Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0328

Kommissionens forordning (EU) nr. 328/2012 af 17. april 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 62/2006 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet »Trafiktelematik for godstrafikken« i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog EØS-relevant tekst

OJ L 106, 18.4.2012, p. 14–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 143 - 148

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; ophævet ved 32014R1305

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/328/oj

18.4.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 106/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 328/2012

af 17. april 2012

om ændring af forordning (EF) nr. 62/2006 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet »Trafiktelematik for godstrafikken« i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har modtaget en henstilling fra Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA/REC/06-2011/INT) af 12. maj 2011.

(2)

I hver teknisk specifikation for interoperabilitet (»TSI«) bør der anføres en strategi for gennemførelse af TSI'en med en præcisering af faserne i den gradvise overgang fra den bestående til den endelige situation, hvor overensstemmelse med TSI'erne er normen. Strategien for indførelse af TSI'en om Trafiktelematik for godstrafikken bør ikke udelukkende hvile på, at delsystemerne er i overensstemmelse med TSI'en, men også bygge på samordning af indførelsen.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 62/2006 af 23. december 2005 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet »trafiktelematik for godstrafikken« i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog (2) bør bringes i overensstemmelse med kapitel 7 i Kommissionens forordning (EU) nr. 454/2011 af 5. maj 2011 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Trafiktelematik for persontrafikken i det transeuropæiske jernbanesystem (3) på de relevante punkter.

(4)

Jernbanesektorens repræsentative organer har sendt Europa-Kommissionen en europæisk gennemførelsesstrategi for delsystemet Trafiktelematik for godstrafikken, som foreskrevet i artikel 3 i forordning (EF) nr. 62/2006. Bilag A til bilaget bør ændres, så der kan tages hensyn til dette dokument. I bilag A henvises der til de detaljerede specifikationer, der er grundlaget for udviklingen af delsystemet Trafiktelematik for godstrafikken. Der er behov for at tilrettelægge en procedure for ændringshåndtering for disse dokumenter. Jernbaneagenturet bør anvende denne procedure til at ajourføre disse dokumenter for at tydeliggøre, hvilken referencemodel der gælder for gennemførelsen.

(5)

Den europæiske gennemførelsesstrategis enkelte tidsplaner, der blev forelagt i 2007, er forældede. Derfor bør jernbanevirksomhederne, infrastrukturforvalterne og ihændehaverne via styregruppen forelægge Kommissionen deres detaljerede tidsplaner med angivelse af mellemliggende faser, projektresultater og implementeringsdatoer for de enkelte funktioner i TSI'en om Trafiktelematik for godstrafikken. Enhver afvigelse fra tidsplanerne for den europæiske gennemførelsesstrategi bør begrundes behørigt, og der bør træffes forholdsregler, som begrænser yderligere forsinkelser. Under dette arbejde bør det antages, at ændringsanmodninger, som behandles i overensstemmelse med bilagets afsnit 7.2.2, vil blive valideret.

(6)

Det er nødvendigt at underrette alle adressater om deres forpligtelser efter denne forordning; det gælder ikke mindst små fragtførere, der ikke er medlemmer af den europæiske jernbanesektors repræsentative organer.

(7)

Forordning (EF) nr. 62/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, som blev nedsat ved artikel 29, stk. 1, i direktiv 2008/57/EF —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I Kommissionens forordning (EF) nr. 62/2006 indsættes følgende som artikel 4a, 4b og 4c:

»Artikel 4a

1.   Jernbanevirksomhederne, infrastrukturforvalterne og ihændehaverne af godsvogne skal udvikle og indføre it-systemet i overensstemmelse med forskrifterne i bilagets kapitel 7, herunder især de funktionelle kravspecifikationer og helhedsplanen, jf. afsnit 7.1.2.

2.   Senest den 12. maj 2012 skal jernbanevirksomhederne, infrastrukturforvalterne og ihændehaverne af godsvogne via styregruppen, jf. bilagets afsnit 7.1.4, forelægge Kommissionen den helhedsplan, jf. afsnit 7.1.2, der bygger på deres detaljerede tidsplaner, med angivelse af mellemliggende faser, projektresultater og implementeringsdatoer for de enkelte funktioner i TSI'en om Trafiktelematik for godstrafikken.

3.   De skal aflægge rapport om fremskridtene til Kommissionen via styregruppen, jf. bilagets afsnit 7.1.4, efter bestemmelserne i kapitel 7 i bilaget til denne forordning.

Artikel 4b

1.   Jernbaneagenturet skal offentliggøre og ajourføre helhedsplanen, jf. bilagets afsnit 7.1.2.

2.   Jernbaneagenturet skal ajourføre de dokumenter, der er omhandlet i bilag A, på grundlag af de ændringsanmodninger, som bliver valideret i overensstemmelse med ændringshåndteringsproceduren, jf. bilagets afsnit 7.2.2, inden den 13. maj 2012. Jernbaneagenturet skal senest den 13. oktober 2012 forelægge Kommissionen en henstilling om ajourføring af bilag A, som fastsætter en referencemodel for gennemførelsen.

3.   Jernbaneagenturet skal vurdere, om delsystemet Trafiktelematik for godstrafikken gennemføres således, at målene nås inden for de fastsatte frister.

Artikel 4c

Medlemsstaterne sikrer, at alle jernbaneselskaber, infrastrukturforvaltere og ihændehavere af godsvogne, der er etableret på deres område, er orienteret om denne forordning, og udpeger et nationalt kontaktpunkt for opfølgning af dens gennemførelse.«

Artikel 2

Bilaget til forordning (EF) nr. 62/2006 ændres således:

1)

Afsnit 7.1, 7.2 og 7.3 erstattes af teksten i bilag I til denne forordning.

2)

Bilag A affattes som anført i bilag II til denne forordning.

3)

I afsnit 2.3.1 udgår ordene »(se også det dokument, der er henvist til i bilag A, indeks 6)« i det afsnit, der begynder med »Visse specifikke serviceleverandører …«.

4)

I afsnit 4.2, 4.2.3.1, 4.2.4.1, 4.2.8.1 ændres henvisningen til »indeks 1« til en henvisning til »tillæg F.«

5)

I afsnit 4.2.1.1 ændres sætningen

»Dataene, herunder de supplerende, (som beskrives i det dokument, der er henvist til i bilag A, indeks 3) anføres i skemaet i det dokument, der er henvist til i bilag A, indeks 3, hvor det i rækken »Data in Consignment Note« angives, om de er obligatoriske eller ej, og om de skal fremlægges af afsenderen eller suppleres af den primære jernbanevirksomhed.«

til

»Dataene, herunder de supplerende, (som beskrives i de dokumenter, som der i bilag A henvises til som tillæg A, B og F samt tillæg B, bilag 1) anføres i skemaet i det dokument, som der i bilag A henvises til som tillæg B, bilag 1, hvor det i rækken »Data in Consignment Note« angives, om de er obligatoriske eller ej, og om de skal fremlægges af afsenderen eller suppleres af den primære jernbanevirksomhed.«

6)

I afsnit 4.2.1.2 ændres sætningen

»De oplysninger, som vognordren skal indeholde afhængigt af jernbanevirksomhedens rolle, beskrives i detaljer i det dokument, der er henvist til i bilag A, indeks 3, hvor det angives, om de er obligatoriske eller valgfri. Oplysningernes format fremgår af det dokument, der er henvist til i bilag A, indeks 1.«

til

»De oplysninger, som vognordren skal indeholde afhængigt af jernbanevirksomhedens rolle, beskrives i detaljer i det dokument, som der i bilag A henvises til som tillæg A og B samt tillæg B, bilag 1, hvor det angives, om de er obligatoriske eller valgfri. Oplysningernes format fremgår af det dokument, som der i bilag A henvises til som tillæg F.«

7)

I afsnit 4.2.2.1 ændres udtrykket »indeks 4« til »tillæg F« og udtrykket »indeks 1« til »tillæg F«.

8)

I afsnit 4.2.11.2 ændres udtrykket »indeks 2« til »tillæg D og F.«

9)

I afsnit 4.2.11.3 ændres udtrykket »indeks 2« til »tillæg A, B og F samt tillæg B, bilag 1«.

10)

I afsnit 6.2 ændres udtrykket »indeks 1« til »tillæg E og F.«

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. april 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 191 af 18.7.2008, s. 1.

(2)  EUT L 13 af 18.1.2006, s. 1.

(3)  EUT L 123 af 12.5.2011, s. 11.


BILAG I

7.1.   Retningslinjer for anvendelse af denne TSI

7.1.1.   Indledning

Denne TSI vedrører delsystemet Trafiktelematik for godstrafikken. Dette delsystem er funktionelt defineret ifølge direktiv 2008/57/EF, bilag II. Anvendelsen af denne TSI er derfor ikke bygget op om begreberne nyt, fornyet eller opgraderet delsystem, som det er sædvanligt i TSI'er om strukturelt definerede delsystemer, undtagen hvor det er fastlagt i TSI'en.

TSI'en gennemføres i faser:

—   fase 1: detaljerede it-specifikationer og helhedsplan

—   fase 2: udvikling

—   fase 3: ibrugtagning.

7.1.2.   Fase 1: Detaljerede it-specifikationer og helhedsplan

De funktionelle kravspecifikationer, der skal danne grundlag for ovennævnte tekniske arkitektur i udviklingen og etableringen af it-systemet foreligger i de dokumenter, som der i bilag A henvises til som tillæg A til F.

Den obligatoriske helhedsplan fra koncept til levering af it-systemet, som bygger på den europæiske gennemførelsesstrategi, som jernbanesektoren har udarbejdet, omfatter centrale komponenter i systemarkitekturen og fastlægger de vigtigste af de aktiviteter, der skal gennemføres.

7.1.3.   Fase 2 og 3: Udvikling og ibrugtagning

Jernbanevirksomhederne, infrastrukturforvalterne og ihændehaverne af godsvogne skal udvikle og indføre it-systemet til Trafiktelematik for godstrafikken i overensstemmelse med forskrifterne i kapitel 7.

7.1.4.   Styring, opgaver og ansvarsområder

Styringen af udvikling og ibrugtagning skal foregå i en styringsorganisation med følgende deltagere:

Styregruppen

Styregruppen skal have følgende opgaver og ansvarsområder:

1.

Styregruppen skal tilvejebringe den strategiske styringsstruktur, der er nødvendig for en effektiv ledelse og koordinering af gennemførelsen af TSI'en for Trafiktelematik for godstrafikken. Heri indgår strategifastlæggelse, strategisk ledelse og prioritering. I denne forbindelse skal styregruppen også tage hensyn til interesserne hos små virksomheder, nye deltagere på markedet og jernbanevirksomheder, som leverer særlige ydelser.

2.

Styregruppen overvåger gennemførelsen. Den aflægger jævnligt og mindst fire gange om året rapport til Europa-Kommissionen om status for gennemførelsen i forhold til helhedsplanen. Styregruppen tager de nødvendige skridt til at justere denne udvikling, hvis den afviger fra helhedsplanen.

3.

Styregruppen består af:

jernbanesektorens repræsentative organer på europæisk niveau som defineret i forordning (EF) nr. 881/2004, artikel 3, stk. 2 (»jernbanesektorens repræsentative organer«)

Det Europæiske Jernbaneagentur og

Kommissionen.

4.

Formandskabet for denne styregruppe skal varetages i fællesskab af a) Kommissionen og b) en person udpeget af jernbanesektorens repræsentative organer. Bistået af styregruppens medlemmer skal Kommissionen udforme styregruppens forretningsorden, som der skal opnås enighed om i styregruppen.

5.

Styregruppens medlemmer kan foreslå gruppen, at andre organisationer inddrages som observatører, når der er gyldige tekniske og økonomiske grunde til at gøre det.

Interesseparterne

Jernbanevirksomhederne, infrastrukturforvalterne og ihændehaverne af godsvogne skal oprette en effektiv projektstyringsorganisation, der kan sikre en effektiv udvikling og ibrugtagning af delsystemet Trafiktelematik for godstrafikken.

Ovennævnte interesseparter skal:

tilvejebringe den indsats og de ressourcer, der er skal til for at gennemføre denne forordning

efterleve principperne for adgang til de fælles komponenter i TSI'en om Trafiktelematik for godstrafikken, som skal stå til rådighed for alle markedsdeltagerne mod betaling af ensartede, gennemskuelige og mindst mulige omkostninger for tilrådighedsstillelsen

sikre, at alle markedsdeltagere har adgang til alle de udvekslede oplysninger, der er nødvendige for, at de kan opfylde deres lovfæstede forpligtelser og udføre deres opgaver i overensstemmelse med funktionskravene i TSI'en om Trafiktelematik for godstrafikken

beskytte fortroligheden i kundeforhold

oprette en mekanisme, som gør det muligt for »sent tilkomne deltagere« at være med i udviklingen af delsystemet Trafiktelematik for godstrafikken og at få gavn af den allerede gennemførte udvikling af de fælles komponenter på en måde, der både tilfredsstiller ovennævnte interesseparter og de »nytilkomne«, især for så vidt angår en rimelig deling af omkostningerne

aflægge rapport om gennemførelsen af planerne over for styregruppen for TSI'en om Trafiktelematik for godstrafikken. Herunder skal der i givet fald også aflægges rapport om afvigelser fra helhedsplanen.

De repræsentative organer

Jernbanesektorens repræsentative organer på europæisk niveau som defineret i forordning (EF) nr. 881/2004, artikel 3, stk. 2, får følgende opgaver og ansvarsområder:

De skal repræsentere deres enkelte medlemmer i styregruppen for TSI'en om Trafiktelematik i godstrafikken.

De skal øge deres medlemmers kendskab til, hvilke forpligtelser de har i forbindelse med gennemførelsen af denne forordning.

De skal sikre, at alle ovennævnte parter får løbende, fuldstændig og rettidig adgang til oplysninger om status for arbejdet i styregruppen og eventuelle andre grupper, således at de kan varetage hver repræsentants interesser i gennemførelsen af TSI'en om Trafiktelematik for godstrafikken.

De skal sikre, at oplysningerne flyder effektivt fra de enkelte interesseparter til styregruppen for TSI'en om Trafiktelematik for godstrafikken, således at der tages behørigt hensyn til interesseparternes interesser, når der skal træffes beslutninger om udviklingen og ibrugtagningen af delsystemet Trafiktelematik for godstrafikken.

De skal sikre, at oplysningerne flyder effektivt fra styregruppen for TSI'en om Trafiktelematik for godstrafikken til de enkelte interesseparter, således at interesseparterne underrettes behørigt om beslutninger, der påvirker udviklingen og ibrugtagningen af delsystemet Trafiktelematik for godstrafikken.

7.2.   Ændringshåndtering

7.2.1.   Ændringshåndteringsprocedure

Der skal tilrettelægges procedurer for ændringshåndtering, som sikrer, at omkostningerne og fordelene ved ændringerne analyseres grundigt, og at ændringerne gennemføres på en kontrolleret måde. Disse procedurer skal fastlægges, iværksættes, understøttes og administreres af Det Europæiske Jernbaneagentur, og de skal omfatte følgende elementer:

en beskrivelse af, hvad der nødvendiggør ændringen på det tekniske plan

en angivelse af, hvem der er ansvarlig for at gennemføre ændringerne

en valideringsprocedure for de ændringer, der skal gennemføres

en politik for ændringshåndtering, frigivelse, overgang og implementering

en definition af ansvarsfordelingen for forvaltning af de detaljerede specifikationer og for både kvalitetssikringen og konfigurationsstyringen.

Ændringsstyringsorganet skal sammensættes af Det Europæiske Jernbaneagentur, jernbanesektorens repræsentative organer og de nationale sikkerhedsmyndigheder. Med en sådan tilknytning af parterne skal det sikres, at de ændringer, der skal foretages, sættes i perspektiv, og at der foretages en helhedsvurdering af deres konsekvenser. Kommissionen kan indsætte yderlige parter i ændringsstyringsorganet, hvis deres deltagelse anses for nødvendig. Ændringsstyringsorganet skal på et tidspunkt indordnes under Det Europæiske Jernbaneagentur.

7.2.2.   Særlig ændringshåndteringsprocedure for de dokumenter, der er opført i bilag A til denne forordning

For de tekniske dokumenter, der er opført i bilag A til denne forordning, skal ændringsstyringen fastlægges af Det Europæiske Jernbaneagentur efter følgende kriterier:

1.

Anmodninger om ændringer, der berører dokumenterne, forelægges enten via de nationale sikkerhedsmyndigheder eller via jernbanesektorens repræsentative organer på europæisk niveau, jf. artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 881/2004, eller via styregruppen for TSI'en om Trafiktelematik for godstrafikken. Kommissionen kan give flere parter mulighed for at forelægge ændringer, hvis deres bidrag anses nødvendigt.

2.

Det Europæiske Jernbaneagentur indsamler og opbevarer ændringsanmodningerne.

3.

Det Europæiske Jernbaneagentur forelægger ændringsanmodningerne for den særlige arbejdsgruppe under Jernbaneagenturet, som vurderer dem og udarbejder et forslag, efter omstændighederne ledsaget af en økonomisk vurdering.

4.

Derefter forelægger Det Europæiske Jernbaneagentur ændringsanmodningen og det tilhørende forslag for ændringsstyringsorganet, som afgør, om ændringsanmodningen skal valideres eller udsættes.

5.

Valideres ændringsanmodningen ikke, skal Det Europæiske Jernbaneagentur sende enten begrundelsen for afvisningen eller en anmodning om supplerende oplysninger om udkastet til ændringsanmodning tilbage til den anmodende part.

6.

Dokumentet ændres på grundlag af validerede ændringsanmodninger.

7.

Det Europæiske Jernbaneagentur skal forelægge en henstilling om ajourføring af bilag A for Kommissionen sammen med udkastet til ny version af dokumentet, ændringsanmodningen og agenturets økonomiske vurdering.

8.

Det Europæiske Jernbaneagentur skal gøre udkastet til ny version af dokumentet og de validerede ændringsanmodninger tilgængelige på agenturets websted.

9.

Når ajourføringen af bilag A er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, skal Det Europæiske Jernbaneagentur offentliggøre den nye version af dokumentet på agenturets websted.

Når ændringsstyringen berører elementer, der er i almindelig brug i forbindelse med TSI'en om Trafiktelematik for persontrafikken, skal ændringerne foretages på en sådan måde, at de kommer til at ligge så tæt som muligt på den gennemførte TSI om Trafiktelematik for persontrafikken, for at der kan opnås optimale synergivirkninger.


BILAG II

»BILAG A

LISTE OVER LEDSAGEDOKUMENTER

Liste over obligatoriske specifikationer

Indeksnr.

Reference

Dokumenttitel

Version

5

ERA_FRS_TAF_A_Index_5.doc

TAF TSI — ANNEX A.5: FIGURES AND SEQUENCE DIAGRAMS OF THE TAF TSI MESSAGES

1.0


Tillæg

Reference

Dokumenttitel

Version

A

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_A.doc

TAF TSI — ANNEX D.2: APPENDIX A (WAGON/ILU TRIP PLANNING)

1.0

B

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_B.doc

TAF TSI — ANNEX D.2: APPENDIX B — WAGON AND INTERMODAL UNIT OPERATING DATABASE (WIMO)

1.0

B — Annex 1

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_B_Annex_1.doc

TAF TSI — ANNEX D.2: APPENDIX B — WAGON AND INTERMODAL UNIT OPERATING DATABASE (WIMO) — ANNEX 1: WIMO DATA

1.0

C

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_C.doc

TAF TSI — ANNEX D.2: APPENDIX C — REFERENCE FILES

1.0

D

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_D.doc

TAF TSI — ANNEX D.2: APPENDIX D — INFRASTRUCTURE RESTRICTION NOTICE DATA

1.0

E

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_E.doc

TAF TSI — ANNEX D.2: APPENDIX E — COMMON INTERFACE

1.0

F

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_F.doc

TAF TSI — ANNEX D.2: APPENDIX F — TAF TSI DATA AND MESSAGE MODEL

1.0«


Top