affattes 9. række således:

Skibets dynamiske forhold

Nominelt meldingsinterval

»Skibet opererer i indlandsfunktion, i bevægelse

tildelt mellem 2 og 10 sekunder«

c)

Der tilføjes følgende punktum:

»Bemærk: En mobil station til indlands-AIS opererer enten i indlandsfunktion (gruppetildeling ved hjælp af meddelelse 23) eller i SOLAS-funktion (autonom funktion, ingen gruppetildeling aktiveret).«

9)

Punkt 2.3.4., første afsnit, affattes således:

»Den tekniske løsning for indlands-AIS er baseret på de samme tekniske standarder som IMO's SOLAS-AIS (henstilling ITU-R M.1371, IEC 61993).«

10)

Punkt 2.3.5. affattes således:

»2.3.5   Kompatibilitet med IMO's klasse A transpondere

Indlands-AIS transpondere skal være forenelige med IMO klasse A transpondere og skal derfor kunne modtage og behandle alle IMO AIS-meddelelser (i overensstemmelse med ITU-R M.1371 og IALA tekniske redegørelser om ITU-R M.1371) og derudover de meddelelser, der er defineret i punkt 2.4 i nærværende tekniske specifikationer.

Der er ikke noget krav om DSC transmissionskapacitet (tx) og tilrådighedsstillelse af en MKD i forbindelse med indlands-AIS-transpondere, men der er krav om MKD-funktionalitet og DSC-kanalstyringsfunktionalitet. Fabrikanterne kan fjerne den respektive hardware og software fra klasse A transpondere.«

11)

Følgende punkt indsættes:

»2.3.9.   Typegodkendelse

Udstyr til indlands-AIS skal være typegodkendt med henblik på overensstemmelse med nærværende tekniske specifikationer.«

12)

Punkt 2.4.1. ændres således:

a)

Overskriften på punkt 2.4.1. affattes således:

»2.4.1   Meddelelse 1, 2, 3: positionsmeldinger (ITU-R 1371)«.

b)

I tabel 2.2. affattes den næstsidste række således:

Parameter

Antal bits

Beskrivelse

»Kommunikations-tilstand

19

Jf. ITU-R M. 1371«

13)

Titlen på punkt 2.4.2. affattes således:

»2.4.2.   Meddelelse 5: statiske og rejserelaterede data (ITU-R 1371)«.

14)

Punkt 2.4.3. ændres således:

a)

Titlen på punkt 2.4.3. affattes således:

»2.4.3.   Meddelelse 23: gruppetildelingskommando (ITU-R M.1371)«.

b)

Før tabel 2.4. indsættes følgende afsnit:

»Gruppetildelingskommandoen sendes fra en basisstation, når denne fungerer som kontrolenhed. Meddelelsen sendes til en mobil station inden for det fastlagte område og i henhold til valgt »type fartøj og last« eller »stationstype«. Modtagerstationen tager hensyn til alle sektorfelter samtidigt. Den styrer følgende driftsparametre for en mobil station: sende/modtagestatus, meldingsinterval og varighed af stilletid.«

c)

I tabel 2.4. affattes 9. og 10. række således:

Parameter

Antal bits

Beskrivelse

»Stationstype

4

0 = alle typer mobile enheder (forvalgt værdi); 1 = kun klasse A mobil station; 2 = alle typer klasse B mobile stationer; 3 = SAR luftbåren mobil station; 4 = kun klasse B »SO« mobile stationer; 5 = klasse B »CS« fartøjsbaseret mobil station (kun IEC 62287); 6 = indre vandveje 7-9 = til regional brug og 10-15 = til fremtidig brug

Type fartøj og last

8

0 = alle typer (forvalgt værdi)

1 - 99, jf. tabel 50 i bilag 8 til ITU-R M.1371-3

100 - 0,199 = reserveret til regional brug;

200-14 = forbeholdt fremtidig brug;«.

d)

I tabel 2.5. affattes 10., 11. og 12. række således:

Indstilling af feltet meldingsinterval

Meldingsinterval for msg18

»9

Næste kortere meldingsinterval

10

Næste længere meldingsinterval

11

2 sekunder (gælder ikke klasse B »CS«)«

e)

Det sidste punktum affattes således:

»Bemærk: Når dobbeltkanaltransmission ophæves af statuskommando 1 eller 2 i Tx/Rx-status, bibeholdes det krævede meldingsinterval ved hjælp af den tilbageværende transmissionskanal.«

15)

Titlen på punkt 2.4.4. affattes således:

»2.4.4.   Anvendelse af specifikke meddelelser (ITU-R 1371)«.

16)

Punkt 2.4.4.1., første punktum, affattes således:

»Funktionsidentifikatorerne inden for indlands-AIS skal tildeles og anvendes som beskrevet i ITU-R M.1371«.

17)

Punkt 2.4.4.2. ændres således:

a)

I tabel 2.7. affattes 7., 8., 9. og 11. række således:

 

Parameter

Antal bits

Beskrivelse

Binære data

»Længde/konvoj

13

1 - 8 000 (resten anvendes ikke) skibets/konvojens længde i 1/10 m 0 = forvalgt værdi

Bredde/konvoj

10

1 - 1 000 (resten anvendes ikke) skibets/konvojens bredde i 1/10 m 0 = forvalgt værdi forvalgt værdi = 0

Skibs- og kombinationstype

14

Numerisk ERI-klassifikation (KODER): Skibs- og konvojtype som beskrevet i tillæg E

Maksimal aktuel statisk dybgang

11

1 - 2 000 (resten anvendes ikke) dybgang i 1/100 m, 0 = forvalgt værdi = ukendt«

b)

I tabel 2.8. affattes 16. række således:

 

Parameter

Bit

Beskrivelse

Binære data

»Maksimal aktuel statisk højde over vandlinjen

12

0 - 4 000 (resten anvendes ikke) i 1/100 m, 0 = forvalgt værdi = ukendt«

c)

I tabel 2.15. affattes 8., 10., 12. og 14. række således:

 

Parameter

Bit

Beskrivelse

Binære data

»Vandstand

14

Bit 0: 0 = negativ værdi, 1 = positiv værdi

bit 1-13: 0 - 8191, i 1/100 m,

bit 0-13: 0 = ukendt = forvalgt værdi (2)

Vandstand

14

Bit 0: 0 = negativ værdi, 1 = positiv værdi

bit 1-13: 0 - 8191, i 1/100 m,

bit 0-13: 0 = ukendt = forvalgt værdi (2)

Vandstand

14

Bit 0: 0 = negativ værdi, 1 = positiv værdi

bit 1-13: 0 - 8191, i 1/100 m,

bit 0-13: 0 = ukendt = forvalgt værdi (2)

Vandstand

14

Bit 0: 0 = negativ værdi, 1 = positiv værdi

bit 1-13: 0 - 8191, i 1/100 m,

bit 0-13: 0 = ukendt = forvalgt værdi (2

18)

I tillæg A ændres definitionerne således:

a)

Definitionen af flodinformationstjenester affattes således:

»Flodinformationstjenester (RIS)

En europæisk model for harmoniserede informationstjenester til støtte for trafikregulering og transportstyring inden for indlandssejlads, herunder grænseflader til andre transportformer.«

b)

Definitionen af VTS-område affattes således:

»VTS-område

VTS-område er det afgrænsede, formelt opgivne serviceområde for en VTS-tjeneste. Et VTS-område kan inddeles i underområder eller sektorer. (Kilde: IALA VTS-retningslinjer)«.

c)

Definitionen af navigationsinformation affattes således:

»Navigationsinformation

Navigationsinformation er information, der ydes til skipperen om bord til støtte for beslutningstagningen om bord. (Kilde: IALA VTS-retningslinjer)«.

d)

Definitionen af taktisk trafikinformation affattes således:

»Taktisk trafikinformation (TTI)

Taktisk trafikinformation (TTI) er oplysninger, der påvirker skipperens eller VTS-operatørens umiddelbare beslutninger om sejlads i den aktuelle trafiksituation og de nærmeste geografiske omgivelser. Et taktisk trafikbillede indeholder positionsoplysninger og specifikke skibsoplysninger for alle mål, der spores af en radar og afbildes på et elektronisk søkort, eventuelt suppleret med eksterne trafikoplysninger såsom oplysninger fra en indlands-AIS. TTI kan leveres om bord på et fartøj eller i land, f.eks. i et VTS-center. (Kilde: RIS-retningslinjer).«

e)

Definitionen af strategisk trafikinformation affattes således:

»Strategisk trafikinformation (STI)

Strategisk trafikinformation (STI) er information, der på mellemlangt og langt sigt berører RIS-brugernes beslutningstagning. Et strategisk trafikbillede bidrager til mulighederne for at planlægge en sikker og effektiv rejse. Et strategisk trafikbillede fremstilles i et RIS-center og leveres til brugerne efter anmodning fra disse. Et strategisk trafikbillede omfatter alle relevante fartøjer i RIS-området med deres karakteristika, last og position, der er indberettet via VHF-talemelding eller elektronisk skibsmelding og lagret i en database, og som præsenteres i en tabel eller i form af et elektronisk kort. Strategisk trafikinformation kan ydes af et RIS/VTS-center eller af et kontor. (Kilde: RIS-retningslinjer).«

f)

Definitionen af (fartøjs-)sporing affattes således:

»Fartøjstrafikovervågning

Fartøjstrafikovervågning leverer vigtig information om relevante fartøjers bevægelser i et RIS-område. Dette omfatter information om fartøjsidentitet, position, (type last) og destinationshavn.«

g)

Definitionen af RIS-operatør affattes således:

»RIS-operatør

En person, der udfører en eller flere opgaver, der bidrager til RIS-tjenesterne.«

h)

Definitionen af flådeleder affattes således:

»Flådeleder

En person, som planlægger og iagttager (navigations-)status for en række fartøjer, der bevæger sig eller arbejder under en kommando eller et ejerforhold.«

i)

Definitionen af operatør i beredskabstjenesternes nødhjælpscentre affattes således:

»Operatør i beredskabstjenesternes nødhjælpscentre

En person, der overvåger, kontrollerer og tilrettelægger en sikker og gnidningsfri håndtering af ulykker, hændelser og nødsituationer.«

19)

I tillæg D foretages følgende ændringer:

a)

Stk. D.1 affattes således:

»D.1   Inputsætninger

Den serielle digitale grænseflade for AIS understøttes af eksisterende IEC 61162-sætninger og nye sætninger i stil med IEC 61162. Nærmere beskrivelser af de digitale grænsefladesætninger findes i IEC 61162.

Dette tillæg indeholder information, der anvendes ved udviklingen af indlands-AIS med henblik på indførelse af indlandsspecifikke data (jf. protokolændringer for indlands-AIS) i indlands-AIS-enheden om bord.«

b)

I andet punktum i stk. D.2 erstattes udtrykket »foreslås« af udtrykket »bruges«.

c)

I andet punktum i stk. D.3 erstattes udtrykket »foreslås« af udtrykket »bruges«.

20)

Tillæg E affattes således:

»Tillæg E

ERI-SKIBSTYPER

Denne tabel anvendes til at konvertere de FN-skibstyper, der anvendes i indlandsmeddelelse 10, til de IMO-typer, der anvendes i IMO-meddelelse 5.

BRUGV/C

M

Underind.

Navn

Nej

8

00

0

Fartøj, ukendt type

V

8

01

0

Motorfragtskib

V

8

02

0

Motortankskib

V

8

02

1

Motorfragtskib, flydende last, type N

V

8

02

2

Motortankskib, flydende last, type C

V

8

02

3

Motortankskib, tørlast

V

8

03

0

Containerskib

V

8

04

0

Gastankskib

C

8

05

0

Motorfragtskib, slæbebåd

C

8

06

0

Motortankskib, slæbebåd

C

8

07

0

Motorfragtskib, som sejler sammen med et eller flere skibe

C

8

08

0

Motorfragtskib med tank

C

8

09

0

Motorfragtskib, der skubber et eller flere fragtskibe

C

8

10

0

Motorfragtskib, der skubber mindst et tankskib

Nej

8

11

0

Slæbebåd, fragtskib

Nej

8

12

0

Slæbebåd, tankskib

C

8

13

0

Slæbebåd, fragtskib, forbundet

C

8

14

0

Slæbebåd, fragtskib/tankskib, forbundet

V

8

15

0

Fragtpram

V

8

16

0

Tankpram

V

8

16

1

Tankpram, flydende last, type N

V

8

16

2

Tankpram, flydende last, type C

V

8

16

3

Tankpram, tørlast

V

8

17

0

Fragtpram med containere

V

8

18

0

Tankpram, gas

C

8

21

0

Skubbe-/slæbebåd, en fragtpram

C

8

22

0

Skubbe-/slæbebåd, to fragtpramme

C

8

23

0

Skubbe-/slæbebåd, tre fragtpramme

C

8

24

0

Skubbe-/slæbebåd, fire fragtpramme

C

8

25

0

Skubbe-/slæbebåd, fem fragtpramme

C

8

26

0

Skubbe-/slæbebåd, seks fragtpramme

C

8

27

0

Skubbe-/slæbebåd, syv fragtpramme

C

8

28

0

Skubbe-/slæbebåd, otte fragtpramme

C

8

29

0

Skubbe-/slæbebåd, ni fragtpramme

C

8

31

0

Skubbe-/slæbebåd, en gas/tank-pram

C

8

32

0

Skubbe-/slæbebåd, to pramme heraf mindst en tank- eller gaspram

C

8

33

0

Pushtow, three barges at least one tanker or gasbarge

C

8

34

0

Skubbe-/slæbebåd, fire pramme heraf mindst en tank- eller gaspram

C

8

35

0

Skubbe-/slæbebåd, fem pramme heraf mindst en tank- eller gaspram

C

8

36

0

Skubbe-/slæbebåd, seks pramme heraf mindst en tank- eller gaspram

C

8

37

0

Skubbe-/slæbebåd, syv pramme heraf mindst en tank- eller gaspram

C

8

38

0

Skubbe-/slæbebåd, otte pramme heraf mindst en tank- eller gaspram

C

8

39

0

Skubbe-/slæbebåd, ni eller flere pramme, heraf mindst en tank- eller gaspram

V

8

40

0

Slæbebåd, enkelt

Nej

8

41

0

Slæbebåd, en eller flere

C

8

42

0

Slæbebåd, der hjælper et fartøj eller tilknyttet kombination

V

8

43

0

Skubbebåd, enkelt

V

8

44

0

Passagerskib, færge, røde kors-skib, krydstogtskib

V

8

44

1

Færge

V

8

44

2

Røde Kors-skib

V

8

44

3

Krydstogtskib

V

8

44

4

Passagerskib uden indlogering

V

8

45

0

Tjenesteskib, politipatrulje, havnetjenester

V

8

46

0

Fartøj, arbejdsskib for vedligeholdelse, flydende kran, kabelskib, vagerskib, opmudringsfartøj.

C

8

47

0

Objekt, slæbt, ikke yderligere præciseret.

V

8

48

0

Fiskerbåd

V

8

49

0

Bunkerskib

V

8

50

0

Pram, tanker, kemikalier

C

8

51

0

Objekt, ikke yderligere præciseret.

Ekstra koder for søtransportmidler

V

1

50

0

Fragtskibe til generelle formål til søs

V

1

51

0

Fragtskib til transport af enheder til søs

V

1

52

0

Bulkskib til søtransport

V

1

53

0

Tankskib

V

1

54

0

Tankskib til flydende gas

V

1

85

0

Lystfartøj over 20 meter

V

1

90

0

Hurtigt skib

V

1

91

0

Hydrofoilbåd

V

1

92

0

Hurtig katamaran«


(1)  VTT-secretariat@risexpertgroups.org


Top