EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0608

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 608/2012 af 6. juli 2012 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstofferne denathoniumbenzoat, methylnonylketon og planteolier/olie fra grøn mynte EØS-relevant tekst

OJ L 177, 7.7.2012, p. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 175 - 178

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/608/oj

7.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 177/19


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 608/2012

af 6. juli 2012

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstofferne denathoniumbenzoat, methylnonylketon og planteolier/olie fra grøn mynte

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 13, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aktivstofferne denathoniumbenzoat, methylnonylketon og planteolier/olie fra grøn mynte blev optaget i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (2) ved Kommissionens direktiv 2008/127/EF (3) i overensstemmelse med proceduren i artikel 24b i Kommissionens forordning (EF) nr. 2229/2004 af 3. december 2004 om de nærmere bestemmelser for iværksættelsen af fjerde fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF (4). Efter at direktiv 91/414/EØF blev erstattet af forordning (EF) nr. 1107/2009, betragtes disse stoffer som godkendt i henhold til nævnte forordning og opføres i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (5).

(2)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har i overensstemmelse med artikel 25a i forordning (EF) nr. 2229/2004 forelagt Kommissionen sine synspunkter vedrørende udkastene til reviderede vurderingsrapporter om denathoniumbenzoat (6) og methylnonylketon (7) den 2. december 2011 og om planteolier/olie fra grøn mynte (8) den 16. december 2011. Udkastene til reviderede vurderingsrapporter og EFSA's synspunkter er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 1. juni 2012 med Kommissionens reviderede vurderingsrapporter om denathoniumbenzoat, methylnonylketon og planteolier/olie fra grøn mynte.

(3)

EFSA forelagde anmelderne sine synspunkter vedrørende denathoniumbenzoat, methylnonylketon og planteolier/olie fra grøn mynte, og Kommissionen opfordrede dem til at fremsætte bemærkninger til de reviderede vurderingsrapporter.

(4)

Det bekræftes, at aktivstofferne denathoniumbenzoat, methylnonylketon og planteolier/olie fra grøn mynte betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(5)

Det er i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 6, og på grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden nødvendigt at ændre godkendelsesbetingelserne for denathoniumbenzoat, methylnonylketon og planteolier/olie fra grøn mynte. Der bør navnlig indhentes yderligere bekræftende oplysninger om methylnonylketon. Anvendelsen af planteolier/olie fra grøn mynte bør begrænses til efterhøstbehandling af kartofler.

(6)

Før anvendelsen af denne forordning bør medlemsstaterne, anmelderne og indehaverne af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler have en rimelig frist til at opfylde de krav, som ændringen af godkendelsesbetingelserne medfører.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. november 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juli 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(3)  EUT L 344 af 20.12.2008, s. 89.

(4)  EUT L 379 af 24.12.2004, s. 13.

(5)  EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1.

(6)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance denatonium benzoate, EFSA Journal 2012;10(1):2483. Foreligger online: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(7)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance methyl nonyl ketone, EFSA Journal 2012;10(1):2495. Foreligger online: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.

(8)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance plant oils/spearmint oil, EFSA Journal 2012;10(1):2541.Available online: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


BILAG

I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 foretages følgende ændringer:

1)

Række 226 vedrørende aktivstoffet denathoniumbenzoat affattes således:

Nummer

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (1)

Godkendelsesdato

Udløbsdato for stoffets godkendelse

Særlige bestemmelser

"226

Denathoniumbenzoat

CAS-nr.: 3734-33-6

CIPAC-nr.: 845

Benzyldiethyl[[2,6-xylylcarbamoyl]methyl]ammoniumbenzoat

≥ 975g/kg

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som repellent.

DEL B

Medlemsstaterne skal ved vurderingen af ansøgninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder denathoniumbenzoat, til andre anvendelsesformål end til børstning med automatisk rulleudstyr inden for skovbrug være særligt opmærksomme på kriterierne i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1107/2009, ligesom de skal sikre, at de nødvendige data og oplysninger er fremlagt, inden en sådan godkendelse gives.

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om denathoniumbenzoat (SANCO/2607/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 1. juni 2012.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på beskyttelsen af operatørerne. De godkendte anvendelsesbetingelser skal foreskrive anvendelse af personlige værnemidler.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant."

2)

Række 238 vedrørende aktivstoffet methylnonylketon affattes således:

Nummer

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (2)

Godkendelsesdato

Udløbsdato for stoffets godkendelse

Særlige bestemmelser

"238

Methylnonylketon

CAS-nr.: 112-12-9

CIPAC-nr.: 846

Undecan-2-on

≥ 975g/kg

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som repellent.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om methylnonylketon (SANCO/2619/2008), særligtillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 1. juni 2012.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant. Kontakt med fødevarer og foderprodukter skal undgås.

Anmelderen fremlægger bekræftende oplysninger om:

a)

specifikationen af det materiale, der er testet i toksikologiske undersøgelser af pattedyr og økotoksikologiske undersøgelser

b)

specifikationen med data vedrørende partiet og validerede analysemetoder

c)

en passende vurdering af skæbne og adfærd for så vidt angår methylnonylketon og potentielle omdannelsesprodukter i miljøet

d)

risikoen for organismer, der lever i vand og jord.

Ansøgeren forelægger Kommissionen, medlemsstaterne og EFSA de oplysninger, der er angivet i punkt a) og b), senest den 30. april 2013 og de oplysninger, der er angivet i punkt c) og d), senest den 31. december 2015."

3)

Række 243 vedrørende aktivstoffet planteolier/olie af grøn mynte affattes således:

Nummer

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (3)

Godkendelsesdato

Udløbsdato for stoffets godkendelse

Særlige bestemmelser

"243

Planteolier/olie af grøn mynte

CAS-nr.: 8008-79-5

CIPAC-nr.: 908

Olie af grøn mynte

≥ 550 g/kg som R-carvon

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som plantevækstregulerende middel til efterhøstbehandling af kartofler.

Medlemsstaterne sikrer, at det i godkendelserne fastsættes, at varm tågesprøjtning kun må finde sted i specialiserede lagre med anvendelse af den bedste tilgængelige teknik for at undgå, at midlet slippes ud i miljøet (sprøjtetåge) under oplagring, transport, bortskaffelse af affald og anvendelse.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den ændrede reviderede vurderingsrapport om planteolier/olie fra grøn mynte (SANCO/2624/2008), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 1. juni 2012.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant."


(1)  Yderligere oplysninger om aktivstoffets identitet og specifikation fremgår af den reviderede vurderingsrapport.

(2)  Yderligere oplysninger om aktivstoffets identitet og specifikation fremgår af den reviderede vurderingsrapport.

(3)  Yderligere oplysninger om aktivstoffets identitet og specifikation fremgår af den reviderede vurderingsrapport.


Top