EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0131

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 131/2012 af 15. februar 2012 om godkendelse af et præparat af kommenolie og citronolie med visse tørrede urter og krydderier som fodertilsætningsstof til fravænnede smågrise (indehaver af godkendelsen er Delacon Biotechnik GmbH) EØS-relevant tekst

OJ L 43, 16.2.2012, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 312 - 314

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/131/oj

16.2.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 43/15


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 131/2012

af 15. februar 2012

om godkendelse af et præparat af kommenolie og citronolie med visse tørrede urter og krydderier som fodertilsætningsstof til fravænnede smågrise (indehaver af godkendelsen er Delacon Biotechnik GmbH)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af en sådan godkendelse.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af et præparat af kommenolie og citronolie med visse tørrede urter og krydderier. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i kategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« af det i bilaget opførte præparat af kommenolie og citronolie med visse tørrede urter og krydderier som tilsætningsstof til foder til fravænnede smågrise.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede i sin udtalelse af 7. april 2011 (2), at præparatet af kommenolie og citronolie med visse tørrede urter og krydderier under de foreslåede betingelser for anvendelse, som angivet i bilaget, ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet, og at fravænnede smågrises væksthastighed kan øges ved anvendelse af præparatet. EFSA mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. EFSA har ligeledes gennemgået den rapport om analysemetoden vedrørende fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(5)

Med henblik på at sikre effektivitet og sikkerhed og i overensstemmelse med de karakteristika for aktivstofferne, der er forelagt af ansøgeren, bør grænseværdierne for naturlige stoffer, jf. del B i bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 af 16. december 2008 om aromaer og visse fødevareingredienser med aromagivende egenskaber til anvendelse i og på fødevarer og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91, forordning (EF) nr. 2232/96, forordning (EF) nr. 110/2008 og direktiv 2000/13/EF (3), overholdes for så vidt angår de tørrede urter og krydderier, der anvendes i præparatet som angivet i bilaget, ligesom produktkarakteristikaene i Den Europæiske Farmakopé bør finde anvendelse på både kommenolie og citronolie.

(6)

Vurderingen af det i bilaget opførte præparat af kommenolie og citronolie med tørrede urter og krydderier viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette præparat godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »andre zootekniske tilsætningsstoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. februar 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(4):2139.

(3)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 34.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse og analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg tilsætningsstof/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategori: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: andre zootekniske tilsætningsstoffer (forbedring af resultatparametrene)

4d6

Delacon Biotechnik GmbH

Præparat af kommenolie og citronolie med tørrede urter og krydderier

 

Tilsætningsstoffets sammensætning

Præparat af flygtig olie: > 1,5 % (kommenolie ≥ 0,75 % og citronolie ≥ 0,75 %)

tørrede urter og krydderier: 50 %

bærestoffer: q.s. 100 %

 

Aktivstoffernes og de andre ingrediensers karakteristika

kommenolie: d-carvon 3,5-6,0 mg/g, jf. Den Europæiske Farmakopé (1)

citronolie: limonen 2,3-9,0 mg/g, jf. Den Europæiske Farmakopé.

Tørrede urter og krydderier

Stødte nelliker 1,5 %, stødt kanel 10 %, stødt muskatnød 1,5 %, løgpulver 5 %, stødt paprika 2 %, stødt appelsinskal 5 %, stødt pebermynte 12,5 % og stødt kamille 12,5 %.

De grænseværdier, der er fastsat i del B i bilag III til forordning (EF) nr. 1334/2008, skal overholdes for så vidt angår de tørrede urter og krydderier, der anvendes i præparatet.

Produktets karakteristika, jf. Den Europæiske Farmakopé, finder anvendelse på den kommenolie og citronolie, der anvendes i præparatet.

 

Analysemetode  (2)

Bestemmelse af carvon: gaskromatografi/massespektrometri (GC/MS) i målinger af enkelt-ioner (SIM).

Smågrise (fravænnede)

250

400

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

2.

Til fravænnede smågrise på op til ca. 35 kg.

3.

Sikkerhedsforanstaltninger: åndedrætsværn og handsker bæres under håndteringen.

4.

Tilsætningsstoffet anvendes i foderblandinger som forblanding.

7. marts 2022


(1)  Den Europæiske Farmakopé udarbejdet af Europarådet.

(2)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på referencelaboratoriets hjemmeside: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


Top