EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0570

Kommissionens forordning (EU) nr. 570/2012 af 28. juni 2012 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af benzoesyre — benzoater (E 210-213) i alkoholfrie produkter baseret på vin EØS-relevant tekst

OJ L 169, 29.6.2012, p. 43–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 270 - 272

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/570/oj

29.6.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/43


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 570/2012

af 28. juni 2012

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af benzoesyre — benzoater (E 210-213) i alkoholfrie produkter baseret på vin

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (1), særlig artikel 10, stk. 3, og artikel 30, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er der fastlagt en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer, og deres anvendelsesbetingelser.

(2)

Denne liste kan ændres i overensstemmelse med den procedure, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (2).

(3)

I henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1331/2008 kan EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer opdateres enten på Kommissionens initiativ eller på grundlag af en ansøgning.

(4)

Der er indgivet en ansøgning om tilladelse til at anvende benzoesyre — benzoater (E 210-213) som konserveringsmiddel i alkoholfrie produkter baseret på vin, og ansøgningen er blevet forelagt for medlemsstaterne.

(5)

Sådanne alkoholfrie vinbaserede produkter fremstilles, ved at alkoholen fjernes fra vinen efter gæringen. For at undgå sekundær gæring på flasken anvendes sorbinsyre — sorbater (E 200-203), og efterfølgende pasteurisering er påkrævet. Pasteuriseringen ændrer og nedbryder imidlertid produktets naturlige frugtaromaer og -smag. Tilsætning af benzoater har en synergistisk effekt sammen med sorbater, hvilket giver en bedre konservering og mindsker behovet for pasteurisering.

(6)

Alkoholfrie produkter baseret på vin frembydes og markedsføres som alternativ til vin til voksne, som vælger ikke at drikke alkoholholdige drikkevarer. Indtag af sådanne alkoholfrie produkter erstatter ikke indtag af læskedrikke. Den ekstra eksponering for benzoesyre — benzoater (E 210-213) som følge af denne nye anvendelse vil derfor være begrænset og vil ikke medføre overskridelse af det acceptable daglige indtag, der blev fastsat af Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler (3). Det bør derfor tillades at anvende benzoesyre – benzoater (E 210-213) til konservering af alkoholfrie produkter baseret på vin.

(7)

I henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommissionen indhente en udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, inden den opdaterer EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008, undtagen hvis den pågældende opdatering ikke kan få virkninger for menneskers sundhed. Eftersom tilladelsen til at anvende benzoesyre — benzoater (E 210-213) som konserveringsmiddel i alkoholfrie produkter baseret på vin udgør en opdatering af nævnte liste, som ikke kan få virkninger for menneskers sundhed, er det ikke nødvendigt at anmode om en udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet.

(8)

I henhold til overgangsbestemmelserne i Kommissionens forordning (EU) nr. 1129/2011 af 11. november 2011 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår fastlæggelse af en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer (4) finder bilag II med EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer, og anvendelsesbetingelser anvendelse fra den 1. juni 2013. For at tillade anvendelse af benzoesyre — benzoater (E 210-213) i alkoholfrie produkter baseret på vin inden den dato bør der fastsættes en tidligere dato for anvendelse af nævnte fødevaretilsætningsstof.

(9)

Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter datoen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1.

(3)  http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/reports/scf_reports_35.pdf.

(4)  EUT L 295 af 12.11.2011, s. 1.


BILAG

I del E i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 indsættes følgende linje under fødevarekategori nr. 14.2.2, »Vin og andre produkter som defineret i forordning (EF) nr. 1234/2007 samt alkoholfrie produkter«, efter linjen vedrørende E 200-203:

 

»E 210-213

Benzoesyre — benzoater

200

(1) (2)

Kun til alkoholfrie produkter

Gælder:

Fra den 19. juli 2012«


Top