EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0087

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 87/2012 af 1. februar 2012 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet clethodim EØS-relevant tekst

OJ L 30, 2.2.2012, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 065 P. 271 - 273

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/87/oj

2.2.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 30/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 87/2012

af 1. februar 2012

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet clethodim

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 13, stk. 2, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens direktiv 2011/21/EU (2) blev clethodim optaget som aktivstof i bilag I til direktiv 91/414/EØF til anvendelse som herbicid på sukkerroer. Efter at direktiv 91/414/EØF er blevet erstattet af forordning (EF) nr. 1107/2009, betragtes dette stof som godkendt i henhold til nævnte forordning, og det er opført i del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 af 25. maj 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 for så vidt angår listen over godkendte aktivstoffer (3).

(2)

Arysta LifeScience, på hvis anmodning clethodim blev optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF, forelagde den 14. februar 2011 en ansøgning om ændring af betingelserne for optagelse af clethodim til også at omfatte anvendelse som herbicid på andre afgrøder end sukkerroer. Ansøgningen var vedlagt supplerende data. Ansøgningen blev indgivet til Nederlandene, der blev udpeget som rapporterende medlemsstat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1490/2002 (4).

(3)

Nederlandene har evalueret de supplerende data, som ansøgeren har forelagt, og har udarbejdet et tillæg til udkastet til vurderingsrapport. Nederlandene forelagde dette tillæg for Kommissionen den 28. marts 2011. Nederlandene fremsendte tillægget til de øvrige medlemsstater og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), med henblik på at de kunne fremsætte bemærkninger hertil, og sendte de modtagne bemærkninger til Kommissionen.

(4)

EFSA afholdt en høring af eksperter om tillægget til udkastet til vurderingsrapport. EFSA sendte den 15. oktober 2011 sin konklusion til ansøgeren, medlemsstaterne og Kommissionen og har offentliggjort den. EFSA har ændret sin konklusion under hensyntagen til de bemærkninger, ansøgeren har fremsat. EFSA sendte sin ændrede konklusion til ansøgeren, medlemsstaterne og Kommissionen og offentliggjorde den den 18. november 2011 (5).

(5)

Kommissionen opfordrede i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 ansøgeren til at fremsætte bemærkninger til udkastet til revideret vurderingsrapport om clethodim. Anmelderen fremsatte sine bemærkninger, og Kommissionen har gennemgået disse nøje.

(6)

Tillægget til udkastet til vurderingsrapport og EFSA's konklusion er blevet behandlet af medlemsstaterne og Kommissionen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og behandlingen blev afsluttet den 9. december 2011 med Kommissionens reviderede vurderingsrapport om clethodim.

(7)

Det fremgår af de forskellige undersøgelser, der er foretaget, at restriktionen i forbindelse med plantebeskyttelsesmidler, der består af eller indeholder clethodim, til kun at gælde anvendelse på sukkerroer kan ophæves.

(8)

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011

Del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. februar 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  EUT L 58 af 3.3.2011, s. 49.

(3)  EUT L 153 af 11.6.2011, s. 1.

(4)  EFT L 224 af 21.8.2002, s. 23.

(5)  "Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance clethodim". EFSA Journal 2011; 9(10):2417. [99pp.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2417. Tilgængelig online: www.efsa.europa.eu/efsajournal


BILAG

I del A i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 affattes række 329 om aktivstoffet clethodim således:

Nummer

Almindeligt anvendt navn, identifikationsnr.

IUPAC-navn

Renhed

Godkendelsesdato

Udløbsdato for stoffets godkendelse

Særlige bestemmelser

»329

Clethodim

CAS-nr.: 99129-21-2

CIPAC-nr.: 508

(5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-chlorallyloxyimino]propyl}-5-[(2RS)-2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-on

≥ 930 g/kg

Urenheder:

Toluen: højst 4 g/kg

1. juni 2011

31. maj 2021

DEL A

Må kun tillades anvendt som herbicid.

DEL B

Med henblik på gennemførelsen af de i artikel 29, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1107/2009 nævnte ensartede principper skal der tages hensyn til konklusionerne i den reviderede vurderingsrapport om clethodim, særlig tillæg I og II, som færdigbehandlet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 9. december 2011.

Ved denne samlede vurdering skal medlemsstaterne være særligt opmærksomme på at beskytte vandorganismer, fugle og pattedyr og sikre, at anvendelsesbetingelserne omfatter anvendelse af passende risikobegrænsende foranstaltninger.

De berørte medlemsstater anmoder om, at der under hensyntagen til den nyeste videnskabelige viden fremlægges bekræftende oplysninger om:

vurderingerne af eksponeringen af jorden og grundvandet

definitionen af restkoncentrationer i forbindelse med risikovurderingen.

De berørte medlemsstater sikrer, at ansøgeren forelægger Kommissionen disse bekræftende oplysninger senest den 31. maj 2013.«


Top