EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0555

Kommissionens forordning (EU) nr. 555/2012 af 22. juni 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer for så vidt angår datakrav og definitioner

OJ L 166, 27.6.2012, p. 22–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 284 - 328

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/555/oj

27.6.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 166/22


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 555/2012

af 22. juni 2012

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer for så vidt angår datakrav og definitioner

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 184/2005 om fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 184/2005 fastlægger en fælles ramme for systematisk udarbejdelse af EU-statistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer.

(2)

Det er nødvendigt at ajourføre datakravene og definitionerne i forordning (EF) nr. 184/2005 for at tage hensyn til de økonomiske og tekniske ændringer og bringe dem i overensstemmelse med internationale standarder, der indeholder de generelle regler for udarbejdelse af statistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Betalingsbalanceudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilagene til forordning (EF) nr. 184/2005 erstattes af teksten i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 5 af 8.2.2005, s. 23.


BILAG

»

BILAG I

Tabel 1

Månedlig betalingsbalance

Frist: 44.:

kalenderdag efter referenceperiodens afslutning.

Hyppighed:

månedlig

Første referenceperiode:

april 2014


 

Kredit

Debet

Saldo

1.   Løbende konto

Varer

Geo 3

Geo 3

 

Tjenester

Geo 3

Geo 3

 

Primær indkomst

Aflønning af ansatte

Geo 3

Geo 3

 

Investeringsindkomst

 

 

 

Direkte investeringer

 

 

 

Egenkapital

Geo 3

Geo 3

 

Heraf: Reinvesteret indtjening efter resident sektor (Sek 1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Gældsinstrumenter

Geo 3

Geo 3

 

Porteføljeinvesteringer

 

 

 

Ejerandele og andele i investeringsforeninger

Geo 3

Geo 1

 

Gældsværdipapirer

Geo 3

Geo 1

 

Andre investeringer

Geo 3

Geo 3

 

Heraf: Renter

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Reserveaktiver

Geo 3

Geo 3

 

Heraf: Renter

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Anden primær indkomst

Geo 3

Geo 3

 

Sekundær indkomst

Geo 3

Geo 3

 

2.   Kapitalkonto

Kapitalkonto

Geo 3

Geo 3

 

 

Nettoændringer i finansielle aktiver

Nettoændringer i finansielle passiver

Netto

3.   Finansiel konto

Direkte investeringer

Egenkapital efter resident sektor (Sek 1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Gældsinstrumenter efter resident sektor (Sek 1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Porteføljeinvesteringer

Ejerandele og andele i investeringsforeninger

 

 

 

Efter resident sektor (Sek 1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

 

Efter udstedende modparts sektor (Sek 1)

Geo 2 (1)

 

 

Gældsværdipapirer

 

 

 

Kortfristede

 

 

 

Efter resident sektor (Sek 1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

 

Efter udstedende modparts sektor (Sek 1)

Geo 2 (1)

 

 

Langfristede

 

 

 

Efter resident sektor (Sek 1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

 

Efter udstedende modparts sektor (Sek 1)

Geo 2 (1)

 

 

Finansielle derivater (bortset fra reserver) og medarbejderaktieoptioner

 

 

Geo 2 (1)

Andre investeringer

Efter resident sektor (Sek 1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Heraf: Sedler og mønt samt indskud

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Reserveaktiver

Monetært guld

 

 

 

Guldbarrer

Geo 1 (1)

 

 

Konti for ikke-allokeret guld

Geo 1 (1)

 

 

Særlige trækningsrettigheder (SDR)

Geo 1 (1)

 

 

Reservestilling i den Internationale Valutafond (IMF)

Geo 1 (1)

 

 

Andre reserveaktiver

 

 

 

Sedler og mønt samt indskud

 

 

 

Fordringer på monetære myndigheder, IMF og Den Internationale Betalingsbank (BIS)

Geo 1 (1)

 

 

Fordringer på andre enheder (banker)

Geo 1 (1)

 

 

Værdipapirer

 

 

 

Gældsværdipapirer

 

 

 

Kortfristede

Geo 1 (1)

 

 

Langfristede

Geo 1 (1)

 

 

Ejerandele og andele i investeringsforeninger

Geo 1 (1)

 

 

Finansielle derivater (netto)

Geo 1 (1)

 

 

Andre fordringer

Geo 1 (1)

 

 

Tabel 2

Kvartalsvis betalingsbalance og kapitalbalance over for udlandet

Hyppighed:

kvartalsvis

Første referenceperiode:

første kvartal 2014

Frist:

T+85 fra 2014 til 2016, T+82 fra 2017 til 2018  (3) , T+80 fra 2019  (3)

 

Kredit

Debet

Saldo

A.   Løbende konto

Varer

Geo 4

Geo 4

 

Almindelige varer på betalingsbalancegrundlag

Geo 3

Geo 3

 

Nettoeksport af varer købt/solgt ved merchanting

Geo 3

 

 

Varer købt ved merchanting (negativ kredit)

Geo 3

 

 

Varer solgt ved merchanting

Geo 3

 

 

Ikke-monetært guld

Geo 3

Geo 3

 

Branding – justeringer for kvasitransithandel

Geo 4

Geo 4

 

Tjenester

Geo 4

Geo 4

 

Produktionstjenester vedrørende fysisk input ejet af andre

Geo 4

Geo 4

 

Vedligeholdelses- og reparationstjenester i.a.n.

Geo 4

Geo 4

 

Transport

Geo 4

Geo 4

 

Rejser

Geo 4

Geo 4

 

Bygge- og anlægsvirksomhed

Geo 4

Geo 4

 

Forsikring og pension

Geo 4

Geo 4

 

Finansielle tjenester

Geo 4

Geo 4

 

Tjenester, for hvilke der kræves særskilte gebyrer, og andre finansielle tjenester

Geo 3

Geo 3

 

Indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM)

Geo 3

Geo 3

 

Afgifter for brug af intellektuel ejendomsret i.a.n.

Geo 4

Geo 4

 

Telekommunikation, computer- og informationstjenester

Geo 4

Geo 4

 

Anden forretningsservice

Geo 4

Geo 4

 

Forskning og udvikling

Geo 3

Geo 3

 

Liberale tjenester og virksomhedsrådgivningstjenester

Geo 3

Geo 3

 

Tekniske, handelsrelaterede og andre virksomhedsrelaterede tjenester

Geo 3

Geo 3

 

Personlige tjenester, kultur og forlystelser

Geo 4

Geo 4

 

Offentlige varer og tjenester i.a.n.

Geo 4

Geo 4

 

Primær indkomst

Aflønning af ansatte

Geo 4

Geo 4

 

Investeringsindkomst

Indkomst fra direkte investeringer

Egenkapital

Geo 4

Geo 4

 

Udbytte og udtræk af indkomst fra kvasiselskaber

 

 

 

I foretagender, der er genstand for direkte investeringer

Geo 3

Geo 3

 

I direkte investor (omvendt investering)

Geo 3

Geo 3

 

Mellem søsterselskaber ("fellow enterprises")

Geo 3

Geo 3

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Reinvesteret indtjening

Geo 4

Geo 4

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Gældsinstrumenter

Geo 4

Geo 4

 

I foretagender, der er genstand for direkte investeringer

Geo 3

Geo 3

 

I direkte investor (omvendt investering)

Geo 3

Geo 3

 

Mellem søsterselskaber ("fellow enterprises")

Geo 3

Geo 3

 

Heraf: Renter

 

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Porteføljeinvesteringer

Ejerandele og andele i investeringsforeninger

Geo 4

Geo 1

 

Ejerandelsinstrumenter

 

 

 

Udbytte

 

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Efter udstedende modparts sektor (Sek 2)

Geo 2 (2)

 

 

Andele i investeringsforeninger

 

 

 

Udbytte

 

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Efter udstedende modparts sektor (Sek 2)

Geo 2 (2)

 

 

Reinvesteret indtjening

 

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Efter udstedende modparts sektor (Sek 2)

Geo 2 (2)

 

 

Gældsværdipapirer

 

 

 

Kortfristede

Geo 4

Geo 1

 

Renter

 

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Efter udstedende modparts sektor (Sek 2)

Geo 2 (2)

 

 

Langfristede

Geo 4

Geo 1

 

Renter

 

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Efter udstedende modparts sektor (Sek 2)

Geo 2 (2)

 

 

Anden investeringsindkomst

Geo 4

Geo 4

 

Udtræk af indkomst fra kvasiselskaber

Geo 3

Geo 3

 

Renter

Geo 3

Geo 3

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Heraf: Renter af særlige trækningsrettigheder (SDR)

 

Geo 1

 

Heraf: Renter før FISIM

Geo 3

Geo 3

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Investeringsindkomst henført til forsikringstagere, pensionsopsparere og indehavere af standardiserede garantier

Geo 3

Geo 3

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Indkomst af reserveaktiver

Geo 3

 

 

Heraf: Renter

Geo 3

 

 

Anden primær indkomst

Geo 4

Geo 4

 

Offentlig forvaltning og service

Geo 3

Geo 3

 

Produktions- og importskatter

EU-institutioner

EU-institutioner

 

Produktskatter

EU-institutioner

EU-institutioner

 

Andre produktionsskatter

EU-institutioner

EU-institutioner

 

Subsidier

EU-institutioner

EU-institutioner

 

Produktsubsidier

EU-institutioner

EU-institutioner

 

Andre produktionssubsidier

EU-institutioner

EU-institutioner

 

Jordrente mv.

Geo 3

Geo 3

 

Andre sektorer

Geo 3

Geo 3

 

Produktions- og importskatter

EU-institutioner

EU-institutioner

 

Produktskatter

EU-institutioner

EU-institutioner

 

Andre produktionsskatter

EU-institutioner

EU-institutioner

 

Subsidier

EU-institutioner

EU-institutioner

 

Produktsubsidier

EU-institutioner

EU-institutioner

 

Andre produktionssubsidier

EU-institutioner

EU-institutioner

 

Jordrente mv.

Geo 3

Geo 3

 

Sekundær indkomst

Geo 4

Geo 4

 

Offentlig forvaltning og service

Geo 3

Geo 3

 

Løbende indkomst- og formueskatter m.v.

Geo 3

Geo 3

 

Bidrag til sociale ordninger

Geo 3

Geo 3

 

Sociale ydelser

Geo 3

Geo 3

 

Løbende internationalt samarbejde (D.74)

Geo 3

Geo 3

 

Heraf: med EU-institutionerne (undtagen ECB)

EU-institutioner

EU-institutioner

 

Diverse løbende overførsler (D.75)

Geo 3

Geo 3

 

Moms- og BNI-baserede egne EU-indtægter (D.76)

EU-institutioner

EU-institutioner

 

Andre sektorer

Geo 3

Geo 3

 

Løbende indkomst- og formueskatter m.v.

Geo 3

Geo 3

 

Bidrag til sociale ordninger

Geo 3

Geo 3

 

Sociale ydelser

Geo 3

Geo 3

 

Skadesforsikringspræmier, netto

Geo 3

Geo 3

 

Skadesforsikringserstatninger

Geo 3

Geo 3

 

Diverse løbende overførsler (D.75)

Geo 3

Geo 3

 

Heraf: Personlige overførsler mellem residente og ikke-residente husholdninger

Geo 3

Geo 3

 

Heraf: Arbejdstageres overførsler

Geo 4

Geo 4

 

Korrektion for ændringer i pensionsrettigheder

Geo 3

Geo 3

 

B.   Kapitalkonto

Kapitalkonto

Geo 4

Geo 4

 

Bruttoanskaffelser/afhændelser af ikke-producerede, ikke-finansielle aktiver

Geo 3

Geo 3

 

Kapitaloverførsler

Geo 3

Geo 3

 

Offentlig forvaltning og service

Geo 3

Geo 3

 

Kapitalskatter

Geo 3

Geo 3

 

Investeringstilskud

Geo 3

Geo 3

 

Andre kapitaloverførsler

Geo 3

Geo 3

 

Heraf: Gældseftergivelse

Geo 3

Geo 3

 

Andre sektorer

Geo 3

Geo 3

 

Kapitalskatter

Geo 3

Geo 3

 

Investeringstilskud

Geo 3

Geo 3

 

Andre kapitaloverførsler

Geo 3

Geo 3

 

Heraf: Gældseftergivelse

Geo 3

Geo 3

 


 

Nettoændringer i finansielle aktiver

Nettoændringer i finansielle passiver

Netto

C.   Finansiel konto

Finansiel konto

Geo 1

Geo 1

 

Direkte investeringer

Geo 4

Geo 4

 

Egenkapital

Geo 4

Geo 4

 

Egenkapital undtagen reinvesteret indtjening

 

 

 

I foretagender, der er genstand for direkte investeringer

Geo 3

Geo 3

 

I direkte investor (omvendt investering)

Geo 3

Geo 3

 

Mellem søsterselskaber ("fellow enterprises")

Geo 3

Geo 3

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Noterede

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Unoterede

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Andre (f.eks. fast ejendom)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Reinvesteret indtjening

Geo 4

Geo 4

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Gældsinstrumenter

Geo 4

Geo 4

 

I foretagender, der er genstand for direkte investeringer

Geo 3

Geo 3

 

I direkte investor (omvendt investering)

Geo 3

Geo 3

 

Mellem søsterselskaber ("fellow enterprises")

Geo 3

Geo 3

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Porteføljeinvesteringer

Geo 4

Geo 1

 

Ejerandele og andele i investeringsforeninger

Geo 4

Geo 1

 

Ejerandelsinstrumenter

 

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Noterede

Geo 2 (2)

Geo 1 (2)

 

Unoterede

Geo 2 (2)

Geo 1 (2)

 

Efter udstedende modparts sektor (Sek 2)

 

 

 

Noterede

Geo 2 (2)

 

 

Unoterede

Geo 2 (2)

 

 

Andele i investeringsforeninger

 

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Heraf: Reinvesteret indtjening

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Efter udstedende modparts sektor (Sek 2)

Geo 2 (2)

 

 

Heraf: Reinvesteret indtjening

Geo 2 (2)

 

 

Gældsværdipapirer

 

 

 

Kortfristede

Geo 4

Geo 1

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Efter udstedende modparts sektor (Sek 2)

Geo 2 (2)

 

 

Langfristede

Geo 4

Geo 1

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Efter udstedende modparts sektor (Sek 2)

Geo 2 (2)

 

 

Finansielle derivater (undtagen reserver) og medarbejderaktieoptioner

Efter resident sektor (Sek 2)

 

 

Geo 3

Andre investeringer

Geo 4

Geo 4

 

Efter resident sektor (Sek 1)

Geo 4

Geo 4

 

Andre ejerandelsbeviser

Geo 3

Geo 3

 

Sedler og mønt samt indskud

 

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

 

 

 

Kortfristede

Geo 3

Geo 3

 

Langfristede

Geo 3

Geo 3

 

Lån

 

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

 

 

 

Kortfristede

Geo 3, IMF

Geo 3, IMF

 

Langfristede

Geo 3, IMF

Geo 3, IMF

 

Forsikrings-, pensions- og standardiserede garantiordninger

 

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 3

Geo 3

 

Handelskreditter og forudbetalinger

 

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

 

 

 

Kortfristede

Geo 3

Geo 3

 

Langfristede

Geo 3

Geo 3

 

Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender

 

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

 

 

 

Kortfristede

Geo 3

Geo 3

 

Langfristede

Geo 3

Geo 3

 

Særlige trækningsrettigheder

 

Geo 1

 

Reserveaktiver

Geo 3

 

 

D.   Saldoposter

Vare- og tjenestebalance

 

 

Geo 4

Saldo på betalingsbalancens løbende konto

 

 

Geo 1

Fordringserhvervelse, netto (saldo på den løbende konto og på kapitalkontoen)

 

 

Geo 1

Fordringserhvervelse, netto (finansiel konto)

 

 

Geo 1

Fejl og udeladelser, netto

 

 

Geo 1


 

Aktiver

Passiver

 

Positioner

Omvurderinger, som skyldes valutakursændringer

Omvurderinger, som skyldes andre prisændringer

Positioner

Omvurderinger som skyldes valutakursændringer

Omvurderinger, som skyldes andre prisændringer

E.   Kapitalbalancen over for udlandet (IIP)

Finansiel konto

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

Direkte investeringer

Geo 4 (4)

 

 

Geo 4 (4)

 

 

Egenkapital

Geo 4 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 4 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

I foretagender, der er genstand for direkte investeringer

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

I direkte investor (omvendt investering)

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Mellem søsterselskaber ("fellow enterprises")

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Noterede

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Unoterede

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Andre (f.eks. fast ejendom)

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Gældsinstrumenter

Geo 4 (4)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 4 (4)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

I foretagender, der er genstand for direkte investeringer

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

I direkte investor (omvendt investering)

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Mellem søsterselskaber ("fellow enterprises")

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Porteføljeinvesteringer

Geo 4 (4)

 

 

Geo 1

 

 

Ejerandele og andele i investeringsforeninger

Geo 4 (4)

 

 

Geo 1

 

 

Ejerandelsinstrumenter

 

 

 

 

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 3 (4)

 

 

Geo 1 (5)

 

 

Noterede

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 1 (2)

Geo 1 (2)

Geo 1 (2)

Unoterede

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 1 (2)

Geo 1 (2)

Geo 1 (2)

Efter udstedende modparts sektor (Sek 2)

 

 

 

 

 

 

Noterede

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

 

 

Unoterede

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

 

 

Andele i investeringsforeninger

 

 

 

 

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 1 (2)

Geo 1 (2)

Geo 1 (2)

Efter udstedende modparts sektor (Sek 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

 

 

Gældsværdipapirer

 

 

 

 

 

 

Kortfristede

Geo 4 (4)

 

 

Geo 1

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 3 (4)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 1 (5)

Geo 1 (2)

Geo 1 (2)

Efter udstedende modparts sektor (Sek 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

 

 

Efter valuta:

 

 

 

 

 

 

Euro

Geo 2 (2)

 

 

Geo 1 (2)

 

 

Amerikanske dollar

Geo 2 (2)

 

 

Geo 1 (2)

 

 

Andre valutaer

Geo 2 (2)

 

 

Geo 1 (2)

 

 

Langfristede

Geo 4 (4)

 

 

Geo 1

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 3 (4)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 1 (5)

Geo 1 (2)

Geo 1 (2)

Indfrielse inden for højst et år

 

 

 

Geo 1 (2)

 

 

Indfrielse efter mere end et år

 

 

 

Geo 1 (2)

 

 

Efter udstedende modparts sektor (Sek 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

 

 

Indfrielse inden for højst et år

Geo 2 (2)

 

 

 

 

 

Indfrielse efter mere end et år

Geo 2 (2)

 

 

 

 

 

Efter valuta

 

 

 

 

 

 

Euro

Geo 2 (2)

 

 

Geo 1 (2)

 

 

Amerikanske dollar

Geo 2 (2)

 

 

Geo 1 (2)

 

 

Andre valutaer

Geo 2 (2)

 

 

Geo 1 (2)

 

 

Finansielle derivater (bortset fra reserver) og medarbejderaktieoptioner

Geo 4 (4)

 

 

Geo 4 (4)

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 2 (2)

 

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Geo 2 (2)

Andre investeringer

Geo 4 (4)

 

 

Geo 4 (4)

 

 

Efter resident sektor (Sek 1)

Geo 4 (4)

 

 

Geo 4 (4)

 

 

Efter resident sektor (Sek 2)

 

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Andre ejerandelsbeviser

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Sedler og mønt samt indskud

Geo 4 (4)

Geo 2 (2)

 

Geo 4 (4)

Geo 2 (2)

 

Efter resident sektor (Sek 2)

 

 

 

 

 

 

Kortfristede

Geo 3 (4)

 

 

Geo 3 (4)

 

 

Langfristede

Geo 3 (4)

 

 

Geo 3 (4)

 

 

Lån

Geo 4 (4)

Geo 2 (2)

 

Geo 4 (4)

Geo 2 (2)

 

Efter resident sektor (Sek 2)

 

 

 

 

 

 

Kortfristede

Geo 3 (4), IMF

 

 

Geo 3 (4), IMF

 

 

Langfristede

Geo 3 (4), IMF

 

 

Geo 3 (4), IMF

 

 

Forsikrings-, pensions- og standardiserede garantiordninger

 

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Efter resident sektor (Sek 2)

Geo 3 (4)

 

 

Geo 3 (4)

 

 

Handelskreditter og forudbetalinger

Geo 4 (4)

Geo 2 (2)

 

Geo 4 (4)

Geo 2 (2)

 

Efter resident sektor (Sek 2)

 

 

 

 

 

 

Kortfristede

Geo 3 (4)

 

 

Geo 3 (4)

 

 

Langfristede

Geo 3 (4)

 

 

Geo 3 (4)

 

 

Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender

 

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

Efter resident sektor (Sek 2)

 

 

 

 

 

 

Kortfristede

Geo 3 (4)

 

 

Geo 3 (4)

 

 

Langfristede

Geo 3 (4)

 

 

Geo 3 (4)

 

 

Særlige trækningsrettigheder

 

 

 

Geo 1

Geo 1 (2)

 

Tabel 3

International handel med tjenester

Frist:

T + 9 måneder

Hyppighed:

årlig

Første referenceperiode:

2013


 

Kredit

Debet

Saldo

Aflønning af ansatte

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Personlige overførsler

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Arbejdstageres overførsler

Geo 5

Geo 5

Geo 5

TJENESTER

Geo 6

Geo 6

Geo 6

Produktionstjenester vedrørende fysisk input ejet af andre

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Vedligeholdelses- og reparationstjenester i.a.n.

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Transport

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Søtransport

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Søtransport af personer

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Søtransport af gods

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Andet

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Lufttransport

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Lufttransport af personer

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Lufttransport af gods

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Andet

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Andre transportformer

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Passagerer

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Gods

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Andet

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Udvidet opdeling af "andre transportformer"

Rumfart

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Jernbanetransport

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Persontransport med jernbane

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Godstransport med jernbane

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Andet

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Vejtransport

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Persontransport ad vej

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Godstransport ad vej

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Andet

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Transport ad indre vandveje

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Persontransport ad indre vandveje

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Godstransport ad indre vandveje

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Andet

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Rørtransport

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Transport af elektricitet

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Post- og kurertjenester

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Rejser

Forretningsrejser

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Varer og tjenester, der erhverves af grænsearbejdere samt sæsonarbejdere og andre korttidsansatte

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Andre forretningsrejser

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Private rejser

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Sundhedsrelaterede udgifter

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Uddannelsesrelaterede udgifter

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Andre private rejser

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Bygge- og anlægsvirksomhed

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Bygge- og anlægsvirksomhed i udlandet

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Bygge- og anlægsvirksomhed i den indberettende økonomi

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Forsikring og pension

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direkte forsikring

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Livsforsikring

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Godsforsikring

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Anden direkte forsikring

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Genforsikring

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Hjælpetjenester vedrørende forsikring

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pensions- og standardiserede garantitjenester

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Pensionstjenester

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Standardiserede garantitjenester

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Finansielle tjenester

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Finansielle tjenester, for hvilke der kræves særskilte gebyrer, og andre finansielle tjenester

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM)

Geo 3

Geo 3

Geo 3

Afgifter for brug af intellektuel ejendomsret i.a.n.

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Telekommunikation, computer- og informationstjenester

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Telekommunikationstjenester

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Computertjenester

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Informationstjenester

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Nyhedsformidlingstjenester

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Andre informationstjenester

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Anden forretningsservice

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Forsknings- og udviklingstjenester

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Arbejde, der udføres systematisk for at forøge videngrundlaget

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Levering af kundespecificerede og ikke-kundespecificerede forsknings- og udviklingstjenester

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Salg af ejendomsrettigheder, der følger af forskning og udvikling

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Andet

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Liberale tjenester og virksomhedsrådgivningstjenester

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Juridisk rådgivning, regnskabs- og virksomhedsrådgivning samt pr-servicevirksomhed

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Juridiske tjenester

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Bogførings- og revisionsvirksomhed samt skatterådgivning

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Virksomhedsrådgivning og pr-servicevirksomhed

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Reklamevirksomhed, markedsanalyse og offentlig meningsmåling

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Tekniske og handelsrelaterede tjenester samt anden forretningsservice

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Arkitekt- og ingeniørtjenester samt videnskabelige og andre tekniske tjenester

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Arkitekttjenester

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ingeniørtjenester

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Videnskabelige og andre tekniske tjenester

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Affaldsbehandling og forureningsbekæmpelse, tjenester vedrørende landbrug og minedrift

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Heraf: Affaldsbehandling og forureningsbekæmpelse

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Operationel leasing

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Handelsrelaterede tjenester

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Anden forretningsservice i.a.n.

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Personlige og kulturelle tjenester samt tjenester i forbindelse med fritidsaktiviteter

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Audiovisuelle og dermed beslægtede tjenester

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Andre personlige og kulturelle tjenester samt tjenester i forbindelse med fritidsaktiviteter

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Sundhedstjenester

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Uddannelse

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Kulturelle tjenester og tjenester i forbindelse med fritidsaktiviteter

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Andre personlige tjenester

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Offentlige varer og tjenester i.a.n.

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ambassader og konsulater

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Militære enheder og agenturer

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Andre offentlige varer og tjenester

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Tabel 4

Udenlandske direkte investeringstransaktioner (herunder indkomst)

Tabel 4.1   Finansielle direkte investeringstransaktioner

Frist:

T+9 måneder

Hyppighed:

årlig

Første referenceperiode:

2013


 

Netto

Nettoændringer i finansielle aktiver

Nettoændringer i finansielle passiver

ALLE RESIDENTE ENHEDER

Direkte investeringer i udlandet - transaktioner

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Direkte investeringer i udlandet – egenkapital undtagen reinvesteret indtjening

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direkte investeringer i udlandet – egenkapital undtagen reinvesteret indtjening (eksklusive egenkapital mellem søsterselskaber ("fellow enterprises")

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direkte investeringer i udlandet – egenkapital undtagen reinvesteret indtjening mellem søsterselskaber (øverste kontrollerende selskab (UCP)) er resident i det indberettende land)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direkte investeringer i udlandet – reinvesteret indtjening

Geo 5

Geo 5

 

Direkte investeringer i udlandet - gældsinstrumenter

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direkte investeringer i udlandet – gældsinstrumenter (undtagen gæld mellem søsterselskaber)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direkte investeringer i udlandet –gældsinstrumenter mellem søsterselskaber (UCP er resident i det indberettende land)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – transaktioner

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Direkte investeringer i den indberettende økonomi- egenkapital undtagen reinvesteret indtjening

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direkte investeringer i den indberettende økonomi- egenkapital undtagen reinvesteret indtjening (undtagen egenkapital mellem søsterselskaber)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – egenkapital undtagen reinvesteret indtjening mellem søsterselskaber (UCP er ikke resident i det inberettende land)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Heraf: UCP er resident i et andet land i euroområdet

Geo 5

 

 

UCP er resident i EU, men uden for euroområdet

Geo 5

 

 

UCP er resident uden for EU

Geo 5

 

 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – reinvesteret indtjening

Geo 5

 

Geo 5

Direkte investeringer i den indberettende økonomi - gældsinstrumenter

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direkte investeringer i den indberettende økonomi - gældsinstrumenter (undtagen gæld mellem søsterselskaber)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direkte investeringer i den indberettende økonomi- gældsinstrumenter mellem søsterselskaber (UCP er ikke resident i det indberettende land)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Heraf: UCP er resident i et andet land i euroområdet

Geo 5

 

 

UCP er resident i EU, men uden for euroområdet

Geo 5

 

 

UCP er resident uden for EU

Geo 5

 

 

RESIDENTE SPE'er (SPECIAL PURPOSE ENTITIES)

Direkte investeringer i udlandet - transaktioner  (6)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – transkaktioner  (6)

Geo 5

Geo 5

Geo 5


Tabel 4.2   Indkomst af direkte investeringer

Frist:

t+9 måneder

Hyppighed:

årlig

Første referenceperiode:

2013


 

Saldo

Kredit

Debet

ALLE RESIDENTE ENHEDER

Direkte investeringer i udlandet - indkomst

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Direkte investeringer i udlandet - udbytte

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direkte investeringer i udlandet - udbytte (undtagen udbytte mellem søsterselskaber)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direkte investeringer i udlandet - udbytte mellem søsterselskaber) (UCP er resident i det indberettende land)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direkte investeringer i udlandet – reinvesteret indtjening

Geo 5

Geo 5

 

Direkte investeringer i udlandet – indkomst af gæld

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direkte investeringer i udlandet – indkomst af gæld (undtagen indkomst af gæld mellem søsterselskaber)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direkte investeringer i udlandet – indkomst af gæld mellem søsterselskaber (UCP er resident i det indberettende land)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direkte investeringer i den indberettende økonomi - indkomst

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Direkte investeringer i den indberettende økonomi - udbytte

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direkte investeringer i den indberettende økonomi - udbytte (undtagen udbytte mellem søsterselskaber)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – udbytte mellem søsterselskaber (UCP er ikke resident i det indberettende land)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Heraf: UCP er resident i et andet land i euroområdet

Geo 5

 

 

UCP er resident i EU, men uden for euroområdet

Geo 5

 

 

UCP er resident uden for EU

Geo 5

 

 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – reinvesteret indtjening

Geo 5

 

Geo 5

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – indkomst af gæld

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – indkomst af gæld (undtagen indkomst af gæld mellem søsterselskaber)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direkte investeringer i den indberettende økonomi- indkomst af gæld mellem søsterselskaber (UCP er ikke resident i det indberettende land)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Heraf: UCP er resident i et andet land i euroområdet

Geo 5

 

 

UCP er resident i EU, men uden for euroområdet

Geo 5

 

 

UCP er resident uden for EU

Geo 5

 

 

RESIDENTE SPE'er (SPECIAL PURPOSE ENTITIES)

Direkte investeringer i udlandet - indkomst  (7)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direkte investeringer i den indberettende økonomi - indkomst  (7)

Geo 5

Geo 5

Geo 5


Tabel 4.3 –   Aktivitetsopdeling og geografisk opdeling

Frist:

t+21 måneder.

Hyppighed:

årlig

Første referenceperiode:

2013


 

Datatype

Geografisk opdeling

Aktivitetsopdeling

NACE rev. 2

ALLE RESIDENTE ENHEDER

Direkte investeringer i udlandet

Netto

Geo 5

Niveau 1

Geo 4

Niveau 2

Direkte investeringer i den indberettende økonomi

Netto

Geo 5

Niveau 1

Geo 4

Niveau 2

Indkomst af direkte investeringer

Kredit, debet, saldo

Geo 5

Niveau 1

Geo 4

Niveau 2

RESIDENTE SPE'er (SPECIAL PURPOSE ENTITIES)

Direkte investeringer i udlandet  (8)

Netto

Geo 5

Niveau 1

Direkte investeringer i den indberettende økonomi  (8)

Netto

Geo 5

Niveau 1

Indkomst af direkte investeringer  (8)

Kredit, debet, saldo

Geo 5

Niveau 1

Tabel 5

Udenlandske direkte investeringer: positioner

Tabel 5.1 –   Direkte investeringspositioner

Frist:

t+9 måneder

Hyppighed:

årlig

Første referenceperiode:

2013


 

Netto

Aktiver

Passiver

ALLE RESIDENTE ENHEDER

Direkte investeringer i udlandet

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Direkte investeringer i udlandet - egenkapital

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direkte investeringer i udlandet – egenkapital (undtagen egenkapital mellem søsterselskaber)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direkte investeringer i udlandet – egenkapital mellem søsterselskaber (UCP er resident i det indberettende land)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direkte investeringer i udlandet - gældsinstrumenter

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direkte investeringer i udlandet - gældsinstrumenter (undtagen gæld mellem søsterselkaber)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direkte investeringer i udlandet – gældsinstrumenter mellem søsterselskaber (UCP er resident i det indberettende land)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direkte investeringer i den indberettende økonomi

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Direkte investeringer i den indberettende økonomi- egenkapital

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direkte investeringer i den indberettende økonomi - egenkapital (undtagen egenkapital mellem søsterselskaber)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – egenkapital mellem søsterselskaber (UCP er ikke resident i det indberettende land)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Heraf: UCP er resident i et andet land i euroområdet

Geo 5

 

 

UCP er resident i EU, men uden for euroområdet

Geo 5

 

 

UCP er resident uden for EU

Geo 5

 

 

Direkte investeringer i den indberettende økonomi - gældsinstrumenter

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direkte investeringer i den indberettende økonomi - gældsinstrumenter (undtagen gæld mellem søsterselskaber)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direkte investeringer i den indberettende økonomi – gældsinstrumenter mellem søsterselskaber (UCP er ikke resident i det indberettende land)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Heraf: UCP er resident i et andet land i euroområdet

Geo 5

 

 

UCP er resident i EU, men uden for euroområdet

Geo 5

 

 

UCP er resident uden for EU

Geo 5

 

 

RESIDENTE SPE'er (SPECIAL PURPOSE ENTITIES)

Direkte investeringer i udlandet

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Direkte investeringer i den indberettende økonomi

Geo 5

Geo 5

Geo 5


Tabel 5.2   Direkte investeringspositioner: aktivitetsopdeling og geografisk opdeling

Frist:

t+21 måneder

Hyppighed:

årlig

Første referenceperiode:

2013


 

Datatype

Geografisk opdeling

Aktivitetsopdeling NACE rev. 2

ALLE RESIDENTE ENHEDER

Direkte investeringer i udlandet

Nettopositioner

Geo 5

Niveau 1

Geo 4

Niveau 2

Direkte investeringer i den indberettende økonomi

Nettopositioner

Geo 5

Niveau 1

Geo 4

Niveau 2

RESIDENTE SPE'er (SPECIAL PURPOSE ENTITIES)

Direkte investeringer i udlandet

Nettopositioner

Geo 5

Niveau 1

Direkte investeringer i den indberettende økonomi

Nettopositioner

Geo 5

Niveau 1

Tabel 6

Geografisk opdeling

GEO 1

GEO 2

GEO 3

UDLANDET

UDLANDET

UDLANDET

 

Intra-euroområde

INTRA-EU

 

Extra-euroområde

EXTRA-EU

 

 

Intra-euroområde

 

 

Extra-euroområde


GEO 4

GEO 5

GEO 6

UDLANDET

UDLANDET

UDLANDET

 

EUROPA

EUROPA

EU-medlemsstater uden for euroområdet (9)

Belgien

Belgien

 

Bulgarien

Bulgarien

 

Tjekkiet

Tjekkiet

 

Danmark

Danmark

 

Tyskland

Tyskland

 

Estland

Estland

 

Irland

Irland

 

Grækenland

Grækenland

 

Spanien

Spanien

 

Frankrig

Frankrig

 

Italien

Italien

 

Cypern

Cypern

 

Letland

Letland

 

Litauen

Litauen

 

Luxembourg

Luxembourg

 

Ungarn

Ungarn

 

Malta

Malta

 

Nederlandene

Nederlandene

 

Østrig

Østrig

 

Polen

Polen

 

Portugal

Portugal

 

Rumænien

Rumænien

 

Slovenien

Slovenien

 

Slovakiet

Slovakiet

 

Finland

Finland

 

Sverige

Sverige

 

Det Forenede Kongerige

Det Forenede Kongerige

 

Island

Island

 

Liechtenstein

Liechtenstein

 

Norge

Norge

Schweiz

Schweiz

Schweiz

 

ANDRE EUROPÆISKE LANDE

ANDRE EUROPÆISKE LANDE

 

 

Albanien

 

 

Andorra

 

 

Hviderusland

 

 

Bosnien-Hercegovina

 

Kroatien

Kroatien

 

 

Færøerne

 

 

Gibraltar

 

 

Guernsey

 

 

Den Hellige Stol (Vatikanstaten)

 

 

Isle of Man

 

 

Jersey

 

 

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

 

 

Moldova

 

 

Montenegro

Rusland

Rusland

Rusland

 

 

Serbien

 

 

San Marino

 

Tyrkiet

Tyrkiet

 

 

Ukraine

 

AFRIKA

AFRIKA

 

NORDAFRIKA

NORDAFRIKA

 

 

Algeriet

 

Egypten

Egypten

 

 

Libyen

 

Marokko

Marokko

 

 

Tunesien

 

ANDRE AFRIKANSKE LANDE

ANDRE AFRIKANSKE LANDE

 

 

Angola

 

 

Benin

 

 

Botswana

 

 

Det Britiske Territorium i Det Indiske Ocean

 

 

Burkina Faso

 

 

Burundi

 

 

Cameroun

 

 

Kap Verde

 

 

Den Centralafrikanske Republik

 

 

Tchad

 

 

Comorerne

 

 

Congo

 

 

Elfenbenskysten

 

 

Den Demokratiske Republik Congo

 

 

Djibouti

 

 

Ækvatorialguinea

 

 

Eritrea

 

 

Etiopien

 

 

Gabon

 

 

Gambia

 

 

Ghana

 

 

Guinea

 

 

Guinea-Bissau

 

 

Kenya

 

 

Lesotho

 

 

Liberia

 

 

Madagaskar

 

 

Malawi

 

 

Mali

 

 

Mauretanien

 

 

Mauritius

 

 

Mozambique

 

 

Namibia

 

 

Niger

 

Nigeria

Nigeria

 

Sydafrika

Sydafrika

 

 

Rwanda

 

 

Sankt Helene, Ascension og Tristan da Cunha

 

 

São Tomé og Príncipe

 

 

Senegal

 

 

Seychellerne

 

 

Sierra Leone

 

 

Somalia

 

 

Sudan

 

 

Sydsudan

 

 

Swaziland

 

 

Tanzania

 

 

Togo

 

 

Uganda

 

 

Zambia

 

 

Zimbabwe

 

AMERIKA

AMERIKA

 

NORDAMERIKANSKSE LANDE

NORDAMERIKANSKSE LANDE

Canada

Canada

Canada

 

 

Grønland

USA

USA

USA

 

CENTRALAMERIKANSKE LANDE

CENTRALAMERIKANSKE LANDE

 

 

Anguilla

 

 

Antigua og Barbuda

 

 

Aruba

 

 

Bahamas

 

 

Barbados

 

 

Belize

 

 

Bermuda

 

 

Bonaire, St. Eustatius og Saba

 

 

De Britiske Jomfruøer

 

 

Caymanøerne

 

 

Costa Rica

 

 

Cuba

 

 

Curaçao

 

 

Dominica

 

 

Den Dominikanske Republik

 

 

El Salvador

 

 

Grenada

 

 

Guatemala

 

 

Haiti

 

 

Honduras

 

 

Jamaica

 

Mexico

Mexico

 

 

Montserrat

 

 

Nicaragua

 

 

Panama

 

 

Saint Kitts og Nevis

 

 

Saint Lucia

 

 

Sint-Maarten

 

 

Saint Vincent og Grenadinerne

 

 

Trinidad og Tobago

 

 

Turks- og Caicosøerne

 

 

De Amerikanske Jomfruøer

 

SYDAMERIKANSKE LANDE

SYDAMERIKANSKE LANDE

 

Argentina

Argentina

 

 

Bolivia

Brasilien

Brasilien

Brasilien

 

Chile

Chile

 

 

Colombia

 

 

Ecuador

 

 

Falklandsøerne

 

 

Guyana

 

 

Paraguay

 

 

Peru

 

 

Surinam

 

Uruguay

Uruguay

 

Venezuela

Venezuela

 

ASIEN

ASIEN

 

LANDE I MELLEMØSTEN

LANDE I MELLEMØSTEN

 

LANDE VED DEN ARABISKE GOLF

LANDE VED DEN ARABISKE GOLF

 

 

Bahrain

 

 

Irak

 

 

Kuwait

 

 

Oman

 

 

Qatar

 

 

Saudi-Arabien

 

 

De Forenede Arabiske Emirater

 

 

Yemen

 

ANDRE LANDE I MELLEMØSTEN

ANDRE LANDE I MELLEMØSTEN

 

 

Armenien

 

 

Aserbajdsjan

 

 

Georgien

 

 

Israel

 

 

Jordan

 

 

Libanon

 

 

Det palæstinensiske område

 

 

Syrien

 

ANDRE ASIATISKE LANDE

ANDRE ASIATISKE LANDE

 

 

Afghanistan

 

 

Bangladesh

 

 

Bhutan

 

 

Brunei Darussalam

 

 

Burma/Myanmar

 

 

Cambodja

Kina

Kina

Kina

Hongkong

Hongkong

Hongkong

Indien

Indien

Indien

 

Indonesien

Indonesien

 

 

Iran

Japan

Japan

Japan

 

 

Kasakhstan

 

 

Kirgisistan

 

 

Laos

 

 

Macao

 

Malaysia

Malaysia

 

 

Maldiverne

 

 

Mongoliet

 

 

Nepal

 

 

Nordkorea

 

 

Pakistan

 

Filippinerne

Filippinerne

 

Singapore

Singapore

 

Sydkorea

Sydkorea

 

 

Sri Lanka

 

Taiwan

Taiwan

 

 

Tadsjikistan

 

Thailand

Thailand

 

 

Timor-Leste

 

 

Turkmenistan

 

 

Usbekistan

 

 

Vietnam

 

OCEANIEN OG POLAROMRÅDER

OCEANIEN OG POLAROMRÅDER

 

 

Amerikansk Samoa

 

 

Guam

 

 

USA's mindre øbesiddelser

 

Australien

Australien

 

 

Cocosøerne (Keelingøerne)

 

 

Juleøen

 

 

Heard Island og McDonald Islands

 

 

Norfolk Island

 

 

Fiji

 

 

Fransk Polynesien

 

 

Kiribati

 

 

Marshalløerne

 

 

Mikronesien

 

 

Nauru

 

 

Ny Kaledonien

 

New Zealand

New Zealand

 

 

Cookøerne

 

 

Niue

 

 

Tokelau

 

 

Nordmarianerne

 

 

Palau

 

 

Papua Ny Guinea

 

 

Pitcairn

 

 

Antarktis

 

 

Bouvetøen

 

 

Sydgeorgien og Sydsandwichøerne

 

 

De franske besiddelser i det sydlige Indiske Ocean og Antarktis

 

 

Solomon Islands

 

 

Tonga

 

 

Tuvalu

 

 

Vanuatu

 

 

Samoa

 

 

Wallis og Futuna

INTRA-EU

INTRA-EU

INTRA-EU

EXTRA-EU

EXTRA-EU

EXTRA-EU

Intra-euroområde

Intra-euroområde

Intra-euroområde

Extra-euroområde

Extra-euroområde

Extra-euroområde

EU-institutioner (undtagen ECB)

EU-institutioner (undtagen ECB)

EU-institutioner (undtagen ECB)

Den Europæiske Investeringsbank

Den Europæiske Investeringsbank

Den Europæiske Investeringsbank

 

Den Europæiske Centralbank (ECB)

Den Europæiske Centralbank (ECB)

 

INTRA-EU IKKE FORDELT

INTRA-EU IKKE FORDELT

 

EXTRA-EU IKKE FORDELT

EXTRA-EU IKKE FORDELT

Finansielle offshore-centre

Finansielle offshore-centre

Finansielle offshore-centre

Internationale organisationer (undtagen EU-institutioner)

Internationale organisationer (undtagen EU-institutioner)

Internationale organisationer (undtagen EU-institutioner)

Den Internationale Valutafond (IMF)

Den Internationale Valutafond (IMF)

Den Internationale Valutafond (IMF)


Tabel 7

Opdeling efter institutionel sektor

Sek 1

Sek 2

Centralbanken (S.121)

Centralbanken (S.121)

Andre monetære finansielle institutioner (andre MFI'er)

Andre monetære finansielle institutioner (andre MFI'er)

Pengeinstitutter, undtagen centralbanken (S.122)

Pengeinstitutter, undtagen centralbanken (S.122)

Pengemarkedsforeninger (S.123)

Pengemarkedsforeninger (S.123)

Offentlig forvaltning og service (S.13)

Offentlig forvaltning og service (S.13)

Andre sektorer

Andre sektorer

 

Finansielle selskaber undtagen MFI'er (S.124+S.125+S.126+S.127+S.128+S.129)

 

Ikke-finansielle selskaber, husholdninger og nonprofitinstitutioner rettet mod husholdninger (S.11+S.14+S.15)


Tabel 8

Opdeling efter økonomisk aktivitet

Niveau 1

Niveau 2

NACE rev. 2

 

LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG OG FISKERI

Hovedafd. A

RÅSTOFINDVINDING

RÅSTOFINDVINDING

Hovedafd. B

 

Indvinding af råolie og naturgas og serviceydelser i forbindelse med råstofindvinding

Hovedgr. 06, 09

FREMSTILLINGSVIRKSOMHED

FREMSTILLINGSVIRKSOMHED

Hovedafd. C

 

Fødevarer, drikkevarer og tobaksprodukter

Hovedgr. 10, 11, 12

 

Tekstil- og træaktiviteter I ALT

Hovedgr. 13, 14, 16, 17, 18

 

Tekstiler og beklædningsartikler

Hovedgr. 13, 14

 

Træ, papir, trykning og reproduktion

Hovedgr. 16, 17, 18

Olieprodukter, kemiske produkter, farmaceutiske produkter, gummi- og plastprodukter

Olieprodukter, kemiske produkter, farmaceutiske produkter, gummi- og plastprodukter I ALT

Hovedgr. 19, 20, 21, 22

 

Koks og raffinerede mineralolieprodukter

Hovedgr. 19

 

Kemiske produkter

Hovedgr. 20

 

Gummi- og plastprodukter

Hovedgr. 22

Computere, elektroniske og optiske produkter

Metalprodukter og maskiner I ALT

Hovedgr. 24, 25, 26, 28

 

Metal og færdige metalprodukter

Hovedgr. 24, 25

 

Computere, elektroniske og optiske produkter

Hovedgr. 26

 

Maskiner og udstyr i.a.n.

Hovedgr. 28

Køretøjer og andre transportmidler

Køretøjer og andre transportmidler I ALT

Hovedgr. 29, 30

 

Motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne

Hovedgr. 29

 

Andre transportmidler

Hovedgr. 30

 

Anden fremstillingsvirksomhed I ALT

Hovedgr. 15, 23, 27, 31, 32, 33

EL-, GAS- OG FJERNVARMEFORSYNING

EL-, GAS- OG FJERNVARMEFORSYNING

Hovedafd. D

VANDFORSYNING; KLOAKVÆSEN, AFFALDSHÅNDTERING OG RENSNING AF JORD OG GRUNDVAND

VANDFORSYNING; KLOAKVÆSEN, AFFALDSHÅNDTERING OG RENSNING AF JORD OG GRUNDVAND

Hovedafd. E

 

Vandforsyning

Hovedgr. 36

 

Kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand

Hovedgr. 37, 38, 39

BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED

BYGGE- OG ANLÆGSVIRKSOMHED

Hovedafd. F

TJENESTER I ALT

TJENESTER I ALT

Hovedafd. G, H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U

ENGROSHANDEL OG DETAILHANDEL; REPARATION AF MOTORKØRETØJER OG MOTORCYKLER

ENGROSHANDEL OG DETAILHANDEL; REPARATION AF MOTORKØRETØJER OG MOTORCYKLER

Hovedafd. G

 

Handel med biler og motorcykler og reparation heraf

Hovedgr. 45

 

Engroshandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler

Hovedgr. 46

 

Detailhandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler

Hovedgr. 47

TRANSPORT OG GODSHÅNDTERING

TRANSPORT OG GODSHÅNDTERING

Hovedafd. H

 

Transport og godshåndtering I ALT

Hovedgr. 49, 50, 51, 52

 

Landtransport; rørtransport

Hovedgr. 49

 

Skibsfart

Hovedgr. 50

 

Luftfart

Hovedgr. 51

 

Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport

Hovedgr. 52

 

Post- og kurertjenester

Hovedgr. 53

OVERNATNINGSFACILITETER OG RESTAURATIONSVIRKSOMHED

OVERNATNINGSFACILITETER OG RESTAURATIONSVIRKSOM-HED

Hovedafd. I

INFORMATION OG KOMMUNIKATION

INFORMATION OG KOMMUNIKATION

Hovedafd. J

 

Produktion af film, video- og tv-programmer, anden underholdning

Hovedgr. 59, 60

 

Telekommunikation

Hovedgr. 61

 

Anden informations- og kommunikationsvirksomhed

Hovedgr. 58, 62, 63

PENGEINSTITUT- OG FINANSVIRKSOMHED, FORSIKRING

PENGEINSTITUT- OG FINANSVIRKSOMHED, FORSIKRING

Hovedafd. K

 

Bank- og finansieringsvirksomhed undtagen forsikring og pensionsforsikring

Hovedgr. 64

 

Holdingselskabers virksomhed

Gruppe 64.2

 

Forsikring, genforsikring og pensionsforsikring undtagen lovpligtig socialforsikring

Hovedgr. 65

 

Andre finansielle tjenester

Hovedgr. 66

 

FAST EJENDOM

Hovedafd. L

LIBERALE, VIDENSKABELIGE OG TEKNISKE TJENESTEYDELSER

LIBERALE, VIDENSKABELIGE OG TEKNISKE TJENESTEYDELSER

Hovedafd. M

 

Juridisk bistand, bogføring og revision

Hovedgr. 69

 

Juridisk bistand

Gruppe 69.1

 

Bogføring og revision; skatterådgivning

Gruppe 69.2

 

Hovedsæders virksomhed; virksomhedsrådgivning

Hovedgr. 70

 

Hovedsæders virksomhed

Gruppe 70.1

 

Virksomhedsrådgivning

Gruppe 70.2

 

Arkitekt- og ingeniørvirksomhed; teknisk afprøvning og analyse

Hovedgr. 71

Videnskabelig forskning og udvikling

Videnskabelig forskning og udvikling

Hovedgr. 72

 

Reklame og markedsanalyse

Hovedgr. 73

 

Reklame

Gruppe 73.1

 

Markedsanalyser og offentlig meningsmåling

Gruppe 73.2

 

Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser, dyrlæger

Hovedgr. 74, 75

 

ADMINISTRATIVE TJENESTEYDELSER OG HJÆLPETJENESTER

Hovedafd. N

 

Udlejning og leasing

Hovedgr. 77

 

Andre administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester

Hovedgr. 78, 79, 80, 81, 82

 

UNDERVISNING

Hovedafd. P

 

SUNDHEDSVÆSEN OG SOCIALE FORANSTALTNINGER

Hovedafd. Q

KULTUR, FORLYSTELSER OG SPORT

KULTUR, FORLYSTELSER OG SPORT

Hovedafd. R

 

Kreative aktiviteter, kunst og forlystelser

Hovedgr. 90

 

Biblioteker, arkiver, museer og anden kulturel virksomhed

Hovedgr. 91

 

Sport og andre fritidsaktiviteter; lotteri- og anden spillevirksomhed

Hovedgr. 92, 93

 

ANDRE SERVICEYDELSER

Hovedafd. S

 

Organisationer og foreninger

Hovedgr. 94

 

Reparation af computere og varer til personlig brug og husholdningsbrug, andre personlige serviceydelser

Hovedgr. 95, 96

 

Ikke fordelt

 

 

Privat køb og salg af fast ejendom

 

AKTIVITET I ALT

AKTIVITET I ALT

 

BILAG II

DEFINITIONER, der er omhandlet i artikel 10

Følgende definitioner er baseret på IMF's betalings- og kapitalbalancemanual, sjette udgave. (BPM6), Det Europæiske Nationalregnskabssystem, Manualen om statistikker over international handel med tjenester 2010 og OECD's benchmark-definition af udenlandske direkte investeringer (BD4).

A.   LØBENDE KONTO

Den løbende konto viser strømme af varer, tjenester, samt primær og sekundær indkomst mellem residenter og ikke-residenter.

1.   VARER

Denne post dækker transportable varer, for hvilke der sker overdragelse af ejendomsretten mellem residenter og ikke-residenter.

1.1   Almindelige varer på betalingsbalancegrundlag

Almindelige varer på betalingsbalance (BOP)-grundlag omfatter varer, for hvilke der sker et økonomisk ejerskifte mellem en resident og en ikke-resident, og som ikke indgår i andre specifikke kategorier, såsom merchantingvarer (jf. 1.2) og ikke-monetært guld (jf. 1.3), eller som del af en tjeneste. Almindelige varer skal opgøres til markedsværdi på grundlag af fob-priser. Landenes bidrag til udarbejdelse af Unionens aggregater skal omfatte import og eksport af varer i kvasitransithandel, og for handel inden for Unionen skal partnerlandet fastlægges efter princippet om afsenderlandet.

1.2   Nettoeksport af merchantingvarer

Merchanting defineres som køb af varer foretaget af en resident (i den indberettende økonomi) hos en ikke-resident kombineret med efterfølgende videresalg af de samme varer til en anden ikke-resident, uden at varerne fysisk befinder sig i den indberettende økonomi. Nettoeksporten af merchantingvarer udgøres af forskellen mellem salgs- og købsprisen af merchantingvarer. Denne post omfatter sælgernes avance, kapitalgevinster og -tab og lagerændringer vedrørende merchantingvarer.

1.2.1   Varer købt ved merchanting opføres som en negativ eksport/kredit i mellemhandlerens økonomi.

1.2.2   Salg af varer opføres under varer solgt ved merchanting som en positiv eksport/kredit i mellemhandlerens økonomi.

1.3   Ikke-monetært guld

Ikke-monetært guld omfatter alt guld, som ikke er monetært guld. Monetært guld ejes af de monetære myndigheder, der har det som et Reserveaktiv (jf. 6.5.1). Ikke-monetært guld kan være i form af guldbarrer (dvs. mønter, stænger eller barrer med en renhed på mindst 995/1 000, inklusive guld opbevaret på konti for allokeret guld), guldstøv og guld i anden rå eller halvforarbejdet form.

1.4   Branding – kvasitransithandelsjusteringer

Kvasitransithandel er varer, der importeres til en medlemsstat, og som toldbehandles med henblik på fri omsætning inden for Unionen (og pålægges importafgift) af en enhed, der ikke anses for at være en resident institutionel enhed, hvorefter varerne sendes videre til en anden medlemsstat. Branding skal registreres af de medlemsstater, som er berørt af "kvasitransithandel", med henblik på at indberette forskellen mellem den angivne værdi af Almindelige varer på det tidspunkt, hvor de importeres fra et tredjeland, og det tidspunkt, hvor de videresendes til en anden medlemsstat. Den geografiske opdeling skal foretages på grundlag af det land, hvori det moderselskab, der kontrollerer virksomheden, som sørger for toldklareringen af disse varer i den indberettende økonomi, har sit hjemsted.

2.   TJENESTER

Tjenester er resultatet af en produktionsaktivitet, der ændrer betingelserne for de forbrugende enheder eller letter udvekslingen af produkter eller finansielle aktiver. Tjenester er almindeligvis ikke separate elementer, hvortil der kan knyttes nogen ejendomsret, og kan almindeligvis ikke adskilles fra produktionen af dem.

2.1   Produktionstjenester vedrørende fysiske input ejet af andre

Produktionstjenester vedrørende fysiske input ejet af andre omfatter forarbejdning, samling, mærkning, emballering osv. foretaget af virksomheder, som ikke ejer de omhandlede varer. Fremstillingen foretages af en enhed, som modtager et vederlag herfor fra ejeren. Da ejendomsretten til varerne ikke overdrages, opgøres der ikke transaktioner for varehandel mellem den forarbejdende virksomhed og ejeren. Værdien af vederlaget for produktion af fysiske input ejet af andre er ikke nødvendigvis den samme som forskellen mellem værdien af varerne, der sendes til forarbejdning, og værdien af varerne efter forarbejdning. Undtaget er samling af præfabrikerede byggematerialer (inkluderet i Bygge- og anlægsvirksomhed) og mærkning og emballering i forbindelse med transport (inkluderet i Transport).

2.2   Vedligeholdelses- og reparationstjenester i.a.n.

Vedligeholdelses- og reparationstjenester i.a.n. omfatter vedligeholdelses- og reparationsarbejder foretaget af residenter på varer ejet af ikke-residenter (og omvendt). Reparationerne kan udføres hos reparatøren eller andetsteds. Værdien af vedligeholdelse og reparationer omfatter alle dele eller materialer, som tilvejebringes af reparatøren, og som indgår i faktureringen. Dele og materialer, som afregnes særskilt, skal indgå i Almindelige varer. Reparationer og vedligeholdelse af skibe, fly og andet transportudstyr indgår i denne post. Rengøring af transportudstyr medregnes ikke, da dette indgår i Transporttjenester. Vedligeholdelse og reparation af byggeri og anlæg medregnes ikke, da disse poster er omfattet af Bygge- og anlægsvirksomhed. Vedligeholdelse og reparation af computere medregnes ikke, da disse poster er omfattet af Computertjenester.

2.3   Transport

Transport er en proces, hvor personer og genstande transporteres fra én lokalitet til en anden, samt tilknyttede støtte- og hjælpetjenester. Transport omfatter også post- og kurertjenester. Transporttjenester opgøres i betalingsbalancen, når disse udføres af residenter i en økonomi for residenter i en anden økonomi. Transport kan klassificeres efter:

a)

transportform, dvs. søtransport, lufttransport eller andet. "Andet" kan yderligere opdeles i jernbanetransport, vejtransport, transport ad indre vandveje, rørtransport samt transport af elektricitet

b)

hvad, der transporteres, dvs. personer eller gods eller andet (hvilket omfatter støtte- og hjælpetjenester som f.eks. lastning og losning af containere, oplagrings- og pakhusvirksomhed, rengøring af transportudstyr i havne og lufthavne).

2.3.1   Søtransport

Omfatter alle søtransporttjenester. Opdeles i Søtransport af personer, Søtransport af gods og Anden søtransport.

2.3.2   Lufttransport

Omfatter alle lufttransporttjenester. Opdeles i Lufttransport af personer, Lufttransport af gods og Anden lufttransport.

2.3.3   Andre transportformer

Omfatter alle transporttjenester, der ikke udføres ad sø- eller luftvejen. Opdeles i: Personer, Gods og Andet. Andre transportformer opdeles yderligere i:

2.3.3.1

Rumfart omfatter opsendelse af satellitter, der foretages af erhvervsvirksomheder for satellitejere (f.eks. telekommunikationsselskaber), og andre operationer, der udføres af operatører af rumfartsmateriel, f.eks. transport af varer og personer i forbindelse med videnskabelige forsøg. Omfatter også persontransport i rummet og betalinger fra en økonomi med henblik på medtagelse af dens residenter om bord på en anden økonomis rumfartøjer.

2.3.3.2

Jernbanetransport omfatter transport med tog. Opdeles yderligere i Persontransport med jernbane, Godstransport med jernbane og Andet.

2.3.3.3

Vejtransport omfatter transport med varebiler, lastvogne, busser og rutebiler. Opdeles yderligere i Persontransport ad vej, Godstransport ad vej og Andet.

2.3.3.4

Transport ad indre vandveje vedrører international transport på floder, kanaler og søer. Omfatter et lands interne vandveje samt vandveje, som er fælles for et eller flere lande. Opdeles yderligere i Persontransport ad indre vandveje, Godstransport ad indre vandveje og Andet.

2.3.3.5

Rørtransport omfatter international transport af varer via rørledninger, f.eks. transport af olie og beslægtede produkter, vand og gas. Omfatter ikke distribution, typisk fra transformerstationer til forbrugeren (inkluderet i Anden forretningsservice i.a.n.), og værdien af de transporterede produkter (inkluderet i Almindelige varer).

2.3.3.6

Transport af elektricitet omfatter tjenester til transport af elektrisk energi ved højspænding gennem en sammenkoblet gruppe af linjer og tilhørende udstyr mellem forsyningspunkter og de punkter, hvor den transformeres til lavspænding med henblik på levering til forbrugerne eller til andre elsystemer. Omfatter gebyrer for transport af elektricitet, når transporten er adskilt fra produktion og distribution. Omfatter ikke selve forsyningen med elektricitet. Omfatter heller ikke distribution af elektricitet (inkluderet i Anden forretningsservice i.a.n.).

2.3.3.7

Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport omfatter alle transporttjenester, der ikke kan henføres til en af ovennævnte kategorier af transporttjenester.

2.3.4   Post- og kurertjenester

Post- og kurertjenester omfatter afhentning, transport og levering af breve, aviser, tidsskrifter, brochurer og andre tryksager, pakker og forsendelser, herunder tjenester på postkontoret og leje af postboks.

2.4   Rejser

Rejser (på kreditsiden) omfatter varer og tjenester til eget brug eller som gave, som ikke-residenter erhverver i en økonomi under deres besøg i den pågældende økonomi. Rejser (på debetsiden) omfatter varer og tjenester til eget brug eller som gave, som residenter erhverver i andre økonomier under deres besøg i disse andre økonomier. Rejser omfatter lokal transport (dvs. transport inden for økonomien, der besøges, og som leveres af en resident fra denne økonomi), men omfatter ikke international transport (som indgår i Persontransport). Varer købt af en rejsende til videresalg i den rejsendes egen økonomi eller i en anden økonomi medregnes heller ikke. Rejser underopdeles i Forretningsrejser og Private rejser.

2.4.1   Forretningsrejser

Omfatter varer og tjenester, der erhverves af forretningsrejsende. Omfatter også varer og tjenester, der erhverves til eget brug af sæson- og grænsearbejdere og andre arbejdstagere, der ikke er residenter i den økonomi, der beskæftiger dem. Forretningsrejser opdeles yderligere i Varer og tjenester, der erhverves af grænsearbejdere samt sæsonarbejdere eller andre korttidsansatte og Andre forretningsrejser.

2.4.1.1   Varer og tjenester, der erhverves af grænsearbejdere samt sæsonarbejdere og andre korttidsansatte omfatter varer og tjenester, der erhverves til eget brug af sæson- og grænsearbejdere og andre arbejdstagere, der ikke er residenter i den økonomi, der beskæftiger dem, og hvis arbejdsgiver er resident i denne økonomi.

2.4.1.2   Andre forretningsrejser omfatter alle udgifter til forretningsrejser, der ikke afholdes af grænsearbejdere samt sæsonarbejdere eller andre korttidsansatte.

2.4.2   Private rejser

Omfatter varer og tjenester, der erhverves af rejsende, der tager til udlandet i andet øjemed end forretning, f.eks. ferie, deltagelse i rekreative og kulturelle aktiviteter, besøg hos venner og bekendte og pilgrimsrejser, samt i uddannelses- og sundhedsøjemed. Private rejser underopdeles i: Sundhedsrelaterede udgifter, Uddannelsesrelaterede udgifter og Andre private rejser.

2.4.2.1   Sundhedsrelaterede udgifter forstås som de samlede udgifter, der afholdes af rejsende, som rejser af medicinske grunde.

2.4.2.2   Uddannelsesrelaterede udgifter forstås som de samlede udgifter, der afholdes af studerende.

2.4.2.3   Andre private rejser omfatter Private rejser, der ikke er omfattet af Sundhedsrelaterede udgifter eller Uddannelsesrelaterede udgifter.

2.5   Bygge- og anlægsvirksomhed

Bygge- og anlægsvirksomhed omfatter opførelse, renovering, reparation eller udvidelse af anlægsaktiver i form af bygninger, forbedringer af jorden af ingeniørmæssig art og andre anlægsaktiver (herunder veje, broer, dæmninger osv.). Posten omfatter tilknyttede installerings- og samlingsarbejder, klargøring af byggeplads og almindelige bygge- og anlægsarbejder, specialiserede tjenester såsom malerarbejder, vvs-arbejder, nedrivningsarbejder og ledelse af bygge- og anlægsprojekter. Bygge- og anlægskontrakter, som er omfattet af international handel med tjenester, er typisk kortfristede. Er der tale om storstilede bygge- og anlægsprojekter, som er tildelt en ikke-resident virksomhed, og som det tager et år eller mere at afslutte, oprettes der almindeligvis en resident filial.

Bygge- og anlægsvirksomhed opdeles i Bygge- og anlægsvirksomhed i udlandet og Bygge- og anlægsvirksomhed i den indberettende økonomi.

2.5.1   Bygge- og anlægsvirksomhed i udlandet

Bygge- og anlægsvirksomhed i udlandet omfatter bygge- og anlægstjenester, som virksomheder, der er residenter i den indberettende økonomi, udfører for ikke-residenter (kredit/eksport), og varer og tjenester, som disse virksomheder køber i værtsøkonomien (debet/import).

2.5.2   Bygge- og anlægsvirksomhed i den indberettende økonomi

Bygge- og anlægsvirksomhed i den indberettende økonomi omfatter bygge- og anlægstjenester, som ikke-residente bygge- og anlægsvirksomheder udfører for residenter i den indberettende økonomi (debet), og varer og tjenester, som disse ikke-residente virksomheder køber i den indberettende økonomi (kredit).

2.6   Forsikring og pension

Forsikrings- og pensionstjenester omfatter: Direkte forsikring, Genforsikring, Hjælpetjenester vedrørende forsikring, Pensions- og standardiserede garantitjenester. Direkte forsikring opdeles yderligere i Livsforsikring, Godsforsikring og Anden direkte forsikring. Pension- og standardiserede garantitjenester opdeles yderligere i Pensionstjenester og Standardiserede garantitjenester. Disse tjenester skønnes eller værdiansættes som de gebyrer, der er indeholdt i de samlede præmier og ikke på grundlag af den samlede værdi af præmierne.

2.6.1   Livsforsikring

Livsforsikringstagere foretager regelmæssige indbetalinger (eller evt. én enkelt indbetaling) til en forsikringsgiver, der til gengæld forpligter sig til at udbetale forsikringstageren et aftalt minimumsbeløb eller en annuitet på en given dato eller ved forsikringstagerens død, hvis denne indtræder inden da. Ophørende livsforsikring, hvor der udbetales en ydelse, hvis den forsikrede dør, men ellers ikke, er ikke omfattet her, men henhører under Anden direkte forsikring.

2.6.2   Godsforsikring

Vedrører forsikring af varer, der eksporteres eller importeres, på et grundlag, der er konsistent med opgørelsen i fob-priser af varerne og disses transport.

2.6.3   Anden direkte forsikring

Omfatter alle andre former for skadesforsikring. Omfatter også ophørende livsforsikring, ulykkes- og sygeforsikring (medmindre disse ydes som led i offentlige sociale sikringsordninger), søforsikring, luftfartforsikring og anden transportforsikring, brand- og anden tingsskadesforsikring, forsikring mod økonomisk tab, almindelig ansvarsforsikring og anden forsikring som f.eks. rejseforsikring og forsikring af lån og kreditkort.

2.6.4   Genforsikring

Herved forstås, at en del af forsikringsrisikoen overdrages til andre, ofte specialiserede operatører mod en tilsvarende andel af præmieindtægterne. Der kan være tale om genforsikring af forsikringspakker med en blanding af forskellige former for risici.

2.6.5   Hjælpetjenester vedrørende forsikring

Omfatter transaktioner i forbindelse med forsikringer og pensionskasser, herunder agenters provisioner, forsikringsmægler- og forsikringsagenttjenester, rådgivning i forbindelse med forsikring og pension, evaluering og taksering af forsikringskrav, aktuartjenester, bjærgningsadministration, regulering af og tilsyn med forsikringserstatninger samt inddrivelsestjenester.

2.6.6   Pensionstjenester

Pensionstjenester omfatter tjenester, der ydes af fonde, som har til formål at sikre specifikke grupper af ansatte en indtægt ved pensionering og ydelser ved dødsfald eller invaliditet organiseret af arbejdsgivere, offentlig forvaltning og service eller forsikringsselskaber på vegne af ansatte.

2.6.7   Standardiserede garantitjenester

Standardiserede garantitjenester er tjenester i forbindelse med standardiserede garantiordninger. Det er ordninger, hvor en part (garanten) påtager sig at dække långivers tab, hvis låntager misligholder sine forpligtelser. Eksportkreditgarantier og studielånsgarantier er eksempler på standardiserede garantier.

2.7   Finansielle tjenester

Finansielle tjenester omfatter formidlings- og hjælpetjenester, undtagen forsikringstjenester og pensionskassers tjenester, og leveres normalt af banker eller andre finansielle selskaber.

2.7.1   Tjenester, for hvilke der kræves særskilte gebyrer, og andre finansielle tjenester

For mange finansielle tjenester opkræves der særskilte gebyrer, som ikke kræver nogen specifik beregning. Disse omfatter gebyrer for indlån og udlån, gebyrer for betalingsgarantier, gebyrer og strafgebyrer ved for tidlig eller for sen tilbagebetaling, kontogebyrer, gebyrer vedrørende remburser, kreditkorttjenester, provisioner og omkostninger vedrørende finansiel leasing, factoring, tegningsgarantier og betalingsafvikling. Posten omfatter også finansiel rådgivning, depotservice for finansielle aktiver eller guldbarrer, forvaltning af finansielle aktiver, overvågningstjenester, tilførsel af likviditet, risikovurdering (undtagen forsikring), fusioner og virksomhedshandler, kreditvurdering, børstjenester og forvaltningstjenester. Forhandlere af finansielle instrumenter kan kræve gebyrer, helt eller delvist, for deres tjenester ved at have et spænd mellem deres købs- og salgspriser. Avancer ved køb og salg af transaktioner indgår i Finansielle tjenester, for hvilke der kræves særskilte gebyrer, og andre finansielle tjenester.

2.7.2   Indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM)

Faktiske renter kan anses for at omfatte både et indkomstelement og en pris for en tjeneste. Långivere og indskudsmodtagere driver virksomhed ved at tilbyde deres indskydere renter, som er lavere end de renter, de opkræver af deres låntagere. Rentemarginalen anvender de finansielle selskaber til at betale deres udgifter og til at skabe et overskud af produktionen. Pr. konvention indgår disse indirekte gebyrer i form af renter kun i udlån og indlån, og kun hvor disse udlån og indlån er ydet af eller indskudt hos finansielle selskaber.

2.8   Afgifter for brug af intellektuel ejendomsret i.a.n.

Afgifter for brug af intellektuel ejendomsret i.a.n. omfatter:

a)

Afgifter for brug af ejendomsret (såsom patenter, varemærker, ophavsret, industriprocesser og -design, herunder forretningshemmeligheder og franchises). Disse rettigheder kan opstå som følge af forskning og udvikling samt marketing.

b)

Afgifter for licenser til at kopiere eller distribuere intellektuel ejendomsret indeholdt i producerede originalværker eller prototyper (såsom ophavsret på bøger og manuskripter, computersoftware, spillefilm og lydoptagelser) og andre tilknyttede rettigheder (såsom liveoptræden og fjernsyns-, kabel- og satellittransmissioner).

2.9.   Telekommunikation, computer- og informationstjenester

Computer- og telekommunikationstjenester defineres på grundlag af tjenestens art og ikke på grundlag af leveringsmetoden.

2.9.1   Telekommunikationstjenester

Telekommunikationstjenester omfatter transmission af lyd, billeder og anden information via telefon, telex, telegram, kabel- og radiospredning (radio og tv), satellit, e-post, telefax osv. herunder nettjenester, telekonferencetjenester og støttetjenester. De omfatter ikke værdien af den transporterede information. Posten omfatter også mobil telekommunikation, internetbackbonetjenester og onlineadgangstjenester, herunder levering af internetadgang. Installationstjenester vedrørende udstyr til telefonnettet er ikke omfattet, da de indgår i Bygge- og anlægsvirksomhed og databasetjenester (indgår i Informationstjenester).

2.9.2   Computertjenester

Herved forstås tjenester, der vedrører hardware og software samt databehandling. Posten omfatter også rådgivning i forbindelse med hardware og software og implementering heraf, vedligeholdelse og reparation af computere og perifere enheder, katastrofeplaner, rådgivning og bistand i forbindelse med styring af computerressourcer, analyse, design og programmering af køreklare systemer (herunder udvikling og design af websider) og teknisk rådgivning i forbindelse med software, licenser til brug af software, som ikke er tilpasset den enkelte kunde, udvikling, produktion, levering af og dokumentation til kundespecificeret software, herunder operativsystemer, systemvedligeholdelse og andre støttetjenester som f.eks. oplæring som en del af rådgivningen, databehandling såsom indlæsning, tabulering og behandling af data på tidsdelingsbasis, webhosting (dvs. levering af serverplads på internettet til kunders websider) og forvaltning og styring af computerfaciliteter. Omfatter ikke gebyrer for licenser til kopiering og/eller distribution af software, som er omfattet i posten Afgifter for brug af intellektuelle ejendomsrettigheder. Leasing af computere uden en operatør er omfattet af Operationel leasing.

2.9.3   Informationstjenester

Omfatter Nyhedsformidlingstjenester og Andre informationstjenester.

2.9.3.1   Nyhedsformidlingstjenester omfatter levering af nyheder, fotos og artikler til medierne.

2.9.3.2   Andre informationstjenester omfatter databasevirksomhed (udformning af databaser, lagring af data og formidling af data og databaser herunder filbiblioteker og mailinglister) både online og via magnetiske, optiske eller trykte medier samt webportaler (søgemaskiner, der finder internetadresser for kunder ved indtastning af søgeord). Omfatter også direkte, individuelle abonnementer på aviser og tidsskrifter, der leveres pr. post, ved elektronisk overførsel eller ad anden vej, andre onlineindholdsleveringstjenester samt biblioteks- og arkivtjenester. Aviser og tidsskrifter, som ikke leveres som direkte individuelle abonnementer, medregnes under Almindelige varer. Downloadet indhold, som ikke er software (omfattet af Computertjenester) eller audio og video (omfattet af Audiovisuelle og dermed beslægtede tjenester), er omfattet af informationstjenester.

2.10   Anden forretningsservice

Dette omfatter: Forskning og udviklingstjenester, Liberale tjenester og virksomhedsrådgivningstjenester, Tekniske, handelsrelaterede og andre virksomhedsrelaterede tjenester.

2.10.1   Forsknings- og udviklingstjenester

Forsknings- og udviklingstjenester består af tjenester i forbindelse med grundforskning, anvendt forskning og eksperimentel udvikling af nye produkter og processer. I princippet er sådanne aktiviteter inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora omfattet af denne kategori, herunder udviklingen af operativsystemer, der udgør teknologiske fremskridt. Omfatter også kommerciel forskning i forbindelse med elektronik, medicin og bioteknologi.

Dette omfatter: 1) Arbejde, der udføres systematisk for at forøge videngrundlaget og 2) Andre forsknings- og udviklingstjenester.

2.10.1.1   Arbejde, der udføres systematisk for at forøge videngrundlaget omfatter: a) Levering af kundespecificerede og ikke-kundespecificerede forsknings- og udviklingstjenester og b) Salg af ejendomsrettigheder, der følger af forskning og udvikling.

2.10.1.1.a

Levering af kundespecificerede og ikke-kundespecificerede forsknings- og udviklingstjenester omfatter levering af forsknings- og udviklingstjenester, der er produceret på bestilling (kundespecificeret), og udvikling af ikke-kundespecificeret forskning og udvikling, undtagen salg af ejendomsrettigheder (medtaget i 2.10.1.1.b) og salg i forbindelse med licenser til kopiering eller brug (omfattet af Afgifter for brug af intellektuel ejendomsret).

2.10.1.1.b

Salg af ejendomsrettigheder, der følger af forskning og udvikling omfatter Patenter, Ophavsret, der følger af forskning og udvikling, Industriprocesser og -design (herunder forretningshemmeligheder).

2.10.1.2   Andre forsknings- og udviklingstjenester omfatter andre produkt-/procesudviklingsaktiviteter.

2.10.2   Liberale tjenester og virksomhedsrådgivningstjenester

Liberale tjenester og virksomhedsrådgivningstjenester omfatter: 1) Advokatbistand, regnskabs- og virksomhedsrådgivning, ledelsestjenester og pr-servicevirksomhed og 2) Reklamevirksomhed, markedsanalyse og offentlig meningsmåling.

2.10.2.1   Advokatbistand, regnskabs- og virksomhedsrådgivning og pr-servicevirksomhed omfatter:

a) Advokatbistand b) Bogførings- og revisionsvirksomhed samt skatterådgivning, c) Virksomhedsrådgivning og pr-servicevirksomhed.

2.10.2.1.a

Advokatbistand omfatter juridisk bistand og repræsentation i retssager og i sager i domstolslignende nævn og udvalg, udarbejdelse af juridiske dokumenter, rådgivning i forbindelse med certificering, tjenester i forbindelse med deponeringsaftaler og forlig.

2.10.2.1.b

Bogførings- og revisionsvirksomhed samt skatterådgivning omfatter registrering af handelstransaktioner for virksomheder og andre, gennemgang af bogholderi og regnskaber, skatteplanlægning og -rådgivning for virksomheder og udarbejdelse af selvangivelser.

2.10.2.1.c

Virksomhedsrådgivning og pr-servicevirksomhed omfatter rådgivning, vejledning og bistand til virksomheder vedrørende forretningspolitik og -strategi og overordnet planlægning, strukturering og styring af en organisation. Omfatter også management fees, forvaltningsrevision, rådgivning vedrørende markedsstyring, personaleforhold og produktions- og projektstyring samt rådgivning, vejledning og bistand i forbindelse med forbedring af kundernes image og deres forhold til offentligheden og til andre institutioner.

2.10.2.2   Reklamevirksomhed, markedsanalyse og offentlig meningsmåling omfatter reklamebureauers udformning og salg af reklamer, indrykning i medierne, herunder køb og salg af reklameplads, udstillinger på messer, salgsfremme af varer i udlandet, markedsanalyse, telemarketing, og offentlige meningsmålinger om forskellige emner.

2.10.3   Tekniske og handelsrelaterede tjenester samt anden forretningsservice

Omfatter: 1) Arkitekt- og ingeniørtjenester samt videnskabelige og andre tekniske tjenester, 2) Affaldsbehandling og forureningsbekæmpelse, tjenester vedrørende landbrug og minedrift, 3) Operationelle leasingtjenester, 4) Handelsrelaterede tjenester og 5) Anden forretningsservice i.a.n.

2.10.3.1   Arkitekt- og ingeniørtjenester samt videnskabelige og andre tekniske tjenester

Omfatter: a) Arkitektjenester, b) Ingeniørtjenester, c) Videnskabelige og andre tekniske tjenester.

2.10.3.1.a

Arkitekttjenester omfatter transaktioner i forbindelse med udformning af bygninger.

2.10.3.1.b

Ingeniørtjenester omfatter udformning, udvikling og udnyttelse af maskiner, materialer, instrumenter, strukturer, processer og systemer. Denne type tjenester indebærer levering af tegninger, planer og undersøgelser vedrørende ingeniørprojekter. Mineingeniørtjenester er ikke omfattet (er omfattet af Tjenester i tilknytning til minedrift og indvinding af olie og gas).

2.10.3.1.c

Videnskabelige og andre tekniske tjenester omfatter landmåling og andre målinger, kartografi, produktafprøvning og -certificering og teknisk inspektion.

2.10.3.2   Affaldsbehandling og forureningsbekæmpelse, tjenester vedrørende landbrug og minedrift

Omfatter: a) Affaldsbehandling og forureningsbekæmpelse, b) Tjenester i tilknytning til landbrug, skovbrug og fiskeri, c) Tjenester i tilknytning til minedrift og indvinding af olie og gas.

2.10.3.2.a

Affaldsbehandling og forureningsbekæmpelse omfatter indsamling og bortskaffelse af affald, rensning af jord og grundvand, rengøring og andre miljøbeskyttelsestjenester. Omfatter også miljøtjenester som f.eks. CO2-kompensation eller CO2-binding, som ikke er klassificeret i en mere specifik kategori.

2.10.3.2.b

Tjenester i tilknytning til landbrug, skovbrug og fiskeri omfatter tjenester i tilknytning til landbrug, f.eks. udlejning af landbrugsmaskiner med betjeningspersonale, høstarbejde, behandling af afgrøder, skadedyrsbekæmpelse, opstaldning og pasning af dyr samt avl. Omfatter også tjenester i forbindelse med jagt, fældefangst, skovbrug, skovning og fiskeri samt veterinære tjenester.

2.10.3.2.c

Tjenester i tilknytning til minedrift og indvinding af olie og gas omfatter tjenester i tilknytning til olie- og gasfelter, herunder boring, opsætning af boretårne, reparation og demontering samt faststøbning af boringsrør i borehuller. Omfatter også tjenester i forbindelse med efterforskning efter mineraler samt mineteknik og geologiske undersøgelser.

2.10.3.3   Operationel leasing

Operationel leasing er en aktivitet, hvorved producerede aktiver lejes ud i henhold til ordninger, der giver leasingtageren ret til at bruge et materielt aktiv, men som ikke indebærer overførsel af størstedelen af risiciene og fordelene ved ejendomsretten til leasingtageren. Operationel leasing kan kaldes leje i forbindelse med f.eks. bygninger eller udstyr. Operationel leasing omfatter leasing (leje) og chartring af skibe, luftfartøjer, og transportudstyr uden besætning eller betjeningspersonale. Omfatter også operationelle leasingbetalinger vedrørende andre typer udstyr uden betjeningspersonale, herunder computere og telekommunikationsudstyr. Licensbetalinger vedrørende retten til anvendelse af immaterielle aktiver som f.eks. software og intellektuelle ejendomsrettigheder er medtaget under specifikke poster (Computertjenester, Afgifter for brug af intellektuel ejendomsret i.a.n. osv.) og ikke under operationel leasing. Følgende er ikke omfattet af operationel leasing: leasing af telekommunikationslinjer eller –kapacitet (indgår i Telekommunikationstjenester), leje af skibe og luftfartøjer med besætning (indgår i Transporttjenester) og leje i forbindelse med rejser (indgår i Rejser).

2.10.3.4   Handelsrelaterede tjenester

Handelsrelaterede tjenester omfatter provisioner for vare- og tjenestetransaktioner, som betales til handlende, varemæglere, valutahandlere, auktionsholdere og kommissionærer. Følgende er ikke omfattet af handelsrelaterede tjenester: franchisegebyrer (indgår i Afgifter for brug af intellektuel ejendomsret i.a.n), mæglergebyrer i forbindelse med finansielle instrumenter (indgår i Finansielle tjenester), forsikringsmæglergebyrer (indgår i Hjælpetjenester vedrørende forsikring) og transportrelaterede afgifter som f.eks. agentprovisioner (indgår i Transport).

2.10.3.5   Anden forretningsservice i.a.n.

Anden forretningsservice omfatter distributionstjenester i forbindelse med vand, fjernvarme, gas eller andre olieprodukter og aircondition, hvor disse er udskilt fra transmissionstjenester, samt personaleudvælgelse, sikkerheds- og efterforskningstjenester, oversættelse og tolkning, fotografisk virksomhed, forlagsvirksomhed, rengøring af bygninger, tjenester i forbindelse med fast ejendom.

2.11   Personlige og kulturelle tjenester samt tjenester i forbindelse med fritidsaktiviteter

Omfatter Audiovisuelle og beslægtede tjenester og Andre personlige og kulturelle tjenester samt tjenester i forbindelse med fritidsaktiviteter.

2.11.1   Audiovisuelle og beslægtede tjenester

Kan opdeles i Audiovisuelle tjenester og Tjenester i forbindelse med kunstnerisk virksomhed. Omfatter tjenester og betaling herfor i forbindelse med produktion af film (på fotografisk film eller videobånd), radio- og tv-programmer (live eller på bånd) og musikoptagelser. Omfatter leje af audiovisuelle og beslægtede produkter og adgang til krypterede tv-kanaler (f.eks. kabeltjenester eller satellittjenester) masseproducerede audiovisuelle produkter købt eller solgt til varig brug, som leveres elektronisk (download), honorarer modtaget af udøvende kunstnere (skuespillere, musikere, dansere), forfattere, komponister osv. Omfatter ikke gebyrer for eller licenser til kopiering og/eller distribution af audiovisuelle produkter (er omfattet af Afgifter for brug af intellektuelle ejendomsrettigheder i.a.n.).

2.11.2   Andre personlige og kulturelle tjenester samt tjenester i forbindelse med fritidsaktiviteter

Omfatter: a) Uddannelse, b) Sundhedstjenester, c) Kulturelle tjenester og tjenester i forbindelse med fritidsaktiviteter og d) Andre personlige tjenester.

2.11.2.a

Uddannelse omfatter tjenester mellem residenter og ikke-residenter i forbindelse med uddannelse, f.eks. korrespondancekurser og undervisning via tv eller internettet samt sådanne tjenester ydet af lærere mv. direkte i værtsøkonomierne.

2.11.2.b

Sundhedstjenester omfatter tjenester ydet af læger, sygeplejersker og paramedicinsk og lignende personale samt laboratorietjenester og lignende tjenester, uanset om disse ydes på afstand eller på stedet. Omfatter ikke rejsendes udgifter til uddannelse og sundhed (er omfattet af Rejser).

2.11.2.c

Kulturelle tjenester og tjenester i forbindelse med fritidsaktiviteter omfatter tjenester i forbindelse med museer og andre kultur-, sports-, spille- og fritidsaktiviteter, undtagen aktiviteter, der involverer personer uden for deres hjemstedsøkonomi (omfattet af Rejser).

2.11.2.d

Andre personlige tjenester omfatter sociale tjenester, hushjælp osv.

2.12.   Offentlige varer og tjenester i.a.n.

Dette er en restkategori, som omfatter offentlige transaktioner (herunder internationale organisationers transaktioner) med varer og tjenester, som det ikke er muligt at klassificere under andre poster. Omfatter alle transaktioner (i form af både varer og tjenester), som enklaver, såsom ambassader, konsulater, militære enheder og internationale organisationer, har med residenter i de økonomier, i hvilke disse enklaver er beliggende. Undtaget er enklavernes transaktioner med residenter i hjemmeøkonomierne. Afhængigt af hvilken offentlig enhed der foretager transaktionen, kan denne post opdeles i varer og tjenester foretaget af Ambassader og konsulater, Militære enheder og agenturer og Andre offentlige varer og tjenester i.a.n.

3.   PRIMÆR INDKOMST

Primær indkomst udgør det afkast, der tilflyder institutionelle enheder for deres bidrag til produktionsprocessen eller for tilvejebringelse af finansielle aktiver eller fra udlejning af naturressourcer til andre institutionelle enheder. Omfatter Aflønning af ansatte, Investeringsindkomst og Anden primær indkomst.

3.1.   Aflønning af ansatte (D.1)

Aflønning af ansatte registreres, når arbejdsgiveren (den producerende enhed) og den ansatte er residenter i forskellige økonomier. For den økonomi, hvori de producerende enheder er beliggende, er aflønningen af ansatte de samlede ydelser (herunder bidrag betalt af arbejdsgiverne til sociale sikringsordninger eller private forsikrings- eller pensionsordninger), i kontanter eller naturalier, betalt af residente virksomheder til ikke-residente ansatte for arbejde udført af sidstnævnte i regnskabsperioden. For den økonomi, hvor de enkelte lønmodtagere er bosiddende, er aflønningen de samlede ydelser, i kontanter eller naturalier, modtaget af disse fra ikke-residente virksomheder for arbejde udført i regnskabsperioden. Det er vigtigt at fastslå, om der foreligger et arbejdsgiver-arbejdstager forhold, da betalingen ellers udgør et køb af tjenester.

3.2   Investeringsindkomst

Investeringsindkomst fremkommer ved en residents ejerskab af et udenlandsk finansielt aktiv (kredit) og symmetrisk hermed indkomst, som udspringer af en ikke-residents ejerskab af et indenlandsk finansielt aktiv (debet). Investeringsindkomst omfatter indkomst af egenkapital (Udbytte, Udtræk af indkomst fra kvasiselskaber, Reinvesteret indtjening), og indkomst af gæld (Rente), samt investeringsindkomst, der hidrører fra forsikringsudbetalinger, pensions- og standardiserede garantiordninger.

På betalingsbalancen klassificeres investeringsindkomst også i henhold til den underliggende investerings funktion som Direkte investering, Porteføljeinvestering, Andre investeringer eller Reserveaktiver, og yderligere i henhold til investeringstypen. For definitioner af investeringstyper, jf. den finansielle konto.

Gevinster og tab på (kapital-)beholdninger, hvor disse kan bestemmes, klassificeres ikke som investeringsindkomst, men som ændringer i værdien af investeringen på grund af udviklingen i markedskurserne. Nettostrømme forbundet med rentederivater opgøres udelukkende i de finansielle poster under "finansielle derivater".

3.2.1   Renter (D.41)

Renter er en type investeringsindkomst, som tilfalder ejere af visse typer af finansielle aktiver, dvs. indskud (AF.2), gældsværdipapirer (AF.3), lån (AF.4) og andre forfaldne ikke-betalte mellemværender (AF.8), modtager til gengæld for at stille de finansielle aktiver til rådighed for en anden institutionel enhed. Indkomst fra beholdninger af særlige trækningsrettigheder (SDR) og SDR-tildelinger medregnes også som renter. På kontoen for primær indkomst registreres "den rene rente" ved at eliminere FISIM-delen fra "den faktiske rente". Renteindtægter registreres efter periodiseringsprincippet.

3.2.2   Udloddet selskabsudbytte (D.42)

3.2.2.1   Udbytte (D.421)

Udbytte er udloddet indtjening, som aktieejere (AF.5) modtager til gengæld for at stille penge til rådighed for selskaber. Udbytte registreres på det tidspunkt, hvor aktierne noteres ex udbytte.

3.2.2.2   Udtræk af indkomst fra kvasiselskaber (D.422)

Udtræk af indkomst fra kvasiselskaber (virksomheder, der ikke er registreret i selskabsform, men som opfører sig, som om de var selskaber, dvs. filialer, fiktive residente enheder for jord og andre naturressourcer ejet af ikke-residenter, joint ventures, trusts, mv.) er de beløb, som ejere af kvasiselskaber udtrækker til eget brug fra overskud indtjent af kvasiselskaberne, som de ejer. Udtræk af indkomst fra kvasiselskaber registreres som opstået på det tidspunkt, hvor de blev foretaget.

3.2.3   Reinvesteret indtjening på direkte udenlandske investeringer (D.43)

Reinvesteret indtjening udgør den direkte investors andel - efter kapitalandelens størrelse - af den indtjening, som de udenlandske datterselskaber, associerede selskaber og filialer ikke udlodder som udbytte. Posten defineres som den direkte investors andel af den samlede konsoliderede indtjening i den enhed, som er genstand for direkte investeringer, i referenceperioden (efter skat, renter og afskrivninger), fratrukket udbytte, der er forfalden til betaling i referenceperioden, selv om udbyttet vedrører overskud fra tidligere perioder.

Reinvesteret indtjening skal registreres i den periode, hvor det tilbageholdte overskud genereres.

3.2.4   Indkomst af andele i investeringsforeninger (D.443)

Investeringsindkomst henført til ejere af kapitalandele i kollektive investeringsforeninger, herunder investeringsselskaber og "unit trusts", består af to separate poster: Udbytte (D.4431) og Tilbageholdt overskud (D.4432).

Investeringsforeningernes indtjening kan betragtes som overført til aktionærerne (eller ejere af kapitalandele), eftersom der er tale om en investeringsindkomst af deres kapitalandel. Investeringsforeningernes indtjening opstår ved, at de investerer penge, som de modtager fra aktionærerne. Aktionærernes indkomst fra investeringsforeningerne defineres som investeringsindkomst af foreningens investeringsportefølje efter fradrag af driftsudgifterne. Investeringsforeningernes nettoindtjening, efter at driftsudgifterne er fratrukket, tilhører aktionærerne. Hvor kun en del af nettoindtjeningen udloddes til aktionærerne som udbytte, skal det tilbageholdte overskud behandles, som var det udloddet til aktionærerne og derefter betragtes som reinvesteret.

3.2.5   Investeringsindkomst henført til forsikringstagere, pensionsopsparere og indehavere af standardiserede garantiordninger

For at definere denne post betragtes dens komponenter særskilt (de indgår ikke i de betalingsbalancedata, som skal indberettes).

3.2.5.1   Investeringsindkomst henført til forsikringstagere (D.441) svarer til de samlede primære indkomster fra investering af forsikringstekniske reserver. Der er tale om reserver, for hvilke forsikringsselskabet anerkender tilsvarende forpligtelser over for forsikringstagerne.

3.2.5.2   Investeringsindkomst henført til pensionsopsparere (D.442)

Pensionsrettigheder opstår i forbindelse med bidragsdefinerede ordninger eller ydelsesdefinerede ordninger.

3.3   Anden primær indkomst

Klassificeres i overensstemmelse med den indberettende økonomis institutionelle sektor (Offentlig forvaltning og service eller Andre sektorer) og omfatter følgende dele: Produktions- og importskatter, Subsidier og Jordrente mv.

3.3.1   Produktions- og importskatter (D.2)

Omfatter følgende dele:

3.3.1.1

Produktskatter (D.21) betales pr. enhed for visse varer eller tjenester, som produceres eller handles på tværs af grænser. Eksempler herpå er moms, told, forbrugsskatter og andre afgifter.

3.3.1.2

Andre produktionsskatter (D.29) er alle skatter, som foretagenderne skal betale i forbindelse med deres produktionsaktiviteter, og omfatter skatter, som betales for erhvervsmæssige tilladelser.

3.3.2   Subsidier (D.3)

Omfatter følgende dele:

3.3.2.1

Produktsubsidier (D.31) betales pr. enhed af producerede varer eller tjenester.

3.3.2.2

Andre produktionssubsidier (D.39) består af subsidier, undtagen produktsubsidier, som de residente produktionsenheder kan få tildelt i forbindelse med deres produktionsaktiviteter.

3.3.3   Jordrente mv. (D.45)

Jordrente er den indkomst, der modtages for at stille naturressourcer til rådighed for en ikke-resident institutionel enhed. Eksempler på leje omfatter beløb, der betales for anvendelse af jordstykker til udvinding af mineralforekomster og andre aktiver i undergrunden, og for fiskeri, skovbrug og græsningsrettigheder. De regelmæssige betalinger foretaget af lejere af naturressourcer, såsom aktiver i undergrunden, beskrives ofte som royalties, men klassificeres som jordrente mv.

4.   SEKUNDÆR INDKOMST

Kontoen for sekundær indkomst viser de løbende overførsler mellem residenter og ikke-residenter. En overførsel er en post, der modsvarer leveringen af en vare, en tjeneste, et finansielt aktiv eller et andet ikke-produceret aktiv fra én institutionel enhed til en anden institutionel enhed, hvor der ikke forekommer en modydelse af økonomisk værdi. Løbende overførsler består af alle overførsler, der ikke er kapitaloverførsler.

Løbende overførsler klassificeres efter den institutionelle sektor, som foretager eller modtager overførslen i den indberettende økonomi (Offentlig forvaltning og service eller Andre sektorer).

 

Offentlig forvaltning og services løbende overførsler omfatter Løbende indkomst- og formueskatter mv., Bidrag til sociale ordninger, Sociale ydelser, Løbende internationalt samarbejde, Diverse løbende overførsler, Moms- og BNI-baserede egne EU-indtægter.

 

Andre sektorers løbende overførsler omfatter Løbende indkomst- og formueskatter mv., Bidrag til sociale ordninger, Sociale ydelser, Diverse løbende overførsler, Skadeforsikringspræmier, netto, Skadeforsikringserstatninger og Korrektion for ændringer i pensionsrettigheder. Diverse løbende overførsler (D.75) omfatter Personlige overførsler mellem residente og ikke-residente husholdninger (herunder også Arbejdstageres overførsler).

4.1   Løbende indkomst- og formueskatter mv. (D.5)

Løbende indkomst- og formueskatter mv. på de internationale konti består hovedsagelig af skatter af indkomst indtjent af ikke-residenter for udført arbejde eller levering af finansielle aktiver. Skatter af kapitalgevinster på ikke-residenters aktiver er også omfattet. Indkomstskatter og skatter af kapitalgevinster på finansielle aktiver betales almindeligvis af Andre sektorer (enkeltpersoner, selskaber og nonprofitinstitutioner) og modtages af Offentlig forvaltning og service.

4.2   Bidrag til sociale ordninger (D.61)

Bidrag til sociale ordninger er de faktiske eller imputerede bidrag, som husholdningerne betaler til socialforsikringsordninger med henblik på udbetaling af sociale ydelser.

4.3   Sociale ydelser (D.62+D.63)

Sociale ydelser omfatter ydelser, der betales i henhold til socialsikrings- og pensionsordninger. De omfatter pensioner og andre ydelser i forbindelse med hændelser eller omstændigheder som sygdom, arbejdsløshed, bolig og uddannelse og kan være i kontanter eller i naturalier.

4.4   Skadesforsikringspræmier, netto (D.71)

Skadesforsikringspræmier består af både bruttopræmier, der skal betales af forsikringstagerne for at opnå dækning i regnskabsperioden (indtjente præmier), og de tillægspræmier, der betales af investeringsindkomsten henført til forsikringstagerne efter fradrag af det pågældende forsikringsselskabs administrationsgebyr. Administrationsgebyrerne udgør forsikringstagernes køb af tjenester og registreres som forsikringstjenester. Nettopræmier på standardiserede garantier indgår i denne post.

4.5   Skadesforsikringserstatninger (D.72)

Skadesforsikringserstatninger er de beløb, der skal betales ved afvikling af erstatningskrav, som forfalder i den aktuelle regnskabsperiode. Erstatningskrav forfalder på det tidspunkt, hvor begivenheden, der giver anledning til et gyldigt erstatningskrav, indtræffer. Erstatningskrav, der udbetales ved standardiserede garantier, registreres i denne post.

4.6   Løbende internationalt samarbejde (D.74)

Løbende internationalt samarbejde består af løbende overførsler i kontanter eller naturalier mellem offentlig forvaltning og service i forskellige lande eller mellem offentlig forvaltning og service og internationale organisationer. Dele af det løbende internationale samarbejde er i forhold til EU-institutionerne.

4.7   Diverse løbende overførsler (D.75)

Diverse løbende overførsler, i kontanter eller naturalier, omfatter Løbende overførsler til nonprofitinstitutioner rettet mod husholdninger (D.751), Løbende overførsler mellem husholdninger (D.752), Andre diverse løbende overførsler (D.759), herunder bøder og strafgebyrer, dele af betalingerne for lotteri og spil, erstatninger og andet.

4.7.1   Personlige overførsler mellem residente og ikke-residente husholdninger

Personlige overførsler mellem residente og ikke-residente husholdninger består af alle løbende overførsler i kontanter eller naturalier foretaget eller modtaget af residente husholdninger til eller fra ikke-residente husholdninger. Personlige overførsler omfatter "heraf"Arbejdstageres overførsler.

4.7.1.1   Arbejdstageres overførsler

Arbejdstageres overførsler består af personlige overførsler foretaget af migranter bosiddende og beskæftiget i nye økonomier til ikke-residente husholdninger. Personer, som har arbejdet for og været bosiddende i en ny økonomi i mindre end et år, betragtes som ikke-residente, og deres vederlag registreres under aflønning af ansatte.

4.8   Moms- og BNI-baserede egne EU-indtægter (D.76)

Moms- og BNI-baserede tredje og fjerde egne EU-indtægter er løbende overførsler fra medlemsstaternes offentlige forvaltning og service til Unionens institutioner.

4.9   Korrektion for ændringer i pensionsrettigheder (D.8)

Korrektion for ændringer i pensionsrettigheder er nødvendig for at afstemme behandlingen af pensioner som løbende overførsler med behandlingen af pensionsrettigheder som finansielle aktiver. Efter korrektionen er saldoen for den løbende konto den samme, som hvis bidrag til sociale ordninger og pensionsydelser ikke blev registreret som løbende overførsler.

B.   KAPITALKONTO

Kapitalkontoen omfatter Anskaffelser/afhændelser af ikke-producerede, ikke-finansielle aktiver samt Kapitaloverførsler.

5.1   Bruttoanskaffelser og -afhændelser af ikke-producerede, ikke-finansielle aktiver

Ikke-producerede, ikke-finansielle aktiver består af: a) naturressourcer, b) kontrakter, leasingkontrakter og licenser og c) markedsføringsaktiver (mærkenavne, varemærker) og goodwill. Anskaffelser og afhændelser af ikke-producerede, ikke-finansielle aktiver registreres adskilt på bruttobasis, frem for på nettobasis. Kun køb/salg af sådanne aktiver, og ikke deres anvendelse, skal registreres under denne post på kapitalkontoen.

5.2   Kapitaloverførsler (D.9)

Kapitaloverførsler omfatter i) overdragelser af ejendomsretten til faste aktiver, ii) overførsler af midler, der er forbundet med eller betinget af anskaffelse eller afhændelse af faste aktiver og iii) eftergivelse af gæld uden nogen form for modydelse. Kapitaloverførsler kan være i kontanter eller i naturalier (såsom gældseftergivelse). Sondringen mellem løbende overførsler og kapitaloverførsler afhænger i praksis af det modtagende lands anvendelse af overførslen. Kapitaloverførsler klassificeres efter den institutionelle sektor, som foretager eller modtager overførslen i den indberettende økonomi (Offentlig forvaltning og service eller Andre sektorer).

Kapitaloverførsler omfatter: Kapitalskatter, Investeringstilskud og Andre kapitaloverførsler.

5.2.1   Kapitalskatter (D.91)

Kapitalskatter er skatter, som opkræves med uregelmæssige mellemrum på institutionelle enheders aktiver eller nettoformue eller på aktiver, som overføres mellem institutionelle enheder. De omfatter arve- og gaveafgifter, som pålægges arve- og gavemodtageren..

5.2.2   Investeringstilskud (D.92)

Investeringstilskud består i kapitaloverførsler i kontanter eller naturalier til hel eller delvis finansiering af anskaffelser af faste aktiver. Modtagerne er forpligtet til at anvende investeringstilskuddene modtaget i kontanter til faste bruttoinvesteringer, og tilskuddene er ofte bundet til konkrete investeringsprojekter som f.eks. store bygge- og anlægsprojekter.

5.2.3   Andre kapitaloverførsler (D.99)

Disse omfatter større engangsbetalinger som erstatning for omfattende tingsskade eller alvorlige personskader, der ikke er dækket af en forsikring, store gaver, testamentariske gaver og donationer, herunder til nonprofitinstitutioner. Denne kategori omfatter Gældseftergivelse.

5.2.3.1   Gældseftergivelse

Gældseftergivelse er en frivillig annullering af hele eller dele af en gældsforpligtelse inden for rammerne af en kontrakt mellem en kreditor og en debitor.

C.   DEN FINANSIELLE KONTO OG KAPITALBALANCEN OVER FOR UDLANDET

Den finansielle konto registreres generelt transaktioner vedrørende finansielle aktiver og passiver mellem residenter og ikke-residenter. Den finansielle konto viser nettotransaktionerne, dvs. nettoanskaffelse af finansielle aktiver svarer til anskaffelsen af aktiver fratrukket afhændede aktiver.

Kapitalbalancen over for udlandet (den internationale investeringsposition (IIP)) viser ved udgangen af hvert kvartal værdien af de finansielle aktiver, som besiddes af residenter i en økonomi, og som udgør fordringer på ikke-residenter, og residenternes forpligtelser over for ikke-residenter plus reserveaktiver i form af guldbarrer. Forskellen mellem aktiver og passiver er nettopositionen i kapitalbalancen over for udlandet og udgør en nettofordring på eller nettoforpligtelse over for udlandet.

Værdien af kapitalbalancen over for udlandet ved udgangen af en periode opgøres på grundlag af positionerne ved udgangen af den forrige periode, transaktioner i den aktuelle periode og andre ændringer, der opstår som følge af andre årsager end transaktioner mellem residenter og ikke-residenter, der kan henføres til andre mængdemæssige ændringer og omvurderinger (som skyldes valutakurs- eller prisændringer).

I overensstemmelse med den funktionelle underopdeling klassificeres grænseoverskridende finansielle transaktioner og positioner som Direkte investeringer, Porteføljeinvesteringer, Finansielle derivater (bortset fra reserver) og medarbejderaktieoptioner, Andre investeringer og Reserveaktiver. Grænseoverskridende finansielle transaktioner og positioner klassificeres yderligere efter instrumenttype og institutionel sektor som defineret i tabel 7.

Grundlaget for værdiansættelsen af transaktioner og positioner er markedspriserne. Den nominelle værdi anvendes for positioner i ikke-omsættelige instrumenter, dvs. lån, indskud og andre forfaldne ikke-betalte mellemværender. Dog værdiansættes transaktioner i disse instrumenter til markedspris. For at tage højde for uoverensstemmelse mellem markedsværdiansættelsen af transaktioner og den nominelle værdiansættelse af positioner registrerer sælgeren Omvurderinger, som skyldes andre prisændringer i løbet af perioden, hvori salget foregår, svarende til differencen mellem den nominelle værdi og transaktionsværdien, mens køberen registrerer et tilsvarende beløb som Omvurderinger, som skyldes andre prisændringer.

Betalingsbalancens finansielle konto og kapitalbalancen over for udlandet omfatter modposteringer for periodiserede indtægter på instrumenter, der klassificeres i de respektive funktionelle kategorier.

6.1   Direkte investeringer

Ved direkte investeringer kontrollerer en resident i en økonomi (direkte investor) et foretagende, der er resident i en anden økonomi (foretagende, som er genstand for direkte investeringer), eller udøver væsentlig indflydelse på ledelsen af det. I overensstemmelse med de internationale standarder foreligger der et sådant forhold, hvis en investor, der er resident i én økonomi, direkte eller indirekte ejer 10 % eller mere af stemmerettighederne i et foretagende, som er resident i en anden økonomi. På grundlag af dette kriterium kan der bestå et direkte investeringsforhold mellem en række forbundne foretagender, uanset om forbindelserne omfatter en enkelt eller en række kæder. Det kan omfatte datterselskaber, datter-datterselskaber og associerede selskaber til et foretagende, der er genstand for direkte investeringer. Når den direkte investering er etableret, registreres alle efterfølgende finansielle strømme/beholdninger mellem de forbundne enheder som direkte investeringstransaktioner/-positioner.

Egenkapital omfatter ejerandele i filialer såvel som i datterselskaber og associerede selskaber. Reinvesteret indtjening er modposteringen til den direkte investors andel af indtjeningen, som datterselskaber eller associerede selskaber ikke har udbetalt som udbytte, og filialers indtjening, der ikke er udloddet til den direkte investor, og som er registreret under posten Investeringsindkomst (jf. 3.2.3).

Direkte investeringskapital og Gæld opdeles yderligere efter typen af relation mellem enheder og efter investeringsretningen. Der skelnes mellem tre typer af direkte investeringsrelationer:

a)

Direkte investorers investeringer i foretagender, der er genstand for direkte investeringer. Denne kategori omfatter investeringsstrømme (og beholdninger) fra den direkte investor til dennes direkte investeringsforetagender (uanset om der er tale om direkte eller indirekte kontrol eller indflydelse).

b)

Omvendte investeringer. Denne type relation vedrører investeringsstrømme (og beholdninger) fra det direkte investeringsforetagende til den direkte investor.

c)

Mellem søsterselskaber. Dette omfatter strømme (og beholdninger) mellem foretagender, som ikke kontrollerer eller udøver indflydelse på hinanden, men hvor den samme direkte investor kontrollerer eller udøver indflydelse på begge.

6.2   Porteføljeinvesteringer

Porteføljeinvesteringer er transaktioner og positioner omfattende gældsværdipapirer eller ejerandelsinstrumenter, bortset fra dem, som indgår i direkte investeringer eller reserveaktiver. Porteføljeinvesteringer omfatter Ejerandelsinstrumenter, Andele i investeringsforeninger og Gældsværdipapirer, medmindre de er kategoriseret som direkte investeringer eller reserveaktiver. Transaktioner som genkøbsaftaler og værdipapirlån er undtaget fra porteføljeinvesteringer.

6.2.1   Ejerandelsinstrumenter (F51/AF51)

Ejerandele er alle instrumenter, der udgør fordringer på restværdien af et selskab eller et kvasiselskab, når alle kreditorers fordringer er blevet indfriet. I modsætning til gæld medfører ejerandele normalt ikke en ret for ejeren til et forud fastsat beløb eller et beløb i overensstemmelse med en fast formel. Ejerandele opdeles i Noterede aktier og Unoterede aktier.

Noterede aktier (F.511/AF.511) er ejerandelsinstrumenter, der noteres på en godkendt fondsbørs eller en anden form for sekundærmarked. Unoterede aktier (F.512/AF.512) er ejerandelsinstrumenter, der ikke noteres på en børs.

6.2.2   Andele i investeringsforeninger (F.52/AF.52)

Andele i investeringsforeninger udstedes af investeringsforeninger. De betegnes enheder ("units"), hvis foreningen er et selskab (trust). Investeringsforeninger er kollektive investeringsforetagender, gennem hvilke investorerne samler midler med henblik på investering i finansielle og/eller ikke-finansielle aktiver. Andele i investeringsforeninger har en særlig funktion i finansiel formidling som en form for kollektiv investering i andre aktiver, og de angives separat i forhold til andre ejerandele. Deres indkomst behandles også på en anden måde, da reinvesteret indtjening skal imputeres.

6.2.3   Gældsværdipapirer (F.3/AF.3)

Gældsværdipapirer er omsættelige finansielle instrumenter, der tjener som gældsbeviser. De omfatter udstedte skatkammerveksler, obligationer, gældsinstrumenter, omsættelige indskudsbeviser, virksomhedscertifikater ("commercial papers"), kasseobligationer, værdipapirer med sikkerhed i specificerede aktiver ("asset-backed securities"), pengemarkedsinstrumenter og lignende instrumenter, der normalt handles på de finansielle markeder. Transaktioner og positioner i gældsværdipapirer opdeles efter oprindelig løbetid i Kortfristede og Langfristede.

6.2.3.1   Kortfristede gældsværdipapirer (F.31/AF.31)

Kortfristede gældsværdipapirer indfries på anfordring eller udstedes med en oprindelig løbetid på et år eller mindre. De giver normalt indehaveren ubetinget ret til at modtage et nærmere angivet, fast beløb på en fastsat dato. Disse instrumenter handles normalt til underkurs på organiserede markeder; underkursen er afhængig af renten og restløbetiden.

6.2.3.2   Langfristede gældsværdipapirer (F.32/AF.32)

Langfristede gældsværdipapirer udstedes med en oprindelig løbetid på mere end et år eller uden en fastsat løbetid (bortset fra på anfordring, som indgår under kortfristede). De giver normalt indehaveren a) en ubetinget ret til et fast eller kontraktmæssigt fastsat variabelt afkast (idet betalingen af renter er uafhængig af debitors indtjening) og b) en ubetinget ret til at modtage et fast beløb som afdrag på hovedstolen på en eller flere nærmere angivne datoer.

Registreringen af transaktioner på betalingsbalancen finder sted, når kreditorer eller debitorer bogfører deres fordring eller forpligtelse. Transaktionerne registreres til den faktiske pris, der er modtaget eller betalt, fratrukket provision og omkostninger. Således er de påløbne renter fra den sidste rentebetaling inkluderet, hvis det drejer sig om værdipapirer med kuponrenter, og for værdipapirer til underkurs inkluderes akkumulerede renter siden udstedelsen. For både betalingsbalancens finansielle konto og for kapitalbalancen over for udlandet kræves posteringer for påløbne renter; disse registreringer kræver modposteringer på de respektive konti for indkomst.

6.3   Finansielle derivater (bortset fra reserver) og medarbejderaktieoptioner (F.7/AF.7)

En finansiel derivatkontrakt er et finansielt instrument, som er knyttet til et andet bestemt finansielt instrument eller en anden bestemt indikator eller råvare, ved hjælp af hvilke bestemte finansielle risici (f.eks. risici i forbindelse med renter, valutakurser, aktiekurser, råvarepriser og kreditter) kan handles på de finansielle markeder. Denne kategori angives separat i forhold til andre kategorier, da den vedrører overførsel af risici i stedet for tilførsel af kapital eller andre ressourcer. I modsætning til andre funktionelle kategorier genererer finansielle derivater ingen primær indkomst. Nettostrømme knyttet til rentederivater registreres som finansielle derivater, ikke som investeringsindkomst. Transaktioner og positioner vedrørende finansielle derivater behandles adskilt fra værdierne af de underliggende poster, som de er knyttet til. Ved optioner registreres den samlede præmie (dvs. købs-/salgsprisen for optionerne samt det indbefattede administrationsgebyr). Tilbagebetalingspligtige marginindbetalinger omfatter kontanter eller anden sikkerhed, der beskytter en modpart mod risiko for misligholdelse. De klassificeres som indskud under andre investeringer (hvis debitors forpligtelser indgår i den brede pengemængde) eller under andre forfaldne ikke-betalte mellemværender. Ikke-tilbagebetalingspligtige marginindbetalinger (også kaldet variationsmargin) reducerer den finansielle forpligtelse, som opstår via et derivat, og klassificeres derfor som transaktioner i finansielle derivater.

Medarbejderaktieoptioner er en mulighed for at købe aktier i et selskab, som tilbydes selskabets medarbejdere som en form for aflønning. Hvis en aktieoption, der er tildelt medarbejderne, kan handles på de finansielle markeder uden restriktioner, klassificeres den som et finansielt derivat.

6.4   Andre investeringer

Andre investeringer er en restkategori, der omfatter positioner og transaktioner, som ikke er indeholdt i posterne direkte investeringer, porteføljeinvesteringer, finansielle derivater, medarbejderaktieoptioner eller reserveaktiver. I det omfang de følgende klasser af finansielle aktiver og passiver ikke omfattes af direkte investeringer eller reserveaktiver, omfatter andre investeringer: a) Andre ejerandelsbeviser, b) Sedler og mønt samt indskud, c) Udlån (herunder brug af IMF-kredit og udlån fra IMF), d) Forsikrings-, pensions- og standardiserede garantiordninger, e) Handelskreditter og forudbetalinger, f) Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender og g) SDR-tildelinger (SDR-beholdninger er omfattet af reserveaktiver).

For lån, indskud og andre forfaldne ikke-betalte mellemværender, der sælges til underkurs, kan transaktionsværdierne, som er registreret på den finansielle konto, afvige fra de nominelle værdier, som er registreret i kapitalbalancen over for udlandet. Sådanne forskelle registreres som Omvurderinger, som skyldes andre prisændringer.

6.4.1   Andre ejerandelsbeviser (F.519/AF.51)

Andre ejerandelsbeviser er ejerandelsbeviser, der ikke har form af værdipapirer, og omfattes derfor ikke i porteføljeinvesteringer. Kapitalinteresser i visse internationale organisationer er ikke i form af værdipapirer og klassificeres derfor som Andre ejerandelsbeviser.

6.4.2   Sedler og mønt samt indskud (F.2/AF.2)

Sedler, mønt samt indskud omfatter sedler og mønter i omløb samt indskud. Indskud er standardiserede, uomsættelige kontrakter, som normalt tilbydes af pengeinstitutter, der gør det muligt for kreditorer at indbetale et variabelt pengebeløb og senere hæve dette. Indskud indebærer som regel en garanti fra debitor om at tilbagebetale beløbet til investor.

Sondringen mellem Lån og Sedler, mønter samt indskud afhænger af typen af låntager. Det betyder, at penge, som er ydet af den residente pengebesiddende sektor til ikke-residente banker, på aktivsiden skal klassificeres som Indskud, og penge, som er ydet af den residente pengebesiddende sektor til ikke-residente ikke-banker (f.eks. institutionelle enheder, som ikke er banker) skal klassificeres som Lån. På passivsiden skal penge, som er modtaget af residente ikke-banker, dvs. ikke-monetære finansielle institutioner altid klassificeres som Lån. Endelig betyder denne sondring, at alle transaktioner, som involverer residente MFI'er og ikke-residente banker, skal klassificeres som Indskud.

6.4.3   Lån (F.4/AF.4)

Lån er finansielle aktiver, som er a) oprettet, når en kreditor låner penge direkte til en debitor, og b) på basis af dokumenter, som er uomsættelige. Denne kategori omfatter alle lån, herunder realkreditlån, finansiel leasing og forretninger af repo-typen. Alle forretninger af repo-typen, dvs. genkøbsaftaler, sell/buy-back-forretninger og værdipapirlån (med udveksling af kontanter som sikkerhed), behandles som lån med sikkerhedsstillelse og ikke som direkte køb/salg af værdipapirer og opgøres under Andre investeringer inden for den residente sektor, der gennemfører forretningen. Formålet med denne behandling, som også er i overensstemmelse med regnskabspraksis for banker og andre finansielle selskaber, er at give et mere præcist billede af den økonomiske begrundelse, der ligger til grund for disse finansielle instrumenter.

6.4.4   Forsikrings-, pensions- og standardiserede garantiordninger (F.6/AF.6)

Følgende er omfattet: a) Forsikringstekniske reserver, skadesforsikring (F.61), b) livsforsikrings- og livrenterettigheder (F.62), c) pensionsrettigheder, pensionskassers krav på pensionsmanagere og rettigheder til ydelser, undtagen pensionsydelser (F63+F64+F65); og d) hensættelser til forpligtelser i forbindelse med standardiserede garantier (F.66).

6.4.5   Handelskreditter og forudbetalinger (F81/AF81)

Handelskreditter og forudbetalinger er finansielle fordringer opstået som følge af leverandørers direkte ydelse af kredit til købere af varer og tjenester og forudbetalinger for produkter under fremstilling eller bestilt produktion i form af kunders forudbetaling af varer og tjenester, der endnu ikke er leveret. Handelskreditter og forudbetalinger opstår, når betalingen for varer eller tjenester ikke sker samtidig med overdragelsen af ejendomsretten til varerne eller ydelsen af tjenesten.

6.4.6   Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender (F.89/AF.89)

Denne kategori består af forfaldne ikke-betalte mellemværender, bortset fra dem, som er omfattet under handelskreditter og forudbetalinger eller andre instrumenter. Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender er finansielle aktiver og passiver oprettet som modstykke til transaktioner, hvor der er en tidsforskel mellem disse transaktioner og de modsvarende betalinger. Kategorien omfatter skattegæld, køb og salg af værdipapirer, gebyrer for lån af værdipapirer, gebyrer for guldlån, løn, udbytte og påløbne, men endnu ikke udbetalte bidrag til sociale ordninger.

6.4.7   SDR-tildelinger (F.12/AF.12)

Tildeling af SDR'er til IMF-medlemmer opføres som en forpligtelse indgået af modtageren under SDR i Andre investeringer med en modsvarende postering under SDR i Reserveaktiver.

6.5   Reserveaktiver

Reserveaktiver er eksterne aktiver, som er likvide og under de monetære myndigheders kontrol til imødekommelse af behov for finansiering af betalingsbalancen, intervention på valutamarkederne med det formål at påvirke valutakursen og med andre tilknyttede formål for øje (såsom at fastholde tilliden til valutaen og økonomien, eller som grundlag for udenlandsk låntagning). Reserveaktiver skal være aktiver i fremmed valuta, fordringer over for ikke-residenter og aktiver, som faktisk eksisterer. Potentielle aktiver er udelukket. Princippet i reserveaktiverne er, at de monetære myndigheder "kontrollerer" dem og "kan anvende" dem.

6.5.1   Monetært guld (F.11/AF.11)

Monetært guld er guld, som de monetære myndigheder (eller andre, der er underlagt myndighedernes effektive kontrol) har ejendomsret til, og som opbevares som reserve. Det omfatter Guldbarrer og Konti for ikke-allokeret guld hos ikke-residenter, som giver ret til at kræve udlevering af guld.

6.5.1.1   Guldbarrer kan antage form af mønter eller barrer med en renhed på mindst 995/1 000. herunder guldbarrer på konti for allokeret guld.

6.5.1.2   Konti for ikke-allokeret guld giver indehaveren ret til at kræve, at kontoforvalteren udleverer guld. For så vidt angår disse konti har kontoudbyderen ejendomsret til en reservebeholdning af fysisk tildelt guld og udsteder fordringer i guld til kontoindehaverne. Konti for ikke-allokeret guld, som ikke er klassificeret som monetært guld, omfattes af Sedler, mønt samt indskud i Andre investeringer.

6.5.2   Særlige trækningsrettigheder (F.12/AF.12)

SDR er internationale reserver oprettet af IMF og tildelt medlemmerne som supplement til eksisterende officielle reserver. SDR indehaves kun af IMF-medlemmers monetære myndigheder og af et begrænset antal internationale finansielle institutioner, som er godkendte indehavere.

6.5.3   Reserveposition hos IMF

Dette er summen af a) "reservetranchen" dvs. de beløb i form af udenlandsk valuta (inklusive SDR), som et medlemsland kan opnå hos IMF med kort varsel og b) enhver fordring på IMF (i henhold til en låneaftale) i den såkaldte General Resources Account, som er umiddelbart tilgængelig for medlemslandet.

6.5.4   Andre reserveaktiver

Omfatter: Sedler, mønt samt indskud, Værdipapirer, Finansielle derivater og Andre fordringer. Indskud er de reserveaktiver, der stilles til rådighed på anfordring. Værdipapirer omfatter likvide og omsættelige ejerandels- og gældsinstrumenter udstedt af ikke-residenter, herunder andele i investeringsforeninger. Finansielle derivater registreres kun som reserveaktiver, hvis derivaterne, som er forbundet med forvaltningen af reserveaktiverne, er en integreret del af værdiansættelsen af sådanne aktiver. Andre fordringer omfatter lån til ikke-residente ikke-banker, langfristede lån til en IMF Trust Account og andre finansielle aktiver, som ikke tidligere er omfattet, men som opfylder definitionen af reserveaktiver.

«

(1)  Ikke obligatorisk for medlemsstater, der ikke deltager i Den Monetære Union.

(2)  Ikke obligatorisk for medlemsstater, der ikke deltager i Den Monetære Union.

(3)  Overgangen til T+82 og T+80 er ikke obligatorisk for medlemsstater, der ikke deltager i Den Monetære Union.

(4)  Geografisk opdeling er obligatorisk for medlemsstater, der ikke deltager i Den Monetære Union, fra og med 2019.

(5)  Opdeling efter niveau for institutionel sektor 1 (Sek 1), og ikke Sek 2, er obligatorisk for medlemsstater, der ikke deltager i Den Monetære Union.

(6)  Obligatorisk fra og med referenceåret 2015.

(7)  Obligatorisk fra og med referenceåret 2015.

(8)  Obligatorisk fra og med referenceåret 2015.

(9)  EU-medlemsstater uden for euroområdet: individuel opdeling efter land.


Top