EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0413

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 413/2012 af 15. maj 2012 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 496/2011 for så vidt angår minimumsindholdet af natriumbenzoat som tilsætningsstof til foder til fravænnede smågrise EØS-relevant tekst

OJ L 128, 16.5.2012, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 274 - 274

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/413/oj

16.5.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 128/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 413/2012

af 15. maj 2012

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 496/2011 for så vidt angår minimumsindholdet af natriumbenzoat som tilsætningsstof til foder til fravænnede smågrise

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Natriumbenzoat, der tilhører kategorien »zootekniske tilsætningsstoffer«, blev ved Kommissionens forordning (EU) nr. 496/2011 (2) tilladt anvendt i ti år som tilsætningsstof til foder til fravænnede smågrise.

(2)

Indehaveren af godkendelsen har i overensstemmelse med artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003 foreslået at ændre betingelserne for godkendelse af det pågældende stof, således at minimumsindholdet reduceres fra 99,9 % til 99,0 % for så vidt angår anvendelse til fravænnede smågrise. Ansøgningen var ledsaget af relevant baggrundsdokumentation.

(3)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet konkluderede i sin udtalelse af 15. november 2011, at det pågældende stof er sikkert for mennesker, målarten og miljøet, og at det under de samme anvendelsesforhold som den nuværende formulering er virksomt hos fravænnede smågrise, når det har et minimumsindhold på ≥ 99,0 % (3), som der er ansøgt om.

(4)

Betingelserne i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er opfyldt.

(5)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 496/2011 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I kolonne 4 i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 496/2011 ændres »Natriumbenzoat: ≥ 99,9 %« til »Natriumbenzoat: ≥ 99,0 %«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. maj 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUT L 134 af 21.5.2011, s. 9.

(3)  EFSA Journal 2011; 9(12):2443.


Top