EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0644

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 644/2012 af 16. juli 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater, for så vidt angår Rusland EØS-relevant tekst

OJ L 187, 17.7.2012, p. 18–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 89 - 96

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/644/oj

17.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 187/18


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 644/2012

af 16. juli 2012

om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater, for så vidt angår Rusland

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2004/68/EF af 26. april 2004 om dyresundhedsbestemmelser for import til og transit gennem Fællesskabet af visse levende hovdyr, om ændring af direktiv 90/426/EØF og 92/65/EØF og om ophævelse af direktiv 72/462/EØF (1), særlig artikel 3, stk. 1, første og andet afsnit, artikel 6, stk. 1, første afsnit, artikel 7, litra e), artikel 8, litra d), og artikel 13, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 2004/68/EF er der fastsat dyresundhedsbetingelser for transit gennem Unionen af levende hovdyr. Direktivet foreskriver, at der kan fastsættes særlige bestemmelser, herunder standardveterinærcertifikater, for transit gennem Unionen af levende hovdyr fra godkendte tredjelande, forudsat at dyrene er i transit gennem Unionens område under toldvæsenets godkendelse og under tilsyn af en embedsdyrlæge via godkendte grænsekontrolsteder og uden andre stop på Unionens område end dem, der er nødvendige af hensyn til dyrevelfærden.

(2)

Ved forordning (EU) nr. 206/2010 (2) er der fastsat krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater ved indførsel til Unionen af visse sendinger af levende dyr, herunder hovdyr. I bilag I til samme forordning er der fastlagt en liste over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, hvorfra sådanne sendinger kan indføres til Unionen, samt standardveterinærcertifikater, der skal ledsage sendingerne.

(3)

Efter en anmodning fra Rusland om tilladelse til transit af levende kvæg til avl og levebrug fra Kaliningrad (Kaliningradskaya oblast) gennem Litauen gennemførte Kommissionen en inspektion i Kaliningrad. Den konkluderede, at dyresundhedssituationen i dette område tilsyneladende er god. På dette grundlag bør indførsel til Unionen af sendinger af sådanne dyr udelukkende med henblik på transit fra Kaliningrad til andre dele af Rusland gennem Litauen ved hjælp af vejkøretøjer være tilladt.

(4)

Litauen kan desuden sikre gennemførelsen af de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, i Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (3), for dyr fra Kaliningrad, der på grund af eksterne forhold ikke kan fuldføre transitten uden aflæsning.

(5)

Rusland har også bekræftet sin aftale med Belarus i henhold til toldunionen, der omfatter både lande, og som indebærer, at de to lande anvender de samme veterinære og sundhedsmæssige standardkrav vedrørende import.

(6)

Forordning (EU) nr. 206/2010 bør derfor ændres for at give mulighed for transit af levende kvæg til avl og levebrug fra Kaliningrad. Listen over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel til Unionen af visse dyr, i del 1 i bilag I til forordning (EU) nr. 206/2010 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Det er også nødvendigt at fastlægge et standardveterinærcertifikat for transit af disse dyr. Der bør i overensstemmelse hermed indsættes et "BOV-X-TRANSIT-RU"-standardveterinærcertifikat i del 2 i bilag I til forordning (EU) nr. 206/2010.

(8)

Forordning (EU) nr. 206/2010 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende indsættes som artikel 12a:

"Artikel 12a

Dispensation for transit af visse sendinger af levende kvæg til avl og levebrug gennem Litauen

1.   Transit ad vej gennem Litauen af sendinger af levende kvæg til avl og levebrug, der kommer fra det russiske område Kaliningrad og sendes til et bestemmelsessted uden for EU, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Dyrene føres ind i Litauen på grænsekontrolstedet ved Kybartain-vejen og forlader Litauen på grænsekontrolstedet i Medininkai.

b)

Dyrene transporteres i containere på vejgående køretøjer, der er plomberet med en plombering med løbenummer på grænsekontrolstedet, hvor sendingen føres ind i EU, ved Kybartai-vejen, af Litauens kompetente myndigheds veterinærtjeneste.

c)

De dokumenter, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, tredje led, i Rådets direktiv 91/496/EØF, herunder det behørigt udfyldte veterinærcertifikat, som er i overensstemmelse med standardveterinærcertifikat "BOV-X-TRANSIT-RU", der er fastsat i del 2 i bilag I til denne forordning, og som ledsager dyrene fra grænsekontrolstedet ved Kybartai-vejen til grænsekontrolstedet i Medininkai, er på hver side stemplet med "KUN TIL TRANSIT FRA DET RUSSISKE OMRÅDE KALININGRAD VIA LITAUEN" af den kompetente myndigheds embedsdyrlæge på grænsekontrolstedet ved Kybartai-vejen.

d)

De krav, der er fastsat i artikel 9 i Rådets direktiv 91/496/EF, er opfyldt.

e)

Det er i det fælles veterinærdokument til brug ved import som omhandlet i artikel 1, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 282/2004 (4), underskrevet af embedsdyrlægen på grænsekontrolstedet ved Kybartai-vejen, attesteret, at sendingen kan godkendes til transit gennem Litauen.

f)

Dyrene ledsages af et sundhedscertifikat, der muliggør uhindret adgang til Belarus, og et veterinærcertifikat udstedt for dyrenes bestemmelsessted i Rusland.

2.   Sendingen må ikke aflæsses i EU, og den skal transporteres direkte til udgangsgrænsekontrolstedet i Medininkai.

Embedsdyrlægen på grænsekontrolstedet i Medininkai udfylder del 3 i det fælles veterinærdokument til brug ved import, efter at udgangskontrollen af sendingen har bekræftet, at sendingen er identisk med den, der blev ført ind i Litauen på grænsekontrolstedet ved "Kybartai-vejen".

3.   I tilfælde af uregelmæssigheder eller en nødsituation under transitten gennemfører transitmedlemsstaten de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 8, stk. 1, litra b), andet led, i direktiv 90/425/EØF (5), i det omfang det er nødvendigt.

4.   Den kompetente myndighed i Litauen kontrollerer regelmæssigt, at der er overensstemmelse mellem antallet af sendinger, der henholdsvis føres ind på og forlader EU's område.

2)

Bilag I ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. juli 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT 139 af 30.4.2004, s. 321.

(2)  EUT L 73 af 20.3.2010, s. 1.

(3)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(4)  EUT L 49 af 19.2.2004, s. 11.

(5)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29."


BILAG

I bilag I til forordning (EU) nr. 206/2010 foretages følgende ændringer:

1)

Del 1 og 2 affattes således:

"DEL 1

Liste over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf  (1)

Tredjelandets ISO-kode og navn

Områdekode

Beskrivelse af tredjelandet, tredjelandsområdet eller delen heraf

Veterinærcertifikat

Særlige betingelser

Standardcertifikat

SG

1

2

3

4

5

6

CA – Canada

CA-0

Hele landet

POR-X

 

IVb

IX

V

CA-1

Hele landet undtagen regionen Okanagan Valley i British Columbia beskrevet som følger:

fra et punkt på grænsen mellem Canada og USA beliggende 120° 15’ V længde, 49° N bredde

mod nord til et punkt beliggende 119° 35’ V, 50° 30’ N

mod nordøst til et punkt beliggende 119° V, 50° 45’ N

mod syd til et punkt på grænsen mellem Canada og USA beliggende 118° 15’ V, 49° N

BOV-X, OVI-X, OVI-Y RUM (2)

A

CH – Schweiz

CH-0

Hele landet

 (3)

 

 

CL – Chile

CL-0

Hele landet

BOV-X,OVI-X, RUM

 

 

POR-X, SUI

B

GL – Grønland

GL-0

Hele landet

OVI-X, RUM

 

V

HR – Kroatien

HR-0

Hele landet

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

IS – Island

IS-0

Hele landet

BOV-X, BOV-Y RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

POR-X, POR-Y

B

ME – Montenegro

ME-0

Hele landet

 

 

I

MK – Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (4)

MK-0

Hele landet

 

 

I

NZ – New Zealand

NZ-0

Hele landet

BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y OVI-X, OVI-Y

 

III

V

PM – Saint-Pierre og Miquelon

PM-0

Hele landet

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y CAM

 

 

RS – Serbien (5)

RS-0

Hele landet

 

 

I

RU – Rusland

RU-0

Hele landet

 

 

 

RU-1

Hele landet undtagen Kaliningrad

 

 

 

RU-2

Kaliningrad

BOV-X-TRANSIT-RU

 

X

Særlige betingelser (se fodnoterne i de enkelte certifikater):

"I"

:

I forbindelse med transit gennem et tredjelands område af levende dyr til omgående slagtning eller levende kvæg til opfedning, som er afsendt fra en medlemsstat og er bestemt til en anden medlemsstat, og som transporteres i lastvogne plomberet med plombe med løbenummer.

Plombens nummer skal angives i det sundhedscertifikat, der er udstedt i overensstemmelse med standardcertifikatet i bilag F til direktiv 64/432/EØF  (6), når der er tale om levende kvæg til slagtning og opfedning, og i overensstemmelse med standardcertifikat I i bilag E til direktiv 91/68/EØF  (7), når der er tale om får og geder til slagtning.

Plomben skal desuden være intakt ved ankomsten til det udpegede grænsekontrolsted, hvor sendingen føres ind i EU, ligesom plombens nummer skal registreres i EU's integrerede veterinærinformationssystem (Traces).

Certifikatet skal, inden sendingen kommer i transit i et eller flere tredjelande, stemples ved udgangsstedet i EU af den kompetente veterinærmyndighed, idet følgende angives "KUN TIL TRANSIT MELLEM FORSKELLIGE DELE AF EU GENNEM DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN/MONTENEGRO/SERBIEN (8)  (9)".

Kvæg til opfedning skal transporteres direkte til den bestemmelsesbedrift, der er udpeget af den kompetente veterinærmyndighed på bestemmelsesstedet. De pågældende dyr må ikke flyttes fra den udpegede bedrift, bortset fra til omgående slagtning.

"II"

:

Område, der har status som officielt tuberkulosefrit med henblik på eksport til EU af levende dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat BOV-X.

"III"

:

Område, der har status som officielt brucellosefrit med henblik på eksport til EU af levende dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat BOV-X.

"IVa"

:

Område, der har status som officielt frit for enzootisk kvægleukose med henblik på eksport til EU af levende dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat BOV-X.

"IVb"

:

Område med besætninger, der er officielt frie for enzootisk kvægleukose, og som opfylder kravene i bilag D til direktiv 64/432/EØF med henblik på eksport til EU af levende dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat BOV–X.

"V"

:

Område, der har status som officielt brucellosefrit med henblik på eksport til EU af levende dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat OVI-X.

"VI"

:

Geografiske restriktioner.

"VII"

:

Område, der har status som officielt tuberkulosefrit med henblik på eksport til EU af levende dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat RUM.

"VIII"

:

Område, der har status som officielt brucellosefrit med henblik på eksport til EU af levende dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat RUM.

"IX"

:

Område, der har status som officielt frit for Aujeszkys sygdom med henblik på eksport til EU af levende dyr, for hvilke der er udstedt et standardcertifikat POR-X.

"X"

:

Kun til transit gennem Litauen af kvæg til avl og/eller levebrug fra Kaliningrad til andre dele af Rusland.

DEL 2

Standardveterinærcertifikater

Standardcertifikater:

"BOV-X"

:

Standardveterinærcertifikat for tamkvæg (bl.a. Bubalus- og Bison-arter og krydsninger deraf) til avl og/eller levebrug efter import.

"BOV-Y"

:

Standardveterinærcertifikat for tamkvæg (bl.a. Bubalus- og Bison-arter og krydsninger deraf) til omgående slagtning efter import.

"BOV-X-TRANSIT-RU"

:

Standardveterinærcertifikat for tamkvæg (bl.a. Bubalus- og Bison-arter og krydsninger deraf) til transit fra Kaliningrad til andre dele af Rusland via Litauen.

"OVI-X"

:

Standardveterinærcertifikat for tamfår (Ovis aries) og tamgeder (Capra hircus) til avl og/eller levebrug efter import.

"OVI-Y"

:

Standardveterinærcertifikat for tamfår (Ovis aries) og tamgeder (Capra hircus) til omgående slagtning efter import.

"POR-X"

:

Standardveterinærcertifikat for tamsvin (Sus scrofa) til avl og/eller levebrug efter import.

"POR-Y"

:

Standardveterinærcertifikat for tamsvin (Sus scrofa) til omgående slagtning efter import.

"RUM"

:

Standardveterinærcertifikat for dyr af Artiodactyla-ordenen (undtagen kvæg (bl.a. Bubalus- og Bison-arter og krydsninger deraf), Ovis aries, Capra hircus, Suidae og Tayassuidae) og dyr af familierne Rhinocerotidae og Elephantidae.

"SUI"

:

Standardveterinærcertifikat for ikke domesticerede dyr af familierne Suidae, Tayassuidae og Tapiridae.

"CAM"

:

Standardveterinærcertifikat for særlig erklæring vedrørende dyr, som importeres fra Saint-Pierre og Miquelon på de betingelser, der er fastsat i del 7 i bilag I.

SG (Supplerende garantier):

"A"

:

Garanti for, at dyr, for hvilke der er udstedt et standardveterinærcertifikat BOV-X (punkt II.2.8 B), OVI-X (punkt II.2.6 D) eller RUM (punkt II.2.6), er blevet undersøgt for bluetongue og epizootisk hæmorrhagi.

"B"

:

Garanti for, at dyr, for hvilke der er udstedt standardveterinærcertifikat POR-X (punkt II.2.4 B) eller SUI (punkt II.2.4 B), er blevet undersøgt for smitsomt blæreudslæt hos svin og klassisk svinepest.

"C"

:

Garanti for, at dyr, for hvilke der er udstedt et standardveterinærcertifikat POR-X (punkt II.2.4 C) eller SUI (punkt II.2.4 C), er blevet undersøgt for brucellose."

2)

Følgende standardveterinærcertifikat indsættes mellem standardveterinærcertifikaterne "BOV-Y" og "OVI-X":

Image

Image

Image


(1)  Jf. dog eventuelle særlige certifikatkrav fastsat ved relevante aftaler mellem EU og tredjelande.

(2)  Kun for andre levende dyr end dyr af hjortefamilien.

(3)  Certifikater i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (EFT L 114 af 30.4.2002. s. 132).

(4)  Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien: Landets endelige nomenklatur vil blive fastsat efter afslutningen af de igangværende forhandlinger i FN herom.

(5)  Ekskl. Kosovo, jf. FN 's Sikkerhedsråds resolution nr. 1244/99.

(6)  EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64.

(7)  EFT L 46 af 19.2.1991, s. 19.

(8)  Det ikke relevante overstreges.

(9)  Serbien, ekskl. Kosovo, jf. FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1244/99.


Top