EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0136

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 136/2012 af 16. februar 2012 om godkendelse af natriumbisulfat som fodertilsætningsstof til selskabsdyr og andre dyr, der ikke er bestemt til fødevareproduktion EØS-relevant tekst

OJ L 46, 17.2.2012, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 303 - 305

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/09/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/136/oj

17.2.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 46/33


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 136/2012

af 16. februar 2012

om godkendelse af natriumbisulfat som fodertilsætningsstof til selskabsdyr og andre dyr, der ikke er bestemt til fødevareproduktion

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af en sådan godkendelse.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af natriumbisulfat. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorierne »teknologiske tilsætningsstoffer« og »sensoriske tilsætningsstoffer« af natriumbisulfat som tilsætningsstof til foder til selskabsdyr og andre dyr, der ikke er bestemt til fødevareproduktion.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede i sin udtalelse af 13. oktober 2011 (2), at natriumbisulfat under de foreslåede betingelser for anvendelse ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet, og at det anses for at være et effektivt surhedsregulerende middel, når det anvendes i foder til selskabsdyr og andre dyr, der ikke er bestemt til fødevareproduktion, og som aromastof i foder til selskabsdyr. EFSA mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. EFSA har ligeledes gennemgået den rapport om analysemetoden vedrørende fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(5)

Vurderingen af natriumbisulfat viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette præparat godkendes som anført i bilagene til nærværende forordning.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilag I opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »teknologiske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »surhedsregulerende midler«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Det i bilag II opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »sensoriske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »aromastoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. februar 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(11): 2415.


BILAG I

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: teknologiske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: surhedsregulerende midler.

1j514ii

Natriumbisulfat

 

Tilsætningsstoffets sammensætning:

Natriumbisulfat: ≥ 95,2 %

 

Aktivstoffets karakteristika:

Natriumbisulfat CAS-nr. 7681-38-1

 

NaHSO4

 

Na 19,15 %

 

SO4 80,01 %

Fremstillet ved kemisk syntese

 

Analysemetode  (1):

Bestemmelse af natriumhydrogensulfat i fodertilsætningsstoffer: titrimetrisk metode baseret på bestemmelse af natriumbisulfats samlede opløselige surhed i forhold til en standardopløsning af natriumhydroxid.

Selskabsdyr og andre dyr, der ikke er bestemt til fødevareproduktion

5 000

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

2.

Sikkerhedsforanstaltninger: Åndedrætsværn, øjenværn og handsker skal bæres under håndteringen.

3.

Ved blanding af forskellige kilder af natriumbisulfat må den tilladte maksimalgrænseværdi i fuldfoder på 5 000 mg/kg fuldfoder ikke overskrides.

8. marts 2022


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


BILAG II

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: sensoriske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: aromastoffer.

1j514ii

Natriumbisulfat

 

Tilsætningsstoffets sammensætning:

Natriumbisulfat: ≥ 95,2 %

 

Aktivstoffets karakteristika:

Natriumbisulfat CAS-nr. 7681-38-1

 

NaHSO4

 

Na 19,15 %

 

SO4 80,01 %

Fremstillet ved kemisk syntese

 

Analysemetode  (1)

Bestemmelse af natriumhydrogensulfat i fodertilsætningsstoffer: titrimetrisk metode baseret på bestemmelse af natriumbisulfats samlede opløselige surhed i forhold til en standardopløsning af natriumhydroxid.

Selskabsdyr

5 000

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

2.

Sikkerhedsforanstaltninger: Åndedrætsværn, øjenværn og handsker skal bæres under håndteringen.

3.

Ved blanding af forskellige kilder af natriumbisulfat må den tilladte maksimalgrænseværdi i fuldfoder på 5 000 mg/kg fuldfoder ikke overskrides.

8. marts 2022


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


Top