EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0610

Kommissionens forordning (EU) nr. 610/2012 af 9. juli 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 124/2009 af 10. februar 2009 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for tilstedeværelsen af coccidiostatika eller histomonostatika i fødevarer som følge af uundgåeligt overslæb af disse stoffer til foder, som de ikke er beregnet til EØS-relevant tekst

OJ L 178, 10.7.2012, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 275 - 277

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/610/oj

10.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 178/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 610/2012

af 9. juli 2012

om ændring af forordning (EF) nr. 124/2009 af 10. februar 2009 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for tilstedeværelsen af coccidiostatika eller histomonostatika i fødevarer som følge af uundgåeligt overslæb af disse stoffer til foder, som de ikke er beregnet til

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler (1), særlig artikel 2, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved Kommissionens forordning (EF) nr. 124/2009 af 10. februar 2009 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for tilstedeværelsen af coccidiostatika eller histomonostatika i fødevarer som følge af uundgåeligt overslæb af disse stoffer til foder, som de ikke er beregnet til (2), fastsat maksimalgrænseværdier for visse coccidiostatika og histomonostatika i fødevarer for at sikre, at det indre marked fungerer korrekt, og for at beskytte folkesundheden.

(2)

Maksimalgrænseværdierne bør løbende tilpasses under hensyntagen til udviklingen i den videnskabelige og tekniske viden og til de ændringer af maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer, der er fastsat for den pågældende specifikke fødevare inden for rammerne af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 470/2009 af 6. maj 2009 om fællesskabsprocedurer for fastsættelse af grænseværdier for restkoncentrationer af farmakologisk virksomme stoffer i animalske fødevarer (3) eller inden for rammerne af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (4).

(3)

Der er inden for rammerne af forordning (EF) nr. 470/2009 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af lasalocidnatrium i animalske fødevarer fra kvæg ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 86/2012 af 1. februar 2012 om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer, for så vidt angår stoffet lasalocid (5). Det er derfor nødvendigt at ændre bestemmelserne vedrørende lasalocidnatrium.

(4)

Der er i forbindelse med særlige undersøgelser fremkommet nye tekniske data om omfanget af overslæb af maduramicin fra foder til æg fra æglæggende høner. Undersøgelserne viser, at foder, der indeholder maduramicin som følge af krydskontaminering, men dog under maksimalgrænseværdien, og som gives til æglæggende høner, medfører et højere indhold af maduramicin i æg end den maksimalgrænseværdi, der for øjeblikket er gældende. I henhold til konklusionerne i EFSA's udtalelse om krydskontaminering med maduramicin af foder, hvortil stoffet ikke er beregnet (6), og den videnskabelige udtalelse om sikkerheden og effektiviteten ved maduramicinammonium til slagtekyllinger (7) betyder det højere indhold af disse stoffer ikke nogen nævneværdig sundhedsrisiko for forbrugerne. Bestemmelserne vedrørende maduramicin bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Betingelserne for godkendelse af nicarbazin og diclazuril som fodertilsætningsstoffer blev ændret ved henholdsvis Kommissionens forordning (EU) nr. 875/2010 af 5. oktober 2010 om godkendelse af et fodertilsætningsstof for en periode på ti år (8) og Kommissionens forordning (EU) nr. 169/2011 af 23. februar 2011 om godkendelse af diclazuril som tilsætningsstof til foder til perlehøns (9). Den nye viden kræver, at der foretages betydelige ændringer af maksimalgrænseværdierne for nicarbazin og mindre ændringer for diclazuril i bilaget til forordning (EF) nr. 124/2009. I henhold til konklusionerne i EFSA's udtalelse om krydskontaminering med nicarbazin af foder, hvortil stoffet ikke er beregnet (10), og den videnskabelige udtalelse om sikkerheden og effektiviteten ved nicarbazin til slagtekyllinger (11) betyder de foreslåede maksimalgrænseværdier for nicarbazin i fødevarer som følge af uundgåeligt overslæb til foder, hvortil stoffet ikke er beregnet, ikke nogen nævneværdig sundhedsrisiko for forbrugerne. Bestemmelserne vedrørende diclazuril og nicarbazin bør derfor ændres.

(6)

Forordning (EF) nr. 124/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 124/2009 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 37 af 13.2.1993, s. 1.

(2)  EUT L 40 af 11.2.2009, s. 7.

(3)  EUT L 152 af 16.6.2009, s. 11.

(4)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(5)  EUT L 30 af 2.2.2012, s. 6.

(6)  Udtalelse afgivet efter anmodning fra Kommissionen af Ekspertpanelet for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden om krydskontaminering med det godkendte fodertilsætningsstof maduramicin af foder, hvortil det ikke er beregnet, EFSA Journal (2008) 594, 1-30. Tilgængelig online: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/594.pdf

(7)  EFSA's Ekspertpanel for Tilsætningsstoffer og Produkter eller Stoffer, der Anvendes i Foder, videnskabelig udtalelse om sikkerheden og effektiviteten ved Cygro® 10G (α-maduramicinammonium) til slagtekyllinger. EFSA Journal 2011, 9(1):1952. [2 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.1952. Tilgængelig online: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(8)  EUT L 263 af 6.10.2010, s. 4.

(9)  EUT L 49 af 24.2.2011, s. 6.

(10)  Udtalelse afgivet efter anmodning fra Kommissionen af Ekspertpanelet for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden om krydskontaminering med det godkendte fodertilsætningsstof nicarbazin af foder, hvortil det ikke er beregnet, EFSA Journal (2008) 690, 1-34. Tilgængelig online: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/690.pdf

(11)  EFSA's Ekspertpanel for Tilsætningsstoffer og Produkter eller Stoffer, der Anvendes i Foder, videnskabelig udtalelse om sikkerheden og effektiviteten ved Koffogran (nicarbazin) som fodertilsætningsstof til slagtekyllinger. EFSA Journal 2010; 8(3):1551. [40 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1551. Tilgængelig online: www.efsa.europa.eu


BILAG

I bilaget til forordning (EF) nr. 124/2009 foretages følgende ændringer:

1)

Række 1 vedrørende lasalocidnatrium affattes således:

"1.

Lasalocidnatrium

Fødevarer af animalsk oprindelse fra andre dyrearter end fjerkræ og kvæg:

 

mælk

1

lever

50

nyre

20

andre fødevarer

5"

2)

Række 6 vedrørende maduramicin affattes således:

"6.

Maduramicin

Fødevarer af animalsk oprindelse fra andre dyrearter end slagtekyllinger og kalkuner:

 

æg

12

andre fødevarer

2"

3)

Række 10 vedrørende nicarbazin affattes således:

"10.

Nicarbazin

(reststof: 4,4'-dinitrocarbanilid (DNC))

Fødevarer af animalsk oprindelse fra andre dyrearter end slagtekyllinger:

 

æg

300

mælk

5

lever

300

nyre

100

andre fødevarer

50"

4)

Række 11 vedrørende diclazuril affattes således:

"11.

Diclazuril

Fødevarer af animalsk oprindelse fra andre dyrearter end slagtekyllinger, slagtekalkuner, perlehøns, slagte- og avlskaniner, drøvtyggere og svin:

 

æg

2

lever og nyre

40

andre fødevarer

5"


Top