EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0514

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 514/2012 af 18. juni 2012 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse EØS-relevant tekst

OJ L 158, 19.6.2012, p. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 069 P. 199 - 205

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; stiltiende ophævelse ved 32019R1793

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/514/oj

19.6.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 158/2


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 514/2012

af 18. juni 2012

om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (1), særlig artikel 15, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 (2) er der fastsat bestemmelser om den mere intensive offentlige kontrol af importen af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der er opført i nævnte forordnings bilag I (i det følgende benævnt »listen«), som skal foretages på indgangsstederne til de områder, der er opført i bilag I til forordning (EF) nr. 882/2004.

(2)

Det fastsættes i artikel 2 i forordning (EF) nr. 669/2009, at listen skal revideres regelmæssigt og mindst hvert kvartal, hvor der som minimum anvendes de informationskilder, der er anført i den nævnte artikel.

(3)

Forekomsten og relevansen af fødevarehændelser, der meddeles gennem det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASSF), resultaterne af kontrolbesøgene i tredjelande, der gennemføres af Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret, samt de rapporter om sendinger af foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, som medlemsstaterne hvert kvartal forelægger Kommissionen i henhold til artikel 15 i forordning (EF) nr. 669/2009, viser, at listen bør ændres.

(4)

Listen bør navnlig ændres på den måde, at hyppigheden af offentlige kontroller nedsættes for varer, for hvilke informationskilderne viser en generel forbedring af opfyldelsen af de relevante sikkerhedskrav i EU-lovgivningen, og for hvilke det derfor ikke er nødvendigt med det nuværende niveau af offentlig kontrol.

(5)

Listen bør ligeledes ændres på en sådan måde, at hyppigheden af den offentlige kontrol øges for varer, for hvilke de samme informationskilder viser en højere grad af manglende overholdelse af relevant EU-lovgivning, som derfor gør det berettiget at øge antallet af offentlige kontroller.

(6)

Derudover bør visse andre varer, for hvilke informationskilderne viser en så høj grad af manglende overholdelse af de relevante sikkerhedskrav, at det er nødvendigt at indføre en mere intensiv offentlig kontrol, tilføjes til listen.

(7)

Oplysningerne i listen om visse importerede varer fra Indien og for visse andre varer importeret fra Den Dominikanske Republik bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. Desuden bør der i listen indsættes oplysninger om sendinger af muskatnød og muskatblomme fra Indonesien.

(8)

Ændringerne af listen i form af nedsættelse af hyppigheden af den offentlige kontrol af import af meterbønner, karela, peberfrugter og auberginer fra Den Dominikanske Republik bør finde anvendelse snarest muligt, da de oprindelige sikkerhedsproblemer delvist er blevet løst. Ændringerne af listen vedrørende det pågældende tredjeland bør derfor anvendes fra datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

(9)

Under hensyntagen til antallet af ændringer, der skal foretages i bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009, bør det erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

(10)

Forordning (EF) nr. 669/2009 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2012.

Ændringen af bilag I til forordning (EF) nr. 669/209 vedrørende nedsættelsen af hyppigheden af den fysiske kontrol og identitetskontrollen for meterbønner, karela, peberfrugter og auberginer fra Den Dominikanske Republik finder imidlertid anvendelse fra datoen for ikrafttrædelse af nærværende forordning.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juni 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 194 af 25.7.2009, s. 11.


BILAG

Bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 affattes således:

»BILAG I

Foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse, der skal underkastes en mere intensiv offentlig kontrol på det udpegede indgangssted

Foderstoffer og fødevarer

(påtænkt anvendelse)

KN-kode (1)

Oprindelsesland

Fare

Hyppighed af fysisk kontrol og identitetskontrol

(%)

Hasselnødder

(med skal eller afskallede)

0802 21 00; 0802 22 00

Aserbajdsjan (AZ)

Aflatoksiner

10

(Foderstoffer og fødevarer)

 

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

Brasilien (BR)

Aflatoksiner

10

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91; 2008 11 962008 11 98

(Foderstoffer og fødevarer)

 

Tørrede nudler

ex 1902

Kina (CN)

Aluminium

10

(Fødevarer)

 

Pompelmus

ex 0805 40 00

Kina (CN)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (11)

20

(Fødevarer — friske)

 

Te, også aromatiseret

0902

Kina (CN)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (10)

10

(Fødevarer)

 

Meterbønner

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Den Dominikanske Republik (DO)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (3)

20

Karela

(Momordica charantia)

ex 0709 99 90; ex 0710 80 95

Peberfrugter (søde og ikke-søde) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 990710 80 51; ex 0710 80 59

Auberginer

0709 30 00; ex 0710 80 95

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

 

Appelsiner (friske eller tørrede)

0805 10 20; 0805 10 80

Egypten (EG)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (7)

10

Ferskner (undtagen nektariner)

0809 30 90

Granatæbler

ex 0810 90 75

Jordbær

0810 10 00

(Fødevarer — friske frugter og grøntsager)

 

Peberfrugter (søde og ikke-søde) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 990710 80 51; ex 0710 80 59

Egypten (EG)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (12)

10

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne)

 

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

Ghana (GH)

Aflatoksiner

50

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

(Foderstoffer og fødevarer)

 

Karryblade (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 85

Indien (IN)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (5)

50

(Fødevarer — friske urter)

 

Capsicum annuum, hel

0904 21 10

Indien (IN)

Aflatoksiner

20

Capsicum annuum, knust eller formalet

ex 0904 22 00

Tørrede frugter af slægterne Capsicum eller Pimenta, hele, dog ikke søde peberfrugter (Capsicum annuum)

0904 21 90

Karry (chiliprodukter)

0910 91 05

Muskatnød

(Myristica fragrans)

0908 11 00, 0908 12 00

Muskatblomme

(Myristica fragrans)

0908 21 00, 0908 22 00

Ingefær

(Zingiber officinale)

0910 11 00, 0910 12 00

Curcuma longa (gurkemeje)

0910 30 00

(Fødevarer — tørrede krydderier)

 

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

Indien (IN)

Aflatoksiner

20

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Foderstoffer og fødevarer)

 

Fodertilsætningsstoffer og forblandinger

ex 2309; 2917 19 90; ex 2817 00 00; ex 2820 90 10; ex 2820 90 90; ex 2821 10 00; ex 2825 50 00; ex 2833 21 00; ex 2833 25 00; ex 2833 29 20; ex 2833 29 80; ex 2835; ex 2836; ex 2839; 2936

Indien (IN)

Cadmium og bly

10

(Foderstoffer)

 

Okra

ex 0709 99 90

Indien (IN)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (2)

50

(Fødevarer — friske)

 

Muskatnød

(Myristica fragrans)

0908 11 00, 0908 12 00

Indonesien (ID)

Aflatoksiner

20

Muskatblomme

(Myristica fragrans)

0908 21 00, 0908 22 00

(Fødevarer — tørrede krydderier)

 

Vandmelonfrø (egusi, Citrullus lanatus) og deraf afledte produkter

ex 1207 70 00; ex 1106 30 90ex 2008 99 99

Nigeria (NG)

Aflatoksiner

50

(Fødevarer)

 

Capsicum annuum, hel

0904 21 10

Peru (PE)

Aflatoksiner og ochratoksin A

10

Capsicum annuum, knust eller formalet

ex 0904 22 00

Tørrede frugter af slægterne Capsicum eller Pimenta, hele, dog ikke søde peberfrugter (Capsicum annuum)

0904 21 90

(Fødevarer — tørret krydderi)

 

Peberfrugter (ikke-søde) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

Thailand (TH)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (9)

10

(Fødevarer — friske)

 

Blade af koriander

ex 0709 99 90

Thailand (TH)

Salmonella (6)

10

Basilikum (hellig og sød)

ex 1211 90 85

Mynte

ex 1211 90 85

(Fødevarer — friske urter)

 

Blade af koriander

ex 0709 99 90

Thailand (TH)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (4)

20

Basilikum (hellig og sød)

ex 1211 90 85

(Fødevarer — friske urter)

 

Meterbønner

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Thailand (TH)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (4)

50

Auberginer

0709 30 00; ex 0710 80 95

Kål

0704; ex 0710 80 95

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

 

Søde peberfrugter (Capsicum annuum)

0709 60 10; 0710 80 51

Tyrkiet (TR)

Pesticidrester analyseret efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS eller efter metoder til påvisning af en enkelt restkoncentration (8)

10

Tomater

0702 00 00; 0710 80 70

(Fødevarer — friske, kølede eller frosne grøntsager)

 

Tørrede druer

0806 20

Usbekistan (UZ)

Ochratoksin A

50

(Fødevarer)

 

Jordnødder (peanuts), med skal

1202 41 00

Sydafrika (ZA)

Aflatoksiner

10

Jordnødder (peanuts), afskallede

1202 42 00

Jordnøddesmør

2008 11 10

Jordnødder (peanuts), tilberedt eller konserveret på anden måde

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Foderstoffer og fødevarer)

 


(1)  Når det kun kræves, at visse produkter henhørende under en KN-kode skal undersøges, og der ikke findes nogen specifik underopdeling af koden i varenomenklaturen, er KN-koden markeret med »ex« (f.eks. ex 1006 30: Kun basmatiris til direkte konsum er omfattet).

(2)  Herunder især rester af: acephat, methamidophos, triazophos, endosulfan, monocrotophos, methomyl, thiodicarb, diafenthiuron, thiamethoxam, fipronil, oxamyl, acetamipirid, indoxacarb, mandipropamid.

(3)  Herunder især rester af: amitraz, acephat, aldicarb, benomyl, carbendazim, chlorfenapyr, chlorpyrifos, CS2 (dithiocarbamater), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol, dimethoat, endosulfan, fenamidon, imidacloprid, malathion, methamidophos, methiocarb, methomyl, monocrotophos, omethoat, oxamyl, profenofos, propiconazol, thiabendazol, thiacloprid.

(4)  Herunder især rester af: acephat, carbaryl, carbendazim, carbofuran, chlorpyriphos, chlorpyriphos-methyl, dimethoat, ethion, malathion, metalaxyl, methamidophos, methomyl, monocrotophos, omethoat, prophenophos, prothiophos, quinalphos, triadimefon, triazophos, dicrotophos, EPN, triforin.

(5)  Herunder især rester af: triazophos, oxydemeton-methyl, chlorpyriphos, acetamiprid, thiamethoxam, clothianidin, methamidophos, acephat, propargit, monocrotophos.

(6)  Referencemetode EN/ISO 6579 eller en metode, der er valideret i forhold til denne referencemetode, jf. artikel 5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 (EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1).

(7)  Herunder især rester af: carbendazim, cyfluthrin, cyprodinil, diazinon, dimethoat, ethion, fenitrothion, fenpropathrin, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalothrin, methiocarb, methomyl, omethoat, oxamyl, phenthoat, thiophanat-methyl.

(8)  Herunder især rester af: methomyl, oxamyl, carbendazim, clofentezin, diafenthiuron, dimethoat, formetanat, malathion, procymidon, tetradifon, thiophanat-methyl.

(9)  Herunder især rester af: carbofuran, methomyl, omethoat, dimethoat, triazophos, malathion, profenofos, prothiofos, ethion, carbendazim, triforin, procymidon, formetanat.

(10)  Herunder især rester af: buprofezin, imidacloprid, fenvalerat og esfenvalerat (summen af RS- og SR-isomerer), profenofos, trifluralin, triazophos, triadimefon og triadimenol (summen af triadimefon og triadimenol), cypermethrin (cypermethrin, herunder andre blandinger af isomerer (summen af isomerer)).

(11)  Herunder især rester af: triazofos, triadimefon og triadimenol (summen af triadimefon og triadimenol), parathion-methyl, fenthoat, methidathion.

(12)  Herunder især rester af: carbofuran (summen), chlorpyrifos, cypermethrin (summen), cyproconazol, dicofol (summen), difenoconazol, dinotefuran, ethion, flusilazol, folpet, prochloraz, profenofos, propiconazol, thiophanat-methyl og triforin.«


Top