EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0646

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 646/2012 af 16. juli 2012 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende bøder og tvangsbøder i henhold til bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 EØS-relevant tekst

EUT L 187 af 17.7.2012, p. 29–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/646/oj

17.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 187/29


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 646/2012

af 16. juli 2012

om gennemførelsesbestemmelser vedrørende bøder og tvangsbøder i henhold til bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (1), særlig artikel 25, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Sigtet med forordning (EF) nr. 216/2008 er at oprette og fastholde et højt, ensartet niveau for civil luftfartssikkerhed i Unionen. Ved forordningen fastsættes midler til at opfylde dette og andre mål på området civil luftfartssikkerhed.

(2)

Ifølge forordning (EF) nr. 216/2008 er Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur ("agenturet") ansvarligt for at certificere visse produkter, personer og virksomheder. Agenturet overvåger inden for sine ansvarsområder, at disse produkter, personer og virksomheder opfylder de gældende krav og herunder bestemmelserne i forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gennemførelsesbestemmelser.

(3)

I tilfælde, hvor påpegede potentielle mangler ikke løses i tilstrækkelig grad i de eksisterende tilsyn, bemyndiges Kommissionen ved artikel 25 i forordning (EF) nr. 216/2008 til efter anmodning fra agenturet at pålægge bøder eller tvangsbøder til indehavere af certifikater, som agenturet har udstedt, for forsætlig eller uagtsom overtrædelse af forpligtelserne i forordning (EF) nr. 216/2008 eller dens gennemførelsesbestemmelser.

(4)

Ved at indføre bøder og tvangsbøder gives Kommissionen et supplerende redskab, hvormed den kan reagere mere nuanceret, fleksibelt og afpasset på overtrædelser af bestemmelserne end ved blot at tilbagekalde et certifikat, som agenturet har udstedt.

(5)

Der bør fastsættes bestemmelser om agenturets procedurer, undersøgelser, ledsageforanstaltninger og rapportering samt procedureregler for beslutningstagning og herunder bestemmelser om fastsættelse og opkrævning af bøder og tvangsbøder. Der bør også fastsættes detaljerede kriterier for fastsættelse af bødernes eller tvangsbødernes størrelse.

(6)

Disse regler og procedurer bør styres af behovet for at sikre de højest mulige sikkerheds- og miljøstandarder, behovet for at tilskynde til, at undersøgelsen og beslutningstagningen gennemføres effektivt, og behovet for at garantere retfærdighed og gennemsigtighed i proceduren og pålæggelsen af bøder og tvangsbøder.

(7)

Denne forordnings bestemmelser kan kun gennemføres effektivt i et tæt samarbejde mellem medlemsstaterne, Kommissionen og agenturet. Det er til dette formål nødvendigt at indføre hørings- og samarbejdsprocedurer mellem parterne for at sikre, at undersøgelsen og beslutningsprocessen vedrørende påståede overtrædelser gennemføres effektivt.

(8)

I forbindelse med iværksættelse og gennemførelse af proceduren ved manglende overholdelse og fastsættelse af størrelsen af bøder og tvangsbøder bør Kommissionen og agenturet tage hensyn til andre procedurer, som medlemsstater eller tredjelande har indledt eller afsluttet mod samme certifikatindehaver.

(9)

Kommissionen og agenturet bør også tage hensyn til eventuelle igangværende procedurer eller afgørelser, der er truffet af agenturet vedrørende ændring, begrænsning, inddragelse eller tilbagekaldelse af det relevante certifikat i henhold til forordning (EF) nr. 216/2008.

(10)

Uden at dette berører EU-lovgivningen, hvorved sikkerheds-oplysninger ikke må anvendes til at placere skyld eller ansvar, særlig artikel 16, stk. 2, i forordning (EF) nr. 216/2008, artikel 19, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 996/2010 af 20. oktober 2010 om undersøgelse og forebyggelse af havarier og hændelser inden for civil luftfart og om ophævelse af direktiv 94/56/EF EØS-relevant tekst (2) og artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/42/EF af 13. juni 2003 om indberetning af hændelser inden for civil luftfart (3), bør alle tilsynsbeføjelser, som ifølge EU-lovgivningen er overladt Kommissionen eller agenturet med hensyn til certifikater, der er udstedt i medfør af forordning (EF) nr. 216/2008, anvendes i en sådan procedure ved manglende overholdelse i forbindelse med efterforskningen eller beslutningstagningen. Kommissionens afgørelse om at pålægge bøder eller tvangsbøder bør baseres på agenturets undersøgelse, bemærkningerne fra den certifikatindehaver, som er genstand for proceduren om manglende overholdelse og, hvor det er relevant, andre oplysninger, der forelægges agenturet og Kommissionen.

(11)

Certifikatindehavere bør gives lejlighed til inden for en bestemt frist frivilligt at bringe sig i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 216/2008 og dens gennemførelses-bestemmelser, og Kommissionen bør i så fald ikke pålægges bøder eller tvangsbøder. Muligheden for at dokumentere frivillig overholdelse bør dog begrænses tidsmæssigt.

(12)

En afgørelse om at pålægge bøder eller tvangsbøder bør udelukkende baseres på grunde, som certifikatindehaveren har haft mulighed for at afgive sine bemærkninger til.

(13)

De pålagte bøder eller tvangsbøder bør være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning under hensyntagen til omstændighederne i det pågældende tilfælde.

(14)

Der bør indføres en særlig procedure i tilfælde, hvor Kommissionen agter at pålægge tvangsbøder for manglende samarbejdsvilje hos en certifikatindehaver, som er genstand for proceduren ved manglende overholdelse, over for Kommissionen eller agenturet med hensyn til undersøgelsesforanstaltninger eller andre anmodninger om oplysninger.

(15)

Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er anerkendt i chartret om grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union, navnlig vedrørende forsvarets rettigheder og fortroligheds-princippet i overensstemmelse med Den Europæiske Unions Domstols almene retsprincipper og retspraksis.

(16)

For at skabe retssikkerhed i forbindelse med gennemførelsen af proceduren ved manglende overholdelse bør der fastlægges gennemførelsesbestemmelser for beregningen af frister og forældelsesfrister for pålæggelse og håndhævelse af bøder og tvangsbøder.

(17)

Afgørelser om bøder og tvangsbøder bør kunne tvangsfuldbyrdes i henhold til artikel 299 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og bør kunne underkastes prøvelse ved Den Europæiske Unions Domstol.

(18)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 65, stk. 1, i forordning (EF) nr. 216/2008 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Ved denne forordning fastsættes de nærmere gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 216/2008 angående kriterier for fastsættelse af bødens eller tvangsbødens størrelse, undersøgelsesprocedurer, ledsageforanstaltninger og rapportering samt procedureregler for beslutningstagning og herunder bestemmelser om forsvarets rettigheder, adgang til sagsakter, advokatbistand, fortrolighed og frister samt fastsættelse og opkrævning af bøder og tvangsbøder.

2.   Denne forordning finder anvendelse ved pålæggelse:

a)

af bøder til personer og virksomheder, som Det Europæiske Luftfarts-sikkerhedsagentur ("agenturet") har udstedt certifikat til ("certifikat-indehavere"), hvis de forsætligt eller uagtsomt overtræder bestemmelserne i forordning (EF) nr. 216/2008 eller gennemførelsesbestemmelserne hertil, når Unionens interesser berøres

b)

af tvangsbøder til certifikatindehavere, omhandlet under a), med henblik på at tvinge dem til at overholde forordning (EF) nr. 216/2008 eller gennemførelses-bestemmelser hertil.

KAPITEL II

PROCEDURE VED MANGLENDE OVERHOLDELSE

AFDELING 1

Undersøgelse

Artikel 2

Proceduren ved manglende overholdelse

1.   Proceduren ved manglende overholdelse i dette kapitel omfatter alle administrative faser i efterforskningen af mulige overtrædelser af forordning (EF) nr. 216/2008 eller gennemførelsesbestemmelser hertil.

2.   Agenturet kan indlede proceduren ved manglende overholdelse på eget initiativ eller efter anmodning fra Kommissionen eller en medlemsstat.

3.   Hvis proceduren ved manglende overholdelse indledes efter anmodning fra Kommissionen eller en medlemsstat, holder agenturet Kommissionen eller medlemsstaten underrettet om behandlingen af anmodningen.

Artikel 3

Anmodninger om oplysninger

1.   Med henblik på at indlede og gennemføre en procedure ved manglende overholdelse kan agenturet benytte alle oplysninger, der er indhentet som led i udøvelsen af tilsyn, som det er blevet tillagt i kraft af Unionens lovgivning angående certifikater, der er udstedt i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 216/2008. Denne bemyndigelse berører ikke Unionens lovgivning om, at oplysninger ikke må anvendes til at placere skyld eller ansvar.

2.   Inden proceduren ved manglende overholdelse indledes, kan agenturet anmode den berørte certifikatindehaver om oplysninger vedrørende den påståede overtrædelse.

Agenturet skal oplyse om formålet med anmodningen, og at den fremsættes i medfør af denne forordning, og desuden fastsættes en frist for indsendelse af oplysningerne.

Artikel 4

Underretning

1.   Når agenturet indleder en procedure ved manglende overholdelse, underretter det skriftligt certifikatindehaveren, Kommissionen og de nationale luftfartsmyndigheder i de medlemsstater eller tredjelande, hvor certifikatindehaveren har sit hovedforretningssted, og hvor overtrædelsen har fundet sted, samt, hvis det er hensigtsmæssigt, tredjelandes luftfartsmyndigheder og internationale organisationer med kompetence i anliggender, der er omfattet af denne forordning.

2.   Underretningen skal:

a)

indeholde de påstande, der er fremført mod certifikatindehaveren, med angivelse af de bestemmelser i forordning (EF) nr. 216/2008 eller gennemførelsesbestemmelser hertil, som angiveligt er overtrådt, og hvilke beviser der ligger til grund for påstandene, og

b)

oplyse certifikatindehaveren om, at der kan pålægges en bøde eller en tvangsbøde.

Artikel 5

Undersøgelser

1.   Når undersøgelsen er indledt, belyser agenturet sagens kendsgerninger og påstande.

2.   Agenturet kan anmode certifikatindehaveren om at afgive skriftlige eller mundtlige redegørelser samt oplysninger eller dokumenter.

Anmodningerne rettes skriftligt til certifikatindehaveren. Agenturet angiver retsgrundlaget for og formålet med anmodningen, fastsætter en frist for afgivelse af de oplysninger, som skal forelægges, og underretter certifikatindehaveren om de tvangsbøder, der er omhandlet i artikel 16, stk. 1, litra a) og b), for ikke at efterkomme anmodningen eller for at forelægge ukorrekte eller misvisende oplysninger.

3.   Agenturet kan anmode de nationale luftfartsmyndigheder om at samarbejde med undersøgelsen og navnlig om at fremlægge oplysninger om den påståede overtrædelse.

Anmodningen skal angive retsgrundlaget for og formålet med anmodningen tillige med en frist for indsendelsen af svaret eller undersøgelsesforanstaltningernes gennemførelse.

4.   Agenturet kan anmode enhver fysisk eller juridisk person eller luftfartsmyndigheder i tredjelande om at afgive oplysninger vedrørende den påståede overtrædelse.

Anmodningen skal angive retsgrundlaget for og formålet med anmodningen og fastsætte en frist for afgivelse af de oplysninger, som skal forelægges.

Artikel 6

Frivillig overholdelse

1.   På det tidspunkt, hvor der underrettes om, at proceduren ved manglende overholdelse indledes, eller derefter fastsætter agenturet en frist, inden for hvilken certifikat-indehaveren skriftligt kan tilkendegive, at vedkommende frivilligt har bragt sig i overensstemmelse (eller i relevante tilfælde at vedkommende agter at bringe sig i overensstemmelse) med de overtrådte bestemmelser. Hvis certifikatindehaveren frivilligt bringer sig i overensstemmelse inden for agenturets frist, afslutter agenturet proceduren ved manglende overholdelse.

Agenturet har ikke pligt til at tage hensyn til svar, som modtages efter fristens udløb.

2.   Udløbet af fristen, jf. stk. 1, må ikke ligge efter den dato, hvor agenturet underretter om klagepunktsmeddelelsen som omhandlet i artikel 7.

Artikel 7

Klagepunktsmeddelelse

1.   Når agenturet har fastslået kendsgerningerne og konstateret, at der er grund til at videreføre proceduren ved manglende overholdelse, forelægger det certifikat-indehaveren en skriftlig klagepunktsmeddelelse. Klagepunktsmeddelelsen skal indeholde:

a)

påstandene mod certifikatindehaveren med angivelse af de bestemmelser i forordning (EF) nr. 216/2008 eller gennemførelsesbestemmelser hertil, der påstås at være overtrådt, tillige med de beviser, der ligger til grund for påstandene

b)

oplysning om, at der kan pålægges en bøde eller en tvangsbøde.

2.   Ved forelæggelse af klagepunktsmeddelelsen opfordrer agenturet certifikat-indehaveren til at fremsætte skriftlige bemærkninger som svar. Det skal ske skriftligt med angivelse af en frist for forelæggelse af sådanne bemærkninger.

Artikel 8

Mundtlig høring

1.   Efter anmodning fra en certifikatindehaver giver agenturet denne lejlighed til at uddybe deres argumenter ved en mundtlig høring.

2.   Agenturet kan om nødvendigt indbyde de nationale luftfartsmyndigheder eller andre personer til at deltage i den mundtlige høring.

3.   Den mundtlige høring er ikke offentlig. Enhver person kan høres alene eller i nærværelse af andre personer, der er indbudt til at deltage, idet der tages hensyn til certifikatindehavernes og andre personers legitime interesse i, at deres forretnings-hemmeligheder og andre fortrolige oplysninger beskyttes.

Artikel 9

Frister

Af hensyn til retssikkerheden i forbindelse med gennemførelsen af en undersøgelsesprocedure fastsætter agenturet gennemførelsesbestemmelser for fastlæggelsen af frister.

Artikel 10

Rapport

1.   Agenturet forelægger Kommissionen, medlemsstaterne og certifikatindehaveren en rapport med en sammenfatning af resultaterne, det er nået frem til, på baggrund af den undersøgelse der er foretaget i henhold til denne afdeling. Agenturet forelægger ligeledes Kommissionen undersøgelsens sagsakter.

2.   Hvis det i agenturets rapport konkluderes, at certifikatindehaveren har overtrådt bestemmelser i forordning (EF) nr. 216/2008 eller gennemførelsesbestemmelser hertil, skal rapporten også indeholde:

a)

en vurdering af sagens kendsgerninger i overensstemmelse med kriterierne i denne forordnings artikel 15

b)

en anmodning til Kommissionen om at pålægge bøde eller tvangsbøde;

c)

et begrundet forslag om størrelsen af bøden og/eller tvangsbøden.

3.   Agenturet vedtager sin rapport senest [12 måneder] efter underretningen om, at der indledes en procedure ved manglende overholdelse, jf. artikel 4, eller [6 måneder] efter, at Kommissionen har meddelt, at sagsakterne er sendt tilbage, jf. artikel 12.

AFDELING 2

Beslutningstagning

Artikel 11

Anmodninger om oplysninger

1.   Hvis Kommissionen efter agenturets anmodning i henhold til artikel 10, stk. 2, litra b) beslutter at videreføre proceduren ved manglende overholdelse, kan den skriftligt anmode om, at certifikatindehaveren afgiver skriftlige eller mundtlige redegørelser samt oplysninger eller dokumenter. I sådanne tilfælde skal Kommissionen underrette certifikatindehaveren om de tvangsbøder, der er omhandlet i artikel 16, stk. 1, litra c) og d), for ikke at efterkomme anmodningen eller for at forelægge ukorrekte eller misvisende oplysninger.

Kommissionen kan også anmode agenturet, de nationale luftfartsmyndigheder eller enhver anden fysisk eller juridisk person om at afgive oplysninger vedrørende den påståede overtrædelse.

2.   Kommissionen sikrer, at certifikatindehaveren kan forelægge en skriftlig redegørelse, oplysninger eller dokumenter til støtte for sin sag. Certifikatindehavere kan anmode om en mundtlig høring, men Kommissionen har ret til at kun at acceptere anmodningen, hvis den finder det nødvendigt.

Artikel 12

Ny undersøgelsesperiode

Med henvisning til agenturets rapport, certifikatindehaverens bemærkninger på grundlag heraf og andre relevante oplysninger kan Kommissionen være af den opfattelse, at der er behov for supplerende oplysninger. I så fald kan den returnere sagsakterne til agenturet. Kommissionen angiver tydeligt over for agenturet, hvilke faktiske kendsgerninger agenturet skal efterforske nærmere, og foreslår om fornødent eventuelle undersøgelsesforanstaltninger til dette formål, jf. forordning (EF) nr. 216/2008. Afdeling 1 i kapitel II, i denne forordning, finder anvendelse på gennemførelsen af den nye undersøgelsesperiode.

AFDELING 3

Afgørelser om bøder og tvangsbøder

Artikel 13

Bøder og tvangsbøder og maksimumsbeløb

1.   Finder Kommissionen efter den beslutningstagning, der er omhandlet i afdeling 2, at certifikatindehaveren forsætligt eller uagtsomt har overtrådt forordning (EF) nr. 216/2008 eller gennemførelsesbestemmelser hertil, kan Kommissionen vedtage en afgørelse om at pålægge en bøde, som ikke overstiger 4 % af en certifikatindehavers årsindtægt eller årsomsætning i det foregående regnskabsår.

2.   Hvis certifikatindehaveren ikke har bragt den manglende overholdelse til ophør på tidspunktet for vedtagelse af den afgørelse, der er omhandlet i stk. 1, kan Kommissionen i samme afgørelse pålægge tvangsbøder i form af dagbøder på højst 2,5 % af certifikatindehaverens gennemsnitlige daglige indkomst eller omsætning i det foregående regnskabsår.

Disse tvangsbøder kan pålægges i en periode, der regnes fra datoen for underretningen om denne afgørelse, til den dag, hvor overtrædelsen er bragt til ophør.

3.   I stk. 1 og 2 forstås ved "det foregående regnskabsår" det regnskabsår, der går forud for datoen for den i stk. 1 nævnte afgørelse.

4.   Bøder og tvangsbøder skal være af administrativ karakter.

5.   Beslutningen om at pålægge bøder og tvangsbøder skal kunne tvangsfuldbyrdes.

Artikel 14

Afgørelsers indhold

1.   Den afgørelse, der er nævnt i artikel 13, må alene bygge på forhold, for hvilke certifikatindehaveren har kunnet indsende bemærkninger til Kommissionen.

2.   Kommissionen underretter certifikatindehaveren om de disponible retsmidler.

3.   Kommissionen underretter medlemsstaterne og agenturet om afgørelsens vedtagelse.

4.   Ved offentliggørelsen af nærmere oplysninger om sin afgørelse og oplysning af medlemsstaterne tager Kommissionen hensyn til de legitime interesser hos certifikatindehavere og andre personer og til beskyttelsen af deres forretningshemmeligheder.

Artikel 15

Kriterier for anvendelsen og fastsættelsen af størrelsen af bøder og tvangsbøder

1.   I overvejelserne om, hvorvidt der skal pålægges bøder og tvangsbøder tillige med størrelsen af disse bøder og betalinger, skal Kommissionen følge principperne om effektivitet, proportionalitet og afskrækkende virkning.

2.   Kommissionen tager i hvert enkelt tilfælde hensyn til følgende omstændigheder, når det er relevant:

a)

overtrædelsens grovhed og virkninger og navnlig denne overtrædelses implikationer og følger for sikkerheden og miljøet

b)

certifikatindehaverens omhu og samarbejdsvilje ved opklaringen af overtrædelsen og anvendelsen af korrigerende foranstaltninger eller i løbet af proceduren ved manglende overholdelse eller certifikatindehaverens obstruktion af opklaringen af en overtrædelse og gennemførelsen af proceduren ved manglende overholdelse eller enhver manglende efterlevelse fra certifikatindehaverens side af anmodninger fra agenturet, Kommissionen eller en national luftfartsmyndighed i medfør af denne forordning

c)

at certifikatindehaveren handlede i god tro ved fortolkningen og opfyldelsen af certifikatindehaveres forpligtelser ved overholdelsen af forordning (EF) nr. 216/2008 eller gennemførelsesbestemmelser hertil, eller eventuelle beviser for forsætlig svig fra certifikatindehaverens side

d)

omsætningens størrelse relateret til sagen og certifikatindehaverens økonomiske kapacitet

e)

behovet for at vedtage foreløbige foranstaltninger eller hasteforanstaltninger

f)

gentagelsen, hyppigheden eller varigheden af den pågældende certifikat-indehavers overtrædelse

g)

tidligere sanktioner, herunder økonomiske sanktioner, som er pålagt samme certifikatindehaver.

3.   Ved fastsættelsen af bøder og tvangsbøder tager Kommissionen hensyn til eventuelle håndhævelsesforanstaltninger, der allerede er truffet vedrørende certifikat-indehaveren, på nationalt plan eller af agenturet på grundlag af de samme retlige forhold og kendsgerninger.

AFDELING 4

Manglende samarbejde

Artikel 16

Tvangsbøder for manglende samarbejde

1.   På agenturets anmodning eller på eget initiativ kan Kommissionen ved en afgørelse pålægge certifikatindehavere tvangsbøder i form af dagbøder på højst [0,5] % af certifikatindehaverens gennemsnitlige daglige indkomst eller omsætning i det foregående regnskabsår, hvis vedkommende forsætligt eller uagtsomt:

a)

undlader at efterkomme en undersøgelsesforanstaltning truffet i henhold til artikel 5, stk. 1

b)

som svar på en undersøgelsesforanstaltning i henhold til artikel 5 afgiver urigtige eller misvisende oplysninger

c)

ikke efterkommer en anmodning om oplysninger i henhold til artikel 11

d)

som svar på en anmodning om oplysninger i henhold til artikel 11 afgiver urigtige eller misvisende oplysninger.

Der kan pålægges tvangsbøder i en periode, der regnes fra datoen for underretningen om denne afgørelse, til certifikatindehaveren begynder at samarbejde.

2.   I stk. 1 forstås ved "det foregående regnskabsår" det regnskabsår, der går forud for datoen for den i stk. 1 nævnte afgørelse.

Artikel 17

Procedure

Når Kommissionen agter at vedtage en afgørelse som omhandlet i artikel 16, stk. 1, underretter den først skriftligt certifikatindehaveren, idet den fastsætter en frist, inden for hvilken certifikatindehaveren kan fremsætte sine skriftlige bemærkninger for Kommissionen.

Kommissionen er ikke forpligtet til at tage hensyn til skriftlige bemærkninger, der modtages efter fristens udløb.

Artikel 18

Komplementære procedurer

Med henblik på at indlede og gennemføre proceduren ved manglende overholdelse, tager Kommissionen og agenturet hensyn til:

a)

enhver procedure ved manglende overholdelse, som allerede er indledt eller afsluttet af en medlemsstat eller et tredjeland mod samme certifikatindehaver på grundlag af de samme retlige forhold og kendsgerninger, og

b)

enhver procedure indledt af agenturet i medfør af forordning (EF) nr. 216/2008 mod samme certifikatindehaver og på grundlag af de samme retlige forhold og kendsgerninger med henblik på at ændre, begrænse, inddrage eller tilbagekalde det relevante certifikat.

AFDELING 5

Artikel 19

Inddrivelse af bøder og tvangsbøder

Kommissionen foretager inddrivelsen af bøder og tvangsbøder ved at etablere en indtægtsordre og udstede en debetnota stilet til certifikatindehaveren efter Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (4) og i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 (5).

KAPITEL III

AKTINDSIGT, ADVOKATBISTAND, FORTROLIGHED OG FRISTER

AFDELING 1

Forsvarets rettigheder

Artikel 20

Aktindsigt

1.   Efter at være blevet underrettet i henhold til artikel 4 har certifikatindehaveren efter anmodning ret til indsigt i dokumenter og andet materiale, som Kommissionen og agenturet har samlet som beviser for en påstået overtrædelse.

2.   Dokumenter, der opnås ved aktindsigt, må kun anvendes med henblik på retssager eller administrative procedurer i forbindelse med anvendelsen af denne forordning.

Artikel 21

Advokatbistand

Certifikatindehaveren har ret til advokatbistand i forbindelse med proceduren ved manglende overholdelse.

Artikel 22

Tavshedspligt, fortrolighed og ret til ikke at udtale sig

1.   Uden at dette i øvrigt berører udvekslingen og anvendelsen af oplysninger i henhold til artikel 5, stk. 3, og artikel 11, stk. 1 gennemføres en procedure ved manglende overholdelse i overensstemmelse med principperne om fortrolighed og tavshedspligt.

Kommissionen, agenturet og de nationale luftfartsmyndigheder, når de er inddraget i medfør af artikel 5, stk. 3, og artikel 11, stk. 1, samt deres embedsmænd og øvrige ansatte under deres tilsyn må ikke videregive oplysninger, som er opnået eller udvekslet i medfør af denne forordning og ej heller videregive oplysninger, som er undergivet fortroligheds- og tavshedspligt.

2.   Uden at det berører adgangsretten til sagsakterne, har certifikatindehaveren ikke adgang til forretningshemmeligheder, fortrolige oplysninger eller interne dokumenter i Kommissionens eller agenturets besiddelse.

3.   Enhver, der afgiver bemærkninger eller oplysninger i henhold til denne forordning, skal klart angive, hvilket materiale der i givet fald betragtes som fortroligt, og begrunde dette samt levere en særskilt ikke-fortrolig version heraf inden den af Kommissionen eller agenturet fastsatte dato. I mangel af en sådan angivelse kan Kommissionen antage, at de forelagte bemærkninger eller oplysninger ikke indeholder fortrolige oplysninger.

4.   En certifikatindehaver har ret til ikke at udtale sig i situationer, såfremt de ellers tvinges til at afgive svar, som kan indebærer en tilståelse af, at de er impliceret i en overtrædelse.

AFDELING 2

Frister

Artikel 23

Anvendelse af frister

1.   Fristerne i denne forordning løber fra dagen efter modtagelsen af den pågældende meddelelse eller afleveringen heraf på modtagerens adresse.

Når certifikatindehaveren er forpligtet til at fremsætte bemærkninger eller oplysninger inden for en frist, skal det være tilstrækkeligt, at de er afsendt med anbefalet post inden udløbet af fristen.

2.   Når en frist udløber på en lørdag, en søndag eller en helligdag, forlænges den til slutningen af den følgende arbejdsdag.

3.   Ved fastsættelsen af fristerne i denne forordning tager Kommissionen og agenturet, alt efter tilfældet, hensyn til, hvor megen tid der er nødvendig for at udarbejde indlægget, og hvor meget sagen haster.

4.   Fristerne kan eventuelt forlænges, hvis der fremsættes en begrundet anmodning herom inden udløbet af den oprindelige frist.

Artikel 24

Forældelsesfrister for pålæggelse af bøder og tvangsbøder

1.   Kommissionens ret til at vedtage en afgørelse om at pålægge bøder og tvangsbøder i henhold til artikel 13 udløber efter fem år.

I henseende til tvangsbøderne i artikel 16 udløber Kommissionens ret til at vedtage en afgørelse om pålæggelse af en sådan sanktion efter tre år.

Forældelsesfristen regnes fra den dag, hvor overtrædelsen er begået. Ved vedvarende eller gentagne overtrædelser regnes fristen dog først fra den dag, hvor overtrædelsen er ophørt.

2.   Når Kommissionen eller agenturet træffer foranstaltninger med henblik på en efterforskning eller en procedure ved manglende overholdelse, afbrydes de i stk. 1 fastsatte forældelsesfrister. Forældelsesfristen afbrydes med virkning fra den dag, hvor det pågældende skridt meddeles certifikatindehaveren.

3.   Efter hver afbrydelse begynder forældelsesfristen forfra. Forældelsesfristen må dog ikke overstige en periode svarende til to gange den oprindelige forældelsesfrist, medmindre forældelsen er stillet i bero i henhold til stk. 4. I dette tilfælde forlænges forældelsesfristen med den periode, hvori forældelsen er stillet i bero.

4.   Forældelsen for pålæggelse af tvangsbøder stilles i bero, så længe en sag om Kommissionens afgørelse verserer for EU-Domstolen.

Artikel 25

Forældelsesfrister for opkrævning af bøder og tvangsbøder

1.   Retten til at indlede en inddrivelsesprocedure udløber et år efter, at afgørelsen i medfør af artikel 13 eller artikel 16 er blevet endelig.

2.   Forældelsesfristen for inddrivelse af bøder og tvangsbøder afbrydes ved ethvert skridt, der tages af Kommissionen eller af en medlemsstat på Kommissionens anmodning, med henblik på tvangsinddrivelse af bøder eller tvangsbøder.

3.   Efter hver afbrydelse begynder forældelsesfristen forfra.

4.   Forældelsesfristen for inddrivelse af bøder og tvangsbøder stilles i bero, så længe:

a)

der indrømmes en betalingsordning

b)

tvangsfuldbyrdelsen er stillet i bero i henhold til Den Europæiske Unions Domstols afgørelse.

KAPITEL IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 26

Anvendelsesområde

For overtrædelser, der begyndte inden denne forordning trådte i kraft, skal forordningen finde anvendelse på den del af overtrædelsen, der finder sted efter datoen for ikrafttrædelse.

Artikel 27

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 79 af 13.3.2008, s. 1.

(2)  EUT L 295 af 12.11.2010, s. 35.

(3)  EUT L 167 af 4.7.2003, s. 23.

(4)  EUT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(5)  EUT L 357 af 31.12.2002, s. 1.


Top