EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012L0009

Kommissionens direktiv 2012/9/EU af 7. marts 2012 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/37/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer EØS-relevant tekst

OJ L 69, 8.3.2012, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 277 - 278

No longer in force, Date of end of validity: 19/05/2016; ophævet ved 32014L0040 . Latest consolidated version: 03/08/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/9/oj

8.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 69/15


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/9/EU

af 7. marts 2012

om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/37/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/37/EF af 5. juni 2001 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 5, stk. 2, litra b), i direktiv 2001/37/EF skal alle tobakspakninger — undtagen pakninger til tobak, der indtages oralt, og anden røgfri tobak — og eventuel ydre emballage, med undtagelse af supplerende, gennemsigtig indpakning, være forsynet med en supplerende advarsel fra den liste, der findes i direktivets bilag I.

(2)

Det har været obligatorisk at anbringe de supplerende advarsler på alle pakninger til røgtobak siden september 2003 og på pakninger til andre tobaksvarer siden september 2004.

(3)

Der er tegn på, at virkningen af de nugældende supplerende advarsler, der er opført på listen i bilag I til direktiv 2001/37/EF, er svækket med tiden, efterhånden som advarslernes nyhedskarakter er aftaget.

(4)

Desuden er der, siden direktiv 2001/37/EF blev vedtaget, fremkommet nye videnskabelige data om tobaksbrugs virkninger på helbredet og om principperne vedrørende virkningsfuld mærkning af tobak. Det er bl.a. blevet dokumenteret, at rygning er en medvirkende årsag til strube- og mundhulekræft, nedsat syn samt tand- og tandkødssygdomme. Det er også blevet dokumenteret, at når forældrene ryger, er der større risiko for, at børnene begynder at ryge.

(5)

Det fastsættes i artikel 9, stk. 2, i direktiv 2001/37/EF, at Kommissionen under hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling skal ajourføre de advarsler om sundhedsrisici, der er anført i direktivets bilag I. Det anbefales endvidere i de retningslinjer vedrørende tobakspakninger og mærkning heraf (2), der blev vedtaget på den tredje konference for parterne i WHO's rammekonvention om bekæmpelse af tobaksrygning i november 2008, at de retlige foranstaltninger vedrørende tobaksvarers emballage og mærkning bør tages op til fornyet overvejelse med jævne mellemrum og ajourføres, når der foreligger nye oplysninger, og efterhånden som specifikke sundhedsadvarsler og -budskaber svækkes.

(6)

Det er derfor nødvendigt, under hensyntagen til den nyeste videnskabelige udvikling, at ændre de nugældende supplerende advarsler, der er opført på listen i bilag I til direktiv 2001/37/EF, for at fastholde og øge virkningerne af sådanne advarsler.

(7)

Disse ændringer bør foretages på grundlag af resultaterne af en gennemgang af den eksisterende viden om mærkning af tobak og om tobaksbrugs virkninger på helbredet og efter prøvning af advarslerne i alle medlemsstaterne.

(8)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, som er nedsat ved artikel 10, stk. 1, i direktiv 2001/37/EF, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 2001/37/EF affattes som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 28. marts 2014. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Medlemsstaterne kan beslutte at tillade, at varer, der ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv, fortsat må markedsføres indtil den 28. marts 2016.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. marts 2012.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 194 af 18.7.2001, s. 26.

(2)  FCTC/COP3(10) Guidelines for implementation of Article 11 of the WHO Framework Convention on Tobacco Control (Packaging and labelling of tobacco products).


BILAG

»BILAG I

Liste over supplerende advarsler

(jf. artikel 5, stk. 2, litra b))

1.

Rygning er årsag til 9 ud af 10 tilfælde af lungekræft

2.

Rygning er årsag til strube- og mundhulekræft

3.

Rygning skader dine lunger

4.

Rygning er årsag til hjerteanfald

5.

Rygning er årsag til slagtilfælde og handicap

6.

Rygning er årsag til åreforkalkning

7.

Rygning øger risikoen for blindhed

8.

Rygning skader dine tænder og tandkød

9.

Rygning kan slå dit ufødte barn ihjel

10.

Din røg skader dine børn, din familie og dine venner

11.

Børn af rygere begynder oftere at ryge

12.

Stop i dag — lev længe for din families og dine venners skyld (1)

13.

Rygning nedsætter forplantningsevnen

14.

Rygning øger risikoen for impotens


(1)  Advarslen suppleres med telefonnumre/internetadresser på eventuelle rygestoplinjer og lignende tjenester i den pågældende medlemsstat.«


Top