EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0571

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 571/2012 af 28. juni 2012 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstofferne aluminiumsilicat, hydrolyserede proteiner og 1,4-diaminobutan (putrescin) EØS-relevant tekst

OJ L 169, 29.6.2012, p. 46–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 059 P. 265 - 268

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/571/oj

29.6.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/46


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 571/2012

af 28. juni 2012

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstofferne aluminiumsilicat, hydrolyserede proteiner og 1,4-diaminobutan (putrescin)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 13, stk. 2, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aktivstofferne aluminiumsilicat, hydrolyserede proteiner og 1,4-diaminobutan (putrescin) blev optaget i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF (2) ved Kommissionens direktiv 2008/127/EF (3) i overensstemmelse med proceduren i artikel 24b i Kommissionens forordning (EF) nr. 2229/2004 af 3. december 2004 om de nærmere bestemmelser for iværksættelsen af fjerde fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF (4). Efter at direktiv 91/414/EØF blev erstattet af forordning (EF) nr. 1107/2009, betragtes disse stoffer som godkendt i henhold til nævnte forordning og opføres i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (5).

(2)

Den 16. december 2011 forelagde Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) i overensstemmelse med artikel 25a i forordning (EF) nr. 2229/2004 Kommissionen sine synspunkter vedrørende udkastene til vurderingsrapporter om aluminiumsilicat (6), hydrolyserede proteiner (7) og 1,4-diaminobutan (putrescin) (8). Udkastene til vurderingsrapporter og EFSA's synspunkter er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 1. juni 2012 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om aluminiumsilicat, hydrolyserede proteiner og 1,4-diaminobutan (putrescin).

(3)

EFSA meddelte sine synspunkter vedrørende aluminiumsilicat, hydrolyserede proteiner og 1,4-diaminobutan (putrescin) til anmelderne, og Kommissionen opfordrede dem til at fremsætte bemærkninger til vurderingsrapporterne.

(4)

Det bekræftes, at aktivstofferne aluminiumsilicat, hydrolyserede proteiner og 1,4-diaminobutan (putrescin) betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(5)

Det er i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1107/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 6, og på grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden nødvendigt at ændre godkendelsesbetingelserne for aluminiumsilicat, hydrolyserede proteiner og 1,4-diaminobutan (putrescin). Der bør navnlig indhentes yderligere bekræftende oplysninger om aluminiumsilicat og hydrolyserede proteiner. Samtidig bør der foretages visse tekniske tilpasninger, og især bør navnet på aktivstoffet "putrescin (1,4-diaminobutan)" ændres til "1,4-diaminobutan (putrescin)". Bilaget til forordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Før anvendelsen af denne forordning bør medlemsstaterne, anmelderne og indehaverne af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler have en rimelig frist til at opfylde de krav, som ændringen af godkendelsesbetingelserne medfører.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. november 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(3)  EUT L 344 af 20.12.2008, s. 89.

(4)  EUT L 379 af 24.12.2004, s. 13.

(5)  EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1.

(6)  "Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance aluminium silicate". EFSA Journal 2012; 10(1):2517. Foreligger online: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(7)  "Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance hydrolysed proteins". EFSA Journal 2012; 10(2):2545. Foreligger online: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(8)  "Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 1,4-diaminobutane (putrescine)". EFSA Journal 2012; 10(1):2516. Foreligger online: www.efsa.europa.eu/efsajournal.


BILAG

I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 foretages følgende ændringer:

1)

Række 220 vedrørende aktivstoffet aluminiumsilicat affattes således:

Nr.

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (1)

Godkendelsesdato

Udløbsdato for stoffets godkendelse

Særlige bestemmelser

»220

Aluminiumsilicat

CAS-nr.: 1332-58-7

CIPAC-nr.: 841

Foreligger ikke

Kemisk betegnelse: Aluminiumsilicat

≥ 999,8 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som repellent.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om aluminiumsilicat (SANCO/2603/08), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 1. juni 2012.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på risikoen for brugerne; anvendelsesbetingelserne skal omfatte anvendelse af personlige værnemidler og åndedrætsværn, hvis det er relevant.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater sikrer, at ansøgeren forelægger Kommissionen bekræftende oplysninger om:

a)

specifikationen af det tekniske materiale som kommercielt fremstillet, dokumenteret ved hjælp af tilstrækkelige analysedata

b)

relevansen af det testmateriale, der er anvendt i toksicitetsdossieret under hensyntagen til specifikationen af det tekniske materiale.

De berørte medlemsstater sikrer, at ansøgeren forelægger Kommissionen disse oplysninger senest den 1. maj 2013.«

2)

Række 234 vedrørende aktivstoffet hydrolyserede proteiner affattes således:

»Nr.

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (2)

Godkendelsesdato

Udløbsdato for stoffets godkendelse

Særlige bestemmelser

234

Hydrolyserede proteiner

CAS-nr.: ikke tildelt

CIPAC-nr.: 901

Foreligger ikke

Revideret vurderingsrapport (SANCO/2615/2008)

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som lokkemiddel. Hydrolyserede animalske proteiner skal være i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1069/2009 (3) og Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 (4).

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om hydrolyserede proteiner (SANCO/2615/08), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 1. juni 2012.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på brugernes og arbejdstagernes sikkerhed; anvendelsesbetingelserne skal omfatte anvendelse af personlige værnemidler, hvis det er relevant

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.

De berørte medlemsstater sikrer, at ansøgeren forelægger Kommissionen bekræftende oplysninger om:

a)

specifikationen af det tekniske materiale som kommercielt fremstillet, dokumenteret ved hjælp af tilstrækkelige analysedata

b)

risikoen for vandorganismer.

De berørte medlemsstater sikrer, at ansøgeren forelægger Kommissionen de oplysninger, der er anført i litra a), senest den 1. maj 2013 og de oplysninger, der er anført i litra b), senest den 1. november 2013.

3)

Række 245 vedrørende aktivstoffet 1,4-diaminobutan (putrescin) affattes således:

Nr.

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed (5)

Godkendelsesdato

Udløbsdato for stoffets godkendelse

Særlige bestemmelser

»245

1,4-diaminobutan (putrescin)

CAS-nr.: 110-60-1

CIPAC-nr.: 854

Butan-1,4-diamin

≥ 990 g/kg

1. september 2009

31. august 2019

DEL A

Må kun tillades anvendt som lokkemiddel.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om 1,4-diaminobutan (putrescin) (SANCO/2626/08), særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 1. juni 2012.

Anvendelsesbetingelserne skal omfatte risikobegrænsende foranstaltninger, hvis det er relevant.«


(1)  Yderligere oplysninger om aktivstoffernes identitet og specifikationer fremgår af de reviderede vurderingsrapporter.

(2)  Yderligere oplysninger om aktivstoffernes identitet og specifikationer fremgår af de reviderede vurderingsrapporter.

(3)  EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1.

(4)  EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1

(5)  Yderligere oplysninger om aktivstoffernes identitet og specifikationer fremgår af de reviderede vurderingsrapporter.


Top