EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0523

Kommissionens forordning (EU) nr. 523/2012 af 20. juni 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så vidt angår tilføjelse af visse FN/ECE-regulativer om typegodkendelse af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer EØS-relevant tekst

OJ L 160, 21.6.2012, p. 8–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 199 - 203

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/523/oj

21.6.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 160/8


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 523/2012

af 20. juni 2012

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så vidt angår tilføjelse af visse FN/ECE-regulativer om typegodkendelse af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 af 13. juli 2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (1), særlig artikel 14, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets afgørelse 97/836/EF (2) tiltrådte EU overenskomsten under FN's Økonomiske Kommission for Europa om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter (»overenskomst af 1958, som revideret«).

(2)

Ved afgørelse 97/836/EF tiltrådte Unionen også FN/ECE-regulativ nr. 30 om luftdæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil, regulativ nr. 54 om luftdæk til erhvervskøretøjer og påhængskøretøjer dertil og regulativ nr. 64 om en reserveenhed til midlertidig anvendelse, sikkerhedsdæk (run-flat-dæk), et sikkerhedsdæksystem og et system til dæktryksovervågning.

(3)

Ved en separat rådsafgørelse (3) har Unionen tiltrådt FN/ECE-regulativ nr. 117 om rullestøjsemission og vejgreb på vådt underlag.

(4)

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (rammedirektiv) (4) kan køretøjsfabrikanter, der ansøger om godkendelse af deres systemer, komponenter og separate tekniske enheder, vælge mellem overholdelse af forskrifterne i de relevante direktiver eller forskrifterne i de hertil svarende FN/ECE-regulativer. De fleste af forskrifterne i direktiverne om køretøjsdele er overført fra de hertil svarende FN/ECE-regulativer. I takt med de tekniske fremskridt ændres FN/ECE-regulativerne konstant, og de relevante direktiver må regelmæssigt opdateres for at være i overensstemmelse med indholdet i de respektive FN/ECE-regulativer. For at undgå denne overlapning har CARS 21-ekspertgruppen anbefalet, at adskillige direktiver erstattes af de hertil svarende FN/ECE-regulativer.

(5)

Ved direktiv 2007/46/EF er der fastsat mulighed for obligatorisk anvendelse af FN/ECE-regulativer i forbindelse med EF-godkendelse af køretøjer og for erstatning af EU-lovgivningen med disse FN/ECE-regulativer. I henhold til forordning (EF) nr. 661/2009 bør typegodkendelse i henhold til FN/ECE-regulativer, hvis anvendelse er obligatorisk, betragtes som EF-typegodkendelse i overensstemmelse med denne forordning og gennemførelsesbestemmelserne hertil.

(6)

Erstatningen af EU-lovgivningen med FN/ECE-regulativer gør det muligt at undgå overlapning — ikke kun med hensyn til tekniske forskrifter, men også med hensyn til certificering og administrative procedurer. Desuden bør en typegodkendelse, der er direkte baseret på internationalt vedtagne standarder, kunne forbedre markedsadgangen i tredjelande, herunder navnlig de lande, der har undertegnet den reviderede overenskomst af 1958, og dermed øge EU-industriens konkurrenceevne.

(7)

Derfor gives der i forordning (EF) nr. 661/2009 mulighed for at ophæve adskillige direktiver om typegodkendelse af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, der for så vidt angår EF-typegodkendelse i henhold til denne forordning bør erstattes af hertil svarende FN/ECE-regulativer for at sikre, at bestemmelserne om typegodkendelse bevares, og muliggøre videnskabelig og teknologisk udvikling

(8)

I dette øjemed er det hensigtsmæssigt at lade FN/ECE-regulativ nr. 30, 54, 64 og 117 indgå i bilag IV til forordning (EF) nr. 661/2009, hvori er opført de FN/ECE-regulativer, hvis anvendelse er obligatorisk.

(9)

Det er endvidere hensigtsmæssigt at præcisere bilag IV til forordning (EF) nr. 661/2009, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 407/2011 (5), for så vidt angår anvendelse af FN/ECE-regulativ nr. 13 om bremsning af køretøjer og påhængskøretøjer dertil, regulativ nr. 13-H om bremsning af personbiler, regulativ nr. 34 om forebyggelse af brandfare (beholdere til flydende brændstof) og regulativ nr. 55 om komponenter til mekanisk sammenkobling af vogntog.

(10)

Forordning (EF) nr. 661/2009 bør således ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

De i bilaget til nærværende forordning opførte FN/ECE-regulativer bør anvendes fra gennemførelsesdatoerne i artikel 13 i forordning (EF) nr. 661/2009.

(12)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag IV til forordning (EF) nr. 661/2009 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

1.   Med virkning fra den 1. november 2012 anvendes FN/ECE-regulativ nr. 30, supplement 16 til ændringsserie 02 (6), og FN/ECE-regulativ nr. 117, ændringsserie 02 (7), herunder kravene til rullestøj trin 2 i punkt 6.1.1, kravene til vejgreb i vådt føre i punkt 6.2 og kravene til rullemodstand i punkt 6.3.1 i nævnte FN/ECE-regulativ, for så vidt angår typegodkendelse af nye typer dæk i klasse C1.

2.   Med virkning fra den 1. november 2014 anvendes FN/ECE-regulativ nr. 30, supplement 16 til ændringsserie 02, og FN/ECE-regulativ nr. 117, ændringsserie 02, herunder kravene til vejgreb i vådt føre i punkt 6.2 i nævnte FN/ECE-regulativ, for så vidt angår salg og ibrugtagning af nye dæk i klasse C1.

3.   Med virkning fra den 1. november 2012 anvendes FN/ECE-regulativ nr. 54, supplement 17 til den oprindelige udgave af regulativet, og FN/ECE-regulativ nr. 117, ændringsserie 02 (8), herunder kravene til rullestøj trin 2 i punkt 6.1.2 til 6.1.3 og kravene til rullemodstand trin 1 i punkt 6.3.1 i nævnte FN/ECE-regulativ, for så vidt angår typegodkendelse af nye typer dæk i klasse C2 og C3.

4.   Med virkning fra den 1. november 2014 er anvendelse af FN/ECE-regulativ nr. 54, supplement 17 til den oprindelige udgave af regulativet, obligatorisk, for så vidt angår salg og ibrugtagning af nye dæk i klasse C2 og C3.

5.   Med virkning fra den 1. november 2016 anvendes FN/ECE-regulativ nr. 117, ændringsserie 02, herunder kravene til rullestøj trin 2 i punkt 6.1.1 til 6.1.3 i nævnte FN/ECE-regulativ, for så vidt angår salg og ibrugtagning af nye dæk i klasse C1, C2 og C3.

6.   Med virkning fra den 1. november 2014 anvendes FN/ECE-regulativ nr. 117, ændringsserie 02, herunder kravene til rullemodstand trin 1 i punkt 6.1.3 i nævnte FN/ECE-regulativ, for så vidt angår salg og ibrugtagning af nye dæk i klasse C1 og C2.

7.   Med virkning fra den 1. november 2016 anvendes FN/ECE-regulativ nr. 117, ændringsserie 02, herunder kravene til rullemodstand trin 1 i punkt 6.1.3 i nævnte FN/ECE-regulativ, for så vidt angår salg og ibrugtagning af nye dæk i klasse C3.

8.   Med virkning fra den 1. november 2016 anvendes FN/ECE-regulativ nr. 117, ændringsserie 02, herunder kravene til rullemodstand trin 2 i punkt 6.1.3 i nævnte FN/ECE-regulativ, for så vidt angår typegodkendelse nye typer dæk i klasse C1, C2 og C3.

9.   Med virkning fra den 1. november 2018 er anvendelse af FN/ECE-regulativ nr. 117, ændringsserie 02, herunder kravene til rullemodstand trin 2 i punkt 6.3.2 i nævnte FN/ECE-regulativ, obligatorisk, for så vidt angår salg og ibrugtagning af nye dæk i klasse C1 og C2.

10.   Med virkning fra den 1. november 2020 anvendes FN/ECE-regulativ nr. 117, ændringsserie 02, herunder kravene til rullemodstand trin 2 i punkt 6.3.2 i nævnte FN/ECE-regulativ, for så vidt angår salg og ibrugtagning af nye dæk i klasse C3.

11.   Nye dæk i klasse C1, C2 og C3, som er produceret før de datoer, der er fastsat i stk. 2 vedrørende generelle krav og vejgreb i vådt føre, stk. 4 vedrørende generelle krav, stk. 5 vedrørende kravene til rullestøj trin 2, stk. 6 og 7 vedrørende kravene til rullemodstand trin 1 samt stk. 9 og 10 vedrørende kravene til rullemodstand trin 2, og som ikke opfylder disse krav, kan sælges og ibrugtages i yderligere en periode på højst 30 måneder fra disse datoer.

Artikel 3

1.   Med virkning fra den 1. november 2012 skal de nationale myndigheder nægte at meddele EF-typegodkendelse for nye typer af køretøjer i klasse M1, som ikke er monteret med et dæktryksovervågningssystem (TPMS), som opfylder de relevante krav i FN/ECE-regulativ nr. 64, ændringsserie 02, korrigendum 1 (9).

2.   Med virkning fra den 1. november 2014 skal de nationale myndigheder forbyde registrering, salg og ibrugtagning af køretøjer i klasse M1, som ikke er monteret med et dæktryksovervågningssystem (TPMS), som opfylder de relevante krav i FN/ECE-regulativ nr. 64, ændringsserie 02, korrigendum 1.

Artikel 4

1.   Med virkning fra den 1. november 2012 anvendes FN/ECE-regulativ nr. 64, ændringsserie 02, korrigendum 1, for så vidt angår EF-typegodkendelse af nye typer af køretøjer i klasse M1 og N1, hvis sådanne køretøjer er forsynet med udstyr, der er omfattet af nævnte forordning.

2.   Med virkning fra den 1. november 2014 er anvendelse af FN/ECE-regulativ nr. 64, ændringsserie 02, korrigendum 1, obligatorisk, for så vidt angår registrering, salg og ibrugtagning af nye køretøjer i klasse M1 og N1, hvis sådanne køretøjer er forsynet med udstyr, der er omfattet af nævnte forordning.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juni 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 200 af 31.7.2009, s. 1.

(2)  EFT L 346 af 17.12.1997, s. 78.

(3)  KOM(2003) 635 endelig — vedtagelse ved et ikke-offentliggjort dokument.

(4)  EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1.

(5)  EUT L 108 af 28.4.2011, s. 13.

(6)  EUT L 201 af 30.7.2008, s. 70.

(7)  EUT L 231 af 29.8.2008, s. 70.

(8)  EUT L 183 af 11.7.2008, s. 41.

(9)  EUT L 310 af 26.11.2010, s. 18.


BILAG

Bilag IV til forordning (EF) nr. 661/2009 ændres således:

1)

Listen over FN/ECE-regulativer, hvis anvendelse er obligatorisk, ændres som følger:

a)

Oplysningerne om regulativ nr. 13 affattes således:

»13

Bremsning af køretøjer og påhængskøretøjer

Supplement 5 til ændringsserie 10

Korrigendum 1 og 2 til revision 6

EUT L 257 af 30.9.2010, s. 1

M, N, O (b

Supplement 3 til ændringsserie 11

EUT L 297 af 13.11.2010, s. 183

b)

Følgende regulativ nr. 30 indsættes mellem regulativ nr. 28 og regulativ nr. 31:

»30

Luftdæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (klasse C1)

Supplement 16 til ændringsserie 02

EUT L 201 af 30.7.2008, s. 70

EUT L 307 af 23.11.2011, s. 1

M, N, O«

c)

Oplysningerne om regulativ nr. 34 affattes således:

»34

Forebyggelse af brandfare (beholdere til flydende brændstof)

Supplement 2 til ændringsserie 02

EUT L 194 af 23.7.2008, s. 14

M, N, O (d

d)

Følgende regulativ nr. 54 indsættes mellem regulativ nr. 48 og regulativ nr. 55:

»54

Luftdæk til erhvervskøretøjer og påhængskøretøjer dertil (klasse C2 og C3)

Supplement 17 til regulativets oprindelige udgave

EUT L 183 af 11.7.2008, s. 41

EUT L 307 af 23.11.2011, s. 2

M, N, O«

e)

Oplysningerne om regulativ nr. 55 affattes således:

»55

Komponenter til mekanisk sammenkobling af vogntog

Supplement 1 til ændringsserie 01

EUT L 227 af 28.8.2010, s. 1

M, N, O (e

f)

Følgende regulativ nr. 64 indsættes mellem regulativ nr. 61 og regulativ nr. 66:

»64

En reserveenhed til midlertidig anvendelse, sikkerhedsdæk (run-flat-dæk) og/eller sikkerhedsdæksystem og et system til dæktryksovervågning

Ændringsserie 02, korrigendum 1

EUT L 310 af 26.11.2010, s. 18

M1, N1«

g)

Følgende regulativ nr. 117 indsættes mellem regulativ nr. 116 og regulativ nr. 118:

»117

Dæk med hensyn til rullestøjsemission, vejgreb på vådt underlag og rullemodstand (klasse C1, C2 og C3)

Ændringsserie 02

EUT L 307 af 23.11.2011, s. 3

M, N, O«

2)

I noterne foretages følgende ændringer i tabellen:

a)

Note (b) og (c) affattes således:

»(b)

Et elektronisk stabilitetskontrolsystem kræves monteret i henhold til denne forordnings artikel 12. Derfor er anvendelsen af bilag 21 til FN/ECE-regulativ nr. 13 obligatorisk, for så vidt angår EF-typegodkendelse for nye typer af køretøjer og registrering, salg og ibrugtagning af nye køretøjer. De gennemførelsesdatoer for elektroniske stabilitetskontrolsystemer, der er omhandlet i denne forordning, finder dog anvendelse i stedet for datoerne i nævnte FN/ECE-regulativ.

(c)

Et elektronisk stabilitetskontrolsystem kræves monteret i henhold til denne forordnings artikel 12. Derfor er anvendelsen af del A i bilag 9 til FN/ECE-regulativ nr. 13-H obligatorisk, for så vidt angår EF-typegodkendelse af nye typer af køretøjer samt registrering, salg og ibrugtagning af nye køretøjer. De gennemførelsesdatoer for elektroniske stabilitetskontrolsystemer, der er omhandlet i denne forordning, finder dog anvendelse i stedet for datoerne i nævnte FN/ECE-regulativ.«

b)

Følgende indsættes som note (d) og (e):

»(d)

Overensstemmelse med del II i FN/ECE-regulativ nr. 34 er ikke obligatorisk.

(e)

Når det er angivet af køretøjsfabrikanten, at et køretøj er egnet til bugsering (punkt 2.11.5. i bilag I til direktiv 2007/46/EF), må en mekanisk tilkoblingsanordning, der er monteret på det, ikke dække for belysningskomponenter (f.eks. tågebaglygte) eller anbringelses- og fastgørelsesstedet for bagnummerpladen, medmindre den mekaniske tilkoblingsanordning er aftagelig eller flytbar uden brug af værktøj, herunder nøgler.«


Top