EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0065

Kommissionens forordning (EU) nr. 65/2012 af 24. januar 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 med hensyn til gearskiftindikatorer (GSI) og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF EØS-relevant tekst

OJ L 28, 31.1.2012, p. 24–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 044 P. 289 - 303

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/65/oj

31.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 28/24


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 65/2012

af 24. januar 2012

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 med hensyn til gearskiftindikatorer (GSI) og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 af 13. juli 2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 661/2009 skal der monteres gearskiftindikatorer (GSI) på alle køretøjer, der er udstyret med en manuel gearkasse, i klasse M1 med en referencemasse på højst 2 610 kg og køretøjer, som typegodkendelsen udvides til, jf. artikel 2, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (2).

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 661/2009 skal de nærmere tekniske regler om GSI fastsættes ved gennemførelsesbestemmelser. Det er nu nødvendigt at fastsætte særlige procedurer, prøvninger og krav til sådanne typegodkendelser af GSI.

(3)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (Rammedirektiv) (3) bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på køretøjer i klasse M1, som

er udstyret med manuel gearkasse

har en referencemasse på højst 2 610 kg, eller som typegodkendelsen udvides til, jf. artikel 2, stk. 2, i forordning (EF) nr. 715/2007.

Nærværende forordning finder ikke anvendelse på »køretøjer udformet med henblik på opfyldelse af specifikke sociale behov« som defineret i artikel 3, stk. 2, litra c), i forordning (EF) nr. 715/2007.

Artikel 2

Definitioner

Ved anvendelsen af nærværende forordning gælder foruden definitionerne i forordning (EF) nr. 661/2009 følgende definitioner:

1)   »køretøjstype med hensyn til GSI«: en gruppe af køretøjer, som ikke adskiller sig fra hinanden med hensyn til GSI'ens funktionelle egenskaber og den logik, som GSI'en anvender til at bestemme, hvornår der skal indikeres gearskift: Eksempler på forskellig logik kan være (men er ikke begrænset til):

2)   »GSI'ens funktionelle egenskaber«: et sæt parametre, såsom motorhastighed, motoreffekt, drejningsmoment og deres variation over tid, som bestemmer GSI-angivelsen og dens funktionelle afhængighed af disse parametre

3)   »køretøj i driftstilstand«: en køretøjstilstand, hvor skift mellem mindst to fremadgående gear kan forekomme

4)   »manuel modus«: en køretøjstilstand, hvor gearskift mellem alle eller nogle af gearene altid er en omgående følge af førerens handling

5)   »udstødningsemission«: udstødningsemission som defineret i artikel 3, stk. 6, i forordning (EF) nr. 715/2007.

Artikel 3

Vurdering af manuel gearkasse

Ved vurderingen af, om en gearkasse opfylder definitionen i henhold til artikel 3, stk. 16, i forordning (EF) nr. 661/2009, skal en gearkasse med mindst én manuel modus i overensstemmelse med artikel 2, stk. 4, i nærværende forordning, betragtes som en »manuel gearkasse«. Ved denne vurdering ses der bort fra automatiske gearskift, som ikke udføres for at optimere køretøjets drift, men kun forekommer under ekstreme vilkår, f.eks. med henblik på at beskytte motoren eller undgå motorstop.

Artikel 4

EF-typegodkendelse

1.   Fabrikanten sikrer, at køretøjer, der markedsføres, og som er omfattet af artikel 11 i forordning (EF) nr. 661/2009, er udstyret med GSI i overensstemmelse med kravene i bilag I til nærværende forordning.

2.   For at opnå en EF-typegodkendelse for de køretøjstyper, der er omfattet af artikel 11 i forordning (EF) nr. 661/2009, skal fabrikanten opfylde følgende forpligtelser:

a)

udarbejde og forelægge den typegodkendende myndighed et oplysningsskema i henhold til modellen i del 1 i bilag II til nærværende forordning

b)

til den typegodkendende myndighed indsende en erklæring om, at køretøjet ifølge fabrikantens vurdering opfylder kravene i nærværende forordning

c)

forelægge den typegodkendende myndighed en attest, der er udfærdiget i overensstemmelse med modellen i del 2 i bilag II til nærværende forordning

d)

enten

i)

forelægge den typegodkendende myndighed de gearskiftpunkter, som er bestemt ved analyse, jf. sidste afsnit i punkt 4.1 i bilag I, eller

ii)

indgive et prøvekøretøj, der er repræsentativt for den køretøjstype, der søges godkendt, til den tekniske tjeneste, der er ansvarlig for udførelse af typegodkendelsesprøvningen, således at denne kan foretage den i punkt 4 i bilag I beskrevne prøvning.

3.   Den typegodkendende myndighed vurderer på baggrund af resultaterne i litra a), b) og c), stk. 2, og resultaterne af typegodkendelsesprøvningen i litra d), stk. 2, hvorvidt der er overensstemmelse med kravene i bilag I.

Den må kun udstede EF-typegodkendelsesattest i overensstemmelse med modellen i del 3 i bilag II til nærværende forordning for køretøjer omfattet af artikel 11 i forordning (EF) nr. 661/2009, såfremt denne overensstemmelse fastslås.

Artikel 5

Overvågning af lovgivningens virkninger

Med henblik på overvågning af denne forordnings virkninger og evaluering af behovet for yderligere udvikling skal fabrikanter og typegodkendende myndigheder på Kommissionens anmodning stille de i bilag II angivne oplysninger til rådighed for Kommissionen. Disse oplysninger vil blive behandlet som fortrolige af Kommissionen og dennes delegerede.

Artikel 6

Ændring af direktiv 2007/46/EF

Bilag I, III, IV, VI og XI til direktiv 2007/46/EF ændres som angivet i bilag III til denne forordning.

Artikel 7

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. januar 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 200 af 31.7.2009, s. 1.

(2)  EUT L 171 af 29.6.2007, s. 1.

(3)  EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1.


BILAG I

SÆRLIGE KRAV TIL KØRETØJER UDSTYRET MED GEARSKIFTINDIKATORER (GSI)

1.   Egenskaber for GSI-udformningen

1.1.   Skifteanbefalingen skal signaleres ved hjælp af en tydelig visuel angivelse, f.eks. en klar indikation om at skifte op eller op/ned eller et symbol, der viser det gear, som føreren bør skifte til. Den tydelige angivelse kan være suppleret af andre indikatorer, herunder akustiske indikationer, forudsat at disse ikke kompromitterer sikkerheden.

1.2.   GSI'en må ikke indvirke på eller hindre identificering af en kontrolanordning, et betjeningsgreb eller en indikator, der er obligatorisk eller støtter køretøjets funktionssikkerhed. Uanset punkt 1.3 skal signalet være udformet således, at det ikke distraherer føreren, og således at det ikke forstyrrer korrekt og sikker drift af køretøjet.

1.3.   GSI'en skal være anbragt i overensstemmelse med punkt 5.1.2 i FN/ECE-regulativ nr. 121. Den skal være udformet på en sådan måde, at den ikke kan forveksles med andre kontrolanordninger, betjeningsgreb eller indikatorer, som køretøjet er udstyret med.

1.4.   Der kan anvendes en displayenhed til at vise GSI-angivelserne, forudsat at disse er tilstrækkeligt forskellige fra andre angivelser, således at de er tydelige og kan identificeres af føreren.

1.5.   GSI-angivelsen må i ekstraordinære situationer midlertidigt tilsidesættes automatisk eller deaktiveres. Det drejer sig om omstændigheder, der kan kompromittere køretøjets driftssikkerhed eller funktionalitet, herunder aktivering af traction control-systemer eller stabilitetskontrolsystemer, midlertidige indikationer for førerstøttesystemer eller forekomst af funktionsfejl på køretøjet. GSI'en skal genoptage normal drift, når de ekstraordinære situationer er ophørt og inden for en frist på 10 sekunder eller længere, hvis det er begrundet af særlige tekniske eller situationsbetingede årsager.

2.   Funktionelle krav til GSI (gælder for samtlige manuelle indstillinger)

2.1.   GSI'en skal foreslå gearskift, når brændstofforbruget med det foreslåede gear skønnes at være lavere end det nuværende, under hensyntagen til de krav, der er fastsat i punkt 2.2 og 2.3.

2.2.   GSI'en skal være fremstillet til at fremme en optimeret brændstofbesparende kørestil under rimeligt forudsigelige kørselsforhold. Dens vigtigste formål er at mindske køretøjets brændstofforbrug, når føreren følger dens angivelser. Men regulerede emissioner fra udstødningen må ikke øges uforholdsmæssigt i forhold til den oprindelige tilstand ved at følge GSI-angivelsen. Hertil kommer, at GSI-strategien efter koldstart ikke må indvirke negativt på driften af forureningsbegrænsende anordninger, såsom katalysatorer. Til dette formål bør køretøjsfabrikanter fremlægge teknisk dokumentation for den typegodkendende myndighed, som beskriver GSI-strategiens indvirkning på køretøjets regulerede udstødningsemissioner som minimum ved konstant køretøjshastighed.

2.3.   Anvendelse af GSI-angivelserne må ikke kompromittere køretøjets funktionssikkerhed, herunder at undgå motorstop, utilstrækkelig motorbremsning eller utilstrækkeligt motordrejningsmoment i situationer, hvor der er behov for høj effekt.

3.   Oplysninger, som skal anføres

3.1.   Fabrikanten skal levere følgende oplysninger til den typegodkendende myndighed. Oplysningerne stilles til rådighed i følgende to dele:

a)

den »formelle dokumentationspakke«, som kan stilles til rådighed for de berørte parter på anmodning

b)

den »udvidede dokumentationspakke«, der forbliver strengt fortrolig.

3.1.1.   Den formelle dokumentationspakke skal indeholde:

a)

En beskrivelse af det komplette sæt GSI-udformninger, der er monteret på køretøjer, der er en del af køretøjstypen med hensyn til GSI, og dokumentation for, at de opfylder kravene i punkt 1.

b)

Beviser i form af data eller tekniske evalueringer, f.eks. modelberegningsdata, emissions- eller brændstofforbrugsdata, emissionsprøvninger, hvilket viser, at GSI'en er effektiv med hensyn til at give rettidige og relevante gearskiftanbefalinger til føreren for at opfylde kravene i punkt 2.

c)

En forklaring af GSI'ens formål, anvendelse og funktioner i et »GSI-afsnit« i den instruktionsbog, som ledsager køretøjet.

3.1.2.   Den udvidede dokumentationspakke skal omfatte GSI'ens konstruktion, navnlig dens funktionelle egenskaber.

3.1.3.   Uanset bestemmelserne i artikel 5 skal den udvidede dokumentationspakke forblive strengt fortrolig mellem den typegodkendende myndighed og fabrikanten. Den kan opbevares af den typegodkendende myndighed, eller kan efter den typegodkendende myndigheds valg opbevares af fabrikanten. Hvis fabrikanten opbevarer dokumentationspakken, skal den identificeres og dateres af den typegodkendende myndighed efter gennemgang og godkendelse. Den skal stilles til rådighed for den godkendende myndighed med henblik på kontrol på godkendelsestidspunktet og på ethvert tidspunkt, så længe godkendelsen er gældende.

3.2.   Fabrikanten skal forklare GSI'ens formål, anvendelse og funktioner i et »GSI-afsnit« i den instruktionsbog, som ledsager køretøjet.

4.   De GSI-anbefalede gearskiftpunkters indvirkning på brændstoføkonomien bestemmes efter følgende procedure

4.1.   Bestemmelse af de køretøjshastigheder, hvorved GSI'en anbefaler at skifte op

Denne prøvning skal udføres på et opvarmet køretøj på et chassisdynamometer med den hastighedsprofil, der er beskrevet i tillæg 1 til dette bilag. GSI'ens anbefalinger for skift til et højere gear følges, og de køretøjshastigheder, hvorved GSI anbefaler skift, registreres. Prøvningen gentages 3 gange.

Vn GSI angiver den gennemsnitlige hastighed, ved hvilken GSI anbefaler at skifte fra gear n (n = 1, 2, …, #g) til gear n + 1, bestemt ud fra de 3 prøvninger, hvor #g angiver køretøjets antal fremadgående gear. I den forbindelse medtages kun GSI-skifteinstrukser i fasen, før maksimumshastigheden nås, og der ses bort fra eventuelle GSI-instrukser under deceleration.

I forbindelse med de følgende beregninger fastsættes V0 GSI til 0 km/h og V#g GSI til 140 km/h eller køretøjets maksimale hastighed, afhængigt af hvad der er mindst. Hvis køretøjet ikke kan nå en hastighed på 140 km/h, køres det med dets maksimumshastighed, indtil det rammer hastighedsprofilen i figur I.1.

Alternativt kan GSI-skiftenes hastigheder bestemmes via en analyse, som er fastlagt af fabrikanten på grundlag af GSI-algoritmen i den udvidede dokumentationspakke, der leveres i henhold til punkt 3.1.

4.2.   Standardpunkter for gearskift.

Vn std betegner den hastighed, ved hvilken en typisk fører antages at skifte op fra gear n til gear n + 1 uden GSI-anbefaling. Baseret på de gearskiftpunkter, som er defineret i type 1-emissionsprøvningen (1), defineres følgende standardhastigheder for gearskift:

V0 std

=

0 km/h

V1 std

=

15 km/h

V2 std

=

35 km/h

V3 std

=

50 km/h

V4 std

=

70 km/h

V5 std

=

90 km/h

V6 std

=

110 km/h

V7 std

=

130 km/h

V8 std

=

V#g GSI.

Vn min betegner den mindste hastighed, hvorved køretøjet kan køres i gear n uden motorstop, og Vn max betegner den højeste hastighed, hvorved køretøjet kan køres i gear n, uden at motoren påføres skade.

Hvis Vn std udledt heraf er mindre end Vn + 1 min, fastsættes Vn std til Vn + 1 min. Hvis Vn std udledt heraf er større end Vn max, fastsættes Vn std til Vn max (n = 1, 2, …, #g – 1).

Hvis V#g std bestemt ved denne fremgangsmåde er mindre end V#g GSI, sættes den til V#g GSI.

4.3.   Brændstofforbrug/hastighedskurver

Fabrikanten skal oplyse den typegodkendende myndighed om den funktionelle afhængighed for køretøjets brændstofforbrug ved den konstante køretøjshastighed ved kørsel med gear n efter følgende regler.

FCn i betegner brændstofforbruget udtrykt i kg/h (kilogram pr. time), når køretøjet kører med konstant hastighed vi = i × 5 km/h – 2,5 km/h (hvor i er et positivt heltal) i gear n. Disse oplysninger gives af fabrikanten for hvert gear n (n = 1, 2, …, #g) og vn min ≤ vi ≤ vn max. Disse værdier for brændstofforbrug bestemmes ved identiske omgivende betingelser, som svarer til en realistisk kørselssituation, som kan være fastlagt af fabrikanten, enten ved hjælp af en fysisk prøvning eller af en passende beregningsmodel, der er aftalt mellem den godkendende myndighed og fabrikanten.

4.4.   Køretøjets hastighedsfordeling

Følgende fordelingsnøgle bør anvendes til sandsynligheden Pi for, at køretøjet kører med en hastighed på v, hvor vi – 2,5 km/h < v ≤ vi + 2,5 km/h (i = 1,…, 28):

i

Pi

1

4,610535879

2

5,083909299

3

4,86818148

4

5,128313511

5

5,233189418

6

5,548597362

7

5,768706442

8

5,881761847

9

6,105763476

10

6,098904359

11

5,533164348

12

4,761325003

13

4,077325232

14

3,533825909

15

2,968643201

16

2,61326375

17

2,275220718

18

2,014651418

19

1,873070659

20

1,838715054

21

1,982122053

22

2,124757402

23

2,226658166

24

2,137249569

25

1,76902642

26

1,665033625

27

1,671035353

28

0,607049046

Hvis køretøjets maksimumshastighed svarer til trin i og i < 28, lægges værdierne af Pi + 1 til P28 til Pi.

4.5.   Bestemmelse af modellen for brændstofforbrug

FCGSI skal angive køretøjets brændstofforbrug, når føreren følger GSI'ens anbefalinger:

FCGSI i = FCn i, hvor Vn – 1 GSI ≤ vi < Vn GSI (for n = 1, …, #g) og FCGSI i = 0 hvis vi ≥ Vn GSI.

Formula

FCstd skal angive køretøjets brændstofforbrug, når standardpunkterne for gearskift anvendes:

FCstd i = FCn i, hvor Vn – 1 std ≤ vi < Vn std (for n = 1, …, #g) og FCstd i = 0 hvis vi ≥ V#g GSI

Formula

Den relative reduktion af brændstofforbruget ved at følge modellens GSI-anbefalinger beregnes som:

FCrel. Save = (1 – FCGSI/FCstd) × 100 %

4.6.   Dataregistrering

Følgende oplysninger registreres:

værdierne Vn GSI som bestemt i henhold til punkt 4.1

værdierne FCn i af brændstofforbruget ved hastighedskurven som meddelt af fabrikanten i henhold til punkt 4.3

værdierne FCGSI, FCstd og FCrel. Save som beregnet i henhold til punkt 4.5.


(1)  Som defineret i bilag 4a i FN/ECE-regulativ nr. 83, ændringsserie 05.

Tillæg 1

Beskrivelse af køretøjets hastighedsprofil som omhandlet i punkt 4.1

Drift nr.

Driftsform

Acceleration

(m/s2)

Hastighed

(km/h)

Sammenlagt tid

(s)

1

Tomgang

0

0

20

2

Acceleration

1,1

0-31,68

28

3

0,7

31,68-49,32

35

4

0,64

49,32-79,27

48

5

0,49

79,27-109,26

65

6

0,3

109,26-128,70

83

7

0,19

128,70-140,33

100

8

Konstant hastighed

0

140,33

105

9

Deceleration

–0,69

140,33-80,71

129

10

–1,04

80,71-50,76

137

11

–1,39

50,76-0

147

12

Tomgang

0

0

150

Tolerancer for afvigelser fra denne hastighedsprofil er defineret i punkt 6.1.3.4 i bilag 4a til FN/ECE-regulativ nr. 83, ændringsserie 05.

Figur I.1

Grafisk fremstilling af den i punkt 4.1 omhandlede hastighedsprofil; fast linje: hastighedsprofil; stiplede linjer: tolerancer for afvigelser fra denne hastighedsprofil

Image

Nedenstående tabel indeholder en sekundvis beskrivelse af hastighedsprofilen. Hvis køretøjet ikke kan nå en hastighed på 140 km/h, køres det med dets maksimumshastighed, indtil det rammer hastighedsprofilen ovenfor.

Tid (s)

Hastighed (km/h)

0

0,00

1

0,00

2

0,00

3

0,00

4

0,00

5

0,00

6

0,00

7

0,00

8

0,00

9

0,00

10

0,00

11

0,00

12

0,00

13

0,00

14

0,00

15

0,00

16

0,00

17

0,00

18

0,00

19

0,00

20

0,00

21

3,96

22

7,92

23

11,88

24

15,84

25

19,80

26

23,76

27

27,72

28

31,68

29

34,20

30

36,72

31

39,24

32

41,76

33

44,28

34

46,80

35

49,32

36

51,62

37

53,93

38

56,23

39

58,54

40

60,84

41

63,14

42

65,45

43

67,75

44

70,06

45

72,36

46

74,66

47

76,97

48

79,27

49

81,04

50

82,80

51

84,56

52

86,33

53

88,09

54

89,86

55

91,62

56

93,38

57

95,15

58

96,91

59

98,68

60

100,44

61

102,20

62

103,97

63

105,73

64

107,50

65

109,26

66

110,34

67

111,42

68

112,50

69

113,58

70

114,66

71

115,74

72

116,82

73

117,90

74

118,98

75

120,06

76

121,14

77

122,22

78

123,30

79

124,38

80

125,46

81

126,54

82

127,62

83

128,70

84

129,38

85

130,07

86

130,75

87

131,44

88

132,12

89

132,80

90

133,49

91

134,17

92

134,86

93

135,54

94

136,22

95

136,91

96

137,59

97

138,28

98

138,96

99

139,64

100

140,33

101

140,33

102

140,33

103

140,33

104

140,33

105

140,33

106

137,84

107

135,36

108

132,88

109

130,39

110

127,91

111

125,42

112

122,94

113

120,46

114

117,97

115

115,49

116

113,00

117

110,52

118

108,04

119

105,55

120

103,07

121

100,58

122

98,10

123

95,62

124

93,13

125

90,65

126

88,16

127

85,68

128

83,20

129

80,71

130

76,97

131

73,22

132

69,48

133

65,74

134

61,99

135

58,25

136

54,50

137

50,76

138

45,76

139

40,75

140

35,75

141

30,74

142

25,74

143

20,74

144

15,73

145

10,73

146

5,72

147

0,72

148

0,00

149

0,00

150

0,00


BILAG II

DEL 1

Oplysningsskema

MODEL

Oplysningsskema nr. … vedrørende EF-typegodkendelse af et køretøj med hensyn til gearskiftindikatorer.

Nedennævnte oplysninger skal i givet fald forelægges i tre eksemplarer og omfatte en indholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal forelægges i en passende målestok på A4-ark eller foldet til denne størrelse. Eventuelle fotografier skal ligeledes være tilstrækkelig detaljerede.

Hvis systemer, komponenter eller separate tekniske enheder omfatter elektronisk styrede funktioner, forelægges der relevante oplysninger vedrørende ydelsen.

Oplysningerne i punkt 0, 3 og 4 i tillæg 3 til bilag I til forordning (EF) nr. 692/2008 (1):

4.11.

Gearskiftindikatorer (GSI)

4.11.1.

Akustisk indikation forefindes ja/nej (2). Hvis ja, beskrivelse af lyd og decibelniveauer. ved førerens øre i dB(A). (Akustisk indikator kan altid tilkobles/frakobles): …

4.11.2.

Oplysninger i henhold til punkt 4.6 i bilag I (den af fabrikanten oplyste værdi): …

4.11.3.

Oplysninger i henhold til punkt 3.1.1 i bilag I: …

4.11.4.

Oplysninger i henhold til punkt 3.1.2 i bilag I: …

4.11.5.

Fotografier og/eller tegninger af gearskiftindikatorens instrument og en kort beskrivelse af de enkelte systemkomponenter og funktion: …

4.11.6.

Oplysninger om GSI i køretøjets instruktionsbog: …

DEL 2

MODEL

Image

DEL 3

EF-typegodkendelsesattest

MODEL

(største format: A4 (210 × 297 mm))

EF-TYPEGODKENDELSESATTEST

Meddelelse vedrørende:

EF-typegodkendelse (3)

udvidelse af EF-typegodkendelse (3)

afslag på EF-typegodkendelse (3)

inddragelse af EF-typegodkendelse (3)

for en køretøjstype hvad angår gearskiftindikator

i henhold til forordning (EU) nr. 65/2012 senest ændret ved forordning (EU) nr. …/2012 (3)

EF-typegodkendelsesnummer: …

Begrundelse for udvidelse: …

AFSNIT I

0.1.

Fabriksmærke (firmabetegnelse): …

0.2.

Type: …

0.2.1.

Eventuel(le) handelsbetegnelse(-r): …

0.3.

Typeidentifikationsmærker, hvis markeret på køretøjet: …

0.3.1.

Mærkets placering: …

0.4.

Køretøjets klasse: …

0.5.

Fabrikantens navn og adresse: …

0.8.

Navn og adresse på samlefabrik(ker): …

0.9.

Navn og adresse på fabrikantens repræsentant (i givet fald): …

AFSNIT II

1.

Eventuelle supplerende oplysninger: Se addendum

2.

Teknisk tjeneste, der er ansvarlig for udførelse af prøvningerne:

3.

Prøvningsrapportens dato:

4.

Prøvningsrapportens nummer:

5.

Oplysninger i henhold til punkt 4.6 i bilag I til forordning (EU) nr. 65/2012 (bestemt ved typegodkendelse):

6.

Bemærkninger (eventuelt): Se addendum

7.

Sted:

8.

Dato:

9.

Underskrift:

Bilag

:

Informationspakke

Prøvningsrapport

Yderligere oplysninger: …

Addendum til EF-typegodkendelsesattest nr. … vedrørende …


(1)  EUT L 199 af 28.7.2008, s. 1.

(2)  Det ikke gældende overstreges.

(3)  Det ikke gældende overstreges.


BILAG III

ÆNDRINGER AF RAMMEDIREKTIV 2007/46/EF

I direktiv 2007/46/EF foretages følgende ændringer:

1.

I bilag I indsættes følgende punkter:

»4.11.

Gearskiftindikatorer (GSI)

4.11.1.

Akustisk indikation forefindes ja/nej (1). Hvis ja, beskrivelse af lyd og lydniveau ved førerens øre i dB(A). (Akustisk indikator kan altid tilkobles/frakobles)

4.11.2.

Oplysninger i henhold til punkt 4.6 i bilag I til forordning (EU) nr. 65/2012 (den af fabrikanten oplyste værdi)

4.11.3.

Fotografier og/eller tegninger af gearskiftindikatorens instrument og en kort beskrivelse af de enkelte systemkomponenter og funktion:«

2.

I bilag III indsættes følgende punkter:

»4.11.

Gearskiftindikatorer (GSI)

4.11.1.

Akustisk indikation forefindes ja/nej (1). Hvis ja, beskrivelse af lyd og lydniveau ved førerens øre i dB(A). (Akustisk indikator kan altid tilkobles/frakobles)

4.11.2.

Oplysninger i henhold til punkt 4.6 i bilag I til forordning (EU) nr. 65/2012 (bestemt ved typegodkendelse)«

3.

I del I i bilag IV foretages følgende ændringer:

a)

I tabellen indsættes følgende som punkt 63.1:

Emne

Retsaktens nummer

EFT/EUT-reference

Gyldighedsområde

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

»63.1.

Gearskiftindikatorer

(EU) nr. 65/2012

L 28 af 31.1.2012, s. 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

I tabellen i tillægget indsættes følgende som punkt 63.1:

 

Emne

Retsaktens nummer

EFT/EUT-reference

M1

»63.1

Gearskiftindikatorer

(EU) nr. 65/2012

L 28 af 31.1.2012, s. 24

—«

4.

I tabellen i tillægget til bilag VI indsættes følgende som punkt 63.1:

Emne

Retsaktens nummer

Ændret ved

Gælder for varianterne

»63.1

Gearskiftindikatorer

(EU) nr. 65/2012«

 

 

5.

I bilag XI foretages følgende ændringer:

a)

I tabellen i tillæg 1 indsættes følgende som punkt 63.1:

Punkt

Emne

Retsaktens nummer

M1 ≤ 2 500 (1) kg

M1 > 2 500 (1) kg

M2

M3

»63.1

Gearskiftindikatorer

(EU) nr. 65/2012

G

 

 

b)

I tabellen i tillæg 2 indsættes følgende som punkt 63.1:

Punkt

Emne

Retsaktens nummer

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

»63.1.

Gearskiftindikatorer

(EU) nr. 65/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

I tabellen i tillæg 3 indsættes følgende som punkt 63.1:

Punkt

Emne

Retsaktens nummer

M1

»63.1.

Gearskiftindikatorer

(EU) nr. 65/2012

d)

I tabellen i tillæg 4 indsættes en kolonne »M1« mellem kolonnerne med overskriften »Retsaktens nummer« og »M2«, og følgende indsættes som punkt 63.1:

Punkt

Emne

Retsaktens nummer

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

»63.1

Gearskiftindikatorer

(EU) nr. 65/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Top