EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012L0049

Kommissionens direktiv 2012/49/EU af 10. december 2012 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/87/EF om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje EØS-relevant tekst

OJ L 6, 10.1.2013, p. 49–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 184 - 221

No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2018; stiltiende ophævelse ved 32016L1629

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/49/oj

10.1.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 6/49


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/49/EU

af 10. december 2012

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/87/EF om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/87/EF af 12. december 2006 om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje og om ophævelse af Rådets direktiv 82/714/EØF (1), særlig artikel 20, stk. 1, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Siden vedtagelsen af direktiv 2006/87/EF er ændringer af inspektionsforordningen for fartøjer på Rhinen blevet vedtaget i henhold til artikel 22 i den reviderede konvention om sejlads på Rhinen.

(2)

Det bør sikres, at fællesskabscertifikatet for sejlads på indre vandveje og det fartøjscertifikat, der udstedes i overensstemmelse med artikel 22 i den reviderede konvention om sejlads på Rhinen, udstedes på grundlag af tekniske krav, som garanterer et ensartet sikkerhedsniveau.

(3)

For at undgå konkurrenceforvridning og forskelle i sikkerhedsniveauet bør ændringerne til direktiv 2006/87/EF træde i kraft så hurtigt som muligt.

(4)

Direktiv 2006/87/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 7 i Rådets direktiv 91/672/EØF af 16. december 1991 om gensidig anerkendelse af nationale bådførercertifikater for transport af varer og personer ad indre vandveje (2)

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 2006/87/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

De medlemsstater, der har indre vandveje som nævnt i artikel 1, stk. 1, i direktiv 2006/87/EF, sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 1. december 2013. De meddeler omgående Kommissionen teksten til disse forskrifter.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til de medlemsstater, der har indre vandveje som nævnt i artikel 1, stk. 1, i direktiv 2006/87/EF.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. december 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 389 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  EFT L 373 af 31.12.1991, s. 29.


BILAG

Bilag II til direktiv 2006/87/EF ændres således:

1)

Indholdsfortegnelsen ændres således:

a)

Som kapitel 14a indsættes:

»KAPITEL 14a

INDENBORDS ANLÆG TIL RENSNING AF SPILDEVAND TIL PASSAGERFARTØJER

Artikel 14a.01

Definitioner

Artikel 14a.02

Generelle bestemmelser

Artikel 14a.03

Ansøgning om typegodkendelse

Artikel 14a.04

Typegodkendelsesprocedure

Artikel 14a.05

Ændring af typegodkendelser

Artikel 14a.06

Overensstemmelse

Artikel 14a.07

Accept af tilsvarende godkendelser

Artikel 14a.08

Kontrol af løbenumre

Artikel 14a.09

Produktionens overensstemmelse

Artikel 14a.10

Manglende overensstemmelse med den typegodkendte type indenbords anlæg til rensning af spildevand

Artikel 14a.11

Stikprøvemåling/Særinspektion

Artikel 14a.12

Kompetente myndigheder og tekniske tjenester«.

b)

Følgende rækker indsættes:

»Tillæg VI

Indenbords anlæg til rensning af spildevand — Supplerende bestemmelser og certifikatmodeller

Tillæg VII

Indenbords anlæg til behandling af spildevand — Testprocedure«.

2)

Som kapitel 14a indsættes:

»KAPITEL 14a

INDENBORDS ANLÆG TIL RENSNING AF SPILDEVAND PÅ PASSAGERFARTØJER

Artikel 14a.01

Definitioner

I dette kapitel forstås ved:

1.   »indenbords anlæg til behandling af spildevand«: kompakt designede anlæg til behandling af de mængder husspildevand, der frembringes om bord

2.   »typegodkendelse«: den afgørelse, hvormed den kompetente myndighed bekræfter, at det indenbords anlæg til rensning af spildevand lever op til de tekniske krav i dette kapitel

3.   »særinspektion«: den procedure, der udføres i henhold til artikel 14a.11, hvormed den kompetente myndighed sikrer, at det indenbords anlæg til rensning af spildevand, der findes på et fartøj, lever op til de tekniske krav i dette kapitel

4.   »fabrikant«: den person eller det organ, som over for den kompetente myndighed er ansvarlig for alle forhold i forbindelse med typegodkendelsesproceduren samt for sikring af produktionens overensstemmelse. Det er ikke nødvendigt, at den pågældende person eller det pågældende organ er involveret i alle stadier af fremstillingen af det indenbords anlæg til rensning af spildevand. Hvis det indenbords anlæg til rensning af spildevand ændres eller ombygges efter fremstilling med henblik på brug på et fartøj i medfør af dette kapitel, betragtes den person eller det organ, der har foretaget ændringerne eller ombygningen, som fabrikanten

5.   »oplysningsskema«: det dokument, der er anført i tillæg VI, del II, og hvoraf det fremgår, hvilke oplysninger ansøgeren skal indsende

6.   »informationsmappe«: alle de data, tegninger, fotografier eller andre dokumenter, som ansøgeren i henhold til oplysningsskemaet skal indgive til den tekniske tjeneste eller den kompetente myndighed

7.   »informationspakke«: informationsmappen plus de prøvningsrapporter og andre dokumenter, som den tekniske tjeneste eller den kompetente myndighed har vedlagt informationsmappen under udførelsen af deres opgaver

8.   »typegodkendelsesattest«: det dokument, der udarbejdes i henhold til tillæg VI, del III, og hvormed den kompetente myndighed attesterer typegodkendelsen

9.   »dokument om parametrene for det indenbords anlæg til rensning af spildevand«: det dokument, der udarbejdes i henhold til tillæg VI, del VIII, hvori registreres alle parametre, herunder de komponenter i og tilpasninger af det indenbords anlæg til rensning af spildevand, som har indvirkning på rensningens omfang, og ændringer heraf

10.   »fabrikantens vejledning om kontrol af komponenter og parametre af betydning for spildevandsrensningen«: det dokument, der udarbejdes i henhold til artikel 14a.11(4) med henblik på gennemførelse af særinspektionen

11.   »husspildevand«: spildevand fra kabysser, spiselokaler, badeværelser og vaskerier samt vand fra toiletter

12.   »spildevandsslam«: rester fra driften af et rensningsanlæg om bord på et fartøj.

Artikel 14a.02

Generelle bestemmelser

1.

Dette kapitel finder anvendelse på alle indenbords anlæg til rensning af spildevand, der monteres på passagerfartøjer.

2.

a)

Indenbords anlæg til rensning af spildevand skal under typeafprøvningen leve op til de grænseværdier, der er fastsat i tabel 1.

Tabel 1

Grænseværdier, der skal overholdes i udledningspunktet under typeafprøvningen af indenbords anlæg til rensning af spildevand (forsøgsanlæg).

Parameter

koncentration

Prøve

Biokemisk iltforbrug (BI5)

ISO 5815-1 og 5815-2 (2003) (1)

20 mg/l

24 t sammensat prøve, homogeniseret

25 mg/l

Stikprøve, homogeniseret

Kemisk iltforbrug (COD) (2)

ISO 6060 (1989) (1)

100 mg/l

24 t sammensat prøve, homogeniseret

125 mg/l

Stikprøve, homogeniseret

Totalt organisk kulstof (TOC)

EN 1484 (1997) (1)

35 mg/l

24 t sammensat prøve, homogeniseret

45 mg/l

Stikprøve, homogeniseret

b)

Under driften skal kontrolværdierne i tabel 2 overholdes.

Tabel 2

Kontrolværdier, der skal overholdes i udledningspunktet af det indenbords anlæg til rensning af spildevand på passagerfartøjer

Parameter

koncentration

Prøve

Biokemisk iltforbrug (BI5)

ISO 5815-1 og 5815-2 (2003) (3)

25 mg/l

Stikprøve, homogeniseret

Kemisk iltforbrug (COD) (4)

ISO 6060 (1989) (3)

125 mg/l

Stikprøve, homogeniseret

150 mg/l

Stikprøve

Totalt organisk kulstof (TOC)

EN 1484 (1997) (3)

45 mg/l

Stikprøve, homogeniseret

c)

De respektive værdier i tabel 1 og 2 må ikke overskrides i stikprøven.

3.

Procedurer, som omfatter produkter, der indeholder klor, er ikke tilladt.

Det er ligeledes forbudt at fortynde husspildevandet for at nedbringe den specifikke belastning og dermed også muliggøre bortskaffelse.

4.

Der skal træffes passende foranstaltninger med henblik på oplagring, opbevaring (om nødvendigt) og bortskaffelse af spildevandsslam. Dette omfatter også en forvaltningsplan for spildevandsslammet.

5.

Overholdelse af grænseværdierne i tabel 1 i stk. 2 bekræftes ved hjælp af en typeafprøvning og bestemmes ved hjælp af en typegodkendelse. Typegodkendelsen attesteres i en typegodkendelsesattest. Ejeren eller dennes bemyndigede repræsentant skal vedlægge ansøgningen om inspektion i henhold til artikel 2.02 en kopi af typegodkendelsesattesten. En kopi af typegodkendelsesattesten og dokumentet om parametrene for det indenbords anlæg til rensning af spildevand skal opbevares om bord.

6.

Når det indenbords anlæg til rensning af spildevand er blevet monteret om bord, udfører fabrikanten en funktionsprøvning, inden den planlagte ibrugtagning. Det indenbords anlæg til rensning af spildevand indføres i punkt 52 i fartøjscertifikatet med følgende oplysninger:

a)

navn

b)

typegodkendelsesnummer

c)

løbenummer

d)

byggeår.

7.

Enhver væsentlig ændring af det indenbords anlæg til rensning af spildevand, der har betydning for rensningen af spildevandet, skal altid følges op af en særinspektion i henhold til artikel 14a.11, stk. 3.

8.

Den kompetente myndighed kan benytte en teknisk tjeneste til at udføre de i dette kapitel beskrevne opgaver.

9.

Det indenbords anlæg til rensning af spildevand skal løbende vedligeholdes i henhold til fabrikantens instruktioner for at sikre, at det er i perfekt funktionsdygtig stand. En vedligeholdelseslogbog, der bekræfter en sådan vedligeholdelse, skal opbevares om bord.

Artikel 14a.03

Ansøgning om typegodkendelse

1.

Fabrikanten skal indsende en ansøgning om typegodkendelse for et indenbords anlæg til rensning af spildevand til den kompetente myndighed. En informationsmappe i henhold til artikel 14a.01, stk. 6, og udkastet til dokument om parametrene for det indenbords anlæg til rensning af spildevand i henhold til artikel 14a.01, stk. 9, samt udkastet til fabrikantens vejledning om kontrol af komponenter og parametre af betydning for spildevandsrensningen for det pågældende indenbords anlæg til rensning af spildevand i henhold til artikel 14a.01, stk. 10, vedlægges ansøgningen. Med henblik på typeafprøvningen skal fabrikanten demonstrere en prototype på det indenbords anlæg til rensning af spildevand.

2.

Hvis den kompetente myndighed i en bestemt ansøgning om typegodkendelse af et indenbords anlæg til rensning af spildevand finder, at den indsendte ansøgning med hensyn til det prototypeanlæg, der præsenteres, ikke er repræsentativ for karakteristikaene for denne type indenbords anlæg til rensning af spildevand som beskrevet i tillæg VI, del II, addendum 1, skal en anden, om nødvendigt supplerende prototype, der udpeges af den kompetente myndighed, stilles til rådighed til godkendelse i henhold til stk. 1.

3.

Ingen ansøgning om typegodkendelse af et indenbords anlæg til rensning af spildevand kan sendes til mere end en kompetent myndighed. Der fremsendes en separat ansøgning for hvert af de indenbords anlæg til rensning af spildevand, der skal godkendes.

Artikel 14a.04

Typegodkendelsesprocedure

1.

Den kompetente myndighed, som ansøgningen sendes til, udsteder »typegodkendelsen« for det indenbords anlæg til rensning af spildevand, som svarer til beskrivelserne i informationsmappen og lever op til kravene i dette kapitel. Opfyldelsen af disse krav vil blive undersøgt henhold til tillæg VII.

2.

For hvert indenbords anlæg til rensning af spildevand, som den kompetente myndighed godkender, udfylder den de relevante dele af typegodkendelsesattesten (modellen hertil findes i tillæg VI, del III), og den udarbejder eller kontrollerer indholdet af indholdsfortegnelsen til informationspakken. Typegodkendelsesattester nummereres som angivet i tillæg VI, del IV. Den udfyldte typegodkendelsesattest og tillæggene dertil sendes til ansøgeren.

3.

Hvis det indenbords anlæg til rensning af spildevand, der skal godkendes, kun kan fungere efter hensigten eller kun har særlige egenskaber sammen med andre komponenter på det fartøj, på hvilket det skal monteres, og overensstemmelsen med et eller flere krav derfor kun kan kontrolleres, hvis det indenbords anlæg til rensning af spildevand, der skal godkendes, fungerer sammen med andre reelle eller simulerede komponenter på fartøjet, skal omfanget af typegodkendelsen til dette indenbords anlæg til rensning af spildevand begrænses i overensstemmelse hermed. I sådanne tilfælde skal alle restriktioner i brugen og krav til monteringen angives i typegodkendelsesattesten for denne anlægstype.

4.

De kompetente myndigheder fremsender følgende dokumenter:

a)

listen over typerne af indenbords anlæg til rensning af spildevand, herunder nærmere oplysninger som fastsat i tillæg VI, del V, for hvilke det har udstedt, afslået eller inddraget godkendelse i den pågældende periode, til andre kompetente myndigheder, hver gang denne liste ændres

b)

hvis de anmodes herom af en anden kompetent myndighed

i)

en kopi af typegodkendelsesattesten for det indenbords anlæg til rensning af spildevand med eller uden informationspakke for hver type indenbords anlæg til rensning af spildevand, for hvilken den har udstedt, afslået eller inddraget en godkendelse, og hvis relevant

ii)

listen over de indenbords anlæg til rensning af spildevand, der er blevet fremstillet i overensstemmelse med de udstedte typegodkendelser som fastlagt i artikel 14a.06, stk. 3, som indeholder nærmere oplysninger i overensstemmelse med tillæg VI, del VI.

5.

Den kompetente myndighed skal en gang om året eller oftere, hvis den anmodes herom, sende Kommissionen en kopi af databladet som vist i tillæg VI, del VII, om det indenbords anlæg til rensning af spildevand, for hvilket godkendelse er blevet udstedt, siden den seneste indberetning.

Artikel 14a.05

Ændring af typegodkendelser

1.

Den kompetente myndighed, der har udstedt typegodkendelsen, træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at den bliver underrettet om alle ændringer af de oplysninger, der findes i informationspakken.

2.

Ansøgningen om ændring eller udvidelse af en typegodkendelse skal altid indgives til den kompetente myndighed, der har udstedt den oprindelige typegodkendelse.

3.

Hvis karakteristikaene for det indenbords anlæg til rensning af spildevand som beskrevet i informationspakken er blevet ændret, skal den kompetente myndighed:

a)

om nødvendigt udstede de nødvendige rettelsesblade til informationspakken, hvor hvert enkelt rettelsesblad mærkes tydeligt med ændringens art og genudstedelsesdatoen. Hver gang der udstedes rettelsesblade, rettes også indholdsfortegnelsen til informationspakken (der er knyttet som bilag til typegodkendelsesattesten) i overensstemmelse hermed

b)

udstede en revideret typegodkendelsesattest (med et udvidelsesnummer), hvis nogle af oplysningerne i den (bortset fra bilagene) er ændret, eller hvis minimumskravene i dette kapitel er ændret siden den oprindelige godkendelsesdato. Den reviderede godkendelsesattest skal tydeligt angive årsagen til ændringen og datoen for den nye udstedelse.

Hvis den kompetente myndighed, der udstedte typegodkendelsen, finder, at nye forsøg eller prøvninger er berettigede på grund af ændringen af informationspakken, skal den underrette fabrikanten herom og først udstede ovennævnte dokumenter, når forsøgene eller prøvningerne er blevet gennemført.

Artikel 14a.06

Overensstemmelse

1.

Fabrikanten anbringer på hvert indenbords anlæg til rensning af spildevand fremstillet i overensstemmelse med typegodkendelsen, de mærker, der er opstillet i tillæg VI, del I, herunder typegodkendelsesnummeret.

2.

Hvis typegodkendelsen indeholder begrænsninger i brugen i henhold til artikel 14a.04, stk. 3, vedlægger fabrikanten detaljerede oplysninger om disse begrænsninger og alle monteringskrav for hver enkelt fremstillet enhed.

3.

Hvis den kompetente myndighed, der har udstedt typegodkendelsen, anmoder herom, skal fabrikanten fremlægge en liste over løbenumrene på alle indenbords anlæg til rensning af spildevand, som er fremstillet i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i dette kapitel siden den seneste rapport eller siden det tidspunkt, hvor disse bestemmelser først trådte i kraft, inden for 45 dage efter udløbet af hvert kalenderår og umiddelbart efter hver ekstra dato angivet af den kompetente myndighed. I denne liste redegøres for forholdet mellem løbenumre, de tilsvarende typer indenbords anlæg til rensning af spildevand og typegodkendelsesnumrene. Desuden skal listen også omfatte særlige oplysninger om de tilfælde, hvor fabrikanten indstiller produktionen af en typegodkendt type indenbords anlæg til rensning af spildevand. Hvis den kompetente myndighed ikke anmoder om regelmæssig fremsendelse af en sådan liste fra fabrikanten, skal fabrikanten opbevare de registrerede data i en periode på mindst 40 år.

Artikel 14a.07

Anerkendelse af ensartede godkendelser

Medlemsstaterne kan anerkende typegodkendelser af indenbords anlæg til rensning af spildevand på grundlag af forskellige standarder til brug på deres nationale indre vandveje. Kommissionen underrettes om sådanne typegodkendelser.

Artikel 14a.08

Kontrol af løbenumre

1.

Den kompetente myndighed, der udsteder en typegodkendelse, skal — om nødvendigt i samarbejde med de øvrige kompetente myndigheder — sikre, at løbenumrene på indenbords anlæg til rensning af spildevand fremstillet i overensstemmelse med kravene i dette kapitel registreres og kontrolleres.

2.

Supplerende kontrol af løbenumre kan ske i forbindelse med kontrol af produktionens overensstemmelse, som er beskrevet i artikel 14a.09.

3.

I forbindelse med kontrollen af løbenumrene skal fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentanter i medlemsstaterne, hvis de anmodes herom, straks sende den kompetente myndighed alle de nødvendige oplysninger om deres direkte købere samt løbenumrene på de indenbords anlæg til rensning af spildevand, der er angivet som fremstillet i overensstemmelse med artikel 14a.06, stk. 3.

4.

Hvis en fabrikant er ude af stand til at leve op til kravene i artikel 14a.06, når denne anmodes herom af den kompetente myndighed, kan godkendelsen af det indenbords anlæg til rensning af spildevand inddrages. I dette tilfælde skal anmeldelsesproceduren i artikel 14a.10, stk. 4, anvendes.

Artikel 14a.09

Produktionens overensstemmelse

1.

Den kompetente myndighed, der udsteder en typegodkendelse, skal på forhånd — om nødvendigt i samarbejde med de øvrige kompetente myndigheder — sikre, at der er truffet passende foranstaltninger til at sikre en effektiv kontrol af produktionens overensstemmelse i henhold til kravene i tillæg VI, del I.

2.

Den kompetente myndighed, der har udstedt en typegodkendelse, skal — om nødvendigt i samarbejde med de øvrige kompetente myndigheder — sikre, at de i stk. 1 nævnte foranstaltninger vedrørende bestemmelserne i tillæg VI, del I, fortsat er tilstrækkelige, og at alle indenbords anlæg til rensning af spildevand, der er forsynet med et typegodkendelsesnummer i overensstemmelse med kravene i dette kapitel, fortsat svarer til beskrivelsen i typegodkendelsesattesten og bilagene hertil for den typegodkendte type indenbords anlæg til rensning af spildevand.

3.

Den kompetente myndighed kan anerkende tilsvarende prøvninger foretaget af andre kompetente myndigheder som værende i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 1 og 2.

Artikel 14a.10

Manglende overensstemmelse med den typegodkendte type indenbords anlæg til rensning af spildevand

1.

Manglende overensstemmelse med den typegodkendte type indenbords anlæg til rensning af spildevand skal anses for at eksistere, når der er afvigelser fra karakteristikaene i typegodkendelsesattesten eller eventuelt fra informationspakken, som ikke er blevet godkendt i overensstemmelse med artikel 14a.05, stk. 3, af den kompetente myndighed, der udstedte typegodkendelsen.

2.

Hvis den kompetente myndighed, der har udstedt typegodkendelsen, finder, at indenbords anlæg til rensning af spildevand ikke er i overensstemmelse med den type indenbords anlæg til rensning af spildevand, som den har godkendt, træffer den de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at indenbords anlæg til rensning af spildevand under produktion er i overensstemmelse med den typegodkendte type indenbords anlæg til rensning af spildevand. Den kompetente myndighed, der har påvist den manglende overensstemmelse, underretter de øvrige kompetente myndigheder og Kommissionen om de foranstaltninger, der er truffet, og som kan gå så langt som til en inddragelse af typegodkendelsen.

3.

Hvis en kompetent myndighed kan påvise, at indenbords anlæg til rensning af spildevand forsynet med et typegodkendelsesnummer ikke er i overensstemmelse med den typegodkendte type indenbords anlæg til rensning af spildevand, kan den kræve, at den kompetente myndighed, der udstedte typegodkendelsen, lader den type indenbords anlæg til rensning af spildevand, som er under produktion, kontrollere for overensstemmelse med den typegodkendte type indenbords anlæg til rensning af spildevand. Denne kontrol skal finde sted senest seks måneder efter, at anmodningen er fremsat.

4.

Medlemsstaternes kompetente myndigheder giver inden en måned hinanden og Kommissionen meddelelse om inddragelse af en typegodkendelse og grundene hertil.

Artikel 14a.11

Stikprøvemåling/Særinspektion

1.

Senest tre måneder efter ibrugtagningen af passagerfartøjet eller i tilfælde af eftermontering af det indenbords anlæg til rensning af spildevand, når det er blevet monteret, og de relevante funktionsprøvninger er blevet gennemført, udtager den kompetente myndighed en stikprøve under driften af passagerfartøjet for at kontrollere de værdier, der er fastsat i artikel 14a.02, stk. 2, tabel 2.

Med uregelmæssige intervaller gennemfører den kompetente myndighed funktionsprøvninger af det indenbords anlæg til rensning af spildevand ved hjælp af stikprøveudtagninger for at kontrollere de i artikel 14a.02, stk. 2, tabel 2, fastsatte værdier.

Hvis den kompetente myndighed finder, at stikprøvemålingernes værdier ikke er i overensstemmelse med de i artikel 14a.02, stk. 2, fastsatte værdier, kan den kræve:

a)

at defekter ved det indenbords anlæg til rensning af spildevand afhjælpes for at sikre, at det fungerer ordentligt

b)

at det indenbords anlæg til rensning af spildevand bringes i overensstemmelse med typegodkendelsen igen, eller

c)

at der foretages en særlig prøvning i overensstemmelse med punkt 3.

Når den manglende overensstemmelse er blevet afhjulpet, og det indenbords anlæg til rensning af spildevand er blevet bragt i overensstemmelse med typegodkendelsen igen, kan den kompetente myndighed foretage nye stikprøvemålinger.

Hvis defekterne ikke afhjælpes, og det indenbords anlæg til rensning af spildevands overensstemmelse med specifikationerne i typegodkendelsen ikke genoprettes, forsegler den kompetente myndighed det indenbords anlæg til rensning af spildevand og beder tilsynsorganet om at notere dette i punkt 52 i fartøjscertifikatet.

2.

Stikprøverne måles i henhold til specifikationerne i artikel 14a.02, stk. 2, tabel 2.

3.

Hvis den kompetente myndighed finder uoverensstemmelser ved det indenbords anlæg til rensning af spildevand, der tyder på en afvigelse fra typegodkendelsen, udfører den kompetente myndighed en særinspektion for at fastslå den aktuelle tilstand af det indenbords anlæg til rensning af spildevand i forhold til de elementer, der er angivet i dokumentet om parametrene for det indenbords anlæg til rensning af spildevand, kalibreringen og fastsættelsen af parametrene for det indenbords anlæg til rensning af spildevand.

Hvis den kompetente myndighed skulle nå til den konklusion, at det indenbords anlæg til rensning af spildevand ikke er i overensstemmelse med det typegodkendte indenbords anlæg til rensning af spildevand, kan den træffe følgende foranstaltninger:

a)

kræve, at:

i)

overensstemmelsen af det indenbords anlæg til rensning af spildevand genoprettes, eller

ii)

typegodkendelsen i henhold til artikel 14a.05 ændres i overensstemmelse hermed, eller

b)

kræve måling i overensstemmelse med prøvespecifikationen fastsat i tillæg VII.

Hvis overensstemmelse ikke genoprettes, eller hvis typegodkendelsen ikke ændres i overensstemmelse hermed, eller hvis det bliver indlysende på grundlag af de målinger, der er foretaget i henhold til punkt (b), at grænseværdierne i artikel 14a.02, stk. 2, tabel 1, ikke er opfyldt, forsegler den kompetente myndighed det indenbords anlæg til rensning af spildevand og beder tilsynsorganet om at notere dette i punkt 52 i fartøjscertifikatet.

4.

Prøverne i henhold til stk. 3 udføres i henhold til fabrikantens vejledning om kontrol af komponenter og parametre for det indenbords anlæg til rensning af spildevand med hensyn til spildevandsrensningen. Denne vejledning, som udarbejdes af fabrikanten og godkendes af en kompetent myndighed, skal anføre spildevandsrelevante komponenter samt indstillinger, dimensioneringskriterier og parametre, der skal anvendes for at sikre, at de værdier, der er fastsat i artikel 14a.02, stk. 2, tabel 1 og 2, løbende overholdes. Den skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a)

en specifikation af det indenbords anlæg til rensning af spildevand med en procesbeskrivelse og en angivelse af, om spildevandsopbevaringstanke skal installeres opstrøms på det indenbords anlæg til rensning af spildevand

b)

en liste over de komponenter, der er specifikke for rensningsanlægget

c)

de anvendte design- og dimensioneringskriterier, dimensioneringsspecifikationer og forordninger

d)

en skematisk gengivelse af det indenbords anlæg til rensning af spildevand med identifikation af de godkendte rensningsrelevante elementer (f.eks. delnumre på komponenterne).

5.

Et indenbords anlæg til rensning af spildevand, der er blevet lukket, kan først tages i brug igen, når en særinspektion i henhold til stk. 3, første afsnit, er blevet udført.

Artikel 14a.12

Kompetente myndigheder og tekniske myndigheder

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om navne og adresser på de kompetente myndigheder og tekniske tjenester, som er ansvarlige for udførelse af de funktioner, der er skitseret i dette kapitel. De tekniske tjenester skal opfylde den europæiske standard om generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence (EN ISO/IEC 17025:2005-8), under behørig hensyntagen til følgende forhold:

a)

fabrikanter af indenbords anlæg til rensning af spildevand kan ikke godkendes som tekniske tjenester

b)

i forbindelse med dette kapitel kan en teknisk tjeneste med den kompetente myndigheds tilladelse anvende faciliteter uden for sit eget prøvningslaboratorium.«

3)

Artikel 15.14, stk. 1, affattes således:

»1.

Passagerfartøjer skal udstyres med opsamlingstanke til husspildevand i overensstemmelse med stk. 2 i denne artikel eller med passende indenbords anlæg til rensning af spildevand i overensstemmelse med kapitel 14a.«

4)

I tabellen i artikel 24.02, stk. 2, indsættes følgende punkter vedrørende kapitel 14a efter punkterne for kapitel 12:

KAPITEL 14a

»Artikel 14a.02, stk. 2, tabel 1 og 2, og stk. 5

Grænse-/kontrolværdier og typegodkendelser

N.R.C., så længe

a)

grænse- og kontrolværdierne ikke overstiger værdierne i henhold til artikel 14a.02 med mere end en faktor 2

b)

det indenbords anlæg til rensning af spildevand har et fabrikant- eller ekspertcertifikat, der bekræfter, at det kan klare de typiske belastningsmønstre om bord på fartøjet, og

c)

der eksisterer et system til forvaltning af spildevandsslam, som er passende i forhold til driftsbetingelserne for et indenbords anlæg til rensning af spildevand om bord på et passagerfartøj«

5)

I tabellen i artikel 24.06, stk. 5, indsættes følgende punkter vedrørende kapitel 14a efter punkterne for kapitel 11:

KAPITEL 14a

»Artikel 14a.02, stk. 2, tabel 1 og 2, og stk. 5

Grænse-/kontrolværdier og typegodkendelser

N.R.C., så længe

a)

grænse- og kontrolværdierne ikke overstiger værdierne i henhold til artikel 14a.02 med mere end en faktor 2

b)

det indenbords anlæg til rensning af spildevand har et fabrikant- eller ekspertcertifikat, der bekræfter, at det kan klare de typiske belastningsmønstre om bord på fartøjet, og

c)

der eksisterer et system til forvaltning af spildevandsslam, som er passende i forhold til driftsbetingelserne for et indenbords anlæg til rensning af spildevand om bord på et passagerfartøj

1.12.2013«

6)

I tabellen i artikel 24a.02, stk. 2, indsættes følgende punkter vedrørende kapitel 14a efter punktet for kapitel 12:

KAPITEL 14a

»Artikel 14a.02, stk. 2, tabel 1 og 2, og stk. 5

Grænse-/kontrolværdier og typegodkendelser

N.R.C., så længe

a)

grænse- og kontrolværdierne ikke overstiger værdierne i henhold til artikel 14a.02 med mere end en faktor 2

b)

det indenbords anlæg til rensning af spildevand har et fabrikant- eller ekspertcertifikat, der bekræfter, at det kan klare de typiske belastningsmønstre om bord på fartøjet, og

c)

der eksisterer et system til forvaltning af spildevandsslam, som er passende i forhold til driftsbetingelserne for et indenbords anlæg til rensning af spildevand om bord på et passagerfartøj«

7)

Som tillæg VI og VII indsættes følgende:

»

Tillæg VI

Indenbords anlæg til rensning af spildevand — Supplerende bestemmelser og certifikatmodeller

Indholdsfortegnelse

DEL I

Supplerende bestemmelser

1.

Mærkning af indenbords anlæg til rensning af spildevand

2.

Prøvning

3.

Evaluering af produktionens overensstemmelse

DEL II

Informationsdokument (model)

Addendum 1 —

Vigtigste karakteristika for det indenbords anlæg til rensning af spildevand (model)

DEL III

Typegodkendelsesattest (model)

Addendum 1 —

Prøvningsresultater for typegodkendelse (model)

DEL IV

Typegodkendelsesnummeringssystem

DEL V

Sammendrag af typegodkendelser for typer indenbords anlæg til rensning af spildevand

DEL VI

Sammendrag af fremstillede indenbords anlæg til rensning af spildevand (model)

DEL VII

Datablad for indenbords anlæg til rensning af spildevand med typegodkendelse (model)

DEL VIII

Dokument om parametre for særinspektion af indenbords anlæg til rensning af spildevand (model)

Addendum 1 —

Tillæg til dokumentet om parametre for det indenbords anlæg til rensning af spildevand

DEL IX

Ækvivalente typegodkendelser

DEL I

Supplerende bestemmelser

1.   Mærkning af indenbords anlæg til rensning af spildevand

1.1.

Det typeafprøvede indenbords anlæg til rensning af spildevand skal være forsynet med følgende oplysninger (mærkning):

1.1.1.

fabrikantens navn eller handelsnavn

1.1.2.

type indenbords anlæg til rensning af spildevand og anlæggets løbenummer

1.1.3.

typegodkendelsesnummer i henhold til del IV i dette tillæg

1.1.4.

fremstillingsår for det indenbords anlæg til rensning af spildevand.

1.2.

Mærkningen i henhold til punkt 1.1 skal være holdbar, letlæselig og uudslettelig i hele levetiden for det indenbords anlæg til rensning af spildevand. Hvis der anvendes klistermærker eller plader, skal de påsættes, så de bliver siddende i hele levetiden for det indenbords anlæg til rensning af spildevand på en sådan måde, at de ikke kan fjernes uden at blive ødelagt eller gjort ulæselige.

1.3.

Mærkningen skal anbringes på en del af det indenbords anlæg til rensning af spildevand, der er nødvendig for en normal drift af det indenbords anlæg til rensning af spildevand, og som normalt ikke kræver udskiftning i løbet af levetiden for det indenbords anlæg til rensning af spildevand.

1.3.1.

Mærkningen skal anbringes på et sådan måde, at den er klart synlig, når det indenbords anlæg til rensning af spildevand er blevet udstyret med det ekstraudstyr, der er nødvendigt for dets drift.

1.3.2.

Om nødvendigt skal det indenbords anlæg til rensning af spildevand være forsynet med en supplerende aftagelig plade af et holdbart materiale med de i punkt 1.1 omhandlede oplysninger, som skal anbringes på en sådan måde, at oplysningerne er letlæselige og lettilgængelige efter, at det indenbords anlæg til rensning af spildevand er blevet monteret på et fartøj.

1.4.

Alle dele af det indenbords anlæg til rensning af spildevand, der kan have betydning for spildevandsrensningen, skal være klart mærket og identificeret.

1.5.

Den nøjagtige placering af den i punkt 1.1 omhandlede mærkning skal anføres i afsnit I i typegodkendelsesattesten.

2.   Prøvning

Proceduren for prøvning af et indenbords anlæg til rensning af spildevand er fastlagt i tillæg VII.

3.   Evaluering af produktionens overensstemmelse

3.1.

Med hensyn til verifikation af eksistensen af tilfredsstillende foranstaltninger og procedurer til sikring af en effektiv kontrol af produktionsoverensstemmelsen inden tildelingen af typegodkendelsen skal den kompetente myndighed acceptere fabrikantens registrering af den harmoniserede standard EN ISO 9001: 2008 (hvis anvendelsesområde omfatter produktion af de pågældende indenbords anlæg til rensning af spildevand) eller en tilsvarende godkendelsesstandard, der lever op til kravene. Fabrikanten skal oplyse alle enkeltheder om registreringen og forpligte sig til at underrette den kompetente myndighed om eventuelle ændringer i dens gyldighed. Der skal udføres passende produktionstilsyn for at sikre, at kravene i artikel 14a.02, stk. 2-5, hele tiden opfyldes.

3.2.

Indehaveren af typegodkendelsen skal:

3.2.1.

sikre, at der foreligger procedurer for effektiv kontrol af produktets kvalitet

3.2.2.

råde over det nødvendige udstyr til kontrol af overensstemmelsen af hver typegodkendt type

3.2.3.

sikre, at resultaterne af prøvningerne registreres, og at disse registreringer og relevant dokumentation er tilgængelig i en periode, der aftales med den kompetente myndighed

3.2.4.

nøje analysere resultaterne af hver type prøvning for at efterprøve og sikre stabiliteten af karakteristikaene for det indenbords anlæg til rensning af spildevand, idet de normale variationer i serieproduktion tages i betragtning

3.2.5.

sikre, at alle prøver fra indenbords anlæg til rensning af spildevand eller prøveemner, der afslører en indlysende manglende overensstemmelse ved den pågældende prøvningstype, giver anledning til yderligere prøveudtagning og prøvning, idet der træffes alle nødvendige foranstaltninger til at genoprette produktionens overensstemmelse.

3.3.

Den kompetente myndighed, som har udstedt typegodkendelsen, kan på et hvilket som helst tidspunkt kontrollere de metoder til overensstemmelseskontrol, som benyttes i de enkelte produktionsenheder.

3.3.1.

Prøvnings- og produktionsdokumentationen skal stilles til rådighed for den person, der foretager prøvningen, ved hver prøvning.

3.3.2.

Hvis kvaliteten af prøvningerne ser ud til at være utilfredsstillende, anvendes følgende procedure:

3.3.2.1.

Et indenbords anlæg til rensning af spildevand udtages fra serien og prøves ved hjælp af stikprøveudtagninger under normale belastningsforhold i tillæg VII efter en dags drift. Det behandlede spildevand må i henhold til prøvningsmetoderne i tillæg VII ikke overskride de værdier, der er fastsat i artikel 14a.02, stk. 2, tabel 2

3.3.2.2.

hvis et indenbords anlæg til rensning af spildevand fra serien ikke lever op til kravene i punkt 3.3.2.1, kan fabrikanten anmode om, at der foretages stikprøvemålinger af den samme specifikation på en række indenbords anlæg til rensning af spildevand fra serien. Denne nye prøve skal omfatte det indenbords anlæg til rensning af spildevand, der oprindeligt blev udtaget prøve af. Fabrikanten fastlægger omfanget n af serien i samarbejde med den kompetente myndighed. De indenbords anlæg til rensning af spildevand skal prøves ved hjælp af stikprøvemålinger med undtagelse af det anlæg, der oprindeligt blev udtaget prøve af. Det aritmetiske gennemsnit

Formula

af de resultater, der er opnået med stikprøven af det indenbords anlæg til rensning af spildevand, skal dernæst beregnes. Serieproduktionen skal betragtes som værende i overensstemmelse med kravene, hvis følgende betingelse er opfyldt:Formula

hvor:

k er en statistisk faktor, der er bestemt af n og er givet i følgende tabel:

if n≥20, Formula

St = Formula, hvor xi er det individuelle resultat opnået fra stikprøve n;

L er den tilladte grænseværdi fastsat i artikel 14a.02, stk. 2, tabel 2, for hvert af de undersøgte forurenende stoffer

3.3.3.

hvis værdierne fastsat i artikel 14a.02, stk. 2, tabel 2 ikke er overholdt, skal der foretages en ny prøvning i henhold til punkt 3.3.2.1, og såfremt resultatet af denne prøvning ikke er positivt, skal der i henhold til punkt 3.3.2.2 gennemføres en fuldstændig prøvning i henhold til den prøvningsprocedure, der er opstillet i tillæg VII. De i artikel 14a.02, stk. 2, tabel 1, fastsatte værdier, må ikke overskrides for hverken den sammensatte prøve eller stikprøven.

3.3.4.

Den kompetente myndighed skal foretage prøvninger af indenbords anlæg til rensning af spildevand, som er helt eller delvist funktionsdygtige i henhold til de af fabrikanten leverede oplysninger.

3.3.5.

Den normale hyppighed af prøver af produktionens overensstemmelse, som den kompetente myndighed har ret til at foretage, er en om året. I tilfælde af manglende overensstemmelse med kravene i punkt 3.3.2 skal den kompetente myndighed sikre, at alle de nødvendige skridt til at genoprette produktionsoverensstemmelsen straks tages.

DEL II

(MODEL)

Oplysningsskema nr.

vedrørende typegodkendelse af indenbords anlæg til rensning af spildevand beregnet til montering på fartøjer til sejlads på indre vandveje

Type indenbords anlæg til rensning af spildevand:…

0.   Generelt

0.1.   Fabrikat (fabrikantens firmanavn): …

0.2.   Fabrikantens betegnelse for typen af indenbords anlæg til rensning af spildevand: …

0.3.   Fabrikantens typekode svarende til de oplysninger, der findes på det indenbords anlæg til rensning af spildevand: …

0.4.   Fabrikantens navn og adresse: …

Navn og adresse på fabrikantens godkendte repræsentant, hvis relevant: …

0.5.   Placering, kode og fastgørelsesmetode for løbenummeret på det indenbords anlæg til rensning af spildevand: …

0.6.   Placering og fastgørelsesmetode for typegodkendelsesnummeret: …

0.7.   De producerende virksomheders adresse(r): …

Bilag:

1.   Vigtigste karakteristika for det indenbords anlæg til rensning af spildevand

2.   De anvendte design- og dimensioneringskriterier, dimensioneringsspecifikationer og forordninger

3.   Skematisk diagram over det indenbords anlæg til rensning af spildevand med stykliste

4.   Skematisk diagram over forsøgsanlægget med stykliste

5.   Elektrisk kredsløbsdiagram (P/I diagram)

6.   Erklæring om, at alle specifikationer vedrørende den mekaniske, elektriske og tekniske sikkerhed i forbindelse med anlæg til rensning af spildevand og specifikationerne vedrørende skibets sikkerhed er overholdt

7.   Karakteristika for alle dele af fartøjet, der er forbundet med det indenbords anlæg til rensning af spildevand

8.   Fabrikantens vejledning om kontrol af komponenter og parametre for det indenbords anlæg til rensning af spildevand af betydning for spildevandsrensningen i overensstemmelse med artikel 14a.01, stk. 10

9.   Fotografier af det indenbords anlæg til rensning af spildevand

10.   Driftsforanstaltninger (5)

10.1.   Instruktioner om manuel drift af det indenbords anlæg til rensning af spildevand

10.2.   Bemærkninger om forvaltning af overskydende slam (udtømningsintervaller)

10.3.   Bemærkninger om vedligeholdelse og reparation

10.4.   Bemærkninger om handlinger, der er nødvendige i tilfælde af stand-by drift af det indenbords anlæg til rensning af spildevand

10.5.   Bemærkninger om handlinger, der er nødvendige i tilfælde af nøddrift af det indenbords anlæg til rensning af spildevand

10.6.   Bemærkninger om nedlukning, stilstand og genstart af det indenbords anlæg til rensning af spildevand

10.7.   Bemærkninger om kravene til forbehandling af køkkenspildevand

11.   Andre tillæg (oplist her)

Dato og underskrift for fabrikanten af det indenbords anlæg til rensning af spildevand

… …

Addendum

Vigtigste karakteristika for det indenbords anlæg til rensning af spildevand

(MODEL)

1.   Beskrivelse af det indenbords anlæg til rensning af spildevand

1.1.   Fabrikant: …

1.2.   Anlæggets løbenummer: …

1.3.   Behandlingstype: biologisk eller mekanisk/kemisk (6 10 15)

1.4.   Opstrøms spildevandsoplagringstank? Ja, … m3 / Nej4

2.   Design- og dimensioneringskriterier (herunder eventuelle særlige monteringsinstrukser eller begrænsninger i brugen)

2.1.   …

2.2.   …

3.   Dimensionering af det indenbords anlæg til rensning af spildevand

3.1.   Maksimal daglig volumenstrøm af spildevand Qd (m3/d): …

3.2.   Daglig BI5 forureningsbelastning (kg/d): …

DEL III

Typegodkendelsesattest

(MODEL)

Den kompetente myndigheds stempel

Typegodkendelsesnummer: … Udvidelsesnr.: …

Meddelelse om udstedelse/udvidelse/afvisning/inddragelse (7) af typegodkendelse af et indenbords anlæg til rensning af spildevand i overensstemmelse med direktiv 2006/87/ER

Årsag til udvidelse (hvis relevant): …

Afdeling I

0.   Generelt

0.1.   Fabrikat (fabrikantens firmanavn): …

0.2.   Fabrikantens betegnelse for typen af indenbords anlæg til rensning af spildevand: …

0.3.   Fabrikantens typekode svarende til de oplysninger, der findes på det indenbords anlæg til rensning af spildevand: …

Placering: …

Fastgørelsesmåde: …

0.4.   Fabrikantens navn og adresse: …

Navn og adresse på fabrikantens godkendte repræsentant, hvis relevant:

0.5.   Placering, kode og fastgørelsesmetode for løbenummeret på det indenbords anlæg til rensning af spildevand: …

0.6.   Placering og fastgørelsesmetode for typegodkendelsesnummeret: …

0.7.   De producerende virksomheders adresse(r): …

Afdeling II

1.   Eventuelle restriktioner for anvendelse: …

1.1.   Særlige foranstaltninger, der skal overholdes, når det indenbords anlæg til rensning af spildevand monteres på et fartøj:

2.   Teknisk tjeneste, der forestår prøvningerne (8)

3.   Dato for prøvningsrapport: …

4.   Prøvningsrapportens nummer: …

5.   Undertegnede attesterer hermed nøjagtigheden af fabrikantens oplysninger i det vedhæftede oplysningsskema for ovennævnte indenbords anlæg til rensning af spildevand i overensstemmelse med bilag VII til direktiv 2006/87/EF og gyldigheden af de vedhæftede prøvningsresultater i tilknytning til typen af indenbords anlæg til rensning af spildevand. Prøve(r)n(e) er udvalgt af fabrikanten efter aftale med den kompetente myndighed og fremsendt til fabrikanten som designtypen for det indenbords anlæg til rensning af spildevand:

Typegodkendelsen udstedes/forlænges/afslås/inddrages (9):

Sted: …

Dato: …

Underskrift: …

Tillæg:

Informationsmappe

Prøvningsresultater (se bilag I)

Addendum 1

Prøvningsresultater for typegodkendelse

(MODEL)

0.   Generelt

0.1   Fabrikat (fabrikantens firmanavn): …

0.2.   Fabrikantens betegnelse for typen af indenbords anlæg til rensning af spildevand: …

1.   Oplysninger om gennemførelsen af prøver (6 10 15).

1.1.   Tilløbsværdier

1.1.1.   Daglig volumenstrøm af spildevand Qd (m3/d): …

1.1.2.   Daglig BI5 forureningsbelastning (kg/d): …

1.2.   Rensningseffektivitet

1.2.1.   Evaluering udløbsværdier

Evaluering udløbsværdier BI5 (mg/l)

Placering:

Prøvetype

Antal prøvninger, der overholder grænseværdierne

Min

Max

Middelværdi

Værdi

Fase

Tilløb

24 t sammensatte prøver

 (11 16)

 

 

 

 

udløb

24 t sammensatte prøver

 

 

 

 

 

Tilløb

Stikprøver

 

 

 

 

Udløb

Stikprøver

 

 

 

 

 

Evaluering udløbsværdier COD(mg/l)

Placering:

Prøvetype

Antal prøvninger, der overholder grænseværdierne

Min

Max

Middelværdi

Værdi

Fase

Tilløb

24 t sammensatte prøver

 

 

 

 

Udløb

24 t sammensatte prøver

 

 

 

 

 

Tilløb

Stikprøver

 

 

 

 

Udløb

Stikprøver

 

 

 

 

 

Evaluering af udløbsværdier TOC(mg/l)

Placering:

Prøvetype

Antal prøvninger, der overholder grænseværdierne

Min

Max

Middelværdi

Værdi

Fase

Tilløb

24 t sammensatte prøver

 

 

 

 

Udløb

24 t sammensatte prøver

 

 

 

 

 

Tilløb

Stikprøver

 

 

 

 

Udløb

Stikprøver

 

 

 

 

 

Evaluering af udløbsværdier SRF(mg/l)

Placering:

Prøvetype

Antal prøvninger, der overholder grænseværdierne

Min

Max

Middelværdi

Værdi

Fase

Tilløb

24 t sammensatte prøver

 

 

 

 

Udløb

24 t sammensatte prøver

 

 

 

 

 

Tilløb

Stikprøver

 

 

 

 

Udløb

Stikprøver

 

 

 

 

 

1.2.2.   rensningseffektivitet (elimineringseffektivitet) (%)

Parameter

Prøvetype

Min

Max

Middelværdi

BI5

24 t sammensatte prøver

 

 

 

BI5

Stikprøver

 

 

 

COD

24 t sammensatte prøver

 

 

 

COD

Stikprøver

 

 

 

TOC

24 t sammensatte prøver

 

 

 

TOC

Stikprøver

 

 

 

SRF

24 t sammensatte prøver

 

 

 

SRF

Stikprøver

 

 

 

1.3.   Andre målte parametre

1.3.1.   Supplerende tilløbs- og udløbsparametre:

Parameter

Tilløb

Udløb

pH

 

 

Ledningsevne

 

 

De flydende fasers temperatur

 

 

1.3.2.   Nedenstående driftsparametre skal – når de findes – registreres under prøveudtagning:

 

Koncentration af opløst ilt i bioreaktoren

 

Tørstofindhold i bioreaktoren

 

Temperatur i bioreaktoren

 

Omgivende temperatur

1.3.3.   Yderligere driftsparametre i henhold til fabrikantens betjeningsvejledning

1.4.   Kompetent myndighed eller teknisk tjeneste:

Sted, dato: … Underskrift: …

DEL IV

Typegodkendelsesnummeringssystem

1.   System

Nummeret består af fire dele adskilt af tegnet »*«.

Afdeling 1

Det lille bogstav »e« efterfulgt af kendingsnummeret for den medlemsstat, der udsteder typegodkendelsen:

1

for Tyskland

2

for Frankrig

3

for Italien

4

for Nederlandene

5

for Sverige

6

for Belgien

7

for Ungarn

8

for Tjekkiet

9

for Spanien

11

for Det Forenede Kongerige

12

for Østrig

13

for Luxembourg

14

for Schweiz

17

for Finland

18

for Danmark

19

for Rumænien

20

for Polen

21

for Portugal

23

for Grækenland

24

for Irland

26

for Slovenien

27

for Slovakiet

29

for Estland

32

for Letland

34

for Bulgarien

36

for Litauen

49

for Cypern

50

for Malta

Afdeling 2

Angivelse af krav. Kravene vedrørende rensningseffektivitet vil sandsynligvis blive øget i fremtiden. De forskellige krav betegnes med romertal begyndende med I.

Afdeling 3

Et firecifret løbenummer (evt. udfyldt med foranstillede nuller) til angivelse af basistypegodkendelsesnummeret. Nummerserien begynder ved 0001.

Afdeling 4

Et tocifret løbenummer (evt. udfyldt med foranstillede nuller) til angivelse af udvidelsen. Nummerserien begynder med nr. 01 for hvert nummer.

2.   Eksempler

a)

Tredje typegodkendelse (endnu uden udvidelse) udstedt af Nederlandene svarende til niveau I:

e 4*I*0003*00

b)

Anden udvidelse til den fjerde typegodkendelse udstedt af Tyskland svarende til niveau II:

e 1*II* 0004*02

DEL V

Sammendrag af typegodkendelser for typer indenbords anlæg til rensning af spildevand

(MODEL)

Den kompetente myndigheds stempel

Liste nr.: …

Perioden fra … til …

1

2

3

4

5

6

7

Fabrikat (12)

Fabrikantens betegnelse

Typegodkendelsesnummer

Dato for typegodkendelse

Udvidelse/afslag/inddragelse (13)

Grund til udvidelse/afslag/inddragelse

Dato for udvidelse/afslag/inddragelse (13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL VI

(MODEL)

Sammendrag af fremstillede indenbords anlæg til rensning af spildevand

Den kompetente myndigheds stempel

Liste nr.: …

I tidsrummet fra: … til: …

Der gives følgende oplysninger om typer indenbords anlæg til rensning af spildevand og typegodkendelsesnumre på indenbords anlæg til rensning af spildevand fremstillet i ovennævnte periode i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2006/87/EF:

Fabrikat (fabrikantens firmanavn): …

Fabrikantens betegnelse for typen af indenbords anlæg til rensning af spildevand: …

Typegodkendelsesnummer: …

Udstedelsesdato: …

Første udstedelsesdato (ved udvidelser): …

Løbenummer for det indenbords anlæg til rensning af spildevand:

… 001

… 001

… 001

… 002

… 002

… 002

.

.

.

.

.

.

.

.

.

… m

… p

… q

DEL VII

Datablad for indenbords anlæg til rensning af spildevand med typegodkendelse

(MODEL)

Den kompetente myndigheds stempel

 

Karakteristika for indenbords anlæg til rensning af spildevand

Rensningseffektivitet

Nr.

Dato for typegodkendelse

Typegodkendelsesnummer

Fabrikat

Type indenbords anlæg til rensning af spildevand

Daglig volumenstrøm af spildevand Qd (m3/d)

Daglig BI5 forureningsbelastning (kg/d)

 

 

BI5

COD

TOC

24 t sammensat prøve

Stikprøve

24 t sammensat prøve

Stikprøve

24 t sammensat prøve

Stikprøve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL VIII

Dokument om parametre for særinspektion af indenbords anlæg til rensning af spildevand

(MODEL)

1.   Generelt

1.1.   Særlige kendetegn ved det indenbords anlæg til rensning af spildevand

1.1.1.   Fabrikat: …

1.1.2.   Producentens betegnelse: …

1.1.3.   Typegodkendelsesnummer: …

1.1.4.   Løbenummer for det indenbords anlæg til rensning af spildevand: …

1.2.   Dokumentation

Det indenbords anlæg til rensning af spildevand skal prøves og prøvningsresultaterne skal registreres på separate ark, der nummereres individuelt, underskrives af kontrolløren og vedhæftes dette dokument.

1.3.   Prøvning

Prøvning udføres på grundlag af fabrikantens vejledning om kontrol af komponenter og parametre for det indenbords anlæg til rensning af spildevand af betydning for spildevandsrensningen i henhold til artikel 14a.01, stk. 10. I behørigt begrundede enkelttilfælde kan kontrollørerne efter eget skøn undlade at kontrollere visse komponenter eller parametre ved anlægget.

Under prøvningen udtages mindst en stikprøve. Resultaterne af stikprøvemålingen sammenlignes med de i artikel 14a.02, stk. 2, tabel 2, fastsatte kontrolværdier.

1.4.   Denne prøvningsrapport og de vedhæftede journaler består af i alt … (14) …sider.

2.   Parametre

Hermed attesteres, at det prøvede indenbords anlæg til rensning af spildevand ikke afviger utilladeligt fra de i artikel 14a.02, stk. 2, tabel 2, opstillede parametre og kontrolværdier for drift, og at disse ikke er overskredet.

Kontrolorganets navn og adresse: …

Navn på kontrollør: …

Sted og dato: …

Underskrift: …

Prøvningen godkendt af den kompetente myndighed:…

Sted og dato: …

Underskrift: …

Den kompetente myndigheds stempel

Kontrolorganets navn og adresse: …

Navn på kontrollør: …

Sted og dato: …

Underskrift: …

Prøvningen godkendt af den kompetente myndighed:…

Sted og dato: …

Underskrift: …

Den kompetente myndigheds stempel

Kontrolorganets navn og adresse: …

Navn på kontrollør: …

Sted og dato: …

Underskrift: …

Prøvningen godkendt af den kompetente myndighed: …

Sted og dato: …

Underskrift: …

Den kompetente myndigheds stempel

Addendum 1

Tillæg til dokumentet om parametre for det indenbords anlæg til rensning af spildevand

(MODEL)

Fartøjets navn: … Enkelt europæisk id-nummer for indlandsfartøjer: …

Fabrikant: … Anlægstype: …

(Fabrikat/varemærke/fabrikantens handelsnavn) (Fabrikantens betegnelse)

Typegodkendelsesnummer: … Fremstillingsår for det indenbords anlæg til rensning af spildevand: …

Løbenummer for det indenbords anlæg til rensning af spildevand: … Monteringssted: …

(Løbenummer)

Det indenbords anlæg til rensning af spildevand og komponenter af betydning for rensningen var angivet på dataskiltet. Prøvningen blev udført på grundlag af fabrikantens vejledning om kontrol af anlæggets komponenter og parametre af betydning for spildevandsrensningen.

(A)   Komponentprøvning

Andre komponenter af betydning for rensningen, som er opstillet i fabrikantens vejledning om kontrol af anlæggets komponenter og parametre af betydning for spildevandsrensningen eller del II, bilag 4 anføres her.

Komponent

Identificeret komponentnummer

Overensstemmelse (6 10 15)

 

 

Image

Ja

Image

 Nej

Image

ikke relevant

 

 

Image

 Ja

Image

 Nej

Image

ikke relevant

 

 

Image

 Ja

Image

 Nej

Image

 ikke relevant

 

 

Image

 Ja

Image

 Nej

Image

 ikke relevant

 

 

Image

 Ja

Image

 Nej

Image

 ikke relevant

 

 

Image

 Ja

Image

 Nej

Image

 ikke relevant

 

 

Image

 Ja

Image

 Nej

Image

 ikke relevant

 

 

Image

 Ja

Image

 Nej

Image

 ikke relevant

 

 

Image

 Ja

Image

 Nej

Image

 ikke relevant

(B)   Resultater af stikprøvemåling:

Parameter

Opnået værdi

Overensstemmelse (11 16)

BI5

 

Image

Ja

Image

Nej

COD

 

Image

 Ja

Image

 Nej

TOC

 

Image

 Ja

Image

 Nej

(C)   Bemærkninger:

(Følgende afvigende indstillinger, justeringer eller ændringer af det installerede indenbords anlæg til rensning af spildevand blev konstateret.)

Navn på kontrollør: …

Sted og dato: …

Underskrift: …

DEL IX

Ækvivalente typegodkendelser

Typegodkendelser i beslutning 2010-II-27 fra Centralkommissionen for Sejlads på Rhinen af 9. december 2010

Tillæg VII

Indenbords anlæg til rensning af spildevand

Prøvningsprocedure

1.   GENERELT

1.1.   Grundlæggende oplysninger

Prøvningsspecifikationen skal anvendes til at verificere egnetheden af indenbords anlæg til rensning af spildevand på passagerfartøjer.

I denne procedure skal den proces og rensningsteknologi, der anvendes, undersøges og godkendes ved hjælp af et forsøgsanlæg. Forsøgsanlæggets overensstemmelse med de rensningsanlæg, der senere tages i drift, sikres ved at anvende identiske design- og dimensioneringskriterier.

1.2.   Ansvar og sted for prøvningen

Forsøgsanlægget for en række typer af indenbords anlæg til rensning af spildevand skal prøves af en teknisk tjeneste. Prøvningsbetingelserne på stedet for prøvningen er den tekniske tjenestes ansvar og skal leve op til de betingelser, der er angivet her.

1.3.   Dokumenter, der skal forelægges

Prøvningen skal foretages på grundlag af informationsdokumentet i overensstemmelse med tillæg VI, del II.

1.4.   Dimensioneringsspecifikationer for anlægget

Indenbords anlæg til rensning af spildevand skal være dimensioneret og designet på en sådan måde, at grænseværdierne i artikel 14a.02, stk. 2, tabel 1 og 2, ikke overskrides i udledningspunktet under driften.

2.   FORANSTALTNINGER, DER TRÆFFES FORUD FOR PRØVNINGEN

2.1.   Generelt

Forud for påbegyndelsen af prøvningen skal fabrikanten forsyne den tekniske tjeneste med strukturelle specifikationer og processpecifikationer for forsøgsanlægget, for at medtage et fuldstændigt sæt af tegninger og støtteberegninger i overensstemmelse med tillæg VI, del II, og levere fuldstændige oplysninger om kravene i forbindelse med indenbords anlæg til rensning af spildevand med hensyn til installering, drift og vedligeholdelse. Fabrikanten skal forsyne den tekniske tjeneste med oplysninger om den mekaniske, elektriske og tekniske sikkerhed i forbindelse med det indenbords anlæg til rensning af spildevand, der skal prøves.

2.2.   Montering og ibrugtagning

Med henblik på prøvningen monterer fabrikanten forsøgsanlægget på en sådan måde, at det svarer til de tilsigtede monteringsvilkår om bord på passagerfartøjer. Forud for prøvningen skal fabrikanten samle det indenbords anlæg til rensning af spildevand og bringe det i drift. Opstarten skal ske i henhold til fabrikantens betjeningsvejledning og skal kontrolleres af den tekniske tjeneste.

2.3.   Indkøringsfase

Fabrikanten underretter den tekniske tjeneste om den nominelle varighed af indkøringsfasen frem til normal drift i uger. Fabrikanten angiver det punkt, hvor indkøringsfasen anses for at være afsluttet, og prøvningen kan begynde.

2.4.   Tilløbskarakteristika

Urenset husspildevand anvendes til prøvning af forsøgsanlægget. Tilløbskarakteristikaene for koncentrationerne af forurenende stoffer skal opnås fra dimensioneringsdokumentationen fra fabrikanten af det indenbords anlæg til rensning af spildevand i overensstemmelse med tillæg VI, del II, ved at angive en kvotient for strømmen af organiske stoffer i form af en BI5-belastning i kg/d og den designede spildevandstilløb Qd i m3/d. Kontrolorganet fastsætter tilløbskarakteristikaene i overensstemmelse hermed.

Formel 1

Beregning af tilløbskarakteristika

Formula

Hvis anvendelsen af formel 1 resulterer i en gennemsnitlig modificeret BI5-koncentration på under BI5,middel = 500 mg/l, skal der fastsættes en gennemsnitlig modificeret BI5 -koncentration i tilløbsvandet på BI5,min = 500 mg/l.

Den tekniske tjeneste må ikke adskille det tilstrømmende urensede spildevand i en separator. Fjernelse af sand (f.eks. via frasortering) er tilladt.

3.   PRØVNINGSPROCEDURE

3.1.   Belastningsfaser og hydraulisk fødning

Prøvningsperioden skal vare 30 prøvningsdage. Forsøgsanlægget skal under prøvninger fødes med husspildevand i henhold til den i tabel 1 angivne belastning. Forskellige belastningsfaser skal være omfattet, idet prøvningssekvensen tager hensyn til normale belastningsfaser og særlige belastningsfaser såsom overbelastning, underbelastning og stand-by drift. Varigheden af hver enkelt belastningsfase (antal prøvningsdage) er fastsat i tabel 1. Den gennemsnitlige daglige hydrauliske belastning for hver enkelt belastningsfase skal fastsættes i henhold til tabel 1. Den gennemsnitlige koncentration af forurenende stoffer, der fastsættes i henhold til punkt 2.4, skal holdes konstant.

Tabel 1

Belastningsangivelser for hver enkelt belastningsfase

Fase

Antal prøvningsdage

Daglig hydraulisk belastning

Koncentration af forurenende stoffer

Normal belastning

20 dage

Qd

ModificeretBI5 i henhold til 2.4

Overbelastning

3 dage

1,25 Qd

ModificeretBI5 i henhold til 2.4

Underbelastning

3 dage

0,5 Qd

ModificeretBI5 i henhold til 2.4

Stand-by

4 dage

Dag 1 og dag 2: Qd= 0

Dag 3 og dag 4: Qd

ModificeretBI5 i henhold til 2.4

De særlige belastningsfaser overbelastning, underbelastning og stand-by drift skal gennemføres efter hinanden uden afbrydelse; den normale belastningsfase skal opdeles i flere delfaser. Prøvningen skal starte og slutte med en normal belastningsfase af mindst fem dages varighed i hvert enkelt tilfælde.

Daglige hydrauliske fødningshydrografer skal fastsættes afhængigt af den angivne drift af det indenbords anlæg til rensning af spildevand. Den daglige hydrauliske fødningshydrograf udvælges i henhold til driftskonceptet for det indenbords anlæg til rensning af spildevand. Der skelnes mellem, om det indenbords anlæg til rensning af spildevand skal fungere med eller uden en opstrøms spildevandsopbevaringstank. Fødningshydrograferne (daglige hydrografer) er vist i figur 1 og 2.

I hele prøvningsperioden skal tilløbet pr. time forblive konstant. Den gennemsnitlige volumenstrøm af spildevand pr. time Qt,gennemsnit svarer til 1/24 af den daglige hydrauliske belastning i henhold til tabel 1. Den tekniske tjeneste skal løbende måle tilløbet. Den daglige hydrograf skal holdes inden for en tolerance på ± 5 %.

Figur 1

Daglig hydrograf for fødning af indenbords anlæg til rensning af spildevand med opstrøms spildevandsoplagringstank

Image

Figur 2

Daglig hydrograf for fødning af indenbords anlæg til rensning af spildevand uden opstrøms spildevandsoplagringstank

Image

3.2.   Afbrydelse eller indstilling af prøvningen

Det kan være nødvendigt at afbryde prøvningen, hvis forsøgsanlægget ikke længere kan fungere ordentligt på grund af strømafbrydelse eller fejl ved en underenhed. Prøvningen skal afbrydes under reparationen. I sådanne tilfælde er det ikke nødvendigt at gentage hele prøvningen, men blot den belastningsfase, i hvilken fejlen ved underenheden opstod.

Når prøvningen afbrydes for anden gang, skal den tekniske tjeneste beslutte, om prøvningen skal videreføres eller indstilles. Begrundelsen for beslutningen skal anføres og dokumenteres i prøvningsrapporten. Hvis prøvningen indstilles, skal den gentages fuldt ud.

3.3.   Undersøgelser af rensningseffektiviteten og overholdelse af udløbsgrænseværdierne

Den tekniske tjeneste skal udtage prøver fra tilløbet til forsøgsanlægget og analysere dem for at bekræfte overensstemmelsen med tilløbskarakteristikaene. Der udtages spildevandsprøver fra forsøgsanlæggets udløb, som analyseres for at bestemme rensningseffektiviteten og overholdelse af de krævede grænseværdier for udløb. Prøveudtagningen skal omfatte såvel simple stikprøver som 24 t sammensatte prøver. Med hensyn til 24 t sammensatte prøver kan der foretages enten tidsproportional eller flowproportional prøveudtagning. Kontrolorganet skal angive typen af den 24 t sammensatte prøve. Prøveudtagningen af tilløb og udløb skal foretages samtidig og i samme omfang.

Ud over kontrolparametrene BI5, COD og TOC skal følgende parametre for tilløb og udløb måles for at beskrive og fremstille miljø- og prøvningsbetingelserne:

a)

faste stoffer, der kan fjernes gennem filtrering (SRF)

b)

pH

c)

ledningsevne

d)

de flydende fasers temperatur.

Antallet af undersøgelser varierer i henhold til de relevante belastningsfaser og er fastsat i tabel 2. Antallet af prøveudtagninger vedrører tilløb til og udløb fra forsøgsanlægget.

Tabel 2

Specifikation af antal prøveudtagninger og tidspunkt for disse i tilløbet til og udløbet fra forsøgsanlægget

Belastningsfase

Antal prøvningsdage

Antal prøveudtagninger

Specifikation af timingen af prøveudtagningerne

Normal belastning

20 dage

24 t sammensatte prøver: 8

Stikprøver: 8

Prøveudtagning med regelmæssige mellemrum i hele perioden

Overbelastning

3 dage

24 t sammensatte prøver: 2

Stikprøver: 2

Prøveudtagning med regelmæssige mellemrum i hele perioden

Underbelastning

3 dage

24 t sammensatte prøver: 2

Stikprøver: 2

Prøveudtagning med regelmæssige mellemrum i hele perioden

Stand-by

4 dage

24 t sammensatte prøver: 2

Stikprøver: 2

24 t sammensatte prøver: Prøveudtagning efter, at tilløbet er tilsluttet, og 24 t senere.

Stikprøve: 1 time efter, at tilløbet er tilsluttet, og 24 t senere.

Samlet antal 24 t sammensatte prøver: 14

Samlet antal stikprøver: 14

Hvor det er relevant skal nedenstående driftsparametre også måles i de udtagne stikprøver:

a)

koncentration af opløst ilt i bioreaktoren

b)

tørstofindhold i bioreaktoren

c)

temperatur i bioreaktoren

d)

omgivende temperatur

e)

andre driftsparametre i henhold til fabrikantens brugsvejledning.

3.4.   Evaluering af undersøgelserne

For at dokumentere den beregnede rensningseffektivitet og kontrollere overholdelse af procesgrænseværdierne skal den mindste prøveværdi (Min) og den maksimale prøveværdi (Max) og det aritmetiske gennemsnit (Middel) angives sammen med de individuelle måleresultater for kontrolparametrene BI5, COD og TOC.

Belastningsfasen skal også angives for den maksimale prøveværdi. Der gennemføres evalueringer for alle belastningsfaser til sammen. Resultaterne skal bearbejdes som anført i nedenstående tabel:

Tabel 3a

Specifikation for den statistiske bearbejdning af de indsamlede data — evaluering med henblik på dokumentering af overholdelse af grænseværdierne for udløb

Parameter

Prøveudtagningstype

Antal prøvninger, der overholder grænseværdierne

Middelværdi

Min

Max

Værdi

Fase

Tilløb BI5

24 t sammensatte prøver

 (17)

 

 

 

 

Udløb BI5

24 t sammensatte prøver

 

 

 

 

 

Tilløb BI5

stikprøver

 

 

 

 

Udløb BI5

stikprøver

 

 

 

 

 

Tilløb COD

24 t sammensatte prøver

 

 

 

 

Udløb COD

24 t sammensatte prøver

 

 

 

 

 

Tilløb COD

stikprøver

 

 

 

 

Udløb COD

stikprøver

 

 

 

 

 

Tilløb TOC

24 t sammensatte prøver

 

 

 

 

Udløb TOC

24 t sammensatte prøver

 

 

 

 

 

Tilløb TOC

stikprøver

 

 

 

 

Udløb TOC

stikprøver

 

 

 

 

 

Tilløb SRF

24 t sammensatte prøver

 

 

 

 

Udløb SRF

24 t sammensatte prøver

 

 

 

 

 

Tilløb SRF

stikprøver

 

 

 

 

Udløb SRF

stikprøver

 

 

 

 

 


Tabel 3b

Specifikation for den statistiske bearbejdning af de indsamlede data — evaluering med henblik på dokumentering af rensningseffektivitet

Parameter

Prøveudtagningstype

Middelværdi

Min

Max

Elimineringseffektivitet BI5

24 t sammensatte prøver

 

 

 

Elimineringseffektivitet BI5

Stikprøver

 

 

 

Elimineringseffektivitet COD

24 t sammensatte prøver

 

 

 

Elimineringseffektivitet COD

Stikprøver

 

 

 

Elimineringseffektivitet TOC

24 t sammensatte prøver

 

 

 

Elimineringseffektivitet TOC

Stikprøver

 

 

 

Elimineringseffektivitet SRF

24 t sammensatte prøver

 

 

 

Elimineringseffektivitet SRF

Stikprøver

 

 

 

De resterende parametre i henhold til 3.3(b) til (d) og driftsparametrene i henhold til 3.3 skal sammenfattes i en tabel, hvori angives det mindste prøveresultat (Min) og det maksimale prøveresultat (Max) og det aritmetiske gennemsnit (Middel).

3.5.   Overholdelse af kravene i kapitel 14a

Grænseværdierne i henhold til artikel 14a.02, stk. 2, tabel 1 og 2, skal anses for at være overholdt, når for hver enkelt værdi af parametrene COD, BI5 og TOC:

a)

middelværdierne af i alt 14 prøver af udløbet, og

b)

mindst 10 af de i alt 14 prøver af udløbet ikke overstiger de fastsatte grænseværdier for 24 t sammensatte prøver og stikprøver.

3.6.   Drift og vedligeholdelse under prøvningen

Under hele prøvningen skal forsøgsanlægget betjenes i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. Rutinekontroller og vedligeholdelsesarbejde udføres i overensstemmelse med fabrikantens brugs- og vedligeholdelsesanvisninger. Det slam, der frembringes under den biologiske rensningsproces, kan kun fjernes fra det indenbords anlæg til rensning af spildevand, hvis dette er angivet i fabrikantens brugs- og vedligeholdelsesanvisninger. Den tekniske tjeneste skal registrere alt det vedligeholdelsesarbejde, der udføres, i prøvningsrapporten. Under prøvningen må ingen uautoriserede personer have adgang til forsøgsanlægget.

3.7.   Prøveanalyse/analysemetode

De parametre, der skal undersøges, skal analyseres ved hjælp af godkendte standardprocedurer. Den anvendte standardprocedure skal angives.

4.   PRØVNINGSRAPPORT

4.1.

Kontrolorganet skal udarbejde en rapport om den udførte typeafprøvning. Rapporten skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a)

nærmere oplysninger om det prøvede anlæg, såsom type, oplysninger om den nominelle daglige belastning med forurenende stoffer og de dimensioneringsprincipper, fabrikanten har anvendt

b)

oplysninger om det prøvede indenbords anlæg til rensning af spildevands overensstemmelse med den dokumentation, der forelå forud for prøvningen

c)

oplysninger om individuelle måleresultater samt om evalueringen af anlæggets rensningseffektivitet og overholdelse af de krævede grænseværdier for udløb

d)

nærmere oplysninger om fjernelse af overskydende slam som f.eks. den fjernede mængde og hyppigheden af fjernelsen

e)

oplysninger om alt drifts-, vedligeholdelses- og reparationsarbejde udført under prøvningen

f)

oplysninger om enhver forringelse af kvaliteten af det indenbords anlæg til rensning af spildevand, som opstod under prøvningen, og om alle afbrydelser af prøvningen

g)

oplysninger om eventuelle problemer, der opstod under prøvningen

h)

en liste over ansvarlige personer involveret i typeafprøvningen af det indenbords anlæg til rensning af spildevand med angivelse af navne og stillingsbetegnelser

i)

navn og adresse på det laboratorium, der har foretaget analyserne af spildevandsprøverne

j)

anvendte analysemetoder.

Eksempler på prøvningssekvenser

Eksempel 1

Image

Eksempel 2

Image

DE

DA

Normallast

Normal belastning

Überlast

Overbelastning

Unterlast

Underbelastning

Stand-by

Stand-by

Hydraulische Belastung Qd

Hydraulisk belastning Qd

Tag

Dag

Bemærkninger om biokemisk iltforbrug efter fem dage (BI5) i 24t sammensatte prøver

De internationale standarder ISO 5815 og 5815-2: 2003 bestemmer, at vandprøver med henblik på udførelse af analyser til bestemmelse af biokemisk iltforbrug efter fem dage umiddelbart efter prøveudtagninger og frem til tidspunktet for analysen skal opbevares i en helt fyldt, tæt forseglet flaske ved en temperatur på 0–4 °C. Processen med bestemmelse af BI5 bør indledes snarest muligt eller i det mindste inden for 24 timer efter afslutningen af prøveudtagningen.

For at forhindre den biokemiske nedbrydning i at starte i den 24 t sammensatte prøve nedkøles vandprøven i praksis til højst 4 °C, mens prøveudtagningen fortsætter, og opbevares ved denne temperatur, når prøveudtagningsprocessen er afsluttet.

Passende prøveudtagningsudstyr er kommercielt tilgængeligt.

«

(1)  Medlemsstaterne kan gennemføre tilsvarende procedurer.

(2)  I stedet for kemisk iltforbrug (COD) kan der også henvises til totalt organisk kulstof (TOC)i forbindelse med kontrollen.

(3)  Medlemsstaterne kan gennemføre tilsvarende procedurer.

(4)  I stedet for kemisk iltforbrug (COD) kan der også henvises til totalt organisk kulstof (TOC) i forbindelse med kontrollen.

(5)  Driftsfaser

Følgende driftsfaser skal defineres for prøvning:

a)

Der er tale om stand-by drift, når det indenbords anlæg til rensning af spildevand fungerer, men ikke har fået tilført spildevand i mere end en dag. Et indenbords anlæg til rensning af spildevand kan være i stand-by drift, når passagerfartøjet f.eks. ikke er i drift i en længere periode og ligger fortøjret.

b)

Der er tale om nøddrift, når de enkelte underenheder af et indenbords anlæg til rensning af spildevand ikke har fungeret korrekt, så spildevand ikke kan renses efter hensigten.

c)

Der er tale om nedlukning, stilstand og genstart, når et indenbords anlæg til rensning af spildevand tages ud af drift i en længere periode (vinterfortøjning), og strømforsyningen slukkes, eller når det indenbords anlæg til rensning af spildevand startes op igen i begyndelsen af sæsonen.

(6)  anføres hvis relevant.

(7)  Anføres hvis relevant.

(8)  Hvis den kompetente myndighed udfører prøvning, anføres »ikke relevant«.

(9)  Anføres hvis relevant.

(10)  For hver prøvecyklus, hvis der gennemføres flere.

(11)  Der findes ingen grænseværdier for tilløb.

(12)  Relevant typegodkendelsesattest.

(13)  Anføres, hvis relevant.

(14)  Oplyses af vedkommende, som foretager prøvningen.

(15)  Afkryds den relevante boks.

(16)  Afkryds den relevante boks.

(17)  Der findes ingen grænseværdier for tilløb.


Top