EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0448

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 448/2012 af 21. marts 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for fremlæggelsen af de oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal stille til rådighed i et centralt register oprettet af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed EØS-relevant tekst

OJ L 140, 30.5.2012, p. 17–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 011 P. 173 - 187

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; ophævet ved 32015R0002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/448/oj

30.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 140/17


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 448/2012

af 21. marts 2012

om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for fremlæggelsen af de oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal stille til rådighed i et centralt register oprettet af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer (1), særlig artikel 21, stk. 4, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal kreditvurderingsbureauer stille en række oplysninger om hidtidige resultater til rådighed i det centrale register, der er oprettet af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (»ESMA«). Disse oplysninger skal afgives i et standardiseret format fastlagt af ESMA, og skal offentliggøres af ESMA, der også skal offentliggøre et sammendrag af oplysninger om den væsentligste konstaterede udvikling. Disse krav bør udbygges hvad angår fremlæggelsen af oplysningerne, herunder struktur, format, metode og rapporteringsperiode.

(2)

Kreditvurderingsbureauer, der tilhører en gruppe af kreditvurderingsbureauer i Unionen, kan foretage separat indberetning til det centrale register. På grund af kreditvurderingsbureauernes stærkt integrerede organisation på EU-plan og for at lette forståelsen af statistikker bør kreditvurderingsbureauer imidlertid tilskyndes til at indberette til det centrale register på overordnet plan for hele gruppen.

(3)

Det centrale registersystem samler oplysninger om kreditvurderinger og lagrer dem centralt. For at hjælpe markedsdeltagerne til bedre at kunne vurdere pålideligheden af kreditvurderinger og dermed bistå dem, når de skal træffe investeringsbeslutninger, bør det centrale register på frivillig basis også acceptere kreditvurderinger, der er udstedt af tredjelandskreditvurderingsbureauer tilhørende samme gruppe af kreditvurderingsbureauer, men som ikke er valideret i Unionen.

(4)

For yderligere at lette forståelsen af de statistikker, der udarbejdes, bør indberetningen af data om kreditvurderinger indbefatte data vedrørende mindst ti år før ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 1060/2009. Kreditvurderingsbureauer bør ikke skulle indberette disse oplysninger, hvis de kan dokumentere, at dette ikke ville stå i et rimeligt forhold til deres omfang og kompleksitet.

(5)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen med henblik på godkendelse i overensstemmelse med proceduren i artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (2).

(6)

ESMA har foretaget en åben offentlig høring om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, og indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010. ESMA har dog ikke foretaget en cost-benefit-analyse, da ESMA fandt, at dette ikke ville stå i et rimeligt forhold til betydningen af udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, idet Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (CESR) har været i færd med at etablere det centrale register siden 2010 og udkastet til tekniske standarder afspejler, hvordan det eksisterende system fungerer, og ikke indfører nye væsentlige krav og derfor ikke forventes at medføre større yderligere omkostninger for ESMA eller kreditvurderingsbureauerne —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Genstand

I denne forordning fastsættes reglerne om fremlæggelse af de oplysninger, herunder om struktur, format, metode og rapporteringsperiode, som kreditvurderingsbureauer skal gøre tilgængelige i et centralt register i henhold til

a)

artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1060/2009

b)

afsnit E, del II, punkt 1, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/2009.

KAPITEL II

INDBERETNINGSSTRUKTUR

Artikel 2

Indberetningsprincipper

1.   Kreditvurderingsbureauer skal indsende følgende typer indberetninger til det af ESMA oprettede centrale register:

a)

indberetninger om kvalitative oplysninger, jf. artikel 7 og 9, og

b)

indberetninger om kreditvurderingsoplysninger, jf. artikel 8 og 10.

2.   Kreditvurderingsbureauerne er ansvarlige for, at de indberettede oplysninger er nøjagtige, fuldstændige og tilgængelige. De skal sikre, at indberetningerne foretages til tiden under anvendelse af de i artikel 11 beskrevne indberetningskanaler og i overensstemmelse med indberetningsproceduren i artikel 13.

3.   Hvis et kreditvurderingsbureau tilhører en gruppe af kreditvurderingsbureauer, kan medlemmerne af gruppen bemyndige et af gruppens medlemmer til at indberette de krævede oplysninger på gruppens vegne. Hvis det bemyndigede medlem af gruppen indberetter oplysninger på gruppens vegne, skal medlemmet oplyse både om sin egen identitet og om, på hvilke gruppemedlemmers vegne oplysningerne indberettes.

Artikel 3

Kreditvurderinger, der skal indberettes

1.   Kreditvurderingsbureauer skal indberette oplysninger om kreditvurderinger for hver indberetningsperiode, indtil de pågældende kreditvurderinger trækkes tilbage.

2.   Kreditvurderingsbureauer skal indberette både opfordrede og uopfordrede kreditvurderinger. Det skal angives, hvorvidt der er tale om en opfordret eller en uopfordret kreditvurdering.

3.   Kreditvurderingsbureauers indberetning på vegne af en gruppe af kreditvurderingsbureauer kan indbefatte oplysninger, der stammer fra tredjelandskreditvurderingsbureauer tilhørende samme gruppe, men som ikke anvendes i Unionen på grundlag af validering. Hvis et kreditvurderingsbureau ikke indberetter sådanne oplysninger, skal det gøre rede herfor i sin indberetning om kvalitative oplysninger.

4.   Kreditvurderingsbureauer skal indberette oplysninger om kreditvurderinger, som er blevet udstedt i løbet af de ti år, der ligger forud for ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. 1060/2009. Kreditvurderingsbureauer, der ikke udstedte kreditvurderinger før den 7. december 1999, skal indberette oplysninger for rapporteringsperioderne efter den første dato, på hvilken de har udstedt en kreditvurdering. Kreditvurderingsbureauer skal ikke foretage indberetninger for kreditvurderingsperioder, der ligger før deres registrering eller certificering i henhold til forordning (EF) nr. 1060/2009, hvis de kan dokumentere, at indberetning af sådanne data ikke står i et rimeligt forhold til omfanget og kompleksiteten af indberetningen.

5.   Kreditvurderingsbureauer skal indberette følgende typer kreditvurderinger:

a)

kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder

b)

kreditvurderinger af struktureret finansiering

c)

kreditvurderinger af stater og offentlige myndigheder.

Artikel 4

Kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder

1.   Kreditvurderingsbureauer skal indberette oplysninger vedrørende kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder på udstederbasis.

2.   Kreditvurderingsbureauer kan behandle kreditvurderinger af et datterselskab af et selskab som en individuel kreditvurdering, hvis de ønsker dette. Kreditvurderingsbureauer skal gøre rede for, hvilken politik de har valgt.

3.   Ved indberetning af kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder skal kreditvurderingsbureauer klassificere kreditvurderingerne inden for et af de branchesegmenter, der er beskrevet i felt 18 i tabel 1 i bilag II.

4.   Både kort- og langsigtede kreditvurderinger for erhvervsvirksomheder skal indberettes, hvis de er til rådighed. For langsigtede kreditvurderinger skal udstedervurderingen indberettes. Hvis der ikke er en udstedervurdering til rådighed, skal den langsigtede vurdering vedrørende usikret gæld indberettes. Hvis der er vurderinger vedrørende udenlandsk og indenlandsk valuta til rådighed, skal kun vurderingen vedrørende udenlandsk valuta indberettes.

Artikel 5

Kreditvurderinger af struktureret finansiering

1.   Kreditvurderingsbureauer skal indberette langsigtede kreditvurderinger på udstederbasis for struktureret finansiering, jf. dog stk. 2 og 3.

2.   Kreditvurderingsbureauer skal indberette langsigtede kreditvurderinger på udstederbasis for SIV-investeringsselskaber og lignende enheder.

3.   Kreditvurderingsbureauer skal indberette kortsigtede kreditvurderinger på udstederbasis for kortfristede gældsbreve med sikkerhed i aktiver (asset-backed commercial papers).

4.   Kreditvurderingsbureauer skal ved indberetning af kreditvurderinger af struktureret finansiering klassificere kreditvurderingerne i en af følgende aktivklasser:

a)

Værdipapirer med sikkerhed i aktiver (asset-backed securities). Denne aktivklasse omfatter aktivunderklasserne bil-, båd- og flylån, studielån, forbrugslån, sundhedsplejelån, lån til færdigfabrikerede huse, filmlån, energilån, leasingkontrakter vedrørende udstyr, kreditkortfordringer, fogedudlæg for skatter, misligholdte lån, »credit linked notes«, lån til campingbiler o.l. og handelstilgodehavender.

b)

Værdipapirer med sikkerhed i beboelsesejendomme (residential mortgage-backed securities). Denne aktivklasse omfatter aktivunderklasserne »prime residential mortgage-backed securities«»non-prime residential mortgage-backed securities« og »home equity loans«.

c)

Værdipapirer med sikkerhed i erhvervsejendomme (commercial mortgage-backed securities). Denne aktivklasse omfatter aktivunderklasserne lån til detailforretnings- eller kontorejendomme, lån til hospitaler, lån til plejeinstitutioner, lån til lagerfaciliteter, lån til hoteller, lån til behandlingsfaciliteter, lån til industrien og lån til flerfamiliehuse.

d)

Strukturerede kreditobligationer (collateralised debt obligations). Denne aktivklasse omfatter aktivunderklasserne »collateralised loan obligations«, »collateralised bond obligations«, »collateralised synthetic obligations«, »single-tranche collateralised debt obligations«, »collateralised fund obligations«, »collateralised debt obligations of asset-backed securities« og »collateralised debt obligations of collateralised debt obligations«.

e)

Kortfristede gældsbreve med sikkerhed i aktiver (asset-backed commercial papers).

f)

Anden struktureret finansiering, som ikke er omfattet af ovenstående aktivklasser, herunder strukturerede dækkede obligationer (structured covered bonds), strukturerede investeringsprodukter (structured investment vehicles), forsikringstilknyttede værdipapirer (insurance-linked securities) og »derivative product companies«.

5.   Kreditvurderingsbureauer skal angive, hvilken aktivklasse og i givet fald aktivunderklasse hvert kreditvurderet instrument henhører under.

6.   I felt 17 i tabel 1 i bilag II skal den anvendte landekode for et instrument være koden for det land, hvor hovedparten af de underliggende aktiver er hjemmehørende. Når det ikke er muligt at bestemme, hvor hovedparten af de underliggende aktiver er hjemmehørende, registreres det kreditvurderede instrument som »internationalt«.

Artikel 6

Kreditvurderinger af stater og offentlige myndigheder

1.   Kreditvurderingsbureauer skal indberette oplysninger vedrørende kreditvurderinger af stater og offentlige myndigheder på udstederbasis. Kreditvurderingsbureauerne skal klassificere kreditvurderingerne inden for en af følgende sektorer:

a)

kreditvurderinger af stater vedrørende indenlandsk valuta

b)

kreditvurderinger af stater vedrørende udenlandsk valuta

c)

kreditvurderinger af regionale og lokale myndigheder, f.eks. delstater og kommuner

d)

kreditvurderinger af overnationale organisationer, f.eks. af institutioner oprettet, ejet og kontrolleret af mere end en enkelt statslig part, herunder organisationer henhørende under hovedafdeling U (ekstraterritoriale organisationer og organer) i EU's statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter (»NACE«) (3)

e)

kreditvurderinger af offentlige enheder, herunder enheder henhørende under hovedafdeling O (offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring), P (undervisning) og Q (sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger) i NACE.

2.   Inden for hver sektor skal både de kortsigtede og langsigtede udstedervurderinger indberettes. Hvis der ikke er en udstedervurdering til rådighed, skal vurderingen vedrørende langfristet gæld indberettes.

3.   I felt 17 i tabel 1 i bilag II angives den kreditvurderede udsteder som »international«, hvis det ikke er muligt at fastslå et bestemt land som udstederland, når der er tale om overnationale organisationer, jf. stk. 1, litra d).

KAPITEL III

INDBERETNINGSFORMAT

Artikel 7

Kvalitative oplysninger

1.   Kreditvurderingsbureauer skal foretage indberetninger om kvalitative oplysninger i det format, der er beskrevet i tabel 1 i bilag I. Navnlig skal kreditvurderingsbureauer indberette kvalitative oplysninger om deres kreditvurderingsskala med en redegørelse for de individuelle kendetegn og betydningen af hver kreditvurdering. Kreditvurderingsbureauer kan indberette op til seks kreditvurderingsskalaer. Der kan kun indberettes én kreditvurderingsskala for hver kombination af tidshorisont og kreditvurderingstype.

2.   Hvis et kreditvurderingsbureau udsteder kreditvurderinger for en bestemt tidshorisont og kreditvurderingstype under anvendelse af mere end én kreditvurderingsskala, skal det i sine indberetninger om kvalitative oplysninger kun anføre den kreditvurderingsskala, der anvendes for flertallet af sådanne kreditvurderinger. Kreditvurderinger, for hvilke der anvendes en kreditvurderingsskala, der ikke er indberettet i henhold til dette stykke, skal ikke være indeholdt i indberetningerne med kreditvurderingsoplysninger.

3.   En kreditvurderingsskala indeholder et ubestemt antal brede kreditvurderingskategorier, der som underkategorier kan omfatte et ubestemt antal trin. Kreditvurderingsbureauer skal i givet fald indberette både kreditvurderingskategorier og kreditvurderingstrin.

Artikel 8

Kreditvurderingsoplysninger

1.   Kreditvurderingsbureauer skal foretage indberetninger med kreditvurderingsoplysninger, jf. artikel 3, i det format, der er beskrevet i tabel 1 i bilag II.

2.   I felt 12 i tabel 1 i bilag II skal kreditvurderingsbureauer indberette kredithændelser i relation til kreditvurderinger, hvis en af følgende hændelser har fundet sted:

a)

kreditvurderingen angiver, at der har fundet en kredithændelse sted ifølge kreditvurderingsbureauets egen definition af kredithændelse

b)

kreditvurderingen er blevet trukket tilbage som følge af den kreditvurderede enheds insolvens eller som følge af gældsomlægning

c)

ethvert andet forhold, som følge af hvilket kreditvurderingsbureauer anser en kreditvurderet enhed eller et kreditvurderet instrument for at være omfattet af en kredithændelse, væsentligt svækket e.l.

3.   Alle indberettede kreditvurderinger, der trækkes tilbage i en bestemt indberetningsperiode, skal forsynes med en begrundelse for tilbagetrækningen i felt 11 i tabel 1 i bilag II. Kreditvurderinger, der er trukket tilbage før den 7. september 2010, kan indplaceres i kategorien »kreditvurdering ophørt af andre grunde«.

Artikel 9

Ændringer til og annullering af kvalitative oplysninger

1.   Kreditvurderingsbureauer skal indberette ændringer til og annullering af indberettede kvalitative oplysninger, hvis det er nødvendigt for at:

a)

afspejle ændringer i de kvalitative oplysninger

b)

rette faktuelle fejl ved indberetningen af en kreditvurderingsskala.

2.   Ved ændringer i kvalitative oplysninger, undtagen oplysninger vedrørende kreditvurderingsskalaen, skal kreditvurderingsbureauer indgive en ny indberetning med de ajourførte oplysninger. Kreditvurderingsbureauer skal kun indgive en ny indberetning med kvalitative oplysninger, hvis der er ændringer i oplysningerne, og kun de ændrede oplysninger skal indberettes. Hvis der foretages en metodeændring, skal kreditvurderingsbureauer indberette de ajourførte kvalitative oplysninger og kan henvise til yderligere oplysninger om tidligere metodeændringer, der fremgår af deres websted.

3.   Hvis der foretages ændringer af en kreditvurderingsskala begrænset til benævnelsen af kategorier eller trin, skal kreditvurderingsbureauer indsende indberetningen med kvalitative oplysninger med en ajourført beskrivelse af den tidligere kreditvurderingsskala (identificeret ved dens entydige kreditvurderingsidentifikator) indeholdende ændringerne til benævnelserne eller beskrivelserne. De øvrige felter vedrørende kreditvurderingsskalaen skal indgå uændret i indberetningen. Kreditvurderingsbureauer skal anvende de felter, der er angivet i tabel 1 i bilag I.

4.   Hvis der er tale om væsentlige ændringer af en kreditvurderingsskala, skal kreditvurderingsbureauer meddele, at der foreligger en ny kreditvurderingsskala, og gøre følgende:

a)

Der skal indsendes en kvalitativ fil med en ajourført beskrivelse af den foregående kreditvurderingsskala og med ændring af slutdatoen for gyldigheden til den foregående indberetningsperiodes slutdato. Kreditvurderingsbureauer skal anvende de felter, der er angivet i tabel 1 i bilag I.

b)

Kreditvurderingsbureauerne skal indberette den nye kreditvurderingsskala med en ny entydig identifikator og en startgyldighedsdato for den første indberetningsperiode, for hvilken den er gyldig.

c)

Når kreditvurderingsbureauerne har modtaget feedbackfilen fra det centrale register med bekræftelse på, at den nye kreditvurderingsskala er blevet godkendt, skal de indsende kreditvurderingsdatafilerne for den første indberetningsperiode, for hvilken den nye kreditvurderingsskala finder anvendelse, og heri anvende den nye kreditvurderingsskala.

5.   Hvis en kreditvurderingsskala annulleres, skal kreditvurderingsbureauer gøre følgende:

a)

Annulleringen skal finde sted, før kreditvurderingsbureauerne indberetter kreditvurderingsoplysninger til det centrale register vedrørende den pågældende kreditvurderingsskala. Hvis der allerede er blevet indberettet kreditvurderingsoplysninger, skal kreditvurderingsbureauerne annullere alle kreditvurderingsoplysninger, hvor den foregående kreditvurderingsskala er blevet brugt.

b)

Kreditvurderingsbureauerne skal sende datafilen med kvalitative oplysninger indeholdende annulleringen af kreditvurderingsskalaen. Kreditvurderingsbureauerne skal anvende det felt, der er angivet i tabel 2 i bilag I.

Artikel 10

Annullering af kreditvurderingsoplysninger og indberetning af historiske kreditvurderingsoplysninger

1.   Hvis der opdages faktuelle fejl i de kreditvurderingsdata, der er blevet indberettet, skal kreditvurderingsbureauer indberette en annullering af de pågældende kreditvurderingsoplysninger og erstatte de kreditvurderingsoplysninger, der annulleres.

2.   Ved annullering af kreditvurderingsoplysninger skal kreditvurderingsbureauer træffe en af følgende foranstaltninger:

a)

Hvis der er tale om kreditvurderingsoplysninger vedrørende den løbende indberetningsperiode, skal kreditvurderingsbureauerne anvende de felter, der er angivet i tabel 2 i bilag II. Når de oprindelige oplysninger er slettet, skal de indsende en ny version af oplysningerne.

b)

Hvis der er tale om kreditvurderingsoplysninger vedrørende tidligere indberetningsperioder, kan kreditvurderingsbureauerne annullere de oprindelige kreditvurderingsoplysninger for alle indberetningsperioder under anvendelse af det angivne felt i tabel 2 i bilag II, herunder årsagen til annulleringen, og derefter erstatte den oprindelige version af oplysningerne i alle perioder under anvendelse af den i artikel 3, stk. 4, beskrevne procedure.

3.   Ved indberetning af kreditvurderingsoplysninger med tilbagevirkende kraft skal kreditvurderingsbureauer til kreditvurderingsfelterne tilføje den historiske indberetningsperiode for kreditvurderingen og årsagen til, at der indberettes historiske kreditvurderingsoplysninger, jf. felt 24 og 25 i tabel 1 i bilag II.

KAPITEL IV

INDBERETNINGSMETODE

Artikel 11

Indberetningskanaler og dataoverførsel

1.   Ved indberetning af oplysninger til det centrale register skal kreditvurderingsbureauer anvende det centrale registersystems indberetningsfaciliteter.

2.   Alle filer, der sendes til og modtages fra det centrale register, skal være i XML-format i overensstemmelse med ESMA's XSD (XML Schema Definition).

3.   Kreditvurderingsbureauer skal navngive filerne i henhold til den af ESMA fastlagte navnekonvention.

4.   Kreditvurderingsbureauer skal opbevare de filer, der sendes til og modtages af det centrale register i elektronisk form, i mindst fem år. De skal stilles til rådighed for ESMA efter anmodning.

Artikel 12

Filudvekslingsprincipper og rapporteringsperiode

1.   Kreditvurderingsbureauer skal indsende samtlige filer for en bestemt rapporteringsperiode til det centrale register inden for den følgende forhåndspubliceringsperiode. Dette krav omfatter både filer med kvalitative oplysninger og filer med kreditvurderingsoplysninger.

2.   Rapporteringsperioden omfatter en seksmånedersperiode fra 1. januar til 30. juni eller fra 1. juli til 31. december. Forhåndspubliceringsperioden er en periode på tre måneder i forlængelse af den respektive rapporteringsperiode og varende fra 1. januar til 31. marts eller fra 1. juli til 30. september. Begyndelsen og afslutningen på en forhåndspubliceringsperiode og en rapporteringsperiode fastsættes i centraleuropæisk tid.

3.   Kreditvurderingsbureauer skal først indsende kvalitative oplysninger. De skal først indsende kreditvurderingsdatafiler, når de har modtaget en feedbackfil fra det centrale register med bekræftelse på de kvalitative oplysninger.

4.   I hver forhåndspubliceringsperiode skal kreditvurderingsbureauer til det centrale register indsende kreditvurderingsdatafiler, inklusive alle de oplysninger, der er angivet i tabel 1, 2 og 3 i bilag II. Annullering af kreditvurderingsoplysninger skal indberettes i overensstemmelse med artikel 10.

5.   Første gang kreditvurderingsbureauer foretager indberetning til det centrale register, skal de medsende en fil med kvalitative oplysninger, herunder alle kvalitative oplysninger som nævnt i tabel 1, 2 og 3 i bilag I. Efterfølgende skal kreditvurderingsbureauerne udelukkende indberette nye kreditvurderingsskalaer samt ajourføringer og annullering af kvalitative data i henhold til artikel 9.

6.   Ud over den første indberetning til det centrale register skal kreditvurderingsbureauer også indberette historiske oplysninger i henhold til artikel 3, stk. 4. Denne indberetning skal foretages i kronologisk orden for indberetningsperioderne begyndende med den tidligste.

Artikel 13

Indberetningsprocedure

1.   Kreditvurderingsbureauer skal sikre, at de oplysninger, de indsender til det centrale register, svarer til de interne optegnelser. Inden for hver forhåndspubliceringsperiode skal alle relevante filer indsendes i kronologisk orden, og alle fejl skal rettes inden for forhåndspubliceringsperioden.

2.   Det centrale register skal til kreditvurderingsbureauerne sende en feedbackfil for hver indberettet datafil, enten med bekræftelse på, at filen er modtaget og indlæst korrekt, eller med oplysning til kreditvurderingsbureauerne om fejl, der er opdaget. Hvis det centrale register har fundet en fejl, skal kreditvurderingsbureauerne inden for en rimelig tidsfrist indsende rettelser som følger:

a)

i tilfælde af filfejl skal kreditvurderingsbureauerne rette fejlen som anført i feedbackfilen og indsende hele filen igen

b)

i tilfælde af indholdsmæssige fejl skal kreditvurderingsbureauerne rette fejlen som anført i feedbackfilen og kun indsende de rettede poster.

KAPITEL V

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 14

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. marts 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 302 af 17.11.2009. s. 1.

(2)  EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).


BILAG I

Liste over felter i en fil med kvalitative oplysninger

Tabel 1:   Liste over erhvervsvirksomhedsfelter til den første indberetningog ajourføring af en datafil med kvalitative oplysninger

Nr.

Feltnavn (field identifier)

Beskrivelse

Type

Standard

1

CRA Name

Det navn, der anvendes til at identificere kreditvurderingsbureauet i det centrale registers webinterface. Det skal være det samme som det navn, der er anvendt af kreditvurderingsbureauet ved registreringsproceduren og alle andre tilsynsprocedurer i ESMA-regi. Indberetter et medlem af en gruppe af kreditvurderingsbureauer for hele gruppen, angives navnet på gruppen af kreditvurderingsbureauer.

Obligatorisk for første indberetning eller i tilfælde af ændringer.

2

CRA Description

Kort beskrivelse af kreditvurderingsbureauet.

Obligatorisk for første indberetning eller i tilfælde af ændringer.

3

CRA Methodology

Beskrivelse af kreditvurderingsbureauets kreditvurderingsmetode. Kreditvurderingsbureauet har mulighed for at beskrive særlige forhold ved sin kreditvurderingsmetode.

Obligatorisk for første indberetning eller i tilfælde af ændringer.

4

Solicited and unsolicited ratings policies

Beskrivelse af kreditvurderingsbureauets politik for opfordrede og uopfordrede kreditvurderinger. Hvis der findes mere end én politik, skal de relevante kreditvurderingstyper for hver politik angives.

Obligatorisk for første indberetning eller i tilfælde af ændringer.

5

Subsidiary ratings policy

Beskrivelse af politikken for indberetning af kreditvurderinger af datterselskaber.

Obligatorisk for første indberetning eller i tilfælde af ændringer. Gælder kun kreditvurderingsbureauer, der udsteder kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder.

6

Geographical reporting scope

Beskrivelse af, om dækningen er global. Hvis dækningen ikke er global, skal kreditvurderingsbureauet beskrive hvorfor.

Obligatorisk for første indberetning eller i tilfælde af ændringer.

Dette bør angives ved hjælp af global/ikke global i XML-tabellen. Hvis der angives ikke-global dækning, skal grunden angives i et underfelt.

7

Definition of default

Beskriver kreditvurderingsbureauets definition af kredithændelse.

Obligatorisk for første indberetning eller i tilfælde af ændringer.

8

Rating scale identifier

Entydig identifikation af en specifik kreditvurderingsskala hos kreditvurderingsbureauet.

Obligatorisk ved indberetning eller ajourføring af en kreditvurderingsskala.

9

Rating scale validity start date

Dato, fra hvilken kreditvurderingsskalaen får gyldighed. Den skal stemme overens med en gyldig dato for begyndelsen af en indberetningsperiode i systemet. Datoen må ikke overlappe med en allerede indberettet kreditvurderingsskala for samme område.

Obligatorisk ved indberetning af »rating scale identifier«.

ISO 8601 datoformat

(ÅÅÅÅ-MM-DD).

10

Rating scale validity end date

Sidste dato, på hvilken en kreditvurderingsskala er gyldig. Den skal stemme overens med en gyldig dato for slutningen af en indberetningsperiode i systemet. Hvis der ikke kendes en bestemt slutgyldighedsdato, eller hvis den ligger ude i fremtiden, angives den som 9999-01-01. Datoen må ikke overlappe med en allerede indberettet kreditvurderingsskala for samme område.

Obligatorisk ved indberetning af »rating scale identifier«.

ISO 8601 datoformat

(ÅÅÅÅ-MM-DD).

11

Time horizon

Identifikation af kreditvurderingsskalaens anvendelsesområde i tidsperspektiv. Kombinationen af kreditvurderingstype og tidshorisont skal være forenelig.

Obligatorisk ved indberetning af »rating scale identifier«.

»L« for en kreditvurderingsskala for langsigtede kreditvurderinger.

»S« for en kreditvurderingsskala for kortsigtede kreditvurderinger.

12

Rating type

Identifikation af kreditvurderingsskalaens anvendelsesområde efter kreditvurderingstype. Kombinationen af kreditvurderingstype og tidshorisont skal være gyldig.

Obligatorisk ved indberetning af »rating scale identifier«.

»C« for en kreditvurderingsskala for kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder.

»S« for en kreditvurderingsskala for kreditvurderinger af stater og offentlige myndigheder.

»T« for en kreditvurderingsskala for kreditvurderinger af struktureret finansiering.

13

Rating category label

Identifikation af kreditvurderingskategorien inden for kreditvurderingsskalaen.

Obligatorisk ved indberetning af »rating scale identifier«.

14

Rating category description

Definition af kreditvurderingskategorien i kreditvurderingsskalaen.

Obligatorisk ved indberetning af »rating scale identifier«.

15

Rating category value

Kreditvurderingskategoriens rækkefølge i kreditvurderingsskalaen, idet trin betragtes som underkategorier.

Obligatorisk ved indberetning af »rating scale identifier«.

Ordenstallet er en heltalsværdi på mindst 1 og højst 20. Angivelsen af værdier af kreditvurderingskategorier skal være fortløbende. Der skal mindst være én kreditvurderingskategori for hver kreditvurdering.

16

Notch label

Identifikation af et specifikt trin inden for kreditvurderingsskalaen. Trin giver yderligere detaljer om kreditvurderingskategorien.

Obligatorisk ved indberetning af et trin på kreditvurderingsskalaen.

17

Notch description

Definition af trin på kreditvurderingsskalaen.

Obligatorisk ved indberetning af et trin på kreditvurderingsskalaen.

18

Notch value

Trinrækkefølge på kreditvurderingsskalaen. Trinværdien er den værdi, der tillægges hver kreditvurdering med henblik på identifikation af kreditvurderingen i begyndelsen og slutningen af hver periode.

Obligatorisk ved indberetning af et trin på kreditvurderingsskalaen.

Trinværdien er en heltalsværdi på mindst 1 og højst 99. De anførte værdier skal være fortløbende. Der er et ubestemt antal trin for hver specifik kreditvurderingskategori.


Tabel 2:   Felt for annullering af kreditvurderingsskalaer

Nr.

Feltnavn (field identifier)

Beskrivelse

Type

Standard

1

Rating scale identifier

Identifikator for den kreditvurderingsskala, der skal annulleres.

Obligatorisk


Tabel 3:   Liste over tekniske felter til en fil med kvalitative oplysninger

Nr.

Feltnavn (field identifier)

Beskrivelse

Type

Standard

1

Language

Identifikation af filens sprog

Obligatorisk.

ISO 639-1.

2

CRA unique identifier

Intern kode i systemet til identifikation af kreditvurderingsbureauet. Skal være forretningsidentifikationskoden (BIC) for det kreditvurderingsbureau, der sender filen.

Obligatorisk.

ISO 9362.

3

Version

Den version af XML Schema Definition (XSD), der anvendes til at generere filen.

Obligatorisk.

Skal være det præcise versionsnummer.

4

Creation date

Den dato, hvor filen er oprettet.

Obligatorisk.

ISO 8601 datoformat

(ÅÅÅÅ-MM-DD).

5

Creation time

Det klokkeslæt, hvor filen er oprettet. Det skal indberettes i lokal tid for det kreditvurderingsbureau, der danner filen, og udtrykkes i Coordinated Universal Time (UTC) +/– timer.

Obligatorisk.

ISO 8601-klokkeslætsformat

(TT:MM:SS).

6

Creation time offset

Angiver, at en lokal tidsforskydning for oprettelsen af filen er anvendt HH før eller efter UTC. Adskilt underfelt med værdier (+/–) HH, som skal justeres for sommertid.

Obligatorisk.


BILAG II

Liste over felter til en fil med kreditvurderingsoplysninger

Tabel 1:   Liste over virksomhedsfelter til en fil med kreditvurderingsoplysninger

Nr.

Feltnavn (field identifier)

Beskrivelse

Type

Standard

1

Rating identifier

Entydig identifikator for kreditvurderingen. Den skal forblive uændret.

Obligatorisk.

2

Rating name

Navn på eller beskrivelse af kreditvurderingen. Det skal angive kreditvurderingen og det instrument eller den udsteder, der kreditvurderes.

Fakultativt.

3

Internal instrument identifier

Entydig kode til identificering af det kreditvurderede instrument. Det skal forblive uændret.

Obligatorisk.

Anvendes kun for kreditvurderinger af struktureret finansiering (ikke SIV-investeringsselskaber)

4

Standard instrument identifier

Det kreditvurderede instruments ISIN (International Securities Identifying Number). Det skal forblive uændret.

Fakultativt.

Anvendes kun for kreditvurderinger af struktureret finansiering (ikke SIV-investeringsselskaber)

ISO 6166 kode.

5

Internal issuer identifier

Entydig identifikator for udstederen (eller moderselskabet for udstederen). Det skal forblive uændret.

Obligatorisk.

Anvendes kun for kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder, stater, offentlige myndigheder og SIV-investeringsselskaber.

6

Standard issuer identifier

Den entydige forretningsidentifikationskode (BIC) for udstederen. Den skal forblive uændret.

Fakultativt.

Anvendes kun for kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder, stater, offentlige myndigheder og SIV-investeringsselskaber.

ISO 9362 kode.

7

Rating BOP

Trinværdi ved indberetningsperiodens begyndelse. Skal være identisk med kreditvurderingen ved den foregående periodes udløb, medmindre der er foretaget ændringer i kreditvurderingsskalaen.

Obligatorisk.

Anvendes kun for kreditvurderinger, som fandtes ved indberetningsperiodens begyndelse.

8

Rating EOP

Trinværdi ved indberetningsperiodens udløb.

Obligatorisk.

Anvendes kun for kreditvurderinger, som fandtes ved indberetningsperiodens udløb.

9

New rating

Markerer, at kreditvurderingen er blevet udarbejdet første gang i løbet af indberetningsperioden.

Obligatorisk.

10

Withdrawal

Markerer, at kreditvurderingen er blevet trukket tilbage i løbet af indberetningsperioden. Når den pågældende kreditvurdering er blevet trukket tilbage, indberettes den ikke mere i de følgende indberetningsperioder.

Obligatorisk ved tilbagetrækning af kreditvurderingen i løbet af indberetningsperioden.

11

Withdrawal reason

Begrundelse, hvis feltet »withdrawal« er udfyldt.

Obligatorisk ved indberetning af feltet »withdrawal«.

»1« for ukorrekte eller utilstrækkelige oplysninger om udsteder/udstedelse

»2« for den kreditvurderede enheds konkurs eller gældsomlægning

»3« for omstrukturering af den kreditvurderede enhed, herunder fusion eller overtagelse af den kreditvurderede enhed

»4« for gældsforpligtelsens forfald

»5« for automatisk ugyldighed af kreditvurderingen som følge af et kreditvurderingsbureaus forretningsmodel

»6« for en kreditvurderings udløb af andre årsager.

12

Default

Angiver, hvorvidt der har været en kredithændelse i tilknytning til den kreditvurderede udsteder eller det kreditvurderede instrument i løbet af indberetningsperioden, jf. artikel 9, stk. 2.

Obligatorisk.

13

Solicited/Unsolicited

En kreditvurdering anses for at være uopfordret, hvis den ikke foretages på anmodning af udstederen eller den kreditvurderede enhed. En kreditvurdering anses for at være opfordret, hvis den er foretaget på anmodning af udstederen, den kreditvurderede enhed eller dennes befuldmægtigede.

Obligatorisk.

»S« for en opfordret kreditvurdering

»U« for en uopfordret kreditvurdering

»N«, hvis denne oplysning ikke foreligger for indberetningsperioder før 7. september 2010.

14

Location of the issuance of the rating

Angiver, af hvem kreditvurderingen er udstedt

Obligatorisk.

»I«, hvis kreditvurderingen er udstedt i EU af et kreditvurderingsbureau, der er registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1060/2009

»E«, hvis kreditvurderingen er valideret i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1060/2009

»T«, hvis kreditvurderingen er udstedt af et godkendt kreditvurderingsbureau i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1060/2009

»N«, hvis denne oplysning ikke foreligger for indberetningsperioder før 7. september 2010

»O« i andre tilfælde.

15

Time horizon

Angiver, hvorvidt kreditvurderingen er kortsigtet eller langsigtet. Den skal forblive uændret.

Obligatorisk.

»S« for en kortsigtet kreditvurdering

»L« for en langsigtet kreditvurdering.

16

Rating type

Angiver, hvorvidt der er tale om en kreditvurdering af en erhvervsvirksomhed, af en stat og offentlige myndigheder eller af struktureret finansiering. Den skal forblive uændret.

Obligatorisk.

»C« for en kreditvurdering af en erhvervsvirksomhed

»S« for en kreditvurdering af en stat og offentlige myndigheder

»T« for en kreditvurdering af struktureret finansiering.

17

Country

Landekode for den udsteder eller det instrument, der kreditvurderes.

Obligatorisk.

ISO 3166-1. Koden »ZZ« anvendes for at angive kategorien »international«.

18

Industry

Udstederens branche.

Obligatorisk.

Anvendes for kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder.

»FI« for et finansieringsinstitut, herunder kreditinstitutter og investeringsselskaber

»IN« for et forsikringsselskab

»CO« for en udstedende erhvervsvirksomhed, der ikke betragtes som et finansieringsinstitut eller et forsikringsselskab.

19

Sector

Specificerer underkategorier for kreditvurderinger af stater og offentlige myndigheder.

Obligatorisk.

Anvendes for kreditvurderinger af stater og offentlige myndigheder.

»FC« for en kreditvurdering af en stat vedrørende udenlandsk valuta

»SL« for en kreditvurdering af en stat vedrørende national valuta

»SM« for en kreditvurdering af en regional eller lokal offentlig myndighed

»SO« for en kreditvurdering af en overstatslig organisation

»PE« for en kreditvurdering af en offentlig enhed.

20

Asset class

Definerer de væsentligste aktivklasser for kreditvurderinger af struktureret finansiering.

Obligatorisk.

Anvendes for kreditvurderinger af struktureret finansiering.

»ABS« for et værdipapir med sikkerhed i specificerede aktiver (asset-backed security)

»RMBS« for et værdipapir med sikkerhed i beboelsesejendomme (residential mortgage backed security)

»CMBS« for et værdipapir med sikkerhed i erhvervsejendomme (commercial mortgage backed security)

»CDO« for en struktureret kreditobligation (collateralised debt obligation)

»ABCP« for et kortfristet gældsbrev med sikkerhed i aktiver (asset-backed commercial paper)

»OTH« i alle andre tilfælde.

21

Sub-asset

Definerer underaktivklasserne for ABS-, RMBS- og CDO-kreditvurderinger.

Obligatorisk.

Anvendes for bestemte aktivklasser inden for kreditvurderinger af struktureret finansiering.

For ABS:

»CCS« for et værdipapir med sikkerhed i kreditkortfordringer

»ALB« for et værdipapir med sikkerhed i billån

»OTH« for en anden type ABS.

For RMBS:

»HEL« for et lån i boligers friværdi

»PRR« for et prime RMBS

»NPR« for et ikke-prime RMBS.

For CDO:

»CFH« for en cashflowbaseret eller hybrid CDO/CLO

»SDO« for en syntetisk CDO/CLO

»MVO« for en markedsværdibaseret CDO.

22

Vintage year

Angiver udstedelsesåret for det kreditvurderede instrument. Det skal forblive uændret.

Obligatorisk.

Anvendes for kreditvurderinger af struktureret finansiering.

23

Responsible CRA unique identifier

Forretningsidentifikationskode (BIC) for den enhed, der er ansvarlig for kreditvurderingen, dvs. i tilfælde af:

en kreditvurdering udstedt i EU: det i henhold til forordning (EF) nr. 1060/2009 registrerede kreditvurderingsbureau, der har udstedt kreditvurderingen

en valideret kreditvurdering: det i henhold til forordning (EF) nr. 1060/2009 registrerede kreditvurderingsbureau, der har valideret kreditvurderingen

en kreditvurdering udstedt af et kreditvurderingsbureau, der er godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1060/2009: den godkendte enhed

en kreditvurdering, der er udstedt i et tredjeland, men som ikke er valideret af et kreditvurderingsbureau, der er registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1060/2009: det tredjelandskreditvurderingsbureau, der har udstedt kreditvurderingen.

Obligatorisk.

ISO 9362.

24

Historical reporting period of the rating

Angiver indberetningsperioden for kreditvurderingen, hvis denne ligger i fortiden. Den anvendes, hvis kreditvurderingen indberettes for en allerede offentliggjort periode med henblik på rettelse af faktuelle fejl.

Fakultativt.

ISO 8601 datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD).

25

Reason for historical rating reporting

Årsagen til, at kreditvurderingen indberettes for en tidligere indberettet periode.

Obligatorisk ved indberetning af feltet »historical reporting period of the rating«.


Tabel 2:   Liste over felter til annullering af data

Nr.

Feltnavn (field identifier)

Beskrivelse

Type

Standard

1

Rating identifier

Indberetning af en eksisterende kreditvurderingsidentifikator, der skal annulleres.

Obligatorisk.

2

Reason for Historic Cancellation

Årsagen til, at kreditvurderingen annulleres for alle tidligere indberettede perioder.

Fakultativt.

Obligatorisk i tilfælde af fuldstændig annullering (annullering af kreditvurderingen for alle perioderne)


Tabel 3:   Liste over tekniske felter til en fil med kreditvurderingsoplysninger

Nr.

Field identifier

Beskrivelse

Type

Standard

1

Language

Identifikation af filens sprog.

Obligatorisk.

ISO 639-1.

2

CRA unique identifier

Intern kode i systemet til identifikation af kreditvurderingsbureauet. Skal være forretningsidentifikationskoden (BIC) for det kreditvurderingsbureau, der sender filen.

Obligatorisk.

ISO 9362.

3

Version

Den version af XML Schema Definition (XSD), der anvendes til at generere filen.

Obligatorisk.

Skal være det præcise versionsnummer.

4

Creation date

Den dato, hvor filen er oprettet.

Obligatorisk.

ISO 8601 datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD).

5

Creation time

Det klokkeslæt, hvor filen er oprettet. Det skal indberettes i lokal tid for det kreditvurderingsbureau, der danner filen, og udtrykkes i Coordinated Universal Time (UTC) +/– timer.

Obligatorisk.

ISO 8601-klokkeslætsformat (TT:MM:SS).

6

Creation time offset

Angiver, at en lokal tidsforskydning for oprettelsen af filen er anvendt HH før eller efter UTC. Adskilt underfelt med værdier (+/–) HH, som skal justeres for sommertid.

Obligatorisk

7

Reporting period

Angiver indberetningsperioden for filen. Den stemmer overens med datoen for periodens begyndelse.

Obligatorisk.

ISO 8601 datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD).

8

Number of records

Samlet antal kreditvurderingsposter i filen, herunder kreditvurderingsindberetninger og –annulleringer.

Obligatorisk.


Top