Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0446

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 446/2012 af 21. marts 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indholdet og formatet af de periodiske indberetninger af kreditvurderingsdata, som kreditvurderingsbureauer skal fremlægge for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed EØS-relevant tekst

OJ L 140, 30.5.2012, p. 2–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 011 P. 161 - 172

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; ophævet ved 32015R0002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/446/oj

30.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 140/2


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 446/2012

af 21. marts 2012

om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for indholdet og formatet af de periodiske indberetninger af kreditvurderingsdata, som kreditvurderingsbureauer skal fremlægge for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer (1), særlig artikel 21, stk. 4, litra e), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) skal i henhold til artikel 21, stk. 4, litra e), i forordning (EF) nr. 1060/2009 senest den 2. januar 2012 fremlægge udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som skal vedtages af Kommissionen, om indholdet og formatet af de kreditvurderingsdata, som kreditvurderingsbureauer regelmæssigt skal indberette til ESMA. Formålet med disse regelmæssige indberetninger er at give ESMA mulighed for at varetage sit ansvar med hensyn til den løbende kontrol af kreditvurderingsbureauer, jf. artikel 21, stk. 1, i nævnte forordning.

(2)

De foreliggende kreditvurderingsdata bør give ESMA mulighed for at føre nøje tilsyn med kreditvurderingsbureauernes praksis og aktiviteter, således at det er muligt straks at reagere i tilfælde af faktiske eller potentielle overtrædelser af kravene i forordning (EF) nr. 1060/2009. Kreditvurderingsdata bør derfor normalt indberettes til EMSA på månedsbasis. For at sikre proportionalitet bør kreditvurderingsbureauer, der har under 50 ansatte, og som ikke er del af en gruppe, imidlertid have mulighed for at indberette kreditvurderingsdata hver anden måned i stedet for på månedsbasis. ESMA bør fortsat have mulighed for at anmode disse kreditvurderingsbureauer om at foretage månedlig indberetning på grundlag af antallet og typen af de kreditvurderinger, de foretager, herunder kreditanalysernes kompleksitet, de kreditvurderede instrumenters eller udstederes relevans, og hvorvidt kreditvurderingerne skal anvendes til de i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF (2) anførte formål.

(3)

De data, der indberettes, bør samles i et standardformat for at give ESMA mulighed for at modtage og behandle indberetningerne automatisk i sine interne systemer. Som følge af den teknologiske udvikling vil det eventuelt være nødvendigt for ESMA gennem specifikke meddelelser eller retningslinjer at ajourføre og give meddelelse om en række tekniske indberetningsinstrukser vedrørende transmissionen eller formatet af de filer, som kreditvurderingsbureauerne skal indgive.

(4)

For at sikre, at der sker fyldestgørende og korrekt indberetning af kreditvurderingsdata, og for at tage højde for den yderligere udvikling på de finansielle markeder er det vigtigt at give kreditvurderingsbureauer mulighed for at udvikle passende systemer og procedurer i overensstemmelse med de tekniske specifikationer fra ESMA. Til dette formål bør forordningen træde i kraft seks måneder efter dens offentliggørelse. Kreditvurderingsbureauerne bør i mellemtiden indberette periodiske kreditvurderingsdata i overensstemmelse med de eksisterende retningslinjer fra Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg.

(5)

Kreditvurderingsbureauer, der er del af en gruppe, bør have mulighed for enten at indberette deres kreditvurderingsdata hver for sig til ESMA eller for at give et enkelt bureau i gruppen mandat til at indberette data på vegne af alle de medlemmer af gruppen, der er underlagt indberetningskravene.

(6)

Denne forordning er baseret på udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen i overensstemmelse med artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (3).

(7)

ESMA har foretaget åbne offentlige høringer om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

I denne forordning fastsættes indholdet og formatet af de periodiske indberetninger af kreditvurderingsdata, som kreditvurderingsbureauer kan blive anmodet om at foretage med henblik på løbende tilsyn foretaget af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) i henhold til artikel 21, stk. 4, litra e), i forordning (EF) nr. 1060/2009.

Artikel 2

Indberetningsprincipper

1.   Kreditvurderingsbureauer skal opfylde kravene i denne forordning og være ansvarlige for, at de til ESMA indberettede data er nøjagtige og fyldestgørende.

2.   Er der er tale om en gruppe af kreditvurderingsbureauer, kan medlemmerne af gruppen give ét medlem mandat til på egne vegne og på vegne af de øvrige medlemmer at foretage de indberetninger, der kræves i henhold til denne forordning. Hvert kreditvurderingsbureau, på hvis vegne der foretages indberetning, skal identificeres i de data, der indberettes til ESMA.

3.   Indberetninger, der foretages i henhold til denne forordning, indgives på månedsbasis og skal indeholde kreditvurderingsdata for den forudgående kalendermåned.

4.   Kreditvurderingsbureauer med under 50 ansatte, som ikke er del af en gruppe af kreditvurderingsbureauer, kan foretage indberetning hver anden måned med kreditvurderingsdata om de forudgående to kalendermåneder, medmindre ESMA meddeler bureauet, at der kræves indberetning på månedsbasis på grund af kreditvurderingernes art, kompleksitet og omfang.

5.   Der foretages indberetning til ESMA senest 15 dage efter afslutningen af den periode, som indberetningen omhandler.

6.   Kreditvurderingsbureauer skal straks give ESMA meddelelse om enhver særlig omstændighed, der midlertidigt kan forhindre eller forsinke indberetning i henhold til denne forordning.

Artikel 3

Data, som skal indberettes

1.   Den indberetning til ESMA, som kreditvurderingsbureauer foretager i slutningen af den første indberetningsperiode, skal indeholde de kvalitative data, der er specificeret i bilagets tabel 1. Ændrer disse data sig i løbet af en efterfølgende indberetningsperiode, skal de nye data indberettes til ESMA.

2.   Kreditvurderingsbureauer skal indberette de i bilagets tabel 2 fastsatte data for hver handling, der foretages af et kreditvurderingsbureau som specificeret i denne tabel, og for hver kreditvurdering, der er berørt af denne handling. De handlinger, der skal indberettes, skal henvise til kreditvurderinger, som udstedes eller godkendes af kreditvurderingsbureauet.

3.   Har der i løbet af en indberetningsperiode ikke været nogen handling som specificeret i tabel 2, er kreditvurderingsbureauet ikke forpligtet til at foretage indberetning i denne henseende.

4.   De i bilagets tabel 1 og tabel 2 fastsatte data indberettes til ESMA i særskilte filer. De kvalitative data som fastsat i tabel 1 skal indberettes forud for indberetningen af de data, der er fastsat i tabel 2.

Artikel 4

Kreditvurderingstyper

1.   Kreditvurderingsbureauer skal klassificere de indberetningspligtige kreditvurderinger i henhold til følgende typer:

a)

kreditvurderinger af erhvervsvirksomheder

b)

kreditvurderinger af struktureret finansiering

c)

kreditvurderinger af stater og offentlige myndigheder

d)

kreditvurderinger af dækkede obligationer.

2.   For så vidt angår stk. 1 skal kreditvurderinger af struktureret finansiering vedrøre et finansielt instrument eller andet aktiv, som er resultatet af en securitisationstransaktion eller -ordning, jf. artikel 4, nr. 36, i direktiv 2006/48/EF.

Kreditvurderingsbureauer skal ved indberetning af kreditvurderinger af struktureret finansiering klassificere kreditvurderingerne i en af følgende aktivklasser:

a)

Værdipapirer med sikkerhed i aktiver (asset-backed securities). Denne aktivklasse omfatter aktivunderklasserne bil-, båd- og flylån, studielån, forbrugslån, sundhedsplejelån, lån til færdigfabrikerede huse, filmlån, energilån leasingkontrakter vedrørende udstyr, kreditkortfordringer, fogedudlæg for skatter, misligholdte lån, »credit linked notes«, lån til campingbiler o.l. og handelstilgodehavender.

b)

Værdipapirer med sikkerhed i beboelsesejendomme (residential mortgage-backed securities). Denne aktivklasse omfatter aktivunderklasserne »prime residential mortgage-backed securities«»non-prime residential mortgage-backed securities« og »home equity loans«.

c)

Værdipapirer med sikkerhed i erhvervsejendomme (commercial mortgage-backed securities). Denne aktivklasse omfatter aktivunderklasserne lån til detailforretnings- eller kontorejendomme, lån til hospitaler, lån til plejeinstitutioner, lån til lagerfaciliteter, lån til hoteller, lån til behandlingsfaciliteter, lån til industrien og lån til flerfamiliehuse.

d)

Strukturerede kreditobligationer (collateralised debt obligations). Denne aktivklasse omfatter aktivunderklasserne »collateralised loan obligations«, »collateralised bond obligations«, »collateralised synthetic obligations«, »single-tranche collateralised debt obligations«, »collateralised fund obligations«, »collateralised debt obligations of asset-backed securities« og »collateralised debt obligations of collateralised debt obligations«.

e)

Kortfristede gældsbreve med sikkerhed i aktiver (asset-backed commercial papers).

f)

Andre strukturerede finansielle instrumenter, som ikke er omfattet af ovenstående aktivklasser, herunder strukturerede dækkede obligationer (structured covered bonds), strukturerede investeringsprodukter (structured investment vehicles), forsikringstilknyttede værdipapirer (insurance-linked securities) og »derivative product companies«.

3.   Kreditvurderinger af dækkede obligationer skal vedrøre dækkede obligationer, som ikke er omfattet af listen over aktivklasser vedrørende kreditvurderinger af struktureret finansiering som fastsat i stk. 2.

Artikel 5

Indberetningsprocedurer

1.   Kreditvurderingsbureauer skal indberette datafiler i overensstemmelse med XML-skemaerne, der leveres af ESMA, og ved hjælp af de indberetningssystemer, der etableres af ESMA. De skal navngive filerne i henhold til den af ESMA fastsatte navnekonvention.

2.   Kreditvurderingsbureauer skal opbevare de filer, der sendes til og modtages af ESMA i elektronisk form, i mindst fem år. Disse filer skal stilles til rådighed for ESMA efter anmodning.

3.   Konstaterer et kreditvurderingsbureau, at indberettede data er behæftet med faktuelle fejl, skal det annullere og erstatte de pågældende data.

4.   For at annullere data fremsender det pågældende kreditvurderingsbureau en datafil til EMSA indeholdende de i bilagets tabel 3 anførte felter. Når de oprindelige data er blevet annulleret, fremsender kreditvurderingsbureauet den nye version af dataene ved hjælp af en fil indeholdende de i tabel 1 eller tabel 2 anførte felter, alt efter omstændighederne.

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft seks måneder efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. marts 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 302 af 17.11.2009, s. 1.

(2)  EUT L 177 af 30.6.2006, s. 1.

(3)  EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.


BILAG

Tabel 1:   Kvalitative data for den første indberetning og efterfølgende opdateringer

Nr.

Field identifier (feltnavn)

Beskrivelse

Art

Standard

Tekniske felter, der kun skal anføres én gang i den kvalitative datafil

1

Version

Den version af XML Schema Definition (XSD), der anvendes til at generere filen.

Obligatorisk.

Skal være det nøjagtige versionsnummer.

2

Creation date and time

Datoen og tidspunktet for filens oprettelse.

Indberettes som Coordinated Universal Time (UTC).

Obligatorisk.

ISO 8601 udvidet dato- og klokkeslætsformat: ÅÅÅÅ-MM-DD (TT:MM:SS).

3

CRA unique identifier

Intern kode i systemet til identifikation af kreditvurderingsbureauet Skal være forretnings-identifikationskoden (BIC) for det kreditvurderingsbureau, der sender filen.

Obligatorisk.

ISO 9362.

Virskomhedsfelter, der i givet fald skal anføres, og så ofte som nødvendigt i den kvalitative datafil

4

CRA name

Kreditvurderingsbureauets navn. Skal svare til kreditvurderingsbureauets navn som meddelt til ESMA. Indberetter et medlem for hele gruppen, angives navnet på gruppen af kreditvurderingsbureauer.

Obligatorisk for første indberetning eller i tilfælde af ændringer.

5

Rating scale identifier

Entydig identifikation af en specifik kreditvurderingsskala hos kreditvurderingsbureauet.

Obligatorisk for første indberetning eller i tilfælde af ændringer.

6

Rating scale validity date

Dato, hvorfra kreditvurderingsskalaen får gyldighed.

Obligatorisk ved indberetning af »rating scale identifier«.

ISO 8601 datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD).

7

Time horizon

Identifikation af kreditvurderingsskalaens tidshorisont.

Obligatorisk ved indberetning af »rating scale identifier«.

»L« for en kreditvurderingsskala for langsigtede kreditvurderinger.

»S« for en kreditvurderingsskala for kortsigtede kreditvurderinger.

8

Scope of the rating scale

Beskrivelse af den type kreditvurderinger, der er omfattet af skalaen, herunder evt. det geografiske anvendelsesområde.

Obligatorisk ved indberetning af »rating scale identifier«.

Højst 200 tegn

9

Rating category label

Identifikation af kreditvurderingskategorien inden for kreditvurderingsskalaen.

Obligatorisk ved indberetning af »rating scale identifier«.

10

Rating category description

Definition af kreditvurderingskategorien i kreditvurderingsskalaen.

Obligatorisk ved indberetning af »rating scale identifier«.

11

Rating category value

Kreditvurderingskategoriens rækkefølge i kreditvurderingsskalaen, hvor trin kan betragtes som underkategorier.

Obligatorisk ved indberetning af »rating scale identifier«.

Ordenstallet er en heltalsværdi på mindst 1 og højst 20. Angivelsen af kreditvurderingskategoriværdier skal være fortløbende. Der skal mindst være én kreditvurderingskategori for hver kreditvurdering.

12

Notch label

Identifikation af et bestemt trin inden for kreditvurderingsskalaen. Trin giver yderligere detaljer om kreditvurderingskategori.

Obligatorisk, hvis et trin er omfattet af den kreditvurderingsskala, for hvilken en »rating scale identifier« indberettes.

13

Notch description

Definition af trin i kreditvurderingsskalaen.

Obligatorisk, hvis et trin er omfattet af den kreditvurderingsskala, for hvilken en »rating scale identifier« indberettes.

14

Notch value

Trinrækkefølge i kreditvurderingsskalaen. Trinværdien er den værdi, der tildeles hver kreditvurdering.

Obligatorisk, hvis et trin er omfattet af den kreditvurderingsskala, for hvilken en »rating scale identifier« indberettes.

Trinværdien er en heltalsværdi på mindst 1 og højst 99. De anførte værdier skal være fortløbende.

15

List of Lead Analysts Internal Identifiers

Liste over identifikatorer for de ledende analytikere, der er udpeget af kreditvurderingsbureauet.

Listen opdateres ved at tilføje nye ledende analytikere. Oplysninger fjernes kun fra listen i tilfælde af fejl.

Obligatorisk for den første indberetning eller i tilfælde af ajourføring for så vidt angår ledende analytikere, som opererer i EU.

Hver registrering i listen skal omfatte den interne identifikator og den ledende analytikers fulde navn.

Den interne identifikator må højst indeholde 40 alfanumeriske tegn.


Tabel 2:   Data, som skal indberettes til ESMA

Nr.

Field identifier (feltnavn

Beskrivelse

Art

Standard

Tekniske felter, der kun skal anføres én gang i datafilen

1

CRA unique identifier

Intern kode i systemet til identifikation af kreditvurderingsbureauet. Skal være forretningsidentifikationskoden (BIC) for det kreditvurderingsbureau, der sender filen.

Obligatorisk.

ISO 9362.

2

Version

Den version af XML Schema Definition (XSD), der anvendes til at generere filen.

Obligatorisk.

Skal være det nøjagtige versionsnummer.

3

Creation date and time

Datoen og tidspunktet for filens oprettelse.

Indberettes som Coordinated Universal Time (UTC).

Obligatorisk.

ISO 8601 udvidet dato- og klokkeslætsformat: ÅÅÅÅ-MM-DD (TT:MM:SS).

4

Reporting start date and time

Dato og klokkeslæt for indberetningsperiodens start.

Indberettes som Coordinated Universal Time (UTC).

Obligatorisk.

ISO 8601 udvidet dato- og klokkeslætsformat: ÅÅÅÅ-MM-DD (TT:MM:SS).

5

Reporting end date and time

Dato og klokkeslæt for indberetningsperiodens afslutning.

Indberettes som Coordinated Universal Time (UTC).

Obligatorisk.

ISO 8601 udvidet dato- og klokkeslætsformat: ÅÅÅÅ-MM-DD (TT:MM:SS).

Virksomhedsfelter, der i givet fald skal anføres, og så ofte som nødvendigt i datafilen

6

Action type

Identifikation af den type aktivitet, der foretages af kreditvurderingsbureauet i forhold til en specifik kreditvurdering.

Obligatorisk.

»NW«, når kreditvurderingen udstedes for første gang, eller

»UP«, når kreditvurderingen opgraderes

»DG«, når kreditvurderingen nedgraderes

»WD«, når kreditvurderingen trækkes tilbage

»AF«, når kreditvurderingen bekræftes

»CA«, når en kreditvurdering får watch- eller review-status, eller når den ændres eller ophæves, eller når den får outlook/trend-status, eller den ændres eller ophæves

»SU«, når kreditvurderingsstatus ændres fra opfordret til uopfordret og omvendt

»DF«, når der meddeles »default« (kredithændelse) for en kreditvurderet udsteder eller et kreditvurderet instrument.

7

Outlook/Trend

Identifikation af outlook/trend, der er tildelt en kreditvurdering af kreditvurderingsbureauet i henhold til dets gældende praksis.

Obligatorisk.

»POS« for en positiv outlook/trend

»NEG« for en negativ outlook/trend

»EVO« for en outlook/trend i udvikling

»STA« for en stabil outlook/trend

»NOT« for manglende eller ophævet outlook/trend.

8

Watch/Review

Identifikation af watch- eller review-status, der er tildelt en kreditvurdering af kreditvurderingsbureauet i henhold til dets gældende praksis.

Obligatorisk.

»POW« for en positiv watch/review

»NEW« for en negativ watch/review

»EVW« for en watch/review i udvikling

»UNW« for en watch/review med usikker retning

»NWT« for fravær eller fjernelse af watch/review.

9

Watch/Review determinant

Identifikation af årsagen til en kreditvurderings watch/review-status.

Obligatorisk, hvis kreditvurderingen udstedes eller bekræftes i EU.

Finder kun anvendelse for en anden watch/review-status end »NWT«.

»1«, når watch/review-status skyldes ændringer i metodologi, modeller eller grundlæggende kreditvurderingspræmisser

»2«, når watch/review-status skyldes økonomiske, finansielle eller kreditmæssige forhold

»3«, når watch/review-status skyldes andre forhold (f.eks. analytikeres afgang, interessekonflikter).

10

Responsible CRA unique identifier

Forretningsidentifikationskoden (BIC) for det kreditvurderingsbureau, som har foretaget handlingen.

Obligatorisk.

ISO 9362.

11

Rating identifier

Entydig identifikator for kreditvurderingen. Den skal forblive uændret.

Obligatorisk.

12

Rating value

Identifikation af kreditvurderingens værdi efter handlingen.

Obligatorisk.

13

Previous rating value

Identifikation af kreditvurderingens værdi inden handlingen.

Obligatorisk ved andre aktivitetstyper end »NW«.

14

Rating scale identifier

Entydig identifikation af kreditvurderingsskalaen.

Obligatorisk.

15

Internal Lead Analyst Identifier

Identifikator fastsat af kreditvurderingsbureauet for den ledende kreditvurderingsansvarlige analytiker.

Obligatorisk, hvis kreditvurderingen udstedes i EU.

Højst 40 alfanumeriske tegn.

16

Country of the Lead Analyst

Identifikation af det land, hvor den ledende kreditvurderingsansvarlige analytiker har kontor.

Obligatorisk.

ISO 3166.

17

Solicited/ Unsolicited

Identifikation af, om kreditvurderingen er opfordret eller uopfordret.

Obligatorisk.

»S« for en opfordret vurdering

»U« for en uopfordret vurdering.

18

Rating Type

Identifikation af kreditvurderingstype i henhold til kreditvurderingsskalaen.

Obligatorisk.

»C« for en kreditvurdering af erhvervsvirksomhed

»S« for en kreditvurdering af staten eller offentlige myndigheder

»T« for en kreditvurdering af struktureret finansiering

»B« for en kreditvurdering af dækkede obligationer, der ikke er struktureret finansiering.

19

Country

Landekode for den udsteder eller det instrument, der kreditvurderes.

Ved kreditvurderinger vedrørende overnationale organisationer angives landet som »ZZ«.

Ved kreditvurderinger vedrørende struktureret finansiering angives det land, hvor hovedparten af de underliggende aktiver er hjemmehørende.

Når det ikke er muligt at identificere, hvor hovedparten af de underliggende aktiver er hjemmehørende, registreres det som »ZZ«.

Obligatorisk.

ISO 3166-1.

20

Industry

Udstederens branche.

Obligatorisk.

Finder kun anvendelse, når kreditvurderingen registreres som »C«.

»FI« for et finansieringsinstitut, herunder kreditinstitutter og investeringsselskaber.

»IN« for et forsikringsselskab.

»CO« for en udstedende virksomhed, der ikke betragtes som et finansieringsinstitut eller et forsikringsselskab.

21

Sector

Specificerer underkategorier for kreditvurderinger af staten eller offentlige myndigheder.

Obligatorisk.

Finder kun anvendelse, når kreditvurderingen registreres som »S«.

»SV« for en kreditvurdering af stater

»SM« for en kreditvurdering af en regional eller lokal offentlig myndighed

»SO« for en kreditvurdering af en overstatslig organisation

»PE« for en kreditvurdering af en offentlig enhed.

22

Asset class

Definerer de væsentligste aktivklasser for kreditvurderinger af struktureret finansiering.

Obligatorisk.

Finder kun anvendelse, når kreditvurderingen registreres som »T«.

»ABS« for et værdipapir med sikkerhed i specificerede aktiver (asset-backed security)

»RMBS« for et værdipapir med sikkerhed i beboelsesejendomme (residential mortgage backed security)

»CMBS« for et værdipapir med sikkerhed i erhvervsejendomme (commercial mortgage backed security)

»CDO« for en struktureret kreditobligation (collateralised debt obligation)

»ABCP« for et kortfristet gældsbrev med sikkerhed i aktiver (asset-backed commercial paper)

»OTH« i alle andre tilfælde.

23

Time horizon

Identifikation af kreditvurderingens tidshorisont i henhold til kreditvurderingsskalaen.

Obligatorisk.

»L« for en langsigtet kreditvurdering

»S« for en kortsigtet kreditvurdering.

24

Seniority

Identifikation af prioritetsordenen for gældsklassen for den udsteder eller det instrument, der kreditvurderes.

Obligatorisk.

Finder kun anvendelse, når kreditvurderingen registreres som »C« eller »S«.

»SE«, når udsteder- eller instrumentvurderingen er højt prioriteret (senior)

»SB«, når udsteder- eller instrumentvurderingen er lavt prioriteret (subordinated).

25

Currency

Identifikation af, hvorvidt kreditvurderingen udstedes i forhold til en national eller udenlandsk valuta.

Obligatorisk.

Finder kun anvendelse på udstedervurderinger.

»LC« for en kreditvurdering i national valuta

»FC« for en kreditvurdering i udenlandsk valuta.

26

Action validity date and time

Dato og klokkeslæt for handlingens gyldighed. Dette skal svare til den koordinerede verdenstid (Coordinated Universal Time — UTC) for handlingens offentliggørelse eller distribution pr. abonnement.

Obligatorisk.

ISO 8601 udvidet dato- og klokkeslætsformat: ÅÅÅÅ-MM-DD (TT:MM:SS).

27

Action communication date and time

Dato og klokkeslæt for meddelelse af handlingen til den kreditvurderede enhed.

Udtrykkes som koordineret verdenstid (UTC).

Kun obligatorisk, hvis kreditvurderingen udstedes i EU.

Finder kun anvendelse, hvis kreditvurderingen meddelelse den kreditvurderede enhed.

ISO 8601 udvidet dato- og klokkeslætsformat: ÅÅÅÅ-MM-DD (TT:MM:SS).

28

Action decision date

Angivelse af datoen for, hvornår der blev truffet beslutning om handlingen.

Skal være datoen for den foreløbige godkendelse (af kreditvurderingsudvalget) af handlingen, hvor dette meddeles den kreditvurderede enhed, inden endelig godkendelse.

Kun obligatorisk, hvis kreditvurderingen udstedes i EU.

ISO 8601 datoformat: (ÅÅÅÅ-MM-DD).

29

ISIN value

Det kreditvurderede instruments internationale identifikationsnummer for værdipapirer (ISIN). Den skal forblive uændret.

Obligatorisk, hvis det kreditvurderede instrument har fået tildelt et internationalt identifikationsnummer for værdipapirer (ISIN).

Finder kun anvendelse på instrumentvurderinger.

ISO 6166 kode.

30

Internal Instrument Identifier

Entydig kode, tildelt af kreditvurderingsbureauet for at identificere det kreditvurderede instrument. Den skal forblive uændret.

Obligatorisk.

Finder kun anvendelse på instrumentvurderinger.

Højst 40 alfanumeriske tegn.

31

Issuer BIC code

Udstederens BIC-kode.

Obligatorisk, hvis kreditvurderingsbureauet har adgang til udsteders entydige forretningsidentifikationskode (BIC).

ISO 9362-kode.

32

Internal Issuer Identifier

Entydig kode, tildelt af kreditvurderingsbureauet for at identificere udstederen.

Obligatorisk.

Højst 40 alfanumeriske tegn.

33

Issuer’s Name

Skal indeholde passende og tydelige oplysninger om udsteders juridiske navn (eller udsteders moderselskab).

Obligatorisk.

Højst 40 tegn

34

Originator BIC Code

Ordregivers BIC-kode.

Obligatorisk, hvis kreditvurderingsbureauet har adgang til ordregivers entydige forretningsidentifikationskode (BIC).

Finder kun anvendelse, når kreditvurderingen registreres som »T«.

ISO 9362-kode.

35

Originator Internal Identifier

Entydig kode, tildelt det eksponeringsleverende institut af kreditvurderingsbureauet.

Det registreres med »MULTIPLE« i tilfælde af flere eksponeringsleverende institutter.

Obligatorisk.

Finder kun anvendelse, når kreditvurderingen registreres som »T«.

Højst 40 alfanumeriske tegn.

36

Originator’s Name

Skal indeholde passende og tydelige oplysninger om det eksponeringsleverende instituts juridiske navn (eller ordregivers moderselskab).

Det registreres med »MULTIPLE« i tilfælde af flere eksponeringsleverende institutter.

Obligatorisk.

Finder kun anvendelse, når kreditvurderingen registreres som »T«.

Højst 40 tegn

37

Withdrawal reason

Årsagen til, at den indberettede handling er en »tilbagetrækning«.

Obligatorisk ved indberetning af en »WD«-handling.

»1« for ukorrekte eller utilstrækkelige oplysninger om udsteder/udstedelse

»2« for den kreditvurderede enheds insolvens eller gældsomlægning

»3« for omstrukturering af den kreditvurderede enhed, herunder fusion eller overtagelse af den kreditvurderede enhed

»4« for gældsforpligtelsens forfald

»5« for kreditvurderingens automatiske ugyldighed som følge af kreditvurderingsbureauets forretningsmodel (f.eks. udløb af en kreditvurderings forudbestemte gyldighedsperiode)

»6« for en kreditvurderings udløb af andre årsager.


Tabel 3:   Liste over felter til annullering af data

Nr.

Field identifier (feltnavn)

Beskrivelse

Art

Standard

Tekniske felter, der altid kun skal anføres én gang i annulleringsfilen

1

CRA unique identifier

Intern kode i systemet til identifikation af kreditvurderingsbureauet. Skal være forretnings-identifikationskoden (BIC) for det kreditvurderingsbureau, der sender filen.

Obligatorisk.

ISO 9362.

2

Version

Den version af XML Schema Definition (XSD), der anvendes til at generere filen.

Obligatorisk.

Skal være det præcise versionsnummer.

3

Cancellation date and time

Dato og klokkeslæt for annullering.

Indberettes som Coordinated Universal Time (UTC).

Obligatorisk.

ISO 8601 udvidet dato- og klokkeslætsformat: ÅÅÅÅ-MM-DD (TT:MM:SS)

Virksomhedsfelter, der skal anføres så ofte som nødvendigt i annulleringsfilen

4

Rating scale identifier

Entydig identifikation af en specifik kreditvurderingsskala hos kreditvurderingsbureauet.

Obligatorisk.

Finder kun anvendelse, hvis den registrering, der skal annulleres, vedrører en kreditvurderingsskala, der er indberettet som en del af de kvalitative data som fastsat i tabel 1.

5

Action type

Identifikation af den type handling, der foretages af kreditvurderingsbureauet i forhold til en specifik kreditvurdering.

Obligatorisk.

Finder kun anvendelse, hvis den registrering, der skal annulleres, vedrører en handling, der er indberettet som en del af de datasæt, som er fastsat i tabel 2.

»NW«, når kreditvurderingen udstedes for første gang

»UP«, når kreditvurderingen opgraderes

»DG«, når kreditvurderingen nedgraderes

»WD«, når kreditvurderingen trækkes tilbage

»AF«, når kreditvurderingen bekræftes

»CA«, når en kreditvurdering får status som »watch« eller »review«, eller når den ændres eller ophæves, eller når den får status som »outlook/trend« eller den ændres eller ophæves

»SU«, når kreditvurderingsstatus ændres fra opfordret til uopfordret og omvendt

»DF«, når der meddeles »default« (kredithændelse) for en kreditvurderet udsteder eller et kreditvurderet instrument.

6

Action validity date and time

Dato og klokkeslæt for handlingens gyldighed.

Obligatorisk.

Finder kun anvendelse, hvis den registrering, der skal annulleres, vedrører en handling, der er indberettet som en del af de datasæt som er fastsat i tabel 2.

ISO 8601 udvidet dato- og klokkeslætsformat: ÅÅÅÅ-MM-DD (TT:MM:SS).

7

Rating identifier

Entydig identifikator, som kreditvurderingsbureauet giver kreditvurderingen.

Obligatorisk.

Finder kun anvendelse, hvis den registrering, der skal annulleres, vedrører en handling, der er indberettet som en del af de datasæt, som er fastsat i tabel 2.

8

Reason for cancellation

Årsagen til, at registreringen annulleres.

Obligatorisk.


Top