EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012L0006

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/6/EU af 14. marts 2012 om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF om årsregnskaberne for visse selskabsformer for så vidt angår mikroenheder EØS-relevant tekst

EUT L 81 af 21.3.2012, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2013; ophævet ved 32013L0034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/6/oj

21.3.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 81/3


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/6/EU

af 14. marts 2012

om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF om årsregnskaberne for visse selskabsformer for så vidt angår mikroenheder

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 50, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd understregede den 8. og 9. marts 2007 i sine konklusioner, at en reduktion af de administrative byrder er vigtigt for at stimulere Europas økonomi, og at det er nødvendigt med en kraftig fælles indsats, hvis de administrative byrder i Den Europæiske Union skal reduceres.

(2)

Regnskabsaflæggelse er udpeget som et af de centrale områder, hvor de administrative byrder kan reduceres for selskaber i Unionen.

(3)

Kommissionens henstilling 2003/361/EF (3) indeholder en definition af mikrovirksomheder, og små og mellemstore virksomheder. Høringer med medlemsstaterne har dog vist, at størrelseskriterierne for mikrovirksomheder i nævnte henstilling muligvis er for høje til regnskabsformål. Derfor bør der indføres en undergruppe af "mikrovirksomheder", såkaldte "mikroenheder", der omfatter selskaber med lavere størrelseskriterier for statussum og nettoomsætning end dem, der gælder for mikrovirksomheder.

(4)

De fleste mikroenheder driver forretning på lokalt eller regionalt plan uden eller med begrænset aktivitet på tværs af grænser. Endvidere spiller mikroenheder en vigtig rolle med hensyn til at skabe nye job, fremme forskning og udvikling og skabe nye økonomiske aktiviteter.

(5)

Mikroenheder har begrænsede ressourcer til at opfylde strenge reguleringskrav. De er dog ofte underlagt de samme regnskabsregler som større selskaber. Disse regler udgør en byrde for dem, som ikke står i rimeligt forhold til deres størrelse, og som derfor er uforholdsmæssige for de mindste virksomheder, når de sammenlignes med de større. Det bør derfor være muligt at fritage mikroenheder for visse forpligtelser, der kan medføre unødvendigt store administrative byrder. Mikroenheder bør dog fortsat være underlagt nationale krav om bogføring, der viser deres forretningstransaktioner og finansielle situation.

(6)

Da antallet af selskaber, som størrelseskriterierne i dette direktiv vil finde anvendelse på, varierer meget fra medlemsstat til medlemsstat, og da mikroenheders aktiviteter ikke har nogen eller kun begrænset indvirkning på handel på tværs af grænser eller det indre markeds funktionsmåde, bør medlemsstaterne tage hensyn til den forskellige virkning af disse kriterier, når de gennemfører dette direktiv på nationalt plan.

(7)

Medlemsstaterne bør tage hensyn til de specifikke betingelser og behov på deres egne markeder, når de træffer afgørelse om, hvordan eller hvorvidt de vil gennemføre en ordning for mikroenheder inden for rammerne af Rådets direktiv 78/660/EØF (4).

(8)

Mikroenheder skal tage hensyn til indtægter og udgifter vedrørende regnskabsåret, uanset hvornår disse indtægter indgår, eller disse udgifter betales. Beregningen af periodeafgrænsningsposter under aktiver og passiver kan dog være en stor belastning for mikroenheder. Medlemsstaterne bør derfor kunne fritage mikroenheder for at skulle beregne og præsentere sådanne poster, i det omfang fritagelsen vedrører andre udgifter end omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, værdireguleringer, personaleudgifter og skatter. Den administrative byrde i forbindelse med beregning af relativt små balanceposter kan således lettes.

(9)

Offentliggørelse af årsregnskaber kan være byrdefuldt for mikroenheder. Samtidig er det nødvendigt, at medlemsstaterne sikrer, at dette direktiv opfyldes. Medlemsstaterne bør derfor have tilladelse til at fritage mikroenheder for en generel offentliggørelsesforpligtelse, hvis statusoplysningerne er behørigt indgivet ifølge national lovgivning til mindst én udpeget kompetent myndighed, og oplysningerne er sendt til virksomhedsregisteret, således at en genpart kan stilles til rådighed efter anmodning. I sådanne tilfælde finder forpligtelsen i artikel 47 i direktiv 78/660/EØF til at offentliggøre alle regnskabsdokumenter, jf. artikel 3, stk. 5, i direktiv 2009/101/EF (5), ikke anvendelse.

(10)

Formålet med dette direktiv er at sætte medlemsstaterne i stand til at indføre enkle betingelser for regnskabsaflæggelse for mikroenheder. Brugen af dagsværdier kan medføre et behov for detaljerede oplysninger for at forklare det grundlag, som dagsværdien for visse poster er fastsat på. Da ordningen for mikroenheder lægger op til meget begrænsede oplysninger i form af noter til regnskabet, kan brugerne af mikroenhedernes regnskaber ikke vide, om de tal, der fremlægges i status og resultatopgørelse, omfatter dagsværdier eller ikke. For at give sådanne brugere sikkerhed på dette punkt bør medlemsstaterne derfor ikke tillade eller kræve, at mikroenheder, der benytter en af de fritagelser, der gælder for dem i henhold til dette direktiv, anvender grundlaget for værdiansættelse til dagsværdi, når de udarbejder deres regnskaber. Mikroenheder, som ønsker eller har behov for at anvende dagsværdi, vil stadig kunne gøre dette ved at anvende andre ordninger efter dette direktiv, når en medlemsstat tillader eller kræver det.

(11)

Når medlemsstaterne træffer afgørelse om, hvordan og hvorvidt de vil gennemføre en ordning for mikroenheder inden for anvendelsesområdet af direktiv 78/660/EØF, bør de sikre, at de mikroenheder, der skal konsolideres i henhold til Rådets direktiv 83/349/EØF (6) om konsoliderede regnskaber, råder over tilstrækkeligt detaljerede regnskabsmæssige oplysninger til det formål, og at fritagelser i henhold til dette direktiv ikke berører forpligtelsen til at udarbejde konsoliderede regnskaber i henhold til direktiv 83/349/EØF.

(12)

Målet for dette direktiv, nemlig at reducere de administrative byrder for mikroenheder, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af dets virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(13)

Direktiv 78/660/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer i direktiv 78/660/EØF

Direktiv 78/660/EØF ændres som følger:

1)

Følgende artikel indsættes:

"Artikel 1a

1.   Medlemsstaterne kan fritage selskaber for visse forpligtelser i henhold til dette direktiv i overensstemmelse med stk. 2 og 3, forudsat at selskaberne på statustidspunktet ikke overskrider de numeriske grænser for to af følgende tre kriterier (mikroenheder):

a)

statussum: 350 000 EUR

b)

nettoomsætning: 700 000 EUR

c)

gennemsnitligt antal medarbejdere i løbet af regnskabsåret: 10.

2.   Medlemsstaterne kan fritage de i stk. 1 omhandlede selskaber for en hvilken som helst af eller samtlige følgende forpligtelser:

a)

forpligtelsen til at præsentere aktivposten "Periodeafgrænsningsposter" og passivposten "Periodeafgrænsningsposter" i overensstemmelse med artikel 18 og 21

b)

hvis en medlemsstat anvender den i nærværende stykkes litra a) omhandlede mulighed, kan den tillade, at disse selskaber fraviger artikel 31, stk. 1, litra d), for så vidt angår at tage hensyn til "Periodeafgrænsningsposter" under aktiver og passiver, dog kun for andre udgifter i henhold til nærværende artikels stk. 3, litra b), nr. vi), forudsat at dette forhold er angivet i noterne til årsregnskabet eller i overensstemmelse med nærværende stykkes litra c) neden for status

c)

forpligtelsen til at udarbejde noter til regnskabet i overensstemmelse med artikel 43-45, forudsat at de oplysninger, der skal gives i henhold til artikel 14 og artikel 43, stk. 1, nr. 13, i dette direktiv samt artikel 22, stk. 2, i direktiv 77/91/EØF (7), er angivet neden for status

d)

forpligtelsen til at udarbejde en årsberetning i overensstemmelse med artikel 46 i dette direktiv, forudsat at de oplysninger, der skal gives i henhold til artikel 22, stk. 2, i direktiv 77/91/EØF er angivet i noterne til årsregnskabet eller i overensstemmelse med dette stykkes litra c) neden for status

e)

forpligtelsen til at offentliggøre årsregnskabet i overensstemmelse med artikel 47-50a, forudsat at statusoplysningerne heri er behørigt indgivet efter national lovgivning til mindst én kompetent myndighed, som den pågældende medlemsstat har udpeget. Når den kompetente myndighed ikke er det centrale register eller et handels- eller selskabsregister, jf. artikel 3, stk. 1, i direktiv 2009/101/EF (8), skal den kompetente myndighed sende de indgivne oplysninger til registeret.

3.   Medlemsstaterne kan give de i stk. 1 omhandlede selskaber tilladelse til:

a)

alene at udarbejde en forkortet status, hvori mindst de i artikel 9 og 10 omhandlede poster, som indledes med bogstaver, medtages særskilt, når det er relevant. I tilfælde hvor stk. 2, litra a), finder anvendelse, medtages post E under "Aktiver" og post D under "Passiver", jf. artikel 9, eller post E og K, jf. artikel 10, ikke i status

b)

alene at udarbejde en forkortet resultatopgørelse, hvori mindst følgende poster medtages særskilt, når det er relevant:

i)

nettoomsætning

ii)

andre indtægter

iii)

udgifter til råvarer og hjælpematerialer

iv)

personaleudgifter

v)

værdireguleringer

vi)

andre udgifter

vii)

skatter

viii)

resultat.

4.   Medlemsstaterne må ikke give tilladelse til eller kræve, at afdeling 7a finder anvendelse på mikroenheder, der benytter en af fritagelserne i stk. 2 og 3.

5.   For så vidt angår selskaber nævnt i stk. 1 anses årsregnskaber udarbejdet i overensstemmelse med stk. 2, 3 og 4 for at give et pålideligt billede i henhold til artikel 2, stk. 3, og artikel 2, stk. 4 og 5, finder således ikke anvendelse på sådanne regnskaber.

6.   Når et selskab på statustidspunktet har overskredet eller ikke længere overskrider de numeriske grænser for to af de i stk. 1 fastsatte tre kriterier, skal dette kun have konsekvens for anvendelsen af den i stk. 2, 3 og 4 fastsatte fritagelse i tilfælde, hvis overskridelsen finder sted både i det løbende og i det foregående regnskabsår.

7.   For de medlemsstater, der ikke har indført euroen, er modværdien i national valuta af de i stk. 1 anførte beløb den værdi, der fremkommer ved at benytte den valutakurs, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende på ikrafttrædelsesdatoen for ethvert direktiv om fastsættelse af disse beløb.

8.   Den i stk. 1, litra a), nævnte statussum udgøres enten af de i artikel 9 under "Aktiver" angivne aktivposter A til E eller af de i artikel 10 angivne aktivposter A til E. Hvis stk. 2, litra a), finder anvendelse, udgøres den i stk. 1, litra a), nævnte statussum enten af de i artikel 9 under "Aktiver" angivne aktivposter A til D eller af de i artikel 10 angivne aktivposter A til D.

2)

Artikel 5, stk. 1, affattes således:

"1.   Uanset artikel 4, stk. 1 og 2, kan medlemsstaterne foreskrive særlige opstillingsskemaer for investeringsselskabers samt holdingselskabers årsregnskaber, forudsat at disse opstillingsskemaer giver et billede af de pågældende selskaber, svarende til det i artikel 2, stk. 3, omhandlede. Medlemsstaterne giver ikke investeringsselskaber og holdingselskaber mulighed for at benytte sig af de i artikel 1a omhandlede fritagelser."

3)

Artikel 53a affattes således:

"Artikel 53a

Medlemsstaterne giver ikke selskaber, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 14, i direktiv 2004/39/EF, mulighed for at benytte sig af fritagelserne i artikel 1a, 11 og 27, artikel 43, stk. 1, nr. 7a og 7b, samt artikel 46, 47 og 51."

Artikel 2

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv, hvis og når de beslutter at benytte sig af en hvilken som helst mulighed, der gives ved artikel 1a i direktiv 78/660/EØF, under særlig hensyntagen til situationen på nationalt plan med hensyn til antallet af selskaber, der er omfattet af de i nævnte artikels stk. 1 fastsatte størrelseskriterier. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse love og bestemmelser.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de vedtager på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Rapport

Senest 10. april 2017 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport om situationen for mikroenheder, herunder navnlig situationen på nationalt plan for så vidt angår antallet af selskaber, der er omfattet af størrelseskriterierne, og den reduktion af de administrative byrder, som er opnået gennem fritagelsen for offentliggørelsesforpligtelsen.

Artikel 4

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 14. marts 2012.

På Europa-Parlamentets vegne

M. SCHULZ

Formand

På Rådets vegne

N. WAMMEN

Formand


(1)  EUT C 317 af 23.12.2009, s. 67.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 10.3.2010 (EUT C 349 E af 22.12.2010, s. 111) og Rådets holdning ved førstebehandlingen af 12.9.2011 (EUT C 337 E af 18.11.2011, s. 1). Europa-Parlamentets holdning af 13.12.2011 (endnu ikke offentliggjort i EUT)og Rådets afgørelse af 21.2.2012.

(3)  EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36.

(4)  EFT L 222 af 14.8.1978, s. 11.

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF af 16. september 2009 om samordning af de garantier, som kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 54, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde (EUT L 258 af 1.10.2009, s. 11).

Udgivers note: Titlen på direktiv 2009/101/EF er justeret under hensyn til omnummereringen af EF-traktatens artikler, jf. Lissabontraktatens artikel 5. Den oprindelige henvisning var til traktatens artikel 48, stk. 2.

(6)  EFT L 193 af 18.7.1983, s. 1.

(7)  Rådets andet direktiv 77/91/EØF af 13. december 1976 om samordning af de garantier, der kræves i medlemsstaterne af de i artikel 54, stk. 2, i traktaten nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, for så vidt angår stiftelsen af aktieselskabet samt bevarelsen af og ændringer i dets kapital, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde (EFT L 26 af 31.1.1977, s. 1).

Udgivers note: Titlen på direktiv 77/91/EØF er justeret under hensyn til omnummereringen af EF-traktatens artikler, jf. Amsterdamtraktatens artikel 12 og Lissabontraktatens artikel 5. Den oprindelige henvisning var til traktatens artikel 58, stk. 2.

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/101/EF af 16. september 2009 om samordning af de garantier, der kræves i medlemsstaterne af de i traktatens artikel 54, stk. 2, nævnte selskaber til beskyttelse af såvel selskabsdeltagernes som tredjemands interesser, med det formål at gøre disse garantier lige byrdefulde (EUT L 258 af 1.10.2009, s. 11).

Udgivers note: Titlen på direktiv 2009/101/EF er justeret under hensyn til omnummereringen af EF-traktatens artikler, jf. Lissabontraktatens artikel 5. Den oprindelige henvisning var til traktatens artikel 48, stk. 2."


Top